Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (98 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (32 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801127

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่งและ การเคลื่อนที่ของวัตถุงาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง สมการแห่งการหมุน ทอร์ก และโมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การวัดความดันและอัตราการไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส

   3 (3-0-6)
   5801141

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง สมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุ ไฟฟ้าสถิตย์ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   5801187

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801188

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการเคมี

   1 (0-2-1)
   5801222

   พลังงานทดแทน

   ประวัติการใช้พลังงาน ความหมายของพลังงานทดแทน กระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทนชนิดต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ แอลกอฮอล์ และไบโอดีเซล

   3 (3-0-6)
   5801232

   ชีววิทยาทั่วไป

   คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   5801233

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801415

   แคลคูลัส 2

   ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   5801421

   ระบบจำนวน

   การสร้างระบบจำนวน จำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม สมบัติต่างๆของจำนวนเต็มจำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน

   3 (3-0-6)
   5801465

   โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อจัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801404

   หลักการคณิตศาสตร์

   โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ จำนวนธรรมชาติ จำนวนจริง ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์วิธีการพิสูจน์ แบบต่างๆ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   5801405

   พีชคณิตเชิงเส้น

   ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ตัวกำหนด การดำเนินการขั้นมูลฐาน การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย การรวมเชิงเส้นและผลการแผ่เชิงเส้น อิสระเชิงเส้นและ ไม่อิสระเชิงเส้น ฐานหลัก มิติ ฐานลำดับและพิกัด การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์ เจาะจง ปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบกำลังสอง และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   5801414

   พีชคณิตนามธรรม

   กรุปกรุปย่อยกรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฎจักร กรุปย่อยปรกติและกรุปผลหาร สาทิสสัณฐาน และสมสัณฐานของกรุปริงและสมบัติเบื้องต้นของริง ไอดีลอิลทิกรัลโดเมน ฟีลด์ และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   5801416

   แคลคูลัส 3

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4292401 แคลคูลัส 2 เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรปริพันธ์หลายชั้นระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801417

   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4292401 แคลคูลัส 2 สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   5801429

   วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

   ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความต่อเนื่อง เอกรูป การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง

   3 (3-0-6)
   5801430

   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

   การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนการหาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นและการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงอนุพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801440

   การวิเคราะห์เชิงซ้อน

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4293405 การวิเคราะห์เชิงจริง สมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมของลอ เรนต์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์การส่งคงแบบ

   3 (3-0-6)
   5801443

   สัมมนาคณิตศาสตร์

   ศึกษาค้นคว้าและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาหรืองานวิจัยที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ จากวารสารและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

   1 (1-0-2)
   5801444

   โครงงาน

   ศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้จากการวิเคราะห์สามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอผลงานวิจัยหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

   2 (0-4-2)
   5801446

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801407

   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ สัจพจน์ของเขต พีชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การอุปนัย และการเรียกซ้ำ ความสัมพันธ์และกราฟระบุทิศ การจัดทำความสัมพันธ์แบบอันดับ และโครงสร้างแบบอันดับ เซตอันดับบางส่วน แลตทิซ พีชคณิต บูลีนแบบจำกัด การแสดงฟังก์ชันแบบบูลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ต้นไม้ และภาษาต้นไม้ที่มีป้าย ตัวแทนของไวยกรณ์พิเศษ และภาษาการค้นแบบต้นไม้ ต้นไม้ไม่ระบุทิศทาง การดำเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ป เครื่อง สถานะจำกัดและภาษา

   3 (3-0-6)
   5801408

   เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์

   วิธีและขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธี คำสั่งและฟังก์ชันต่างๆ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

   3 (2-2-5)
   5801409

   การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล

   ความหมาย วิวัฒนาการและหลักการประมวลผลข้อมูล ชนิดและหน้าที่ของหน่วยความจำสำรอง การประมวลผลข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ความหมาย ลักษณะและชนิดของแฟ้มข้อมูล คุณสมบัติของอุปกรณ์เข้าถึงแบบลำดับและแบบสุ่ม การคำนวณเรื่องพื้นที่และเวลาการจัดแฟ้มข้อมูลประเภทต่าง ๆการเข้าถึงข้อมูล การค้นหาและการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลโครงสร้างแฟ้มสำหรับการประมวลผลแบบหลายคีย์ แฟ้มผกผันการจัดแฟ้มและทางเลือกที่เหมาะสมกับงานประยุกต์ต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5801410

   โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

   การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคำนวณเชิงเรขาคณิตและการคำนวณ เชิงพีชคณิต รวมทั้งแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ การเขียนกราฟ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์กับงานด้านต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801418

   เรขาคณิต

   เรขาคณิตแบบยุคลิด การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย คำอนิยาม คำนิยาม สัจพจน์ทางเรขาคณิต การพิสูจน์เกี่ยวกับ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม วงกลม ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อัตราส่วนและสัดส่วน รูปสามเหลี่ยมคล้าย อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปหลายเหลี่ยมปกติ เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนเรขาคณิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   5801419

   รากฐานเรขาคณิต

   พัฒนาการของเรขาคณิตยุคต่างๆ เรขาคณิตแบบยุคลิด เรขาคณิตเชิงการแปลง เรขาคณิตเชิงภาพฉาย พัฒนาการเรขาคณิตนอกแบบยุคลิดเรขาคณิตไฮเพอร์โบลิกเรขาคณิตอิลลิบติก

   3 (3-0-6)
   5801420

   คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

   ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และตัวกำหนด พีชคณิตบูลีน

   3 (3-0-6)
   5801422

   คณิตตรรกศาสตร์

   รากฐานการพิสูจน์ตัวบ่งปริมาณแนวคิดและหลักการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์สัญลักษณ์

   3 (3-0-6)
   5801423

   ทฤษฎีเซต

   การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ ทฤษฎีของเซตและฟังก์ชัน เซตอันดับ จำนวนเชิงการนับ จำนวนเชิงอันดับที่ สัจพจน์การเลือก

   3 (3-0-6)
   5801424

   ทฤษฎีจำนวน

   ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น สมภาค ฟังก์ชัน ฟี-ออยเลอร์ ทฤษฏีบทของออยเลอร์ และแฟร์มา สมภาคเชิงเส้นและสมภาคพหุนาม ทฤษฎีบทของส่วนตกค้างกำลังสอง สัญลักษณ์เลอช็องดร์ และสัญลักษณ์ยาโคบี

   3 (3-0-6)
   5801425

   ตัวแบบทางคณิตศาสตร์

   ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ขั้นตอน เทคนิคในการสร้างตัวแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปลความหมายของผลเฉลย และการนำตัวแบบทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในด้านต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5801426

   วิยุตคณิต

   การนับ ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ผลแบ่งกั้นและโพเซต กราฟและสมบัติของกราฟ เบื้องต้น การแทนกราฟด้วยเมทริกซ์ต้นไม้และข่ายงาน พีชคณิตบูลีน

   3 (3-0-6)
   5801427

   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4292403 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย อนุกรมฟูเรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์และการประยุกต์ปัญหาค่าเริ่มต้น และปัญหาค่าขอบ สมการคลื่น สมการความร้อน สมการลาปลาซ

   3 (3-0-6)
   5801428

   แคลคูลัสขั้นสูง

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4292402 แคลคูลัส 3 ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิวฟังก์ชันแกมมาและบีตา ฟังก์ชันของกรีน อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ บทนำสู่แคลคูลัสของการแปรผัน

   3 (3-0-6)
   5801431

   การวิเคราะห์เชิงจริง

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4293403 คณิตวิเคราะห์ ปริพันธ์รีมันน์– สตีลต์เชสลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ทฤษฎีบทของเลอเบก

   3 (3-0-6)
   5801432

   วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด

   วิธีการพื้นฐานในหาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร ทฤษฏีและเทคนิคการแก้ปัญหาในกำหนดการเชิงเส้นและกำหนดการไม่เชิงเส้น ตัวอย่างปัญหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   5801433

   คณิตศาสตร์นันทนาการ

   3 (2-2-5)
   5801434

   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

   บทนิยามพื้นฐานของกราฟ กราฟไม่ขาดตอน วิถีและวัฏจักรกราฟต้นไม้ กราฟออยเลอร์เลียนและกราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน กราฟระบุทิศทางและกราฟไม่ระบุทิศทาง และบทประยุกต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801435

   คณิตศาสตร์ประกันภัย

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4303702 การเสี่ยงและการประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานการกำหนดอัตราการเสี่ยงภัยรายบุคคลการจำแนก ประเภทการเสี่ยงภัยการสำรองความสูญเสีย

   3 (3-0-6)
   5801436

   คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

   หลักพื้นฐานของคณิตศาสตร์ประกันชีวิต การแจกแจงการอยู่รอดของชีวิตและตารางชีพ การประกันชีวิตเบี้ยประกันชีวิตสุทธิจ่ายครั้งเดียวและจ่ายรายงวดของการประกันชีวิตแบบต่างๆ เบี้ยประกันรวม เงินสำรองประกันชีวิตระบบเบี้ยประกันสุทธิคงที่ และระบบเบี้ยประกันแบบดัดแปลง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   3 (3-0-6)
   5801437

   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์

   ความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างบทเรียนทางคณิตศาสตร์เป็นเฟรม เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การตอบโต้บทเรียนกับคอมพิวเตอร์ การใช้เสียง คำบรรยายและภาพกราฟิก การสร้างรูปแบบจำลองและการสอนเสริม การสร้างแบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบในคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801438

   กำหนดการเชิงเส้น

   กำหนดการเชิงเส้น ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว สภาพเสื่อมคลาย กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม การประยุกต์ของกำหนดการเชิงเส้น

   3 (3-0-6)
   5801439

   การสร้างตัวแบบและการจำลองสถานการณ์

   การสร้างและการวิเคราะห์ต้นแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การสร้างต้นแบบและต้นแบบของปัญหา การหาผลเฉลยของปัญหา การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์

   3 (2-2-5)
   5801441

   การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4292401 แคลคูลัส 2 ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ เกรเดียนต์ การลู่เข้า เคิร์ลสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นโค้งและพื้นผิว ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์ตามปริมาตร ทฤษฎีบทของเกาส์ ทฤษฎีบทของกรีนทฤษฎีบทสโตกส์และการประยุกต์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง และเทนเซอร์เบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   5801442

   ทอพอโลยีเบื้องต้น

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4292402 แคลคูลัส 3 ย่านใกล้เคียง เซตเปิด เซตปิด ภายใน ขอบลิมิตของลำดับ ลำดับโคชี ลิมิตของฟังก์ชัน ภาวะต่อเนื่องภาวะต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก สมบัติบางประการของฟังก์ชันต่อเนื่องความต่อเนื่องเอกรูป ปริภูมิย่านใกล้เคียง ปริภูมิทอพอโลยี ความสมมูลเชิงทอพอโลยี

   3 (3-0-6)
   5801447

   สถิติเพื่อการตัดสินใจ

   แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติเบื้องต้น การวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางและ การวัดการกระจายของข้อมูล การประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (3-0-6)
   5801448

   สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801449

   สถิติเพื่อการวิจัย

   ศึกษาความหมายและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยประเภทของสถิติ วิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   5801451

   คณิตสถิติศาสตร์

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4301201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มโดยวิธีการแปลงตัวแปร กรณีมากกว่าหนึ่งตัวฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์สถิติอันดับการแจกแจงเมื่อขนาดตัวอย่างใกล้อนันต์ ทฤษฎีขีดจำกัดกลางการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุดและสมบัติของตัวประมาณค่าความบริบูรณ์อสมการคราแมร์ราวทฤษฎีราว-แบลคเวลล์ ตัวประมาณค่าแบบเบส์

   3 (3-0-6)
   5801452

   การเสี่ยงและการประกันภัย

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยและการประกันภัยรูปแบบต่างๆ ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย หลักการประกันภัย การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตแบบต่างๆ แบบประกันชนิดพิเศษ การประกันสังคม การประกันสุขภาพ

   3 (3-0-6)
   5801453

   การวิเคราะห์การถดถอย

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4301101 สถิติวิเคราะห์ หรือ 4291301 พีชคณิตเชิงเส้น แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การหาสมการถดถอยแบบเชิงเส้นและไม่ใช่แบบเชิงเส้นด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและวิธีเมทริกซ์ ตัวแปรหุ่น เทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (2-2-5)
   5801454

   ประชากรศาสตร์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรศาสตร์แหล่งข้อมูลทางสถิติประชากรความคลาดเคลื่อนของสถิติประชากรการปรับข้อมูลสถิติการวิเคราะห์สถิติประชากรภาวะและอัตราการเจริญพันธุ์การปรับอัตราการเจริญพันธุ์ภาวะและอัตราการตายการปรับอัตราการตายการวิเคราะห์ภาวะการย้ายถิ่นการคาดประมาณการย้ายถิ่นตารางชีพและการประยุกต์การพยากรณ์จำนวนประชากรเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   5801455

   การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4301101 สถิติวิเคราะห์ การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่สำคัญ การป้อนข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการเขียนโปรแกรมสำหรับวิธีการทางสถิติ

   3 (2-2-5)
   5801470

   หลักการเขียนโปรแกรม

   พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน ตัวแปลภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประกาศตัวแปร ประเภทของ ตัวแปร การรับข้อมูลเข้า การแสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุมเพื่อการตัดสินใจและการทำซ้ำ ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง ตัวแปรแบบอาร์เรย์ การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมเพื่อ ดำเนินการกับไฟล์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5801474

   ระบบฐานข้อมูล

   หลักการสำคัญของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำนอร์มัลไลซ์ ภาษามาตรฐานสำหรับจัดการฐานข้อมูล การใช้คำสั่งสืบค้นข้อมูลความคงสภาพของสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติ ระบบบริหารฐานข้อมูล และ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรม

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5802059

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   5802060

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกงานทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและนำเสนอ

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23