Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 149 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (105 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (41 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801127

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่งและ การเคลื่อนที่ของวัตถุงาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง สมการแห่งการหมุน ทอร์ก และโมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การวัดความดันและอัตราการไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส

   3 (3-0-6)
   5801141

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง สมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุ ไฟฟ้าสถิตย์ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   5801187

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801188

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการเคมี

   1 (0-2-1)
   5801199

   เคมีอินทรีย์ 1

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ชนิดและกลไกของ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   5801200

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   5801210

   ชีวเคมี

   โครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม

   3 (3-0-6)
   5801211

   ปฏิบัติการชีวเคมี

   การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี สารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณจลนพล -ศาสตร์ของเอ็นไซม์ การศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี

   1 (0-2-1)
   5801212

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิตเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สาหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   5801213

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตรูปแบบต่างๆ

   1 (0-2-1)
   5801232

   ชีววิทยาทั่วไป

   คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   5801233

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801415

   แคลคูลัส 2

   ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   5801445

   สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

   ศึกษาความหมายและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัย ประเภทของสถิติ วิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   5801465

   โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อจัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (46 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801307

   พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สมดุลธรรมชาติโลกทั้งระบบ ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขปัญหา การป้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภาคที่กำลังประสบปัญหาในสภาวะปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาความสัมพันธ์ในระบบสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801309

   ปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   พื้นฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โลกทั้งระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเรื่องดิน น้ำ อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิตในระบบสิ่งแวดล้อม

   1 (0-2-1)
   5801310

   ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

   ปฏิบัติการระบบนิเวศทางธรรมชาติบนบกและในน้ำ และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพและปัจจัยจำกัด ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่และความสัมพันธ์ของระบบนิเวศแต่ละระบบ ชีวมณฑล นิเวศมณฑล และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม

   1 (0-2-1)
   5801311

   นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

   โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศแต่ละระบบและความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศแต่ละระบบกับสิ่งแวดล้อม ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

   3 (3-0-6)
   5801312

   กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801313

   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์และ ต้นทุน อุปสงค์และอุปทาน ประสิทธิผลในทางเศรษฐศาสตร์และการตลาด เศรษฐศาสตร์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ประโยชน์และต้นทุน การวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมระดับสากล ข้อตกลงสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ

   3 (3-0-6)
   5801314

   มลพิษสิ่งแวดล้อม

   ความหมายและประเภทของมลพิษ สาเหตุและปัญหาต่างๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ สัตว์ และพืช

   3 (3-0-6)
   5801315

   การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย

   หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการอ่านและ แปลผลที่ถูกต้อง

   2 (2-0-4)
   5801316

   พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801317

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การป้องกันและมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจวัด ตลอดจนแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตัวอย่างการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา

   3 (2-2-5)
   5801326

   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิชา 4263706

   1 (0-2-1)
   5801327

   ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย

   ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการอ่านและแปลผลที่ถูกต้อง

   1 (0-2-1)
   5801328

   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

   ชนิดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ในอาหาร น้ำ ดิน และการสุขาภิบาล ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ อิทธิพลของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแก้ไข จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   5801329

   เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม

   ทฤษฎีพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล ภาพถ่ายทางอากาศ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก และการทำแผนที่ รวมทั้งการวิเคราะห์และแบบจำลองเชิงพื้นที่เบื้องต้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801333

   การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ

   เทคนิควิธีการควบคุมและตรวจสอบมลพิษ ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีทางชีวภาพในการตรวจสอบมลพิษ การวิเคราะห์มลพิษที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายยาก การเฝ้าระวังติดตาม การกระจายตัวของมลพิษ เส้นทางการกระจายตัว และแนวทางการจัดการและควบคุมมลพิษ

   3 (2-2-5)
   5801335

   สัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อม

   การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ แนวความคิด ผลงาน ข้อมูล หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สุขภาพและอนามัยของมนุษย์ โดยการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำมาอภิปราย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมหรือนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

   1 (0-2-1)
   5801336

   อนามัยสิ่งแวดล้อม

   ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจัยด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ตลอดจนวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดมลพิษและวิธีการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ ทั้งในเรื่องของการควบคุมมลภาวะทางอากาศ แสง เสียง การจัดหาน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลบ้านพักอาศัยและสถานที่ต่าง ๆ อันตรายจากการสัมผัสสาร-กัมมันตรังสี และการควบคุมเหตุรำคาญ

   3 (2-2-5)
   5801337

   เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

   พื้นฐานความรู้ในการบำบัดน้ำเสียและมาตรฐานน้ำทิ้ง ระบบบำบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ระบบฟิล์มตรึง ระบบบ่อบำบัด ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ การออกซิไดส์และการตกผลึกทางเคมี การบำบัดและกำจัดสลัดจ์ การกำจัดธาตุอาหาร การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย

   3 (3-0-6)
   5801351

   จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม

   1 (1-0-2)
   5801352

   โครงงาน

   ศึกษาค้นคว้าและวิจัยขั้นพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมเสนอเป็นรายงาน

   2 (0-4-2)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801308

   พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

   ความสำคัญของพลังงานต่อชีวิต ต่อระบบนิเวศและต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พลังงานในอาหาร การประเมินการใช้พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์และวิกฤตการณ์พลังงานของประเทศและโลก ผลกระทบการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การใช้และการ-อนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงานของประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   5801318

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   สาเหตุและธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ วิธีการ-เก็บสถิติข้อมูลอาชีวอนามัย กระบวนการตรวจความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับงาน-ความปลอดภัย วิธีการให้สวัสดิศึกษา รวมทั้งประเมินถึงอันตรายอันเกิดจากกรรมวิธี และสภาพแวดล้อมในการทำงานชนิดต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5801319

   การออกแบบและควบคุมระบบประปา

   พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำสำหรับการประปา ความต้องการด้านคุณภาพและปริมาณ มาตรฐานคุณภาพน้ำ การพยากรณ์ประชากร การใช้น้ำและการแปรผัน การออกแบบระบบจ่ายน้ำ การออกแบบโรงผลิตน้ำประปา

   3 (2-2-5)
   5801320

   การจัดการมูลฝอย

   หลักการจัดการและการควบคุมมูลฝอย นโยบาย และกฎหมายในการจัดการมูลฝอยทั่วไปและของเสียอันตราย แหล่งกำเนิด องค์ประกอบของมูลฝอย หลักการกำจัดมูลฝอย เช่น การนำมูล-ฝอยมาทำปุ๋ย การฝังกลบ การเผา กระบวนการทางชีวภาพ นวัตกรรมในการจัดการมูลฝอย เช่น การใช้ซ้ำ การลดการใช้ และการรีไซเคิล รวมทั้งการจัดการของเสียอันตราย

   3 (2-2-5)
   5801321

   การควบคุมมลพิษทางอากาศ

   ความรู้พื้นฐานเรื่องมลพิษทางอากาศ มลสารทางอากาศ แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ผลจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษทางอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลสาร แบบจำลองการแพร่กระจายมลพิษในบรรยากาศ กฎหมายและข้อบัญญัติในการควบคุมมลสารที่เป็นอนุภาคและแก๊สจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางอากาศ และการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

   3 (3-0-6)
   5801322

   หลักการป้องกันการเกิดมลพิษ

   แนวคิดและหลักการการป้องกันการเกิดมลพิษ สำหรับโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สำนักงานและชุมชน การลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยสารมลพิษ ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดและแยกขยะ เทคนิควิธีการวิเคราะห์ชนิด ประเมินปริมาณและแหล่ง-มลพิษ แนวทางป้องกันและจัดการมลพิษ

   3 (2-2-5)
   5801323

   อนามัยอาหารและความปลอดภัย

   อนามัยอาหาร การเฝ้าระวังการเกิดพิษในอาหาร ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การ-เลือก การทำความสะอาด การปรุงและเก็บรักษาอาหารให้ปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

   3 (2-2-5)
   5801324

   การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ

   ความหมายของลุ่มน้ำ ขอบเขตและความสำคัญของลุ่มน้ำ โครงสร้างของทรัพยากรลุ่มน้ำและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการไหลของน้ำ การควบคุมและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำ ความรู้เบื้องต้นในการสำรวจและวิเคราะห์ลุ่มน้ำ เพื่อวางแผนจัดการลุ่มน้ำ

   3 (3-0-6)
   5801325

   พื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ

   ความหมายและประเภทของพื้นที่ชุ่มน้ำ นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ คุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำ ผลกระทบจากมนุษย์ต่อพื้นที่ชุ่มน้ำ ผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำ หลักการและการปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแบบยั่งยืน

   3 (3-0-6)
   5801330

   อุทกวิทยาสำหรับสิ่งแวดล้อม

   วัฏจักรและสมดุลน้ำ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำผิวดิน น้ำทะเลสาบ แม่น้ำลำคลอง และพื้นที่ชุ่มน้ำ โครงสร้าง องค์ประกอบ และกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การไหลเข้าของสารอินทรีย์ มลพิษอินทรีย์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพทางโครงสร้าง ชีวภาพ และคุณภาพน้ำ

   3 (3-0-6)
   5801331

   ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม

   ความสำคัญของดิน การกำเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของดิน ธาตุ-อาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การปฏิบัติบำรุงรักษาดินและน้ำสำหรับการปลูกพืช การพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ชนิดของดินในประเทศไทย การเกิดมลพิษและการแก้ไข

   3 (3-0-6)
   5801332

   การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

   วิทยาศาสตร์ของระบบภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สาเหตุของการ-เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับโลก การแก้ปัญหาและศักยภาพในการปรับตัวของระบบเหล่านั้น ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก

   3 (3-0-6)
   5801334

   การสร้างแบบจำลองและการคาดการณ์ด้านสารสนเทศศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสร้างข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเชิงประจักษ์และสามารถพิสูจน์ทราบได้ทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องมือเชิงคำนวณ แนวทางการวิเคราะห์ที่ทันสมัยในเรื่องสารสนเทศสิ่งแวดล้อม การนำเสนอกระบวนการที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมผ่านสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801338

   การวางแผนและนิเทศงานสิ่งแวดล้อม

   หลักเกณฑ์ในการประเมินปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของประเทศ การบริหารและดำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หลักการวางแผนและการเขียนโครงการ การประเมินโครงการ หลักการและวิธีการที่จะนำมาใช้ในการนิเทศงานสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาบุคลากร

   3 (2-2-5)
   5801339

   การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้

   แนวคิด ความหมาย และกระบวนการทางกายภาพ ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ คุณสมบัติของดิน การเสื่อมโทรมของดินอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การสูญเสียอินทรียวัตถุ การกลายเป็นดินเค็ม มาตรการและวิธีการตลอดจนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์และป้องกันการพังทลายของดิน การจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน

   3 (2-2-5)
   5801340

   การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม

   ความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทของธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ สภาพปัจจุบันของการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม นโยบายและแผนการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   5801341

   ค่ายและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   ทฤษฎี หลักการของการของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการจัดค่ายพักแรม เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน การฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801342

   การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรนันทนาการ

   ชนิด และแหล่งทรัพยากรนันทนาการในประเทศไทย สภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรนันทนาการทั้งที่มีอยู่เดิมและแหล่งใหม่

   3 (3-0-6)
   5801343

   การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

   ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ปัจจัยในการดำเนินชีวิต สาเหตุที่สัตว์ป่าลดจำนวน พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หลักการจัดการสัตว์ป่า นโยบายการอนุรักษ์และการ-จัดการสัตว์ป่าในประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   5801344

   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   เรื่องที่มีความน่าสนใจทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801345

   การพัฒนาที่ยั่งยืน

   แนวคิด และประเด็นปัญหาปัจจุบันของภาวะความยั่งยืนและการพัฒนา แนวทางเชิง-ยุทธศาสตร์ที่ใช้บทบาทของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ดุลยภาพของนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ แนวคิดนิเวศ การเมือง การตรวจวัด และดัชนีวัดภาวะความยั่งยืน

   3 (3-0-6)
   5801346

   การจัดการสิ่งแวดล้อม

   หลักการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านน้ำ อากาศ เสียง ป่าไม้ ดิน ชุมชนเมือง ฯลฯ ในเชิงที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา การประเมินสถานการณ์และการ-จัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ข้างต้น ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801347

   เคมีมลพิษสิ่งแวดล้อม

   หลักการทางเคมีในการศึกษาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางดิน มลพิษทางนํ้า และมลพิษทางอากาศ โดยเน้นเกี่ยวกับมลสารและปฏิกิริยาทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงของ มล-สารต่างๆ และผลกระทบต่อระบบนิเวศและมนุษย์

   3 (2-2-5)
   5801348

   ชลธารวิทยา

   3 (2-2-5)
   5801349

   อุตุนิยมวิทยาสำหรับสิ่งแวดล้อม

   คุณลักษณะของบรรยากาศชั้นต่าง ๆ องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได้แก่ ความ-กดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ หยาดน้ำฟ้า ทัศนวิสัย แสงแดด ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ พื้นโลก มหาสมุทร และสิ่งมีชีวิต ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับสิ่งแวดล้อม การใช้แผนที่พยากรณ์อากาศ

   3 (2-2-5)
   5801350

   เทคนิคการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

   หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านคุณภาพและปริมาณโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ หลักการเก็บรักษาตัวอย่างทาง-สิ่งแวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ หลักการในการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลโดยนำวิธีทางสถิติมาใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์เชิงปริมาตร เชิงน้ำหนัก และเทคนิคขั้นสูงทางเคมีวิเคราะห์

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801123

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

   6 (16 สัปดาห์)
   5802059

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   5802060

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกงานทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและนำเสนอ

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23