Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (99 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (41 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801127

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่งและ การเคลื่อนที่ของวัตถุงาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง สมการแห่งการหมุน ทอร์ก และโมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การวัดความดันและอัตราการไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส

   3 (3-0-6)
   5801141

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง สมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุ ไฟฟ้าสถิตย์ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   5801187

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801188

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการเคมี

   1 (0-2-1)
   5801199

   เคมีอินทรีย์ 1

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ชนิดและกลไกของ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   5801200

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   5801210

   ชีวเคมี

   โครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม

   3 (3-0-6)
   5801211

   ปฏิบัติการชีวเคมี

   การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี สารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณจลนพล -ศาสตร์ของเอ็นไซม์ การศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี

   1 (0-2-1)
   5801232

   ชีววิทยาทั่วไป

   คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   5801233

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   5801268

   จุลชีววิทยาทั่วไป

   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การจัดจำแนกจุลินทรีย์ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ระบบภูมิคุ้มกัน ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5801269

   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา เช่น เทคนิคการทำให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ การนับจุลินทรีย์ การย้อมสีจุลินทรีย์ และเทคนิคการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ ศึกษาสภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาบรรยาย

   1 (0-2-1)
   5801297

   ชีวสถิติ

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น การทดสอบไควสแคว์ สหสัมพันธ์ ความถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา

   3 (3-0-6)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801415

   แคลคูลัส 2

   ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   5801465

   โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อจัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
  2. วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) (37 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801212

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิตเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สาหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   5801213

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตรูปแบบต่างๆ

   1 (0-2-1)
   5801236

   สัตววิทยา

   โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ การศึกษาด้านสัณฐานวิทยาและกายวิภาค สรีรวิทยาสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ วิวัฒนาการและการจัดจำแนกสัตว์ ปฏิบัติการทางด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801238

   สรีรวิทยาทั่วไป

   ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา กระบวนการขนส่งและการลำเลียงสารในสิ่งมีชีวิต สมดุลของน้ำและเกลือแร่ เซลล์และหน้าที่ทางสรีรวิทยาของเซลล์ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ที่สำคัญ ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801239

   นิเวศวิทยา

   ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจำกัด วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การแพร่กระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801240

   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

   ปัจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ผลผลิต ประชากร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ การแพร่กระจาย ความหลากหลายของชนิด มลพิษ ปฏิบัติการเฉพาะเรื่องเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   1 (0-2-1)
   5801241

   ชีววิทยาของเซลล์

   โมเลกุลชีวภาพ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต วัฏจักรของเซลล์และการควบคุมวัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์ พันธุศาสตร์ของเซลล์ การแสดงออกของยีนในโพรแคริโอตและยูแคริโอต การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการศึกษาชีววิทยาของเซลล์

   3 (3-0-6)
   5801242

   ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเซลล์โพรแคริโอตและยูคาริโอต วัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสและไมโอซิส สารพันธุกรรมในเซลล์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   1 (0-2-1)
   5801244

   พฤกษศาสตร์

   พลังงานและสมดุลของสารในพืช โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเนื้อเยื่อพืช การเกิดรูปร่างและพัฒนาการในพืช การควบคุมการทำงานของพืช นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการและการจัดจำแนกพืช ฝึกปฏิบัติการทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา และการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืช

   3 (2-2-5)
   5801247

   พันธุศาสตร์

   ประวัติความเป็นมาด้านพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การวิเคราะห์เพดิกรี ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม โครงสร้างของจีโนม การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม การควบคุมการทำงานของยีน การกลายพันธุ์ระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร

   3 (3-0-6)
   5801248

   ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   1 (0-2-1)
   5801250

   อนุกรมวิธานและซิสเท็มแมติกส์

   ประวัติและความสำคัญของอนุกรมวิธาน การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และข้อมูลทางชีวโมเลกุล การสร้างและการใช้ไดโคโตมัสคีย์ การระบุชื่อและการกำหนดชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเชิงวิวัฒนาการ

   3 (3-0-6)
   5801251

   ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและซิสเท็มแมติกส์

   ปฏิบัติการการจำแนกหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต การเก็บและการรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต การระบุชื่อสิ่งมีชีวิตในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

   1 (0-2-1)
   5801265

   วิวัฒนาการ

   ความหมายของวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการและมโนทัศน์ของดาร์วิน ทฤษฎีกำเนิดชีวิต การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยทางวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ต้นไม้วิวัฒนาการและช่วงเวลา

   3 (3-0-6)
   5801278

   ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา

   ความหมาย ลักษณะ และ เป้าหมายการวิจัยทางชีววิทยา กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ และ จรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิคการวิจัยเฉพาะทางด้านชีววิทยา

   2 (2-0-4)
   5801298

   สัมมนาทางชีววิทยา

   ค้นคว้าและนำเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยาที่สนใจจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย

   1 (0-2-1)
   5801299

   โครงงานวิจัยทางชีววิทยา

   ค้นคว้าและทำวิจัยทางชีววิทยาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา นำผลการศึกษามาวิเคราะห์ และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ พร้อมทั้งนำเสนอ

   2 (0-4-2)
  3. วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801234

   ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข

   สารประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ กระบวนการเมแทบอลิซึม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตและโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801235

   ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจำแนกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ พฤติกรรม การใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตในเชิงอุตสาหกรรมเกษตรและผลกระทบ การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการอื่นๆที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801237

   กีฏวิทยา

   ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจำแนกประเภท การกระจาย ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การใช้เครื่องควบคุมและการกำจัดแมลง การรวบรวมและการเก็บตัวอย่างแมลง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801243

   ชีววิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

   สิ่งมีชีวิตในชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบนิเวศ การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพระบบนิเวศของชุมชน ฝึกทักษะในการวางแผนโครงการเกี่ยวกับชีววิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801245

   ปรสิตวิทยา

   การจัดจำแนกประเภท วัฏจักรชีวิต สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของปรสิตกลุ่มโพรโทซัว หนอนพยาธิตัวกลม หนอนตัวแบน และสัตว์ขาปล้อง ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูกอาศัยและวิธีในการควบคุม เทคนิคในการเก็บตัวอย่าง การวินิจฉัย การตรวจสอบ และการเก็บรักษาตัวอย่างปรสิต

   3 (2-2-5)
   5801246

   วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

   สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การจัดจำแนกประเภท สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801249

   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

   การจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการควบคุมจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาทางอาหาร วัฏจักรชีวิตของปรสิต การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน ความสัมพันธ์ของปรสิตกับการก่อให้เกิดโทษต่อมนุษย์และการป้องกัน การรวบรวมและเก็บตัวอย่างของจุลินทรีย์ก่อโรคและปรสิต เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข

   3 (2-2-5)
   5801252

   นิเวศวิทยาลุ่มน้ำเจ้าพระยา

   ลักษณะโครงสร้างทางนิเวศวิทยาของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางชีวภาพ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

   3 (2-2-5)
   5801253

   สรีรวิทยาพืช

   การเจริญเติบโตและวงชีวิตในพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงสภาพของพืช การตอบสนองของพืชต่อน้ำ แร่ธาตุ แสง และฮอร์โมน กลไกและกระบวนการทางชีวเคมีของการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การขนส่ง การคายน้ำ การงอก การพักตัวของเมล็ด และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801254

   สัณฐานวิทยาของพืช

   พืชที่ไม่มีระบบท่อลำเลียงและมีระบบท่อลำเลียง การจัดจำแนก ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพืช โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชในแต่ละวงศ์และสกุล ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและการเกิด รูปร่าง โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชในแต่ละวงศ์และสกุล

   3 (2-2-5)
   5801255

   พืชสมุนไพร

   ความเป็นมาของพืชสมุนไพร โครงสร้างพืช การจัดจำแนกพืช ส่วนที่นำมาใช้เป็นยาและรูปแบบการใช้พืชสมุนไพร การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชสมุนไพร สารเคมีในพืช การตรวจสารเคมีในพืชเบื้องต้น สำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   5801256

   พรรณไม้น้ำ

   ความสำคัญทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำ ความสัมพันธ์ของพรรณไม้น้ำกับระบบนิเวศในแหล่งน้ำ การตรวจสอบและจัดจำแนกหมวดหมู่ การเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างพรรณไม้น้ำ ปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801257

   ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภทของความหลากหลาย ความหลากหลายภายในประชากร สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโน้มในอนาคต การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801258

   พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

   ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับวัฒนธรรมของมนุษย์ พืชที่มีความสำคัญต่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การนำพืชมาใช้ประโยชน์ การสั่งสมความรู้และการถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญา การจัดการทรัพยากรพืชแบบดั้งเดิม การจัดจำแนกพืชด้วยฐานจากภูมิปัญญา พืชในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาษา ความเชื่อ และวิถีชีวิต หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตัวอย่างการศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์พิ้นบ้านในประเทศไทย

   3 (2-2-5)
   5801259

   พฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   โครงสร้างและการทำงานของพืชในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อม การตอบสนองต่อสารมลพิษ วิวัฒนาการของพืชที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ทั้งในด้านการดำรงชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801260

   อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

   ประวัติความเป็นมาของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (อพสธ.) สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย แนวทางการดำเนินงาน การปกปักพันธุกรรมพืช การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กาอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช การสร้างจิตสำนึก และกิจกรรมพิเศษสำหรับการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

   3 (2-2-5)
   5801261

   วิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง

   ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วงจรชีวิต ความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตของตัวอ่อน การแบ่งหมวดหมู่ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   5801262

   วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

   ลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม วิวัฒนาการ การจัดจำแนกและความหลากหลาย ถิ่นที่อยู่อาศัย การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน และปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801263

   มีนวิทยา

   ประวัติวิชามีนวิทยา ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา วิวัฒนาการ การจัดจำแนก และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801264

   พฤติกรรมสัตว์

   พื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม ประเภทของพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม การปรับพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และวิวัฒนาการของพฤติกรรม ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมในห้องทดลอง และการออกภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801266

   พันธุศาสตร์ของเซลล์

   โครงสร้างและหน้าที่ของโครโมโซม องค์ประกอบของจีโนม การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของโครโมโซมและผลที่มีต่อฟีโนไทป์ ยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีน การทำแผนที่ยีนบนโครโมโซม เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801267

   ชีววิทยาโมเลกุล

   โครงสร้างของสารพันธุกรรม การทำงานของหน่วยพันธุกรรมในระดับโมเลกุล การควบคุมการทำงานของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางชีวโมเลกุล และปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801270

   วิทยาเชื้อรา

   รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ วงจรชีวิต การจัดจำแนกและวิวัฒนาการของเชื้อรา การเก็บรักษาเชื้อรา ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ความสำคัญของเชื้อราทางเศรษฐกิจ ประโยชน์และโทษของเชื้อรา ปฏิบัติการทางวิทยาเชื้อราและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801271

   จุลชีววิทยาพืช

   พืชในฐานะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ บทบาทของพืชต่อชุมชนจุลินทรีย์ ผลของจุลินทรีย์ต่อการแสดงออกของยีนในพืช การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และอื่นๆ

   3 (2-2-5)
   5801272

   จุลชีววิทยาอาหาร

   จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและการเน่าเสียของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและรอดชีวิตของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในอาหาร การเน่าเสียของอาหาร การป้องกันและควบคุมการเน่าเสียของอาหาร จุลินทรีย์ก่อโรคที่สำคัญในอาหาร กฎหมายอาหาร การะประเมินความเสี่ยงและการควบคุมการปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยของอาหาร การควบคุมจุนทรีย์ในอาหารด้วยวิธีกายภาพ เคมี และชีววิทยา

   3 (2-2-5)
   5801273

   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

   ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายและบทบาทของจุลินทรีย์ในน้ำ ดินและอากาศ วัฏจักรทางชีวธรณีเคมีของสารที่เกี่ยวเนื่องกับจุลินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยวิธีทางจุลชีววิทยา การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการศึกษากิจกรรมและความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801274

   จุลินทรีย์ในชีวิตประจำวัน

   ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา บทบาทของจุลินทรีย์ที่พบในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคในมนุษย์ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคและการป้องกัน ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
   5801275

   จุลชีววิทยาสาธารณสุข

   ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาที่สำคัญในทางสาธารณสุข จุลินทรีย์ก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยงและอาหารเลี้ยงเชื้อ การสืบพันธุ์และการเจริญ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ การควบคุมจุลินทรีย์โดยวิธีทางกายภาพและวิธีการใช้สารเคมี การทำให้เกิดโรค การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์ การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวินะ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801276

   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

   การประยุกต์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการหมัก กระบวนการหมักแบบกะและแบบต่อเนื่อง กระบวนการควบคุมการผลิต จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ และเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมัก อุปกรณ์และการทำงานของถังหมัก องค์ประกอบสับสเตรทผลผลิตที่ได้จากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ โปรตีนเซลล์เดี่ยว ชีวเชื้อเพลิง เอนไซม์จากจุลินทรีย์ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ วิตามิน เม็ดสี สเตียรอยด์ และผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆ

   3 (2-2-5)
   5801277

   ชีววิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์

   ประวัตินิติวิทยาศาสตร์ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงนิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานและการพิสูจน์ วัตถุพยายานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นพืชและพืชเสพติด หลักการและวิธีการวินิจฉัยแอนติเจนทางเซรุ่มวิทยา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเลือด เทคนิคและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

   3 (2-2-5)
   5801279

   อนุกรมวิธานพืช

   ประวัติของพฤกษอนุกรมวิธาน หลักในการจัดจำแนก การตั้งชื่อ และการระบุชื่อพรรณไม้โดยเฉพาะพืชดอก ลักษณะวงศ์ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การสร้างรูปวิธาน เทคนิคการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ภาคสนามและการเก็บรักษาพรรณไม้ในห้องปฏิบัติการ การระบุพรรณไม้ระดับวงศ์ สกุล และชนิดโดยอาศัยรูปวิธาน คู่มือและการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

   3 (2-2-5)
   5801280

   อนุกรมวิธานสัตว์

   ประวัติของสัตวาภิธาน หลักในการจัดจำแนก การตั้งชื่อ และการกำหนดชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ วิวัฒนาการและความหลากหลายของสัตว์ การเกิดชนิดพันธุ์ใหม่ ความผันแปรภายในกลุ่มประชากร การใช้ประโยชน์จากสัตว์และการอนุรักษ์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ การจัดจำแนกสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801281

   ชีววิทยาของภูมิคุ้มกัน

   หลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก หลักการพื้นฐานของปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดีที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพในระบบต่างๆ การตรวจวิเคราะห์ เพื่อวินิจฉัย และการวิจัย ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801282

   พิษวิทยา

   ความรู้พื้นฐานทางพิษวิทยา คุณสมบัติของสารพิษ สารพิษที่พบทั่วไปในสิ่งแวดล้อม แหล่งที่พบสารพิษ กลไกการออกฤทธิ์ อาการเป็นพิษและการเกิดพยาธิสภาพเนื่องจากสารพิษ การตรวจสอบความเป็นพิษทางชีววิทยา ผลกระทบของสารพิษตกค้างที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

   3 (2-2-5)
   5801283

   มิญชวิทยา

   จุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของสัตว์ ในด้านชนิด โครงสร้าง และคุณสมบัติต่างๆ ด้วยวิธีการย้อมสีและส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์

   3 (2-2-5)
   5801284

   วิทยาเอ็มบริโอ

   การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน การพัฒนาของไซโกตเป็นตัวเต็มวัยของสัตว์กลุ่มซีเลนเทอเรต แอมฟิออกซัส กบ ไก่ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชนิดของรกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

   3 (2-2-5)
   5801285

   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

   วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใช้อาหารสังเคราะห์และฮอร์โมนในสภาวะปลอดเชื้อ การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บรักษา เทคนิคการจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการย้ายออกปลูกในโรงเรือน

   3 (2-2-5)
   5801286

   วิทยาสาหร่าย

   3 (2-2-5)
   5801287

   ชีววิทยากล้วยไม้

   ชนิดและการจัดจำแนกกล้วยไม้ การผสมพันธุ์และสรีรวิทยาของกล้วยไม้ การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตกล้วยไม้เชิงการค้า ผลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและการออกดอกของกล้วยไม้

   3 (2-2-5)
   5801288

   พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ

   3 (2-2-5)
   5801289

   สรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของพืช

   กระบวนการเกิดดอก การสร้างเรณูและรังไข่ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเรณูและรังไข่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดดอก การงอกและความมีชีวิตของเรณู กลไกการถ่ายละอองเรณู และการปฏิสนธิ อันตรกิริยาระหว่างเรณูและรังไข่ พันธุวิศวกรรมเรณู การเก็บรักษาเรณูแบบแช่แข็ง เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพของเรณู และน้ำต้อย

   3 (2-2-5)
   5801290

   สรีรวิทยาของสัตว์

   การทำงานของระบบต่างๆของมนุษย์และสัตว์ เมแทบอลิซึม ปฏิกิริยาทางเคมีและกลไกการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801291

   ปักษีวิทยา

   สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การจำแนกประเภทของนก การสำรวจนกในธรรมชาติ การกระจาย วิวัฒนาการ พฤติกรรม การอนุรักษ์พันธุ์นก ความสัมพันธ์ระหว่างนกกับระบบนิเวศ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801292

   วิทยาโพรโทซัว

   ชีววิทยาของโพรโทซัว การจัดจำแนก สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดที่ดำรงชีวิตแบบอิสระและเป็นปรสิต โรคที่เกิดจากโพรโทซัว การเก็บและการเพาะเลี้ยงโพรโทซัว ปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801293

   ไมโครเทคนิค

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การตรึงตัวอย่าง การฝังในพาราฟิน การตัดเนื้อเยื่อ การย้อมสีเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เพื่อผลิตสไลด์และการศึกษาทางจุลกายวิภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต

   3 (2-2-5)
   5801294

   เครื่องมือทางชีววิทยา

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การตรึงตัวอย่าง การฝังในพาราฟิน การตัดเนื้อเยื่อ การย้อมสีเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เพื่อผลิตสไลด์และการศึกษาทางจุลกายวิภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต

   3 (2-2-5)
   5801295

   สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

   การค้นพบฮอร์โมนพืช สารสังเคราะห์ที่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การจำแนกประเภทฮอร์โมนธรรมชาติและสารสังเคราะห์ การใช้ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ในการขยายพันธุ์พืช การสุก การร่วง การเพิ่มผลผลิต สารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตโดยจุลินทรีย์และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   5801296

   การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

   หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ การเจริญเติบโตของเซลล์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ การประยุกต์แนวปฏิบัติและการนำไปใช้ในอนาคต เทคนิคเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเตรียมอาหาร เทคนิคปลอดเชื้อ โครงงานรายบุคคลและการนำเสนอผลการทดลอง

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5802059

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   5802060

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกงานทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและนำเสนอ

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23