Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (129 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800370

   การพัฒนาการเขียน

   หลักการเขียน เทคนิค กลวิธี การฝึกเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ ทั้งสารัตถคดีและบันเทิงคดี

   3 (2-2-5)
   5800378

   การเขียนและการพูดเชิงวิชาการ

   วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การสังเคราะห์ความรู้และความคิดการเลือกรูปแบบการเขียน การอ้างอิง การใช้ภาษาที่เหมาะแก่งานวิชาการ ฝึกเขียนบทความวิชาการ ศึกษากลวิธีและมารยาทในการพูดเชิงวิชาการ รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความมั่นใจเชิงวิชาการ รวมทั้งฝึกพูดเชิงวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ

   3 (2-2-5)
   5800476

   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800519

   ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์

   ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี มานุษยวิทยา วัฒนธรรม โบราณคดี เป็นต้น เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง คำเชื่อม ข้อความ การจับใจความสำคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความ บทอ่าน

   3 (3-0-6)
   5800544

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

   ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งฝึกอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการนำชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย มีการฝึกกับสถานการณ์จำลองและสถานที่จริง

   3 (3-0-6)
   5800795

   อารยธรรมโลก

   พัฒนาการความเจริญของอารยธรรมตะวันตก ตะวันออก ในด้านต่างๆ รวมถึงความหมายและความสำคัญที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800808

   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

   การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สำคัญของโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5801510

   คอมพิวเตอร์เพื่องานประวัติศาสตร์

   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางการทำงาน โปรแกรมการนำเสนอ การใช้งานอินเตอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ การบีบอัดไฟล์ การกู้ไฟล์ การสำรองข้อมูล การนำเสนอสื่อผ่านสังคมออนไลน์ โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านประวัติศาสตร์

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (33 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800794

   ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนรัฐชาติ

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เน้นพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

   3 (3-0-6)
   5800796

   ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัฐชาติถึงปัจจุบัน

   ประวัติศาสตร์ของรัฐชาติไทยและการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่สมัยรัฐชาติจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800805

   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

   ความเป็นมา ความหมาย ขอบเขตการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิธีการศึกษา ประเด็นข้อถกเถียงในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5800810

   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

   ประวัติศาสตร์จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง บทบาทและอิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งกำเนิดลัทธิชาตินิยม การสร้างชาติหลังได้รับเอกราช ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   5800811

   ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียใต้จนถึงปัจจุบัน บทบาทของจักรวรรดินิยม ชาตินิยม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   5800814

   ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง และปัญหาสำคัญของยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

   3 (3-0-6)
   5800816

   ปรัชญาประวัติศาสตร์และระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์

   วิวัฒนาการของแนวคิด ความหมาย ความสำคัญของประวัติศาสตร์และปรัชญาประวัติศาสตร์สำนักต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์และวิธีการใช้หลักฐาน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

   3 (3-0-6)
   5800822

   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยรัฐโบราณ สมัยรัฐจารีต จนถึงสมัยอาณานิคม ขบวนการชาตินิยม การต่อสู้เพื่อเอกราช ปัญหาสำคัญหลังได้รับเอกราช

   3 (3-0-6)
   5800829

   ประวัติศาสตร์นิพนธ์

   ความคิดและพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์ ตั้งแต่สมัยจารีตจนถึงปัจจุบัน ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์งานเขียนทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นการวิเคราะห์งานเขียนประวัติศาสตร์ไทย

   3 (3-0-6)
   5800833

   สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก

   นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การก้าวสู่ความเป็นประเทศมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 บทบาทในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อนานาประเทศหลัง ค.ศ.1945

   3 (3-0-6)
   5800840

   สัมมนาประวัติศาสตร์

   วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ โดยเน้นให้นักศึกษารู้จักคิด ตั้งคำถาม ค้นคว้าและอภิปรายปัญหาในแง่มุมต่างๆ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงานและนำเสนอในรูปแบบสัมมนา

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (สำหรับวิชาเอกเดี่ยว กลุ่มที่ 1) (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800792

   อารยธรรมไทย

   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ โลกทัศน์ ภูมิปัญญา ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม โบราณคดี และศิลปกรรมไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800793

   ประวัติศาสตร์ไทย

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ศึกษารูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในสมัยต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5800797

   ประวัติศาสตร์สุโขทัย

   การวิเคราะห์หลักฐานข้อเขียนต่างๆ ทางประวัติศาสตร์และหลักฐานโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อประมวลความรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านสังคม การปกครอง เศรษฐกิจ การต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อนการก่อตั้งจนถึงสมัยต่างๆ ในยุคสุโขทัยและการรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยา

   3 (3-0-6)
   5800798

   ประวัติศาสตร์อยุธยา

   พัฒนาการของบ้านเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 การก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการทางการปกครอง กฎหมาย การทหาร การจัดระบบสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การค้าและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความขัดแย้งทางการเมืองภายในและการสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยา

   3 (3-0-6)
   5800799

   ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

   อิทธิพลของความเชื่อดั้งเดิม และอารยธรรมอินเดียที่มีต่อความคิดและลักษณะการเมืองการปกครองไทย อิทธิพลความคิดตะวันตกที่มีต่อพัฒนาการแนวความคิดทางการเมืองไทย โดยเน้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800800

   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

   พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย วิถีการผลิต ปัจจัยการผลิต กำเนิดและบทบาทของนายทุนกลุ่มต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800801

   ประวัติศาสตร์สังคมไทย

   โครงสร้างสังคมไทย สถาบันทางสังคม ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธ์ในสังคมและชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800802

   ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย

   ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของความคิดและโลกทัศน์ในสังคมไทย รวมทั้งอิทธิพลของพุทธศาสนาและอิทธิพลตะวันตกที่มีต่อภูมิปัญญาไทย

   3 (3-0-6)
   5800803

   ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

   เรียนรู้ศิลปะไทย โดยสังเขปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับชีวิตทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาในสมัยต่างๆ ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา และรัตนโกสินทร์ เป็นต้น โดยเน้นคติความเชื่อและศิลปะการช่างที่สำคัญของไทย

   3 (3-0-6)
   5800804

   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ

   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย วิเคราะห์อิทธิพลของชาติตะวันตก การเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจโลก

   3 (3-0-6)
   5800806

   ประวัติศาสตร์นครสวรรค์

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของนครสวรรค์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่

   3 (3-0-6)
   5800807

   ท้องถิ่นศึกษา

   สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อและอิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ที่มีต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการศึกษาจากภาคสนามในท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5800815

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย

   ความเป็นมา ความสำคัญของคติความเชื่อที่มีต่อโบราณวัตถุ โบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   5800817

   ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว

   แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งความรู้ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอื่นๆ มีการศึกษานอกสถานที่

   3 (3-0-6)
   5800830

   ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย

   กำเนิดและประวัติเริ่มต้นของพุทธศาสนา การขยายตัวของพุทธศาสนาไปยังศรีลังกาและสุวรรณทวีป พัฒนาการของพุทธศาสนาในศรีลังกา การเข้ามาของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนา บทบาทที่มีต่อการเมือง วัฒนธรรม และสังคมไทย

   3 (3-0-6)
   5800831

   วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์

   วรรณกรรมในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ ภาพของสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่สะท้อนออกในวรรณกรรมสำคัญ

   3 (3-0-6)
   5800834

   การอ่านในประวัติศาสตร์

   การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์และวิเคราะห์หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากหลักฐานเหล่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์

   3 (3-0-6)
  4. วิชาเฉพาะด้านเลือก (สำหรับเอกเดี่ยว กลุ่มที่ 2) (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800809

   โลกเอเชีย

   การตั้งหลักแหล่ง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและพัฒนาการทางสังคมของภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   5800812

   ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของศาสนาคริสต์ และระบบศักดินา การเปลี่ยนผ่านจากสมัยปลายกลางไปสู่ต้นสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   5800813

   ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 16-18

   ประวัติศาสตร์ยุโรประยะเริ่มต้นสมัยใหม่ ตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติ การปฏิรูปศาสนา จนถึงการปฏิวัติภูมิปัญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส

   3 (3-0-6)
   5800818

   ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์

   การชมภาพยนตร์ที่จำลองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชีวิตประวัติบุคคลสำคัญ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอดีต วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดในภาพยนตร์

   3 (3-0-6)
   5800819

   ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม

   พัฒนาการของอาหารและเครื่องดื่มที่สัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยเลือกศึกษาอาหารและเครื่องดื่มที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

   3 (3-0-6)
   5800820

   ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย

   พัฒนาการของเครื่องแต่งกายที่สัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม โดยเลือกศึกษาเครื่องแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

   3 (3-0-6)
   5800821

   บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์

   สถานะ สิทธิ หน้าที่ของสตรีในสังคมโลก นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีไทย ที่มีต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม องค์กรสตรีที่สำคัญในสังคมโลกปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800823

   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านพรมแดน วัฒนธรรม มรดกจากระบอบอาณานิคมและประวัติศาสตร์การสร้างชาติ การแก้ไขความขัดแย้ง และความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   3 (3-0-6)
   5800824

   ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   บ่อเกิดของแนวคิดชาตินิยม การเกิดขึ้นของแนวคิดชาตินิยมและขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของแนวคิดชาตินิยมต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   3 (3-0-6)
   5800825

   ประวัติศาสตร์พม่า

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพม่า ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยอาณานิคม สมัยเอกราชจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800826

   ประวัติศาสตร์ลาว

   ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรเพื่อนบ้าน การเปลี่ยนแปลงยุคจักรวรรดินิยม ผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 การปฏิรูปและการเคลื่อนไหวของกลุ่มลาวชาตินิยมและการปฏิวัติในลาวใน พ.ศ. 2518 ลาวในโลกปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800827

   ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกกลาง มหาอำนาจกับปัญหาในตะวันออกกลาง วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บทบาทของภูมิภาคนี้ที่มีต่อโลกอิสลามและการเมืองโลก

   3 (3-0-6)
   5800828

   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสร้างชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก (Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลก สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค 60-80 สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น

   3 (3-0-6)
   5800832

   จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์โลก

   ปรากฏการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความคิด การประดิษฐ์ คิดค้น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800839

   การศึกษาเอกเทศ

   การค้นคว้าเรื่องที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษโดยเอกเทศในหัวข้อที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นิพนธ์ของกลุ่มประวัติศาสตร์ที่เลือกศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ในภาควิชาที่เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

   3 (3-0-6)
  5. วิชาเฉพาะด้านเลือก (สำหรับเอก-โท) กลุ่มที่ 1 (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800792

   อารยธรรมไทย

   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ โลกทัศน์ ภูมิปัญญา ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม โบราณคดี และศิลปกรรมไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800793

   ประวัติศาสตร์ไทย

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ศึกษารูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในสมัยต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5800797

   ประวัติศาสตร์สุโขทัย

   การวิเคราะห์หลักฐานข้อเขียนต่างๆ ทางประวัติศาสตร์และหลักฐานโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อประมวลความรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัยด้านสังคม การปกครอง เศรษฐกิจ การต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อนการก่อตั้งจนถึงสมัยต่างๆ ในยุคสุโขทัยและการรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยา

   3 (3-0-6)
   5800798

   ประวัติศาสตร์อยุธยา

   พัฒนาการของบ้านเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 การก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการทางการปกครอง กฎหมาย การทหาร การจัดระบบสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การค้าและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความขัดแย้งทางการเมืองภายในและการสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยา

   3 (3-0-6)
   5800799

   ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

   อิทธิพลของความเชื่อดั้งเดิม และอารยธรรมอินเดียที่มีต่อความคิดและลักษณะการเมืองการปกครองไทย อิทธิพลความคิดตะวันตกที่มีต่อพัฒนาการแนวความคิดทางการเมืองไทย โดยเน้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800800

   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

   พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย วิถีการผลิต ปัจจัยการผลิต กำเนิดและบทบาทของนายทุนกลุ่มต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800801

   ประวัติศาสตร์สังคมไทย

   โครงสร้างสังคมไทย สถาบันทางสังคม ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธ์ในสังคมและชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800802

   ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย

   ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของความคิดและโลกทัศน์ในสังคมไทย รวมทั้งอิทธิพลของพุทธศาสนาและอิทธิพลตะวันตกที่มีต่อภูมิปัญญาไทย

   3 (3-0-6)
   5800803

   ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

   เรียนรู้ศิลปะไทย โดยสังเขปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับชีวิตทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาในสมัยต่างๆ ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา และรัตนโกสินทร์ เป็นต้น โดยเน้นคติความเชื่อและศิลปะการช่างที่สำคัญของไทย

   3 (3-0-6)
   5800804

   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ

   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย วิเคราะห์อิทธิพลของชาติตะวันตก การเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจโลก

   3 (3-0-6)
   5800806

   ประวัติศาสตร์นครสวรรค์

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของนครสวรรค์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่

   3 (3-0-6)
   5800807

   ท้องถิ่นศึกษา

   สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อและอิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ที่มีต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการศึกษาจากภาคสนามในท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5800815

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย

   ความเป็นมา ความสำคัญของคติความเชื่อที่มีต่อโบราณวัตถุ โบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   5800817

   ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว

   แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งความรู้ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอื่นๆ มีการศึกษานอกสถานที่

   3 (3-0-6)
   5800830

   ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย

   กำเนิดและประวัติเริ่มต้นของพุทธศาสนา การขยายตัวของพุทธศาสนาไปยังศรีลังกาและสุวรรณทวีป พัฒนาการของพุทธศาสนาในศรีลังกา การเข้ามาของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนา บทบาทที่มีต่อการเมือง วัฒนธรรม และสังคมไทย

   3 (3-0-6)
   5800831

   วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์

   วรรณกรรมในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ ภาพของสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่สะท้อนออกในวรรณกรรมสำคัญ

   3 (3-0-6)
   5800834

   การอ่านในประวัติศาสตร์

   การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์และวิเคราะห์หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากหลักฐานเหล่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์

   3 (3-0-6)
  6. วิชาเฉพาะด้านเลือก (สำหรับเอก-โท) กลุ่มที่ 2 (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800809

   โลกเอเชีย

   การตั้งหลักแหล่ง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและพัฒนาการทางสังคมของภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   5800812

   ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของศาสนาคริสต์ และระบบศักดินา การเปลี่ยนผ่านจากสมัยปลายกลางไปสู่ต้นสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   5800813

   ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 16-18

   ประวัติศาสตร์ยุโรประยะเริ่มต้นสมัยใหม่ ตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติ การปฏิรูปศาสนา จนถึงการปฏิวัติภูมิปัญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส

   3 (3-0-6)
   5800818

   ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์

   การชมภาพยนตร์ที่จำลองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชีวิตประวัติบุคคลสำคัญ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอดีต วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดในภาพยนตร์

   3 (3-0-6)
   5800819

   ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม

   พัฒนาการของอาหารและเครื่องดื่มที่สัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยเลือกศึกษาอาหารและเครื่องดื่มที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

   3 (3-0-6)
   5800820

   ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย

   พัฒนาการของเครื่องแต่งกายที่สัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม โดยเลือกศึกษาเครื่องแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

   3 (3-0-6)
   5800821

   บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์

   สถานะ สิทธิ หน้าที่ของสตรีในสังคมโลก นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีไทย ที่มีต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม องค์กรสตรีที่สำคัญในสังคมโลกปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800823

   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านพรมแดน วัฒนธรรม มรดกจากระบอบอาณานิคมและประวัติศาสตร์การสร้างชาติ การแก้ไขความขัดแย้ง และความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   3 (3-0-6)
   5800824

   ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   บ่อเกิดของแนวคิดชาตินิยม การเกิดขึ้นของแนวคิดชาตินิยมและขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของแนวคิดชาตินิยมต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   3 (3-0-6)
   5800825

   ประวัติศาสตร์พม่า

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพม่า ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยอาณานิคม สมัยเอกราชจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800826

   ประวัติศาสตร์ลาว

   ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรเพื่อนบ้าน การเปลี่ยนแปลงยุคจักรวรรดินิยม ผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 การปฏิรูปและการเคลื่อนไหวของกลุ่มลาวชาตินิยมและการปฏิวัติในลาวใน พ.ศ. 2518 ลาวในโลกปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800827

   ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกกลาง มหาอำนาจกับปัญหาในตะวันออกกลาง วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บทบาทของภูมิภาคนี้ที่มีต่อโลกอิสลามและการเมืองโลก

   3 (3-0-6)
   5800828

   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสร้างชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก (Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลก สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค 60-80 สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น

   3 (3-0-6)
   5800832

   จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์โลก

   ปรากฏการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความคิด การประดิษฐ์ คิดค้น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800839

   การศึกษาเอกเทศ

   การค้นคว้าเรื่องที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษโดยเอกเทศในหัวข้อที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นิพนธ์ของกลุ่มประวัติศาสตร์ที่เลือกศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ในภาควิชาที่เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

   3 (3-0-6)
  7. วิชาโทบังคับ (สำหรับวิชาเอก-โท) (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800456

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น

   การวิเคราะห์องค์ประกอบทางไวยากรณ์ของคำ และศึกษาไวยากรณ์ด้านรูปแบบและหน้าที่ของประโยคความเดียว คำกริยาช่วยในกาลเวลาต่างๆ โดยมุ่งเน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์ในด้านการเขียนประโยคความเดียว และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง

   3 (3-0-6)
   5800458

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1

   การฝึกทักษะพื้นฐานในการฟังและการจับใจความสำคัญ การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนาเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นสร้างความมั่นใจในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   5800460

   การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

   การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ การจับใจความสำคัญของเรื่อง การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านโดยสังเกตจากคำสำคัญ และการวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและหนังสืออ่านนอกเวลา

   3 (2-2-5)
   5800464

   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   การวิเคราะห์บทบาทวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   5800465

   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

   การศึกษาโครงสร้างการเขียนย่อหน้า การกำหนดหัวข้อเรื่อง การฝึกเขียนย่อหน้าโดยเน้นการเขียนเรียบเรียง ประโยคหลัก ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

   3 (2-2-5)
   5800467

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปล

   หลักการ กระบวนการและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การฝึกแปลงานเขียนประเภทต่างๆ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทย และจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษ ในระดับคำ วลี ประโยค และย่อหน้าโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปลและหาแนวทางแก้ไข

   3 (2-2-5)
  8. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800835

   การเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์

   จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประวัติศาสตร์ ทั้งในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูง ด้วยการปฏิบัติงานและกิจกรรม

   1 (0-2-1)
   5800836

   การฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์

   การฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพและนำผลจากการฝึกงานมาวิเคราะห์ สรุป เสนอในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ์

   5 (300)
   5800838

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ ในฐานะพนักงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษา

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23