Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (92 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801405

   พีชคณิตเชิงเส้น

   ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ตัวกำหนด การดำเนินการขั้นมูลฐาน การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย การรวมเชิงเส้นและผลการแผ่เชิงเส้น อิสระเชิงเส้นและ ไม่อิสระเชิงเส้น ฐานหลัก มิติ ฐานลำดับและพิกัด การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์ เจาะจง ปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบกำลังสอง และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801418

   เรขาคณิต

   เรขาคณิตแบบยุคลิด การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย คำอนิยาม คำนิยาม สัจพจน์ทางเรขาคณิต การพิสูจน์เกี่ยวกับ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม วงกลม ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อัตราส่วนและสัดส่วน รูปสามเหลี่ยมคล้าย อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปหลายเหลี่ยมปกติ เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนเรขาคณิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   5801446

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   3 (3-0-6)
   5801485

   ดีสครีต และโครงสร้าง

   ทฤษฎีเซต ลำดับ ฟังก์ชั่น ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นก่อกำเนิด วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบซ้ำ ความสัมพันธ์ ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟและต้นไม้

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้าน (56 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801470

   หลักการเขียนโปรแกรม

   พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน ตัวแปลภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประกาศตัวแปร ประเภทของ ตัวแปร การรับข้อมูลเข้า การแสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุมเพื่อการตัดสินใจและการทำซ้ำ ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง ตัวแปรแบบอาร์เรย์ การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมเพื่อ ดำเนินการกับไฟล์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5801471

   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล หลักนามธรรม การวัดผลอัลกอริทึม บิ๊กโอ การประมวลผลอาร์เรย์ เรคคอร์ด ลิงค์ลิสต์ สแตก คิวต้นไม้การเวียนเกิด ฮีพ กราฟการเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล

   3 (2-2-5)
   5801472

   การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

   การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีกรณีดีสุด กรณีร้ายสุด และกรณีเฉลี่ยระดับของความซับซ้อน การเลือกขั้นตอนวิธีบนพื้นฐานของความซับซ้อนของอัลกอริทึม ขั้นตอนวิธีเวียนเกิด ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ ขั้นตอนวิธีการแบ่งแยกและการเอาชนะ ขั้นตอนวิธีการย้อนรอย ขั้นตอนวิธีการแยกกิ่งและการกำหนดขอบเขต ขั้นตอนวิธีฮิวริสติก ขั้นตอนวิธีการเข้าคู่สายอักขระ ขั้นตอนวิธีการประมาณค่าตัวเลขพื้นฐานการประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน เครื่องจักรสถานะจำกัด ไวยากรณ์ไร้บริบทออโตมาตา

   3 (2-2-5)
   5801474

   ระบบฐานข้อมูล

   หลักการสำคัญของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำนอร์มัลไลซ์ ภาษามาตรฐานสำหรับจัดการฐานข้อมูล การใช้คำสั่งสืบค้นข้อมูลความคงสภาพของสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติ ระบบบริหารฐานข้อมูล และ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5801476

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   แบบจำลองสารสนเทศการสร้างแบบจำลองข้อมูล โครงสร้างระบบสารสนเทศในองค์กร บริบทของสารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ

   3 (2-2-5)
   5801477

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคนิคที่สำคัญในการบ่งชี้ปัญหาความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การเข้ารหัสลับ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ความเสถียรของระบบเครือข่ายและ เว็บ ความมั่นคงของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และเครือข่ายสภาพอ่อนแอของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801479

   การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ

   องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ สถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบเว็บ การเขียนโปรแกรมภาษาสคริปต์ การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย ระบบฐานข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชั่น การจัดการระบบรักษาความมั่นคงของข้อมูล เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่

   3 (2-2-5)
   5801480

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

   พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ วัตถุพื้นฐาน วัตถุแบบอาร์เรย์ การสืบทอด ชนิดข้อมูลนามธรรม คลาสนามธรรม คอนสทรัคเตอร์ ดีสทรัคเตอร์ การห่อหุ้ม การซ่อนสารสนเทศ การส่งข่าวสาร การประกอบ ความสามารถในการมองเห็น การทับซ้อนตัวดำเนินการ ภาวะพหุสัณฐาน

   3 (2-2-5)
   5801486

   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

   พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง การวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ แบบจำลองการวิเคราะห์ แบบจำลองการออกแบบ การออกแบบระบบ การออกแบบข้อมูล การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นกายภาพ การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบ การดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบ

   3 (2-2-5)
   5801487

   ระบบปฏิบัติการ

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและเทรด การจัดตารางการทำงานและการจ่ายงาน การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำเสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล ความมั่นคงและการป้องกันระบบปฏิบัติการภาวะพร้อมกัน การประมวลผลแบบขนาน

   3 (2-2-5)
   5801488

   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

   พื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวตอร์วิวัฒนาการและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ตรรกะแบบดิจิทัล ระบบดิจิทัล สถาปัตยกรรมหน่วยความจำ การแทนข้อมูล โครงสร้างระดับแอสเซมบลี โครงสร้างหน่วยประมวลผลกลาง มัลติโพรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมทางเลือกอื่นระบบสมองกลฝังตัว การวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801489

   คอมพิวเตอร์กราฟิก

   องค์ประกอบและโครงสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาพและการแสดงภาพ การแปลงรูปสองมิติและสามมิติ การชักตัวอย่างและการสร้างภาพกลับมาใหม่ การใช้เมตริกซ์ช่วยในการแปลงมุมมองในสามมิติ การตัดขอบภาพล้น การตอบโต้กับผู้ใช้โปรแกรมระบบช่องหน้าต่าง

   3 (2-2-5)
   5801490

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้นกระบวนการ พัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแบบจำลองมาตรฐาน การบริหารจัดการด้านความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนต่อประสาน การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์เครื่องมือช่วยงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

   3 (2-2-5)
   5801493

   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาตรฐานของระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลการควบคุมความผิดพลาดระบบแบบรวมศูนย์ ระบบแบบกระจายสื่อกลางเครือข่ายมาตรฐานระบบเปิด พื้นฐานอินเทอร์เน็ตและโพรโทคอลซับเน็ตมาร์ค การจัดเส้นทางของโพรโทคอล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ และระยะไกลบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนระบบเครือข่ายความมั่นคงของระบบเครือข่ายการเข้ารหัสข้อมูลจริยธรรมของวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   5801494

   การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

   วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ความต้องการทางซอฟต์แวร์ กระบวนการทางวิศวกรรมความต้องการ แนวคิดการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง การจัดตารางเวลา และการติดตามโครงการการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาการใช้งานเครื่องมือเพื่อบริหารโครงการซอฟต์แวร์

   3 (2-2-5)
   5801500

   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

   พื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์เพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาระบบแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของระบบ การประเมินและมาตรวัดความสามารถในการใช้งาน ปัจจัยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ การออกแบบส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การเขียนโปรแกรมแบบอีเว้นต์ไดรเว้นต์ การเขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801532

   โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

   หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกใช้เครื่องมือ การวางแผนการดำเนินโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสร้างผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การเรียบเรียงรายงานโครงงาน การอ้างอิงเชิงวิชาการ เทคนิคการนำเสนอ และจัดทำหัวข้อโครงงาน

   2 (0-4-2)
   5801533

   โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

   การพัฒนาวิธีการและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาตามหัวข้อโครงงาน การนำเสนอโครงงาน การเรียบเรียงเอกสารโครงงาน

   3 (0-6-3)
   5801539

   ปัญญาประดิษฐ์

   แนวคิดพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ โครงสร้างความจำ การหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น เทคนิคการค้นหา ทฤษฎีเกมส์ การวางแผน การเรียนรู้ของเครื่องจักร การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบผู้เชียวชาญ

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเลือก (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801468

   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิทธิทางทรัพย์สิน และลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ ความ รับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ การใช้และการล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานราชการและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขัน จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคม ในเชิงจริยธรรม

   3 (3-0-6)
   5801482

   การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นสูง

   เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ลักษณะเฉพาะของภาษาโปรแกรมจาวา แอ็ปเพล็ด โปรแกรมสำเร็จรูปการจัดการเหตุการณ์ การทำงานหลายอย่างด้วยการเขียนโปรแกรมแบบพร้อมกัน การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกเครื่องมือภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมข่ายงาน การรับ-ให้บริการ การเรียกใช้วิธีการระยะไกล และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

   3 (2-2-5)
   5801484

   การพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซและการประยุกต์ใช้งาน

   หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ช เงื่อนไขในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ซ การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสภาพแวดล้อมแบบโอเพ่นซอร์ซ การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ โปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมประยุกต์สำหรับจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801497

   การบริหารจัดการระบบ

   บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์การต่อเชื่อมและการตั้งค่าอุปกรณ์ สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบ ระบบแฟ้มและสิทธิในการใช้งานการสร้าง การควบคุม และการจัดการกับโพรเซสการเพิ่ม การจัดกลุ่ม และการจัดการกับผู้ใช้ในระบบการออกแบบเลขที่อยู่แบบไอพี โพรโตคอลค้นหาเส้นทางเครื่องมือการวิเคราะห์โพรโทคอลเครือข่าย การดูระบบปฏิบัติการเครือข่ายการสำรองข้อมูลในระบบพื้นฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบเครือข่ายการจัดการเครือข่ายมัลติคาสท์

   3 (2-2-5)
   5801499

   การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

   การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การต่อผสานภายในและภายนอก หน่วยความจำ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง หลักการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801511

   เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลที่ถูกต้องตามไวยากรณ์ การสร้างเอกสาร DTD เอ็กซ์เอ็มแอลสกีม่า การสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล การอ่านและประมวลผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลโดยใช้โมเดล DOM และSAXการจัดรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล แนวคิดและหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ วงจรชีวิตสถาปัตยกรรมเชิงบริการ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสสำหรับสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การโปรแกรมบริการ การอธิบายบริการ เครื่องมือสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสในโดเมนต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801516

   การทำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล

   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเหมืองข้อมูล แรงจูงใจในการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคและตัวแบบรวมถึงการประยุกต์ใช้งานทางด้านการสร้างเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล แอพพลิเคชันคลังข้อมูล การเตรียมเหมืองข้อมูล การทำเหมืองความสัมพันธ์ การทำเหมืองโดยต้นไม้ตัดสินใจ การปัจจัยด้วยเครือข่ายแบบเบย์ การวิเคราะห์การจัดกลุ่มข้อมูลเครือข่ายประสาทเทียม การจัดกลุ่มเชิงอินแสตนต์

   3 (2-2-5)
   5801518

   ทฤษฎีการคำนวณ

   คณิตศาตร์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดพื้นฐานของภาษา ไวยากรณ์ ออโตมาตา ไฟไนท์ออโตมาตา ไวยากรณ์ปกติ ภาษาปกติ นิพจน์ปกติ วิธีปั้มปิ้งเลมม่าสำหรับภาษาปกติ ภาษาไม่พึ่งบริบท ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท วิธีปั้มปิ้งเลมม่าสำหรับภาษาไม่พึ่งบริบท การแปลงไวยากรณ์ ออโตมาตาแบบกดลง เครื่องจักรทัวริ่ง ข้อจำกัดของการคำนวณแบบขั้นตอนวิธี

   3 (3-2-6)
   5801520

   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

   วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการใช้ภาษาทางกายภาพเพื่อการออกแบบยูเอ็มแอล ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยการสร้างแบบจําลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส การวิเคราะห์เชิงนามธรรม การออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างเอกสารด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกําหนดของยูสเคส

   3 (2-2-5)
   5801522

   การวิจัยการดำเนินการ

   หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎี การตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจการออกแบบ การสร้างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น การจัดสรรทรัพยากร รูปแบบปัญหาทางการขนส่ง รูปแบบปัญหาการจัดงาน ตัวแบบการประสานงาน การจัดลำดับงานและการกำหนดขั้นตอนของงานการเลียนแบบทางสถิติ ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ การวิเคราะห์ข่ายงานการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจัยการดำเนินการ

   3 (2-2-5)
   5801527

   การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   3 (2-2-5)
   5801528

   การประมวลผลคลาวด์

   แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์ คุณลักษณะสําคัญของการประมวลผลคลาวด์ ประเภทของการประมวลผลคลาวด์เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้เวอร์ชวลไลเซชั่น การจัดการคลาวด์ รูปแบบการให้บริการของคลาวด์ความปลอดภัยในคลาวด์การใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์

   3 (2-2-5)
   5801541

   วิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อการระบาด

   การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษา การทำความเข้าใจ และการควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดต่าง ๆ การใช้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ หรือ เซลลูลาร์ออโตมาตา เพื่ออธิบายสถานะของโรค การใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นแบบจำลองการพยากรณ์การตัดสินใจของแต่ละตัวแทนในระบบ ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการสุ่ม

   3 (2-2-5)
   5801542

   ออนโทโลจีและการประยุกต์ใช้

   ศึกษาหลักการและความหมายของออนโทโลจี รูปแบบของภาษาที่ใช้ การออกแบบออนโทโลจีเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาออนโทโลจี การเขียนโปรแกรมเพื่อสืบค้นข้อมูลออนโทโลจีและการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801543

   การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์

   ความรู้พื้นฐานการออกแบบและใช้การจำลอง การสร้างแบบจำลองการทำงานของระบบวิธีและขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจำลองการทำงานของระบบ โดยวิธีการด้านคณิตศาสตร์ การเขียนซอฟต์แวร์ หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในการสร้างแบบจำลองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ห่วงโซ่ของเหตุการณ์ คิวและลำดับ การสร้างตัวเลขสุ่ม การวิเคราะห์ทางสถิติ การใช้แบบจำลองการพยากรณ์การตัดสินใจของแต่ละตัวแทน การประมวลผลแบบขนาน

   3 (2-2-5)
   5801547

   การประมวลผลภาพ

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพดิจิตอล การแปลงข้อมูลภาพความเข้มและการกรองภาพในเชิงพื้นที่ การกรองภาพในเชิงความถี่ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การประมวลผลภาพเชิงสัณฐานวิทยา ตัวกรองในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ การแบ่งภาพเป็นหลายส่วนอย่างมีความหมาย ไบนารีมอร์โฟโลยี การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดิจิตอล

   3 (2-2-5)
   5801548

   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5802051

   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

   รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801123

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

   6 (16 สัปดาห์)
   5801530

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์

   การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ บริบททางสังคม ความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ การวิเคราะห์และเลือกใช้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตัวผู้เรียนให้ตระหนักในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   5801531

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานที่สถานประกอบธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพในระดับนักวิทยาการกึ่งวิชาชีพชั้นสูงและระดับเทคนิค

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23