Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (97 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (32 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801127

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่งและ การเคลื่อนที่ของวัตถุงาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง สมการแห่งการหมุน ทอร์ก และโมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การวัดความดันและอัตราการไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส

   3 (3-0-6)
   5801141

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง สมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุ ไฟฟ้าสถิตย์ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   5801187

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801188

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการเคมี

   1 (0-2-1)
   5801220

   คุณภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

   ชนิดของสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สารไวไฟ สารระเบิดได้ สารกัมมันตรังสี และสารกัดกร่อน การจัดการสารเคมี วิธีเคลื่อน ย้าย วิธีเก็บ วิธีใช้และทำลายสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) และมาตรฐานระบบอื่นๆ

   3 (3-0-6)
   5801232

   ชีววิทยาทั่วไป

   คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   5801233

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801415

   แคลคูลัส 2

   ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   5801449

   สถิติเพื่อการวิจัย

   ศึกษาความหมายและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยประเภทของสถิติ วิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   5801465

   โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อจัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (41 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801197

   เคมีอนินทรีย์ 1

   สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์และโครงสร้างผลึก

   3 (3-0-6)
   5801198

   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

   1 (0-2-1)
   5801199

   เคมีอินทรีย์ 1

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ชนิดและกลไกของ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   5801200

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   5801201

   เคมีอินทรีย์ 2

   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ การเตรียม ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน กำมะถันและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ สารประกอบพอลินิวเคลียร์อะโรแมติก และสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก รวมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801205

   เคมีอนินทรีย์ 2

   ทฤษฎีกรุปสมมาตร และพอยท์กรุป เคมีโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีสนามผลึกและสารประกอบเชิงซ้อน และกลไกปฏิกิริยา รวมทั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อน สารประกอบออร์แกนโนเมทัลลิก และสเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย์

   3 (2-2-5)
   5801206

   สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์

   หลักการทางสเปกโทรสโกปี โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ เทคนิคทาง สเปกโทรสโกปี เช่น อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรสโกปี

   3 (3-0-6)
   5801208

   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

   กฎทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมดุลวัฏภาคของสาร เซลล์ไฟฟ้าเคมี และเคมีพื้นผิว

   3 (3-0-6)
   5801209

   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

   ปฏิบัติการหาค่าความร้อนของปฏิกิริยา ค่าคงที่ของแก๊ส วิธีการสร้างแผนผังวัฏภาคของสมดุลของของเหลว 2 องค์ประกอบ การวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้นต่างๆ ค่าการดูดซับตัวทำละลายโดยของแข็ง

   1 (0-2-1)
   5801210

   ชีวเคมี

   โครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม

   3 (3-0-6)
   5801211

   ปฏิบัติการชีวเคมี

   การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี สารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณจลนพล -ศาสตร์ของเอ็นไซม์ การศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี

   1 (0-2-1)
   5801212

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิตเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สาหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   5801213

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตรูปแบบต่างๆ

   1 (0-2-1)
   5801214

   เคมีวิเคราะห์ 2

   เทคนิคทางโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี เช่น คอนดักโตเมตรี โพเทนชิโอเมตรี คูลอมบ์เมตรี แอมแป-โรเมตรี โพลาโรกราฟี และโวลแทมเมตรี และปฏิบัติการที่สอดคล้อง กับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801217

   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

   อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล และการทำนายสมบัติของสาร ปฏิบัติการหาอันดับของปฏิกิริยา ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801218

   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ

   3 (2-2-5)
   5801230

   สัมมนาทางเคมี

   1 (0-2-1)
   5801231

   โครงงานวิจัยทางเคมี

   ค้นคว้าและทำวิจัยทางเคมี รวมทั้งงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา นำผลการศึกษามาวิเคราะห์ และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ พร้อมทั้งนำเสนอ

   2 (0-4-2)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801189

   เคมีมูลฐานสำหรับสาธารณสุข

   โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด-เบส หลักเบื้องต้นเคมีอินทรีย์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติการที่สอดคล้อง กับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   5801190

   เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลายและความเข้มข้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801192

   เคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบ อะลิฟาติก อะโรมาติก สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์เป็น องค์ประกอบ และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801193

   เคมีวิศวกรรม

   ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801194

   ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีวิศวกรรม

   1 (0-2-0)
   5801202

   เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   สมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ของโมเลกุล กฎของวัฎภาคและสมดุลวัฎภาค อุณหพลศาสตร์และ กฎต่างๆ สมบัติอุณหพลศาสตร์ของสารละลาย อุณหพลศาสตร์เซลล์ไฟฟ้าเคมี และปฏิบัติการ ตามเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801203

   ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   องค์ประกอบของเซลล์ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก เมตาบอลิซึมและการควบคุมเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลเหล่านี้ เทคนิคการทำ สารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์และปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล

   3 (2-2-5)
   5801204

   เคมีสภาวะแวดล้อม

   การศึกษาและวิเคราะห์มลพิษในอากาศ น้ำและดิน การเกิดปฏิกิริยาและผลต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการทดสอบมลพิษในสภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางเคมีและวิธีใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801207

   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

   การจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบการเติมและแบบควบแน่น โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การหาขนาดและน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ กระบวนการ พอลิเมอไรเซชัน และสมบัติของพอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ที่สำคัญรวมทั้งการใช้งาน

   3 (3-0-6)
   5801215

   กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม

   การนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต การทดสอบสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยาง เส้นใย น้ำมันพืช น้ำตาล เป็นต้น

   3 (3-0-6)
   5801216

   เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

   สมบัติทางเคมี สมบัติทางชีวภาพ วิถีชีวสังเคราะห์และการสังเคราะห์เบื้องต้นของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการสกัด การแยก การทำสารให้บริสุทธิ์และการพิสูจน์ชนิดของสาร รวมทั้งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความเป็นพิษและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5801219

   เทคนิคการเก็บและการเตรียมตัวอย่าง

   หลักการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ยา และทางการแพทย์ วิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี และการเพิ่มความเข้มข้นของสารที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น การสกัด ด้วยของเหลว การสกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง และการสกัดระดับจุลภาคด้วยวัฎภาคของแข็ง และการทำอนุพันธ์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801221

   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

   ธรรมชาติและการกำเนิดของปิโตรเลียม องค์ประกอบและสมบัติของแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ วัตถุดิบและสารตั้งต้นในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี สารปิโตรเคมีกลุ่มโอเลฟิน และกลุ่มแอโรมาติก มีเทนและอนุพันธ์ของมีเทน

   3 (3-0-6)
   5801222

   พลังงานทดแทน

   ประวัติการใช้พลังงาน ความหมายของพลังงานทดแทน กระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทนชนิดต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ แอลกอฮอล์ และไบโอดีเซล

   3 (3-0-6)
   5801223

   เคมีนิวเคลียร์

   วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ โครงสร้างนิวเคลียส การเปล่งรังสีและอนุภาคจากนิวเคลียส อันตรกิริยาของกัมมันตรังสีกับสาร กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี หลักการและอุปกรณ์ในการตรวจวัดรังสี การใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี การใช้รังสีในการศึกษาปฏิกิริยาทางเคมี

   3 (3-0-6)
   5801224

   นาโนเคมี

   วิทยาศาสตร์นาโนเบื้องต้น วิธีศึกษาลักษณะเฉพาะ วิธีการประดิษฐ์วัสดุ โครงสร้างและพื้นผิวนาโน พลังงานที่ระดับนาโน โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ นาโนเทอร์โมไดนามิกส์ วัสดุนาโนคาร์บอน ปฏิกิริยาเคมีที่ระดับนาโน เคมีเชิงซูปราโมเลกุล

   3 (3-0-6)
   5801225

   วัสดุศาสตร์

   ศึกษาพื้นฐานความรู้ทางวัสดุศาสตร์ พันธะเคมีในวัสดุโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ โครงสร้างและสมบัติของ โลหะ เซรามิกส์ แก้ว พอลิเมอร์คอมพอสิท และวัสดุกึ่งตัวนำ การประยุกต์ใช้และการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน

   3 (3-0-6)
   5801226

   วัสดุพอลิเมอร์

   ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และการนำไปใช้ประโยชน์ของพลาสติก ยาง เส้นใย สารเคลือบผิว และกาว

   3 (3-0-6)
   5801227

   เทคโนโลยีเชื้อเพลิง

   สถานการณ์เชื้อเพลิงในปัจจุบัน กระบวนการและผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการกลั่น การควบคุมคุณภาพ ข้อกำหนดจำเพาะของเชื้อเพลิง วิธีทดสอบและเครื่องมือ การทำเชื้อเพลิงให้บริสุทธิ์ เชื้อเพลิงสะอาด เซลล์เชื้อเพลิง การเผาไหม้ การใช้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และภาวะมลพิษ และการควบคุมในการเผาไหม้

   3 (3-0-6)
   5801228

   เทคโนโลยีการชุบเคลือบผิวโลหะ

   ศึกษาการชุบเคลือบผิวโลหะโดยใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า สมบัติของโลหะและโลหะอัลลอย การสึกกร่อนของโลหะ หลักการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการชุบผิว การเตรียมพื้นผิวชิ้นงานก่อนการชุบผิว การชุบผิวด้วยโลหะทองแดง นิกเกิล โครเมียม ทองเหลือง เงิน ทอง แพลทินัม โลหะอัลลอย ความปลอดภัยในการชุบ การทดสอบสมบัติของโลหะเคลือบผิว การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการชุบผิวด้วยทองแดง นิกเกิล โครเมียม

   3 (2-2-5)
   5801229

   เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์

   การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สารที่ต้องควบคุม เช่น เส้นใย แก้ว เศษวัสดุที่ไหม้ไฟ ยา แอลกอฮอล์ เขม่าดินปืน และเศษวัตถุระเบิด รวมทั้ง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5802059

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   5802060

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกงานทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและนำเสนอ

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23