Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปบัณฑิต (ดนตรี)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (99 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (35 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800244

   พื้นฐานดนตรีไทย

   ปรัชญาดนตรี คุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีไทย ความสัมพันธ์ของดนตรีไทยต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทยวิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรี วงดนตรีบทเพลง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโน้ตไทย การอ่านโน้ตและการเขียนโน้ตไทย ตลอดจนบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาดนตรีไทย

   3 (3-0-6)
   5800257

   ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน

   ลักษณะตัวโน้ต การบันทึกโน้ตสากล บันไดเสียง กุญแจ ขั้นคู่ ศัพท์สังคีตทั่วไป และการฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน

   3 (3-0-6)
   5800271

   คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน

   ประวัติความเป็นมาของ Music Computer ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) การใช้โปรแกรมดนตรีแบบต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5800306

   คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี

   การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานดนตรี Notation Software, Sequencing Software และอื่นๆ การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรีผ่านระบบ MIDI

   3 (2-2-5)
   5800342

   สวนศาสตร์ดนตรี

   การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟิสิกส์ และคุณสมบัติของเสียง ได้แก่ ความถี่ ลักษณะคลื่นเสียง ความกังวาน ความเข้ม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียงซ้อน หน่วยวัดเสียงด้านต่างๆ การคำนวณเซนต์ ความกลมกล่อมของเสียง ความถี่ของเสียงในบันไดเสียงรูปแบบต่างๆ สวนศาสตร์ของเครื่องดนตรี

   3 (3-0-6)
   5800343

   การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี

   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดนตรีภาคสนาม หลักมนุษยสัมพันธ์ การสังเกต สัมภาษณ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี วิธีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลจากการจดบันทึก เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ แผ่นเสียง โน้ตเพลง บัตรรายการ ภาพถ่าย การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดบรรณานุกรมข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูล

   3 (3-0-6)
   5800344

   การวิจัยทางดนตรี

   ความหมาย ความมุ่งหมาย และความสำคัญของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางดนตรี การเขียนรายงาน การอ่านผลการวิจัย การวิจารณ์ผลงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัย

   3 (2-2-5)
   5800346

   ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 1

   วัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง (Studi Equipment) ไมโครโฟน การบันทึกเสียงแบบอนาล็อกและดิจิตอล มอนิเตอร์ (Monitor) เครื่องตกแต่งเสียง (Signal Processor) เครื่องผสมเสียง (Mixer) สายสัญญาณและหัวต่อสายสัญญาณ การติดตั้งและเชื่อมระบบ (Installation and Wiring) การวางลำดับก่อนหลังของอุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา

   2 (0-4-2)
   5800350

   ภาษาอังกฤษสำหรับการดนตรี

   ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านการดนตรี เน้นทักษะ การอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง คำเชื่อม ข้อความ การจับใจความสำคัญเหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความบทอ่าน

   3 (3-0-6)
   5800354

   การเสนอผลงานทางดนตรี

   ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบต่างๆ จัดแสดงแผนงานและการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน โดยเลือกกิจกรรมต่อไปนี้1กิจกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้ 1. ดนตรีนิทัศน์ ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี 2. การแสดงเดี่ยว ให้นักศึกษาสรุปผลงานทางด้านปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร โดยให้นักศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัดบรรเลงต่อสาธารณชน 3. ปริญญานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวที่ตนเองสนใจ 4. เสนอผลงานด้านการประพันธ์ โดยไม่จำกัดของเครื่องดนตรีและสื่อที่นำเสนอ

   3 (2-2-5)
   5800476

   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5802109

   การบริหารจัดการวงดนตรี

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับเลือก (46 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800245

   การบันทึกโน้ตเพลงไทย

   ความสำคัญและประโยชน์การบันทึกโน้ตเพลงไทย ลักษณะของโน้ตที่ใช้บันทึกเพลงไทย ได้แก่ โน้ต 9 ตัว โน้ตนิ้ว โน้ตอักษรไทย โน้ตสากล โน้ตเชอเว เป็นต้น ฝึกโสตประสาท ฝึกอ่านและบันทึกโน้ตแต่ละประเภท

   3 (3-0-6)
   5800246

   ประวัติการดนตรีไทย

   ประวัติวิวัฒนาการของดนตรีไทยในสมัยสุโขทัยถึงสมัยปัจจุบัน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างดนตรีกับศิลปะที่เกี่ยวข้อง ศึกษาลักษณะของเครื่องดนตรีไทยในแต่ละสมัย รูปแบบคีตลักษณ์ เทคนิค และการประพันธ์เพลงของคีตกวีไทย ศึกษารูปแบบการประสมวงดนตรีในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนคีตกวี คีตวรรณกรรมที่สำคัญ

   3 (3-0-6)
   5800258

   ทฤษฎีดนตรีสากล 1

   ตรัยด์ (Triad) คอร์ด (Chord) และการพลิกกลับของคอร์ด (Inversion) จุดพักเพลง (Cadence) การเคลื่อนที่ของคอร์ดตรัยด์ การใช้คอร์ดในรูปพื้นต้น และการพลิกกลับ โน้ตนอกประสาน การเขียนและวิเคราะห์ทำนอง การประสานเสียง 4 แนว การฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน

   3 (3-0-6)
   5800269

   การฝึกโสตประสาท 1

   ฝึกทักษะการฟังเสียงและอ่านโน้ตทั้งแบบ Sight Singing และ Dictation ในลักษณะของ Relative Pitch ฝึกฟังขั้นคู่ที่เป็น Diatonic Interval ฝึกฟัง Triad ชนิดต่าง ๆ

   2 (0-4-2)
   5800270

   การฝึกโสตประสาท 2

   ฝึกทักษะการฟังเสียงและอ่านโน้ตทั้งแบบ Sight Singing และ Dictation ในลักษณะของ Relative Pitch ที่มีความยากและซับซ้อนมากกว่าการฝึกโสตประสาท 1 รวมทั้งการฝึกฟังและเขียนโน้ตที่เป็น Chromatic จำแนกแนวต่างๆ รวมทั้งการบอก Chord Progression ได้

   2 (0-4-2)
   5800272

   ทฤษฎีดนตรีไทย

   องค์ประกอบของดนตรีไทยเกี่ยวกับเสียง มาตราเสียง ระดับเสียง กลุ่มเสียงที่ใช้ในบทเพลง ทางที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีไทยทั้ง 7 ทาง สำเนียงภาษาต่าง ๆ จังหวะ อัตราจังหวะ หน้าทับประเภทต่างๆ ทำนอง ทำนองหลัก และการแปรทำนองทางบรรเลงและทางร้อง การประสานเสียงพื้นผิว รูปแบบและโครงสร้างของบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงตับ เพลงเรื่อง เพลงโหมโรง การแบ่งสัดส่วนบทเพลงออกเป็นท่อน จับ ตัว องค์ ไม้ คุณภาพและสีสันของเสียง บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย ศัพท์สังคีตที่สำคัญ

   3 (3-0-6)
   5800273

   หน้าทับดนตรีไทย

   โครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่างๆ วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลง ในด้านจังหวะ วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อนเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บันไดเสียง การเคลื่อนที่ของทำนอง มือฆ้อง การเรียบเรียงมือฆ้องเป็นบทเพลง กลอนเพลง การขึ้นต้นและจบเพลง การแปรทำนองเพลง ลักษณะทำนองเฉพาะที่ปรากฏในบทเพลง

   3 (2-2-5)
   5800274

   ดนตรีไทยในพิธีกรรม

   ฝึกปฏิบัติดนตรี บทเพลงในพิธีกรรม งานบวช งานแต่งงาน งานศพ และพิธีกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน การนำไปประยุกต์ใช้บทเพลงประกอบพิธีกรรม เพื่อให้มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีไทย

   3 (2-2-5)
   5800275

   ขนบประเพณีดนตรีไทย

   ขนบประเพณี แบบแผนและแนวปฏิบัติในวงดนตรีไทย เช่น ระเบียบวิธีการบรรเลง กระบวนการถ่ายทอด เป็นต้น ความสำคัญของครูซึ่งเป็นสมมุติเทพและครูผู้สั่งสอนการดนตรี การเคารพบูชาครู ความหมายสาระ คุณค่าของพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย องค์ประกอบ และกระบวนการของพิธีไหว้ครู จรรยาบรรณ และจิตพิสัยของนักดนตรีไทยที่พึงประสงค์

   2 (2-0-4)
   5800286

   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยพื้นฐาน

   ฝึกการใช้เสียง การควบคุมลมหายใจ การเอื้อน ฝึกการอ่านทำนองเสนาะ ฝึกร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ฝึกการขับร้องเพลงไทยเดิมในอัตราจังหวะสองชั้น และชั้นเดียว เช่นเพลงลาวต่อนก (สองชั้น),เพลงลาวเสี่ยงเทียน (สองชั้น),เพลงแขกบรเทศ (สองชั้น) เป็นต้น

   2 (0-4-2)
   5800287

   ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1

   ฝึกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ

   2 (0-4-2)
   5800288

   ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2

   ฝึกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ ต้องเป็นเพลงชั้นสูงกว่าการเรียนรวมวงดนตรีไทย 1

   2 (0-4-2)
   5800289

   ทฤษฎีดนตรีสากล 2

   คอร์ดทบ 7 (7th Chord) การย้ายบันไดเสียงแบบ Diatonic modulation การใช้ Secondary dominant การใช้ Sequence การฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน

   3 (3-0-6)
   5800290

   ทฤษฎีดนตรีสากล 3

   การใช้คอร์ดยืม (Borrowed chord) โครมาติกคอร์ด (Chromatic chord) คอร์ดที่แปลงเสียง (Altered chord) การเปลี่ยนกุญแจเสียงแบบโครมาติก (Chromatic modulation) การฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน

   3 (3-0-6)
   5800291

   หลักการวงโยธวาทิต

   ประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน ศึกษาเทคนิคและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต การจัด รูปแบบของวงในลักษณะต่าง ๆ บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการ และบทเพลงอื่น ๆ สำหรับดนตรีโยธวาทิต

   3 (3-0-6)
   5800292

   ประวัติดนตรีตะวันตก

   3 (3-0-6)
   5800303

   ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง

   2 (0-4-2)
   5800304

   ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 1

   ศึกษารายละเอียดและฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงสมัยนิยม มีการประสานเสียงในแนวทำนองหลัก ฝึกความพร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกัน รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล

   2 (0-4-2)
   5800305

   ปฏิบัติรวมวงดนตรีสากล 2

   ศึกษารายละเอียดและฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงทศวรรษที่ 90th – ปัจจุบัน มีการประสานเสียงในแนวทำนองหลัก ฝึกความพร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกัน รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล

   2 (0-4-2)
   5800308

   เทคโนโลยีทางดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

   ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างงานเพลงด้วยคอมพิวเตอร์โดยเน้นหนักไปกับการสร้างงานเพลงที่มีส่วนประกอบของเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีการสังเคราะห์แบบ additive, การควบคุมความถี่ การสังเคราะห์แบบ subtractive, การควบคุมรูปร่างของเสียงแบบดิจิตอล การนําเสียงสังเคราะห์มาสังเคราะห์ใหม่ ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติกับทั้ง software และ hardware รวมทั้งเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีเควนเซอร์ กลองไฟฟ้า เครื่องแซมปลิง ซินธิไซเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ออร์แกน ซาวนด์โมดุล และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5800309

   รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีไทย

   โครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่างๆ วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลง ในด้านจังหวะ วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อนเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บันไดเสียง การเคลื่อนที่ของทำนอง มือฆ้อง การเรียบเรียงมือฆ้องเป็นบทเพลง กลอนเพลง การขึ้นต้นและจบเพลง การแปรทำนองเพลง ลักษณะทำนองเฉพาะที่ปรากฏในบทเพลง

   3 (3-0-6)
   5800310

   การประพันธ์เพลงไทย

   หลักและวิธีการประพันธ์ทำนองเพลงไทย ทางเครื่องดนตรีหรือทางร้อง ฝึกการประพันธ์ทำนองเพลง โดยการขยายและตัดทำนองเป็นเพลงเถาหรือทางเที่ยวเปลี่ยน การแปรทางให้สอดคล้องกับเครื่องดนตรี และบันทึกโน้ตเพลงที่ประพันธ์

   2 (2-0-4)
   5800311

   ดนตรีพื้นบ้านไทย

   ดนตรีพื้นบ้าน และเพลงพื้นบ้านประจำภาคต่างๆ ของไทย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เครื่องดนตรี วงดนตรี และบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหน้าที่ และโอกาสที่ใช้ คุณค่าและความสำคัญของดนตรีพื้นบ้านที่มีต่อสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีไทย แบบแผน แนวทางในการอนุรักษ์ การสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน

   3 (2-2-5)
   5800312

   การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย

   ศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงสัดส่วน และโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุและแหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การซ่อม และสร้างเครื่องดนตรีไทยขั้นตอนการผลิต ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ซ่อม หรือ ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องดนตรีไทย เช่น ยางสน วัสดุถ่วงเสียง การปรับแต่ง และเทียบเสียงเครื่องดนตรีตามมาตรฐานเสียงดนตรีไทย การดูแลรักษาเครื่องดนตรีภายหลังการบรรเลง

   3 (2-2-5)
   5800313

   เพลงมโหรีขั้นสูง

   ลักษณะสำคัญของการบรรเลงมโหรีฝึกหัดบรรเลงและขับร้องเพลงมโหรีขั้นสูงในตับทะแยสามชั้น หรือตับนางนาค สามชั้น ด้วยเครื่องมโหรี

   3 (2-2-5)
   5800314

   ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

   บรรพ์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เรื่องสังข์ทอง อิเหนา และสังข์ศิลป์ชัย

   3 (2-2-5)
   5800325

   ปฏิบัติเพลงระบำ รำ ฟ้อน

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยต่อเพลงระบำนพรัตน์ ระบำอู่ทอง ระบำมโนราห์บูชายัญ รำพลายชุมพล ระบำร่อนแร่ ระบำสี่บท ฟ้อนมาลัย ฟ้อนแพน รำลาวกระทบไม้ ฟ้อนอวยพร ระบำฉิ่ง ระบำย่องหงิด

   2 (0-4-2)
   5800326

   ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส

   ศึกษาสําเนียงเพลงที่เป็นเมเจอร์ไมเนอร์ และ Modes ต่างๆ ลักษณะของการเขียนคอร์ด การใช้คอร์ดทดแทน การเคลื่อนที่ของคอร์ด รวมทั้งพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างทักษะการบรรเลงปฏิภาณที่อาศัยแนวทํานองการสวนจังหวะ สําเนียงหลักเสียงเดิม การเคลื่อนตัวจากคอร์ดหนึ่งไปสู่คอร์ดหนึ่งโดยคํานึงถึงทํานองที่สร้างขึ้นมาสอดคล้องกับคอร์ดที่กําหนดไว้

   3 (3-0-6)
   5800327

   การแต่งเพลงเพื่อการพาณิชย์

   ศึกษาการแต่งเพลงที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม วิธีการแต่งเพลง การลำดับเนื้อหาภาษาและทำนองเข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะต้องนำเสนอผลงานด้วยเอกสารและสื่อบันทึกเสียง

   3 (2-2-5)
   5800328

   การประพันธ์ดนตรี

   ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประพันธ์เพลงเบื้องต้น วิเคราะห์ตัวอย่างงานคีตประพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น การใช้เทคนิคต่างๆ ในการประพันธ์ ตลอดจนการให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ประพันธ์เพลง

   2 (2-0-4)
   5800329

   การอำนวยเพลงเบื้องต้น

   ศึกษาและฝึกการใช้ไม้บาตอง (Baton) การใช้มือ การยืน การอำนวยเพลงในลีลาจังหวะต่างๆ การหยุด แนวการฝึกซ้อมวงดุริยางค์ วงโยธวาทิต และวงขับร้องประสานเสียง การเตรียมสกอร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์วิธีการอำนวยเพลงของ ผู้อำนวยเพลงที่มีชื่อเสียง

   3 (3-0-6)
   5800330

   การเรียบเรียงสำหรับดนตรีสมัยนิยม

   ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยการอาศัยทํานองดนตรีแจ๊ส เรียนรู้การใช้คอร์ด การสร้างแบ็คกราวน์รูปแบบการประสานเสียงสําหรับวงดนตรีแจ๊ส อีกทั้งศึกษาลีลาทํานองแบบแจ๊สคอร์ด เทนชั่นต่างๆ ในการสร้างทํานองทางเดินคอร์ด คอร์ดแทน

   3 (3-0-6)
   5800341

   ปฏิบัติขับร้องสากล

   การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสียงภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรีการแสดง

   2 (0-4-2)
   5800345

   ดนตรียอดนิยมในสังคมไทย

   ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรียอดนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในด้านต่างๆ เช่น ลักษณะเฉพาะทางดนตรี รูปแบบของดนตรี ลักษณะของดนตรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และความสัมพันธ์ของดนตรียอดนิยมของไทยกับของสากล เป็นต้น

   3 (3-0-6)
   5800347

   รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี

   รูปแบบหลักที่ใช้ในการประพันธ์เพลงของคีตกวีสำคัญในยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคปัจจุบันเพื่อการวิเคราะห์และตีความหมาย

   3 (3-0-6)
   5800348

   พื้นฐานเครื่องสังเคราะห์เสียง

   พื้นฐานการใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องสังเคราะห์เสียงเพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ และการสร้างเสียงใหม่ๆ ตลอดจนเทคนิคการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกเสียง

   3 (2-2-5)
   5800349

   ดนตรีประกอบสื่อ

   ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทําดนตรีตลอดจนการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบเนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม

   3 (2-2-5)
   5800351

   ลักษณะและประเภทเพลงไทย

   ลักษณะโครงสร้างเพลงไทยประเภทต่างๆ ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงลูกล้อลูกขัด เพลงลา ลูกหมด เพลงหางเครื่อง เพลงภาษา เพลงพิธีการ และเพลงประกอบการแสดง

   3 (3-0-6)
   5800352

   ปฏิบัติเพลงเดี่ยว

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ต่อเพลงเดี่ยวไม่น้อยกว่า 2 เพลง

   2 (0-4-2)
   5800353

   การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีแจ๊ส

   ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยการอาศัยทํานองดนตรีแจ๊ส เรียนรู้การใช้คอร์ด การสร้างแบ็คกราวน์รูปแบบการประสานเสียงสําหรับวงดนตรีแจ๊ส อีกทั้งศึกษาลีลาทํานองแบบแจ๊สคอร์ด เทนชั่นต่างๆ ในการสร้างทํานองทางเดินคอร์ด คอร์ดแทน

   3 (3-0-6)
   5800355

   ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 2

   หลักการและทฤษฎีการออกแบบห้องบันทึกเสียง (Studio Design) ขนาดรูปร่างโครงสร้าง อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในห้องบันทึกเสียง การจัดวางตำแหน่งและการเลือกใช้ไมโครโฟน ระบบซิงโครไนซ์ (Synchronization) เทคนิคการบันทึกเสียงจากแหล่งต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียง การทำมาสเตอร์สำหรับสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการบันทึกเสียง

   2 (0-4-2)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800247

   ปฏิบัติเครื่องดีดไทย1

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยต่อเพลง ตับต้นเพลงฉิ่ง (สามชั้น) โหมโรงจอมสุรางค์ เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ฉิ่งมุล่ง กล่อมนารี (เถา) ลาวดำเนินทราย แขกต่อยหม้อ (เถา) เขมรลออองค์ (เถา) ขอมกล่อมลูก (สองชั้น) นางนาค (สองชั้น) ขึ้นพลับพลา(สองชั้น) พัดชา (สองชั้น) หรือฝึกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800248

   ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยต่อเพลง โหมโรงไอยเรศ โหมโรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาล ออกม้าย่อง แป๊ะ (สามชั้น) สุดสงวน (เถา) นางครวญ (เถา) อาหนู (เถา) แขกมอญบางขุนพรหม (เถา) แขกมอญบางช้าง (เถา) เขมรปากท่อ (เถา) แขกขาว (เถา) ระบำเทพบันเทิง ระบำมยุราภิรมย์ เต่ากินผักบุ้ง ระบำจันเสน หรือฝึกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800249

   ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยต่อ เพลง ตับต้นเพลงฉิ่ง (สามชั้น) โหมโรงจอมสุรางค์ เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ฉิ่งมุล่ง กล่อมนารี (เถา) ลาวดำเนินทราย แขกต่อยหม้อ (เถา) เขมรลออองค์ (เถา) ขอมกล่อมลูก (สองชั้น) นางนาค (สองชั้น) ขึ้นพลับพลา (สองชั้น) พัดชา (สองชั้น) หรือฝึกปฏิบัติเครื่องสีพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800250

   ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยต่อเพลง โหมโรงไอยเรศ โหมโรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาล ออกม้าย่อง แป๊ะสามชั้น สุดสงวน (เถา) นางครวญ (เถา) อาหนู (เถา) แขกมอญบางขุนพรหม (เถา) แขกมอญบางช้าง (เถา) เขมรปากท่อ (เถา) แขกขาว (เถา) ระบำเทพบันเทิง ระบำมยุราภิรมย์ เต่ากินผักบุ้ง ระบำจันเสน หรือฝึกปฏิบัติเครื่องสีพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800251

   ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยและมอญ โดยต่อเพลง โหมโรงเช้า ตับต้นเพลงฉิ่ง (สามชั้น) ฉิ่งมุล่ง พระเจ้าลอยถาด ลงสรง มอญประจำวัด มอญประจำบ้าน เชิญผีเต็ม ยกศพ มอญอ้อยอิ่ง (เถา) มอญยอเร ดาวกระจ่าง ดาวกระจาย เกสรสำอาง พระอาทิตย์ชิงดวง หรือฝึกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800252

   ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยและมอญ โดยต่อเพลง โหมโรงเย็น ฉิ่งพระฉัน เพลงเรื่องพระรามเดินดง กล่อมนารี (เถา) แขกมอญบางช้าง (เถา) มอญรำดาบ (เถา) มอญขว้างดาบ (เถา) มอญพุ่งหอก มอญแน มอญโพกผ้า ตับพญาน้อยชมตลาด หรือฝึกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800253

   ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าโดยต่อเพลง โหมโรงเช้า ตับต้นเพลงฉิ่ง (สามชั้น) ฉิ่งมุล่ง พระเจ้าลอยถาด ลงสรง มอญประจำวัด มอญประจำบ้าน เชิญผีเต็ม ยกศพ มอญอ้อยอิ่ง (เถา) มอญยอเรดาวกระจ่าง ดาวกระจาย เกสรสำอาง เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง หรือฝึกปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800254

   ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า โดยต่อเพลง โหมโรงเย็น ฉิ่งพระฉัน เพลงเรื่องพระรามเดินดง กล่อมนารี (เถา) แขกมอญบางช้าง (เถา) มอญรำดาบ (เถา) มอญขว้างดาบ (เถา) มอญพุ่งหอก มอญแน มอญโพกผ้า ตับพญาน้อยชมตลาด หรือฝึกปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800255

   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1

   ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงชาติไทย สรรเสริญพระบารมี ลาวต่อนก (สองชั้น) ลาวเสี่ยงเทียน (สองชั้นและชั้นเดียว) โสมส่องแสง (ชั้นเดียว) เขมรปากท่อ (สองชั้น) ตับต้นเพลงฉิ่ง แขกบรเทศ (สองชั้น) ลาวดวงเดือน ตับวิวาห์พระสมุทร เขมรพายเรือ (สองชั้น) แขกต่อยหม้อ (เถา) มอญยอเร มอญอ้อยอิ่ง (เถา) ดาวกระจ่าง หรือฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800256

   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2

   ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลง แป๊ะ (สามชั้น) ลาวดำเนินทราย (สองชั้น) กล่อมนารี (เถา) แขกมอญบางช้าง (เถา) มอญรำดาบ (เถา) ตับพญาน้อยชมตลาด มอญขว้างดาบ (เถา) มอญแน มอญโพกผ้า นางนาค (สองชั้น) อาหนู (เถา) พัดชา เงี้ยวรำลึก (เถา) หรือฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800259

   ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1

   เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สำเนียง (ความเพี้ยนสูง-ต่ำ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงและอาร์เพจจิโอ (arpeggios) ชนิดต่างๆ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี การแสดง

   2 (0-4-2)
   5800260

   ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2

   การเรียนปฏิบัติเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 1

   2 (0-4-2)
   5800261

   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1

   เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สำเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่ำ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงและอาร์เพจจิโอ (arpeggios) ชนิดต่างๆ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี การแสดง

   2 (0-4-2)
   5800262

   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2

   การเรียนปฏิบัติเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 1

   2 (0-4-2)
   5800263

   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1

   เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สำเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่ำ) การใช้คันชักและการวางนิ้ว เทคนิคการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงและอาร์เพจจิโอ (arpeggios) ชนิดต่างๆ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี การแสดง

   2 (0-4-2)
   5800264

   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2

   การเรียนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 1

   2 (0-4-2)
   5800265

   ปฏิบัติกีตาร์ 1

   การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิค เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สำเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงและอาร์เพจจิโอ (arpeggios) ชนิดต่างๆ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี การแสดง

   2 (0-4-2)
   5800266

   ปฏิบัติกีตาร์ 2

   การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิค มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 1

   2 (0-4-2)
   5800267

   ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1

   เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การวางนิ้ว เทคนิคการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงและอาร์เพจจิโอ (arpeggios) ชนิดต่างๆ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี การแสดง

   2 (0-4-2)
   5800268

   ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2

   การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 1

   2 (0-4-2)
   5800276

   ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยต่อเพลง โหมโรงสี่แคว โหมโรงมหาราช แขกมอญ (เถา) พม่าเห่ (เถา) อาถรรพ์ (เถา) สุรินทราหู (เถา) เต่าเห่ พระอาทิตย์ชิงดวง สารถี (เถา) มอญรำดาบ (เถา) มอญอ้อยอิ่ง (เถา) เงี้ยวรำลึก (เถา) ระบำดอกบัว ไส้พระจันทร์ (เถา) หรือฝึกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800277

   ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยต่อเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง ราตรีประดับดาว (เถา) ใบ้คลั่ง (เถา) เจ้าพระยา (เถา) แสนคำนึง (เถา) เขมรโพธิสัตว์ (เถา) เขมรพวง (เถา) สร้อยลำปาง (เถา) สร้อยเพลง (สองชั้น) นางหงส์ (สองชั้น) ระบำอัศวลีลา ระบำกฤดาภินิหาร แขกบรเทศ (สองชั้น) เวสสุกรรม (สองชั้น) มหาชัยทางไทย หรือฝึกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800278

   ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยต่อเพลง โหมโรงสี่แคว โหมโรงมหาราช แขกมอญ (เถา) พม่าเห่ (เถา) อาถรรพ์ (เถา) สุรินทราหู (เถา) เต่าเห่ พระอาทิตย์ชิงดวง สารถี (เถา) มอญรำดาบ (เถา) มอญอ้อยอิ่ง (เถา) เงี้ยวรำลึก (เถา) ระบำดอกบัว ไส้พระจันทร์ (เถา) หรือฝึกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800279

   ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทสี โดยต่อเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง ราตรีประดับดาว (เถา) ใบ้คลั่ง (เถา) เจ้าพระยา (เถา) แสนคำนึง (เถา) เขมรโพธิสัตว์ (เถา) เขมรพวง (เถา) สร้อยลำปาง (เถา) สร้อยเพลง (สองชั้น) นางหงส์ (สองชั้น) ระบำอัศวลีลา ระบำกฤดาภินิหาร แขกบรเทศ (สองชั้น) เวสสุกรรม (สองชั้น) มหาชัยทางไทย หรือฝึกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800280

   ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยและมอญ โดยต่อเพลง โหมโรงสี่แคว โหมโรงมหาราช แขกมอญ (เถา) พม่าเห่ (เถา) สุรินทราหู (เถา) สารถี (เถา) ไส้พระจันทร์ (เถา) ระบำดอกบัว เต่ากินผักบุ้ง ตับลาวแก่นท้าว มอญทวาย มอญสองกุมาร มอญบางนางเกรง มอญปากลัด ยกศพ มอญสมิง มอญกระเหรี่ยงเหนือ ยาดเล้ หรือฝึกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800281

   ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยและมอญ โดยต่อเพลงเถาอย่างน้อย 5 เถา เพลงตับเรื่องอย่างน้อย 2 ตับ มอญม่านน้อย ม่านมงคล พม่าชมเดือน (เถา) มอญเจ้าทุย พม่าเขว พญาพระสมุทร พญาแปร พม่ากลาง พม่าใหญ่ มอญชมจันทร์ หรือฝึกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800282

   ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า โดยต่อเพลง โหมโรงสี่แคว โหมโรงมหาราช แขกมอญ (เถา) พม่าเห่ (เถา) สุรินทราหู (เถา) สารถี (เถา) ไส้พระจันทร์ (เถา) ระบำดอกบัว เต่ากินผักบุ้ง ตับลาวแก่นท้าว มอญทวาย มอญสองกุมาร มอญบางนางเกรง มอญปากลัดยกศพ มอญสมิง มอญกระเหรี่ยงเหนือ ยาดเล้ หรือฝึกปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800283

   ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า โดยต่อเพลงเถาอย่างน้อย5 เถา เพลงตับเรื่องอย่างน้อย 2 ตับ มอญม่านน้อย ม่านมงคล พม่าชมเดือน (เถา) มอญเจ้าทุย พม่าเขว พญาพระสมุทร พญาแปร พม่ากลาง พม่าใหญ่ มอญชมจันทร์ หรือฝึกปฏิบัติเครื่องเป่าพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสมl

   2 (0-4-2)
   5800284

   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3

   ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลง แขกมอญ (เถา) พม่าเห่ (เถา) สารถี (เถา) สุรินทราหู (เถา) ไส้พระจันทร์ (เถา) ระบำดอกบัว เต่ากินผักบุ้ง ตับลาวแก่นท้าว มอญทวาย มอญสองกุมาร มอญกระเหรี่ยงเหนือ มอญยาดเล้ ตับลาวเจริญศรี ถอนสมอ (เถา) หรือฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800285

   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4

   ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลง เขมรโพธิสัตว์ (เถา) ใบ้คลั่ง (สามชั้น) เขมรปี่แก้ว (สามชั้น) แสนคำนึง (เถา) พม่าชมเดือน (เถา) มอญเจ้าทุย ตับนางซินเดอเรลลา แขกไทร (เถา) พระอาทิตย์ชิงดวง ระบำเทพบันเทิง รำสีนวล หรือฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยพื้นบ้านโดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม

   2 (0-4-2)
   5800293

   ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3

   การเรียนปฏิบัติเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 2

   2 (0-4-2)
   5800294

   ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4

   การเรียนปฏิบัติเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 3

   2 (0-4-2)
   5800295

   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3

   การเรียนปฏิบัติเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 2

   2 (0-4-2)
   5800296

   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4

   การเรียนปฏิบัติเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 3

   2 (0-4-2)
   5800297

   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3

   การเรียนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 2

   2 (0-4-2)
   5800298

   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4

   การเรียนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 3

   2 (0-4-2)
   5800299

   ปฏิบัติกีตาร์ 3

   การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิค มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 2

   2 (0-4-2)
   5800300

   ปฏิบัติกีตาร์ 4

   การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิค มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 3

   2 (0-4-2)
   5800301

   ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3

   การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 2

   2 (0-4-2)
   5800302

   ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4

   การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 3

   2 (0-4-2)
   5800315

   ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยต่อเพลง โหมโรงเทิดสธ. ตับลาวเจริญศรี โหมโรงมหาฤกษ์ ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา ตับจูล่ง แขกลพบุรี (สามชั้น) แขกสาหร่าย (เถา) บุหลัน (เถา) ระบำสีนวล ระบำเชียงแสน ระบำศรีวิชัย จีนเก็บบุปผา มหาฤกษ์ทางไทย ระบำทวารวดี

   2 (0-4-2)
   5800316

   ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยต่อเพลงโหมโรงแขกมอญ โอ้ลาว ลาวเสี่ยงเทียน (เถา) ทยอยญวน (เถา) แขกโอด (สามชั้น) ทยอยเขมร (สามชั้น) บังใบ (เถา) อกทะเล (เถา) พม่าห้าท่อน (เถา) ลาวลำปาง (เถา) ปลาทอง (เถา) ตับวิวาห์พระสมุทร เชิดจีน ระบำสุโขทัย ระบำลพบุรี ระบำจันเสน เพลงหน้าพาทย์พื้นฐานประกอบการแสดง

   2 (0-4-2)
   5800317

   ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทสี โดยต่อเพลง โหมโรงเทิดสธ. ตับลาวเจริญศรี โหมโรงมหาฤกษ์ ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา ตับจูล่ง แขกลพบุรี (สามชั้น) แขกสาหร่าย (เถา) บุหลัน (เถา) ระบำสีนวล ระบำเชียงแสน ระบำศรีวิชัย จีนเก็บบุปผา มหาฤกษ์ทางไทย ระบำทวารวดี

   2 (0-4-2)
   5800318

   ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยต่อเพลงโหมโรงแขกมอญ โอ้ลาว ลาวเสี่ยงเทียน (เถา) ทยอยญวน (เถา) แขกโอด (สามชั้น) ทยอยเขมร (สามชั้น) บังใบ (เถา) อกทะเล (เถา) พม่าห้าท่อน (เถา) ลาวลำปาง (เถา) ปลาทอง (เถา) ตับวิวาห์พระสมุทร เชิดจีน ระบำสุโขทัย ระบำลพบุรี ระบำจันเสน เพลงหน้าพาทย์พื้นฐานประกอบการแสดง

   2 (0-4-2)
   5800319

   ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยและมอญ โดยต่อเพลงประเภททยอย อย่างน้อย 5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทั่ว ๆ ไป พม่าเล็ก มอญรามัญสวัสดิ์ กระต่ายเต้น ฟ้อนผีมด มอญบัวขาว มอญมะลิวัลย์ มอญมะละแหม่ง เงี้ยวเวียงจันทร์ ระบำทวารวดี ระบำศรีวิชัย

   2 (0-4-2)
   5800320

   ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยและมอญ โดยต่อเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โขน ละคร และหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดง ดาวทอง พม่าแปลง (สองชั้น) แมลงภู่ทอง

   2 (0-4-2)
   5800321

   ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 5

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า โดยต่อเพลงประเภททยอย อย่างน้อย 5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทั่ว ๆ ไป พม่าเล็ก มอญรามัญสวัสดิ์ กระต่ายเต้น ฟ้อนผีมด มอญบัวขาว มอญมะลิวัลย์ มอญมะละแหม่ง เงี้ยวเวียงจันทร์ ระบำทวารวดี ระบำศรีวิชัย

   2 (0-4-2)
   5800322

   ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 6

   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า โดยต่อเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โขน ละคร และหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดง ดาวทอง พม่าแปลง (สองชั้น) แมลงภู่ทอง

   2 (0-4-2)
   5800323

   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5

   ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลง เขมรใหญ่ (เถา) ตับจูล่ง ตับนิทราชาคริต พญาโศก (สามชั้น) พม่าห้าท่อน เชิดจีน แขกโอด (สามชั้น) มอญรามัญสวัสดิ์ กระต่ายเต้น ฟ้อนผีมด เงี้ยวเวียงจันทร์

   2 (0-4-2)
   5800324

   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 6

   ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลง ตับนางลอย นกขมิ้น (สามชั้น) ทยอยเขมร (เถา) ทยอยญวน (เถา) แมลงภู่ทอง ดาวทอง (สองชั้น) พม่าแปลง (สองชั้น) จีนขิมใหญ่ (เถา) อกทะเล (เถา) ปลาทอง (เถา) ระบำกฤดาภินิหาร เพลงเก้าทัพ

   2 (0-4-2)
   5800331

   ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5

   การเรียนปฏิบัติเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 4

   2 (0-4-2)
   5800332

   ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6

   การเรียนปฏิบัติเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 5

   2 (0-4-2)
   5800333

   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5

   การเรียนปฏิบัติเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 4

   2 (0-4-2)
   5800334

   ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6

   การเรียนปฏิบัติเครื่องทองเหลือง มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 5

   2 (0-4-2)
   5800335

   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5

   การเรียนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 4

   2 (0-4-2)
   5800336

   ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6

   การเรียนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 5

   2 (0-4-2)
   5800337

   ปฏิบัติกีตาร์ 5

   การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิค มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 4

   2 (0-4-2)
   5800338

   ปฏิบัติกีตาร์ 6

   การเรียนปฏิบัติกีตาร์คลาสสิค มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 5

   2 (0-4-2)
   5800339

   ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5

   การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 4

   2 (0-4-2)
   5800340

   ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6

   การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้สูงกว่าระดับที่ 5

   2 (0-4-2)
  4. วิชาประสบการณ์วิชาชีพดนตรี (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800356

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี

   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพดนตรี ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

   1 (0-2-1)
   5800357

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี

   ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพดนตรีในสถานประกอบการจริง ซึ่งมีระยะเวลาและมาตรฐานการฝึกงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

   5 (300)
   5800359

   สหกิจศึกษาด้านดนตรี

   การฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาด้านดนตรี เป็นการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน เชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาด้านดนตรีเสมือนเป็นบุคลากรของสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งมีระยะเวลาและมาตรฐานการฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือของของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และสถานประกอบการ

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23