Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801407

   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ สัจพจน์ของเขต พีชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การอุปนัย และการเรียกซ้ำ ความสัมพันธ์และกราฟระบุทิศ การจัดทำความสัมพันธ์แบบอันดับ และโครงสร้างแบบอันดับ เซตอันดับบางส่วน แลตทิซ พีชคณิต บูลีนแบบจำกัด การแสดงฟังก์ชันแบบบูลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ต้นไม้ และภาษาต้นไม้ที่มีป้าย ตัวแทนของไวยกรณ์พิเศษ และภาษาการค้นแบบต้นไม้ ต้นไม้ไม่ระบุทิศทาง การดำเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ป เครื่อง สถานะจำกัดและภาษา

   3 (3-0-6)
   5801448

   สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801466

   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ภาพจำลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (54 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801458

   พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   กระบวนการหน้าที่ต่างๆ ในระบบธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ แนวคิดทางการตลาด การจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด มุมมองด้านการจัดการธุรกิจ กระบวนการจัดการธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การบัญชีและการเงิน จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

   3 (3-0-6)
   5801468

   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิทธิทางทรัพย์สิน และลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ ความ รับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ การใช้และการล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานราชการและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขัน จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคม ในเชิงจริยธรรม

   3 (3-0-6)
   5801470

   หลักการเขียนโปรแกรม

   พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน ตัวแปลภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประกาศตัวแปร ประเภทของ ตัวแปร การรับข้อมูลเข้า การแสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุมเพื่อการตัดสินใจและการทำซ้ำ ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง ตัวแปรแบบอาร์เรย์ การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมเพื่อ ดำเนินการกับไฟล์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5801471

   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล หลักนามธรรม การวัดผลอัลกอริทึม บิ๊กโอ การประมวลผลอาร์เรย์ เรคคอร์ด ลิงค์ลิสต์ สแตก คิวต้นไม้การเวียนเกิด ฮีพ กราฟการเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล

   3 (2-2-5)
   5801474

   ระบบฐานข้อมูล

   หลักการสำคัญของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำนอร์มัลไลซ์ ภาษามาตรฐานสำหรับจัดการฐานข้อมูล การใช้คำสั่งสืบค้นข้อมูลความคงสภาพของสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติ ระบบบริหารฐานข้อมูล และ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5801475

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

   : เทคนิคที่สำคัญในการบ่งชี้ปัญหาความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงให้แก่ระบบ ความปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาการเข้ารหัสลับ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ความมั่นคงของระบบเครือข่าย ความมั่นคงของเว็บ การรักษาความมั่นคงของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และเครือข่าย สภาพอ่อนแอของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายต่าง ๆ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการวางนโยบายความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สร้างเทคนิควิธีทางด้านการเข้ารหัสลับ

   3 (2-2-5)
   5801476

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   แบบจำลองสารสนเทศการสร้างแบบจำลองข้อมูล โครงสร้างระบบสารสนเทศในองค์กร บริบทของสารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ

   3 (2-2-5)
   5801479

   การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ

   องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ สถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบเว็บ การเขียนโปรแกรมภาษาสคริปต์ การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย ระบบฐานข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชั่น การจัดการระบบรักษาความมั่นคงของข้อมูล เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่

   3 (2-2-5)
   5801480

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

   พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ วัตถุพื้นฐาน วัตถุแบบอาร์เรย์ การสืบทอด ชนิดข้อมูลนามธรรม คลาสนามธรรม คอนสทรัคเตอร์ ดีสทรัคเตอร์ การห่อหุ้ม การซ่อนสารสนเทศ การส่งข่าวสาร การประกอบ ความสามารถในการมองเห็น การทับซ้อนตัวดำเนินการ ภาวะพหุสัณฐาน

   3 (2-2-5)
   5801481

   เทคโนโลยีเว็บ

   นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ พื้นฐาน การเขียนชุดคำสั่งภาษาสคริปต์ HTML5, XHTML, CSS และ JavaScript การใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบและสร้างเว็บเพจแบบคงที่และแบบพลวัต

   3 (2-2-5)
   5801486

   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

   พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง การวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ แบบจำลองการวิเคราะห์ แบบจำลองการออกแบบ การออกแบบระบบ การออกแบบข้อมูล การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นกายภาพ การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบ การดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบ

   3 (2-2-5)
   5801491

   แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

   แนะนำเบื้องต้นสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ การแทนข้อมูล หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจำ หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล หลักการของระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ โดยใช้กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติด้านบริหารระบบ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล บริการการพิมพ์

   3 (2-2-5)
   5801492

   เทคโนโลยีเครือข่าย

   แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานแบบจำลองโอเอสไอ โมเดล ระบบเครือข่ายแลน ชั้นกายภาพ ลำดับชั้นของโพรโตคอลในอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย โพรโตคอล ทีซีพี/ไอพี การจัดการไอพีแอดเดรส การทำสับเน็ต การกำหนดเส้นทาง ในเครือข่าย การทำงานของอุปกรณ์บนเครือขายคอมพิวเตอร์ เช่น ฮับ สวิตช์ และเราเตอร์ มีการ ฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงหรือซอฟต์แวร์จำลองเสมือนจริง

   3 (2-2-5)
   5801493

   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาตรฐานของระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลการควบคุมความผิดพลาดระบบแบบรวมศูนย์ ระบบแบบกระจายสื่อกลางเครือข่ายมาตรฐานระบบเปิด พื้นฐานอินเทอร์เน็ตและโพรโทคอลซับเน็ตมาร์ค การจัดเส้นทางของโพรโทคอล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ และระยะไกลบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนระบบเครือข่ายความมั่นคงของระบบเครือข่ายการเข้ารหัสข้อมูลจริยธรรมของวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   5801494

   การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

   วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ความต้องการทางซอฟต์แวร์ กระบวนการทางวิศวกรรมความต้องการ แนวคิดการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง การจัดตารางเวลา และการติดตามโครงการการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาการใช้งานเครื่องมือเพื่อบริหารโครงการซอฟต์แวร์

   3 (2-2-5)
   5801500

   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

   พื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์เพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาระบบแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของระบบ การประเมินและมาตรวัดความสามารถในการใช้งาน ปัจจัยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ การออกแบบส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การเขียนโปรแกรมแบบอีเว้นต์ไดรเว้นต์ การเขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801534

   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

   ค้นคว้าข้อมูล ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และวางแผนโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ รวบรวบ เรียบเรียง ทำโครงร่างเอกสารเสนอที่ปรึกษาโครงงานเห็นชอบ และประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบ

   3 (0-6-3)
   5801535

   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

   เงื่อนไขรายวิชา ต้องศึกษารายวิชา 4314903 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1 มาก่อน คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย : พัฒนาระบบงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานไว้ ต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการไว้ในวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ทำการติดตั้งและทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบ

   3 (0-6-3)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801478

   การเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   5801499

   การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

   การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การต่อผสานภายในและภายนอก หน่วยความจำ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง หลักการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801501

   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   แนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง รูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้นแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ ออกแบบ ฝึกปฏิบัติพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการรักษาความปลอดภัย

   3 (2-2-5)
   5801507

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   พื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีนำเข้า แก้ไข และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ระบบหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม แบบจำลองข้อมูลภูมิศาสตร์ แนวโน้มของพัฒนาการของภูมิสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   3 (2-2-5)
   5801508

   การออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิกส์ 2 มิติระบบสีคุณสมบัติด้านต่างๆของภาพกราฟิกส์ชนิดของไฟล์ภาพกราฟิกส์ รูปแบบการจัดเก็บไฟล์กราฟิกส์ ใช้เทคนิคการลดขนาดให้เหมาะสมกับงานอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตที่ใช้กับงานกราฟิกส์ สร้างงานกราฟิกส์ด้วยซอฟต์แวร์กราฟิกส์การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมกราฟิกส์และอุปกรณ์เพื่อสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบ 2 มิติ

   3 (2-2-5)
   5801512

   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าองค์ความรู้นวัตกรรม ด้านความรู้ เทคนิค และอุปกรณ์ใหม่ๆ รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังเป็นที่สนใจ

   3 (2-2-5)
   5801513

   สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา และดำเนินการจัดสัมมนา เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ จัดการและควบคุมการสัมมนา บันทึกการสัมมนาประเมินผลและจัดทำรายงาน

   3 (2-2-5)
   5801516

   การทำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล

   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเหมืองข้อมูล แรงจูงใจในการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคและตัวแบบรวมถึงการประยุกต์ใช้งานทางด้านการสร้างเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล แอพพลิเคชันคลังข้อมูล การเตรียมเหมืองข้อมูล การทำเหมืองความสัมพันธ์ การทำเหมืองโดยต้นไม้ตัดสินใจ การปัจจัยด้วยเครือข่ายแบบเบย์ การวิเคราะห์การจัดกลุ่มข้อมูลเครือข่ายประสาทเทียม การจัดกลุ่มเชิงอินแสตนต์

   3 (2-2-5)
   5801517

   เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

   หลักการสำคัญ และมาตรฐานของเว็บเซอร์วิส โพรโทรคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดนิยามเอกสารและแผนแบบ สภาพแวดล้อมของเว็บเซอร์วิส ไดเร็กทอรีบริการ รายชื่อเว็บเซอร์วิส หน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐาน ประเด็นด้านความมั่นคงเว็บเซอร์วิสกับสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอร์วิสเพื่อสร้างตัวอย่างบริการ ใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านเครือข่าย

   3 (2-2-5)
   5801520

   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

   วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการใช้ภาษาทางกายภาพเพื่อการออกแบบยูเอ็มแอล ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยการสร้างแบบจําลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส การวิเคราะห์เชิงนามธรรม การออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างเอกสารด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกําหนดของยูสเคส

   3 (2-2-5)
   5801523

   การบริการด้านเทคโนโลยี

   การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การจัดหา การเลือกผู้ให้บริการ ผู้ใช้ พฤติกรรมองค์กร และการบริหารองค์กร ข้อตกลงระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการให้บริการ การบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดต้นทุนของการให้บริการ ปัจจัยหลักของความสำเร็จ โดยผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริการเทคโนโลยี

   3 (2-2-5)
   5801528

   การประมวลผลคลาวด์

   แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์ คุณลักษณะสําคัญของการประมวลผลคลาวด์ ประเภทของการประมวลผลคลาวด์เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้เวอร์ชวลไลเซชั่น การจัดการคลาวด์ รูปแบบการให้บริการของคลาวด์ความปลอดภัยในคลาวด์การใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์

   3 (2-2-5)
   5801529

   การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบ และพัฒนาแอพลิเคชัน ภาษาและเครื่องมือสำหรับการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่นที่ การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ถ่ายภาพ การทดสอบโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์สื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5801540

   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

   หลักการและแนวคิดของการดำเนินการตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ ชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสำรวจ การออกแบบ การแปลงปัญหาและการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801123

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

   6 (16 สัปดาห์)
   5801530

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์

   การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ บริบททางสังคม ความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ การวิเคราะห์และเลือกใช้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตัวผู้เรียนให้ตระหนักในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   5801531

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานที่สถานประกอบธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพในระดับนักวิทยาการกึ่งวิชาชีพชั้นสูงและระดับเทคนิค

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23