Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (101 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (33 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801127

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่งและ การเคลื่อนที่ของวัตถุงาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง สมการแห่งการหมุน ทอร์ก และโมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การวัดความดันและอัตราการไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส

   3 (3-0-6)
   5801141

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง สมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุ ไฟฟ้าสถิตย์ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   5801187

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801188

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการเคมี

   1 (0-2-1)
   5801210

   ชีวเคมี

   โครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม

   3 (3-0-6)
   5801211

   ปฏิบัติการชีวเคมี

   การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี สารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณจลนพล -ศาสตร์ของเอ็นไซม์ การศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี

   1 (0-2-1)
   5801232

   ชีววิทยาทั่วไป

   คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   5801233

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801445

   สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

   ศึกษาความหมายและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัย ประเภทของสถิติ วิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   5801462

   คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การนำเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เรียน

   3 (2-2-5)
   5801465

   โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อจัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801199

   เคมีอินทรีย์ 1

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ชนิดและกลไกของ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   5801200

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   5801212

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิตเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สาหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   5801213

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตรูปแบบต่างๆ

   1 (0-2-1)
   5801268

   จุลชีววิทยาทั่วไป

   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การจัดจำแนกจุลินทรีย์ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ระบบภูมิคุ้มกัน ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5801269

   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา เช่น เทคนิคการทำให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ การนับจุลินทรีย์ การย้อมสีจุลินทรีย์ และเทคนิคการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ ศึกษาสภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาบรรยาย

   1 (0-2-1)
   5801550

   เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐาน

   ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การนำความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801551

   หลักพันธุศาสตร์

   กฏของเมนเดล หลักการและกลไกการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครงสร้างและการแปรผันของโครโมโซม โครงสร้างและการทำงานของยีน พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   5801552

   พันธุวิศวกรรมมูลฐาน

   เทคนิคดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ เอนไซม์ที่ใช้ในงานพันธุวิศวกรรม เทคนิคในการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ การควบคุมความปลอดภัยสำหรับการตัดแต่งยีน และ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในด้านต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5801553

   เทคโนโลยีการหมัก

   หลักการพื้นฐานของการหมัก การใช้เซลล์ จุลินทรีย์ หรือเอนไซม์ในการหมัก กระบวนการและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโต การใช้สารอาหาร และการสร้างผลผลิต การแยกผลิตภัณฑ์และการทำให้บริสุทธิ์

   3 (2-2-5)
   5801555

   เทคโนโลยีจุลินทรีย์

   เทคโนโลยีกับจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์กับอาหาร เอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชแบบชีววิธี การควบคุมเชื้อก่อโรคในมนุษย์ สารพันธุกรรมและโปรตีนของจุลินทรีย์ เทคโนโลยียีสต์หัวข้อปัจจุบันทางจุลชีววิทยาประยุกต์

   3 (3-0-6)
   5801556

   ชีวโมเลกุลทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   เซลล์ โครโมโซม จีโนม กลไกการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสาร ชีวโมเลกุล กลไกทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคทางชีวโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   3 (3-0-6)
   5801557

   เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

   กระบวนการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม การประเมินความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   5801558

   การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

   การจัดการของเสียเบื้องต้น คุณสมบัติของของเสีย ปัญหาของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เทคนิคการรวบรวมและกำจัดของเสีย การบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น การใช้ของเสียเพื่อประโยชน์ในทางการเกษตร

   3 (3-0-6)
   5801573

   เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   ระบบมาตรฐานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ หลักปฏิบัติและการเตรียมตัวอย่างสำหรับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาถึงระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประกันคุณภาพทางวิธีการทดสอบ

   3 (3-0-6)
   5801576

   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   การวิจัยและทดลองในหัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (20 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801554

   หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมกระบวนการ

   สมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การสูญเสียพลังงานภายในท่อ ลักษณะการไหลของของไหล เครื่องมือแลกเปลี่ยนความร้อน การระเหย การกลั่น การสกัดของแข็งด้วยของเหลว การสกัดของเหลวด้วยของเหลว การอบแห้ง การกรอง การตกผลึก การกรอง การปั่นเหวี่ยง การผสม และการลดขนาด

   3 (3-0-6)
   5801559

   การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

   ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และความสำคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบ่งประเภทเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด

   3 (2-2-5)
   5801560

   จุลชีววิทยาประมง

   จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อในอาหาร การเสื่อมเสียในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การตรวจสอบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์

   3 (2-2-5)
   5801561

   ปุ๋ยชีวภาพ

   สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ละลายหินฟอตเฟต ผลิตภัณฑ์ไรโซเบียม ผลิตภัณฑ์ไมคอร์ไรซา ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพกับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของปุ๋ยชีวภาพ

   3 (2-2-5)
   5801562

   โปรไบโอติกทางการเกษตร

   การใช้เชื้อโปรไบโอติกในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประโยชน์ของโปรไบโอติกในการลดสารเคมีในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการใช้เชื้อโปรไบโอติกกับของเหลือทิ้งทางการเกษตร

   3 (2-2-5)
   5801563

   เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม

   กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การผลิตน้ำผักและน้ำผลไม้ ลักษณะทางกายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี ของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การใช้เครื่องมือ การควบคุมคุณภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิตเครื่องดื่ม

   3 (2-2-5)
   5801564

   เทคโนโลยีสาหร่าย

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาหร่าย อนุกรมวิธาน การเก็บรวบรวมสาหร่ายจากการเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากสาหร่าย การศึกษาบทบาทสาหร่ายในระบบนิเวศ สาหร่ายกับอุตสาหกรรมการเกษตร สาหร่ายกับการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ

   3 (2-2-5)
   5801565

   ยีสต์เทคโนโลยี

   ชีววิทยาของยีสต์ การจัดหมวดหมู่ และการจำแนกชนิด การเก็บรักษาพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุกรรม และการปรับปรุงสายพันธุ์ ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต จลน์พลศาสตร์เบื้องต้นของการหมัก

   3 (2-2-5)
   5801566

   เอนไซม์เทคโนโลยี

   เอนไซม์ โครงสร้าง ปฏิกิริยา จลศาสตร์ของเอนไซม์ การใช้เอนไซม์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ พันธุวิศวกรรมโปรตีนและเอนไซม์

   3 (2-2-5)
   5801567

   เทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม

   องค์ประกอบของน้ำนม การกลั่นสร้างน้ำนม เทคนิค การผลิต และการแปรรูปในกระบวนการผลิตนมและ ผลิตภัณฑ์นม การใช้กล้าเชื้อในการผลิตนมหมัก

   3 (2-2-5)
   5801568

   เทคโนโลยีการหมักอาหารท้องถิ่น

   ชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักอาหารพื้นบ้าน การคัดเลือกจุลินทรีย์และวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก ปัจจัยที่สำคัญต่อกระบวนการหมัก ประวัติและวิวัฒนาการของการหมักอาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพและการจัดการวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน

   3 (2-2-5)
   5801569

   เทคโนโลยีชีวภาพพื้นบ้าน

   ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพพื้นบ้านชนิดต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม และทางการเกษตร

   3 (2-2-5)
   5801570

   วิศวกรรมชีวเคมี

   การออกแบบ และการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ หลักการและวิธีการในการขยายขนาด การวิเคราะห์กระบวนการหมักแบบไม่ต่อเนื่อง กึ่งต่อเนื่องและต่อเนื่องในสภาพอาหารแบบต่างๆ กระบวนการตรึงการใช้ประโยชน์เอนไซม์และเซลล์ที่ถูกตรึง ไบโอเซนเซอร์ แบบจำลองและการจำลองแบบกระบวนการทางชีวภาพ

   3 (3-0-6)
   5801571

   กระบวนการหลังการหมัก

   การแยกกากและผลิตภัณฑ์ กระบวนการรวมการตกตะกอนและการทำให้ตะกอนเข้มข้น การกรองและเทคโนโลยีเมมเบรน การปั่นเหวี่ยง การทำให้เซลล์แตก การตกตะกอน การสกัด การระเหย การดูดซับและดูดกลืน

   3 (3-0-6)
   5801572

   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านอาหาร ด้านทางการเกษตร ด้านทางการแพทย์ ด้านการผลิตสารชีวเคมี และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801577

   สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ1

   แนะนำวิธีค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ และการนำเสนอรายงานที่มีหัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ การอภิปราย การวิจารณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1 (0-2-1)
   5801578

   สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

   นำเสนอรายงานที่มีหัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ อภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโดยอาจารย์และนักศึกษาเพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน

   1 (0-2-1)
   5801579

   วิศวกรรมกระบวนการ

   ความสัมพันธ์ของหลักการทางวิศวกรรมกระบวนการกับจุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโต และการใช้สารอาหารของจุลินทรีย์ กลไกการควบคุมการสังเคราะห์ของสารที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การนําความรู้และวิธีการทางพันธุกรรมมาประยุกต์เพื่อใช้ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในกลไกการสังเคราะห์สารต่างๆ ในกระบวนการหมัก

   3 (3-0-6)
   5801582

   โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   การวิจัยและทดลองในหัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน

   3 (0-6-3)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801574

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ การจัดการเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   5801575

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5ส ISO9000 และวัฒนธรรมองค์กร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอโครงการหรือผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสารและเทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงาน

   0 (45)
   5801580

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   การฝึกงานในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและจัดสัมมนาเผยแพร่

   5 (300)
   5801581

   สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ

   หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาเทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการและการนำเสนอผลงานโครงการ

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23