Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปบัณฑิต (ศิลปกรรม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (97 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800205

   ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

   ศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี รูปแบบศิลปะในประเทศไทย ความเชื่อ และอิทธิพลที่ส่งผลกระทบจากชนชาติในเอเชีย ตั้งแต่ยุคก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ยุคสมัยประวัติศาสตร์ จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800206

   ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

   ศึกษาความเป็นมา ความหมายของศิลปะ แรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสร้างงานศิลปะ ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และสถาปัตยกรรม ศึกษาแนวความคิดของศิลปินผู้สร้างงานศิลปะในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ เรื่อยมาจนถึงศิลปะในศตวรรษที่ 19 และสิ้นสุดในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ทั้งในยุโรปและอเมริกาซึ่งมีรากฐานมาจากศิลปะของอียิปต์และกรีก

   3 (3-0-6)
   5800207

   องค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน

   3 (2-2-5)
   5800209

   กายวิภาคมนุษย์

   ความหมาย ความเป็นมาเกี่ยวกับกายวิภาคมนุษย์ โครงสร้างกระดูกของร่างกาย กล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ของร่างกาย สัดส่วน ท่าทางการทรงตัว การเคลื่อนไหว ปฏิบัติการเขียนภาพโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยเน้นความงามและความถูกต้อง

   3 (2-2-5)
   5800212

   สุนทรียศาสตร์

   ศึกษาขอบเขต ความหมาย ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาว่าด้วยเรื่องความงาม องค์ประกอบของความมีสุนทรียภาพ คุณค่าแห่งสุนทรียภาพ บริบทศิลปกรรม รสนิยม ทฤษฎีศิลปะ การถ่ายทอดความรู้สึก เพื่อความเข้าใจและการรับรู้ในสุนทรียรส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ประเด็นสุนทรียภาพกับผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย

   3 (3-0-6)
   5800215

   ศิลปวิจารณ์

   ศึกษาและเรียนรู้ภาษา การสื่อความหมายของงานด้านทัศนศิลป์ในหลากหลายรูปแบบทั้งของตะวันตกและไทย เพื่อนำไปใช้ในการแยกแยะ เปรียบเทียบแบบอย่าง วิเคราะห์ถึงหลักการและสาเหตุในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีหลักการวิจารณ์ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน รวมทั้งประเมินคุณค่าอันนำไปสู่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทางการวิจารณ์งานศิลปะ ตลอดจนทดลองฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์รูปแบบต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5800221

   จิตรกรรมพื้นฐาน

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สี การให้น้ำหนัก การใช้พื้นผิว การเลือกมุมมองและการจัดองค์ประกอบ การเตรียมพื้นและกลวิธีการเขียนภาพ ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ภาพคน และภาพทิวทัศน์ โดยใช้สีน้ำเป็นหลัก

   3 (2-2-5)
   5800222

   ภาพพิมพ์พื้นฐาน

   ประวัติความเป็นมาของภาพพิมพ์ ตลอดจนประเภท รูปแบบ กรรมวิธี และคุณสมบัติของการทำงาน การปฏิบัติการพิมพ์เบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะทั่วไปของภาพพิมพ์

   3 (2-2-5)
   5800223

   วาดเส้นพื้นฐาน

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประเภท รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปทรง น้ำหนัก แสงเงา พื้นผิว การจัดภาพ ปฏิบัติการวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ โดยเน้นฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในลักษณะเหมือนจริง

   3 (2-2-5)
   5800225

   จิตรกรรมไทยพื้นฐาน

   ศึกษารูปแบบ เทคนิค กระบวนการ และความเป็นมาของงานศิลปะไทย ศึกษาการเขียนการคัดลอกงานศิลปะไทย โดย ดินสอ พู่กัน การเขียนสี ให้เกิดทักษะความเข้าใจในพื้นฐานลวดลายของงานศิลปะไทย

   3 (2-2-5)
   5800228

   ประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูง

   ศึกษาประวัติความเป็นมา กรรมวิธีของงานประติมากรรม นูนต่ำ และนูนสูง โดยเน้นทักษะในการปฏิบัติงานแบบเหมือนจริง ทั้งการปั้น การถอดพิมพ์และการหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์

   3 (2-2-5)
   5800239

   คอมพิวเตอร์กับการออกแบบพื้นฐาน

   ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ทฤษฏีเบื้องต้นทางองค์ประกอบศิลป์ หลักการและเทคนิคการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิกแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ กราฟิกสองมิติ การจัดการแสง สี และเงา หลักการใช้สีในการออกแบบ เทคนิคและเครื่องมือการลงสีในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5800476

   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800521

   ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปกรรม

   ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และการแสดง เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน(ไม่เข้าใจ) ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (28 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800211

   องค์ประกอบศิลป์สร้างสรรค์

   ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะตามหัวข้อเรื่องราวต่างๆที่กำหนดโดยนำความเข้าใจเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลปะในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยการปฏิบัติงานตามความถนัดเฉพาะตน และการแสดงออกทางศิลปะ

   3 (2-2-5)
   5800216

   การนำเสนอผลงาน

   ศึกษาด้านการวิเคราะห์ และประเมินผลงานสะสมส่วนบุคคล ตามหลักการวิจารณ์ศิลปะเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนาผลงานศิลปกรรมให้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนมีความสามารถอธิบายผลงานจากการสร้างสรรค์ของตนเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างเป็นระบบด้วยความชัดเจน โดยวิธีนำเสนอผลงานและรายงานในรูปแบบการเขียนภาคนิพนธ์

   3 (2-2-5)
   5800220

   ศิลปนิพนธ์

   ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ในรายวิชาที่ศึกษามาโดยตรงซึ่งผู้เรียนแต่ละคนเลือกตามความสนใจ ตามความถนัด โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบโครงการ จากผู้สอนเพื่อประเมินโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ การศึกษานี้จะต้องประกอบด้วยผลงานการสร้างสรรค์และเอกสารอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ตามความเห็นชอบของผู้สอนสาขาวิชาศิลปกรรม และต้องจัดให้มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ปรากฏแก่สาธารณะชน

   4 (2-4-6)
   5800224

   วาดเส้นภาพคน

   ปฏิบัติการวาดเส้นภาพคนเหมือน วาดเส้นภาพคน โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านสัดส่วน บุคลิก ลักษณะท่าทาง กายวิภาคศาสตร์ ศึกษาการวาดเส้นสัมผัส วาดเส้นท่าทางจากรูปคน ทดลองหากลวิธีพิเศษของการวาดเส้น อันเกิดจากลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือและเนื้อหา และเน้นการค้นหาลักษณะพิเศษเฉพาะตน

   3 (2-2-5)
   5800226

   จิตรกรรมสีน้ำมัน

   ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ภาพคน และทิวทัศน์ด้วยสีน้ำมัน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสีน้ำมัน กลวิธีระบายสีน้ำมัน ฝึกการวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมในยุคหรือสมัยต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมให้ชำนาญยิ่งขึ้น

   3 (2-2-5)
   5800227

   ภาพพิมพ์สร้างสรรค์

   ศึกษาและปฏิบัติงานภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์ โมโนปริ้น ภาพพิมพ์สกรีน บนวัสดุ 2 และ 3 มิติ นำคุณลักษณะของแต่ละเทคนิคมาสร้างสรรค์ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญและสอดคล้องกับแนวความคิดและวิเคราะห์ผลงานให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว อย่างเป็นระบบ

   3 (2-2-5)
   5800230

   จิตรกรรมไทยประยุกต์

   ศึกษาเทคนิคกระบวนการต่างๆในงานศิลปะไทยโบราณเช่น ลายรดน้ำ ลายกำมะลอ ลายฉลุ เป็นต้น เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ในรูปแบบงานศิลปะไทยแบบประเพณี ให้เกิดความเข้าใจทักษะกระบวนการเทคนิคในงานศิลปะไทย

   3 (2-2-5)
   5800234

   ประติมากรรมลอยตัว

   ศึกษาประวัติความเป็นมา กรรมวิธีของงานประติมากรรม ลอยตัว โดยเน้นทักษะในการปฏิบัติงานแบบเหมือนจริง ทั้งการปั้น การถอดพิมพ์และการหล่อไฟเบอร์กลาส

   3 (2-2-5)
   5800240

   คอมพิวเตอร์กับการออกแบบสร้างสรรค์

   การบูรณาการการออกแบบและผลิตสื่อหลากหลายประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพเคลื่อนไหว เรียนรู้ขั้นพื้นฐานเทคนิคสามมิติ การจัดการแสง สี และเงา หลักการใช้สีในการออกแบบ เทคนิคและเครื่องมือการลงสีในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบขั้นสูง

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800208

   ทฤษฎีสี

   ค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมาของทฤษฏีสี หลักการใช้สีในงานศิลปกรรม และงานช่าง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบข้อแตกต่างของทฤษฏีแต่ละวิธีและประโยชน์ในการนำมาใช้ในงานทัศนศิลป์ โดยการปฏิบัติ วิเคราะห์ และทดสอบทางจิตวิทยา

   2 (2-0-4)
   5800210

   ศิลปะสมัยใหม่

   ทฤษฏี หลักการ และปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะหลังสมัยใหม่ ศึกษาเทคนิค กรรมวิธี และสร้างสื่อนำเสนอแบบใหม่ๆ

   2 (2-0-4)
   5800217

   การออกแบบนิทรรศการ

   ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการ ประเภทต่าง ๆ ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบการจัดนิทรรศการประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการการวางแผน กำหนดรูปแบบ แผนผังบริเวณ ตำแหน่ง ทิศทาง ฯลฯ และปฏิบัติการออกแบบ การจัดและตกแต่งนิทรรศการตามความมุ่งหมายต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5800229

   วาดเส้นสร้างสรรค์

   ปฏิบัติการวาดเส้นจากเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายและเนื้อหา เน้นการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างงานศิลปะของแต่ละบุคคล

   3 (2-2-5)
   5800231

   จิตรกรรมสร้างสรรค์

   ปฏิบัติการเขียนภาพจากเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายและเนื้อหา เน้นการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างงานศิลปะของแต่ละบุคคล

   3 (2-2-5)
   5800232

   จิตรกรรมไทยสร้างสรรค์

   ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปะไทยขั้นสูง หาแนวทางในการแสดงออกเฉพาะตน ตัดทอนเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดและจินตนาการโดยใช้ทักษะถ่ายทอดเนื้อหาตามอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการส่วนบุคคล ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาของรายวิชาศิลปะไทย

   3 (2-2-5)
   5800233

   การระบายสีน้ำ

   วัสดุ เครื่องมือและการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเขียนสีน้ำตลอดจนศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีน้ำ โดยผ่านสื่อถ่ายทอดที่เป็นสิ่งของ คน สัตว์และธรรมชาติแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5800235

   ประติมากรรมสร้างสรรค์

   ศึกษากรรมวิธีและจัดองค์ประกอบศิลป์ของงานประติมากรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆที่แสดงออกเฉพาะตน โดยเน้นกระบวนการทางความคิดในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการต่างๆของงานประติมากรรม

   3 (2-2-5)
   5800236

   การปั้นและการหล่อ

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ การจัดการองค์ประกอบ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการทำงานปั้น การหล่อพิมพ์แบบนูนสูง นูนต่ำ ลอยตัว ทั้งไทยและสากล เพื่อใช้ในงานประดับตกแต่งหรือเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   5800237

   วัสดุและเทคนิคศิลปะ

   ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่าง ๆ และคุณสมบัติของวัสดุ ที่สามารถนำมาใช้ในงานศิลปะ โดยเน้นการค้นคว้าทดลอง วิธีการในการสร้างผลงานแบบใหม่ ๆ เพื่อเลือกนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้มีเอกลักษณ์ใหม่

   3 (2-2-5)
   5800238

   การถ่ายภาพสร้างสรรค์

   หลักการถ่ายภาพ 2 มิติ การถ่ายภาพแบบ 3 มิติ โดยใช้กล้องถ่ายและอุปกรณ์ประกอบ การจัดแสง การวัดแสง และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการถ่ายภาพและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพชั้นสูง และวิธีการของคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอแนวคิดในภาพ เพื่อนำไปใช้กับการออกแบบในแขนงที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   5800241

   ศิลปะพื้นบ้าน

   ศึกษาความเป็นมา ศิลปหัตถกรรมไทยพื้นบ้านในท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต ทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตโดยมีรูปแบบ ความงาม กระบวนการผลิต ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประโยชน์ใช้สอยและการพัฒนาออกแบบศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย

   3 (2-2-5)
   5800242

   การออกแบบลวดลาย

   ที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทต่างๆโดยเน้นหลักองค์ประกอบศิลป์ ตลอดจนการผูกลาย เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5800243

   การออกแบบสร้างสรรค์งานกระดาษ

   เรียนรู้รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานกระดาษ ด้วยรูปแบบและวิธีการแตกต่างกัน เน้นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และความงาม ลักษณะของวัสดุและประโยชน์ใช้สอย ปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์กระดาษ

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800218

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม

   มีการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาศิลปะและการออกแบบ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ

   1 (0-2-1)
   5800219

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม

   การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะภายนอกและภายในสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติงานในโรงงานเอกชน และหน่วยงานราชการ โดยได้รับความยินยอมจากสาขาวิชา

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23