Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ))

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 151 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (42 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (103 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (27 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800443

   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

   นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้เบื้องต้นในสาขาต่างๆ ของภาษาศาสตร์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษา เช่น สัทศาสตร์ วิทยาการหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

   3 (3-0-6)
   5800456

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น

   การวิเคราะห์องค์ประกอบทางไวยากรณ์ของคำ และศึกษาไวยากรณ์ด้านรูปแบบและหน้าที่ของประโยคความเดียว คำกริยาช่วยในกาลเวลาต่างๆ โดยมุ่งเน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์ในด้านการเขียนประโยคความเดียว และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง

   3 (3-0-6)
   5800458

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1

   การฝึกทักษะพื้นฐานในการฟังและการจับใจความสำคัญ การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนาเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นสร้างความมั่นใจในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   5800460

   การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

   การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ การจับใจความสำคัญของเรื่อง การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านโดยสังเกตจากคำสำคัญ และการวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและหนังสืออ่านนอกเวลา

   3 (2-2-5)
   5800465

   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

   การศึกษาโครงสร้างการเขียนย่อหน้า การกำหนดหัวข้อเรื่อง การฝึกเขียนย่อหน้าโดยเน้นการเขียนเรียบเรียง ประโยคหลัก ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

   3 (2-2-5)
   5800471

   การอ่านเชิงธุรกิจ

   กลยุทธ์และเทคนิคในการอ่านตำรา เอกสารทางธุรกิจ รายงานการวิจัยทางธุรกิจ การฝึกทักษะการอ่านงานเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ ได้แก่ รายงาน บทความ กราฟ และแผนภูมิ โดยเน้นการเขียนสรุปความและการย่อความ

   3 (2-2-5)
   5800472

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ

   การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในสำนักงานและทางธุรกิจ ได้แก่ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ การประชุม การจัดกำหนดการการเดินทาง โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมในทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800898

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

   ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ๆได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนถึงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจและตลอดจนถึงจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5801463

   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกทักษะทางภาษา

   เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อผสมประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษา การเลือกใช้อุปกรณ์และโปรแกรมของเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับพื้นฐานทางภาษา การฝึกใช้อุปกรณ์และโปรแกรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสื่อผสมให้ชำนาญ สามารถใช้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800444

   สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

   ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ สัทอักษร การลงเสียงหนักในระดับคำและการลงเสียงหนักในระดับประโยคที่ใช้ในสถานการณ์จริง เสียงในการพูดต่อเนื่องรวมทั้งการฝึกถ่ายทอดเสียง และออกเสียงจากตัวอย่างหลายๆ แบบ

   3 (2-2-5)
   5800445

   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

   ชนิดของคำ ประเภทต่าง ๆ ทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ของคำในวลี ความสัมพันธ์ของวลีในประโยค และวิเคราะห์หน่วยโครงสร้าง ในระดับคำ วลี อนุพากย์ และประโยคในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีวากยสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800457

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง

   การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารโดยเน้นโครงสร้างทางภาษาเรื่อง วลี อนุประโยค พร้อมกับประโยค กรรมวาจก ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา และการเขียนประโยคความรวม โดยเน้นการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

   3 (3-0-6)
   5800459

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2

   การฝึกทักษะในการฟังและจับใจความสำคัญ การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นและเป็นทางการมากขึ้น เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ การเสนอและการขอความช่วยเหลือ การตอบรับและการปฏิเสธความช่วยเหลือ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นสร้างความมั่นใจในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   5800464

   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   การวิเคราะห์บทบาทวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   5800466

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง

   การวิเคราะห์ความหลากหลายชนิดของวลีในภาษาอังกฤษ อนุประโยค พร้อมกับโครงสร้างประโยค และหน้าที่หลักของส่วนต่างๆ และส่วนขยายในโครงสร้างประโยค โดยมุ่งเน้นความถูกต้องของประโยคความซ้อนและการมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

   3 (3-0-6)
   5800467

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปล

   หลักการ กระบวนการและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การฝึกแปลงานเขียนประเภทต่างๆ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทย และจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษ ในระดับคำ วลี ประโยค และย่อหน้าโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปลและหาแนวทางแก้ไข

   3 (2-2-5)
   5800509

   การเขียนเชิงธุรกิจ 1

   รูปแบบและเทคนิคในการเขียนและโต้ตอบในเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เช่นบันทึก จดหมายทางธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร และรายงานทางธุรกิจสั้นๆ

   3 (2-2-5)
   5800512

   ทักษะการนำเสนองานทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ

   การพัฒนาทักษะการเตรียมนำเสนองานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การเลือกหัวข้อ การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายงานและบทความทางธุรกิจ การจัดวางเนื้อหาเพื่อการนำเสนองานทางธุรกิจอย่างประสิทธิภาพ และการนำเสนองานด้วยโสตทัศนูปกรณ์และสื่อประสมที่เหมาะสม

   3 (2-2-5)
   5801107

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   วิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดต่าง ๆ การสำรวจตลาด การวางแผน การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (19 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800473

   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการโรงแรม

   การพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการโรงแรม การศึกษาคำศัพท์และสำนวน เช่น การหาที่พักและการแนะนำที่พัก การสำรองที่พัก การต้อนรับแขกที่มาพัก การติดต่อสื่อสารกับแขกที่มาพัก ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ การแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนจากแขกที่มาพัก การซื้อขายของที่ระลึก การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม รวมถึงการใช้บริการธนาคาร

   2 (1-2-3)
   5800489

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3

   การพัฒนาทักษะในการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจและทางวิชาการผ่านการอภิปรายกลุ่ม เช่น การประชุมทางธุรกิจและการอภิปรายทางวิชาการซึ่งเน้นความเหมาะสม ความถูกต้อง และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงการยอมรับและโต้แย้งความคิดเห็นฝึกฟังเพื่อสรุปความ ฝึกการจดบันทึกย่อจากเรื่องที่ฟัง และฝึกรายงานปากเปล่า

   3 (2-2-5)
   5800490

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 4

   การพัฒนาทักษะในการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจและทางวิชาการผ่านการอภิปรายกลุ่ม เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ละคร ภาพยนตร์ สารคดี ข่าว ฯลฯ เน้นความเหมาะสม ความถูกต้อง และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกจับใจความจากสิ่งที่ฟัง การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงเหตุผล การแสดงความคิด และการยกตัวอย่างเพื่อจูงใจผู้ฟัง

   3 (2-2-5)
   5800493

   ภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเข้ม

   การศึกษาภาษาอังกฤษที่ปรากฏในแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษทั้งแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล และภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ

   2 (1-2-3)
   5800494

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ

   การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ เช่น การประชุมทางธุรกิจ การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

   2 (1-2-3)
   5800510

   การเขียนเชิงธุรกิจ 2

   กลยุทธ์และเทคนิคในการเขียน และโต้ตอบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ได้แก่ การจดบันทึกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนข้อเสนอโครงการ รวมทั้งการเขียนสรุปความจากบทความทางธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   5800511

   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการบริการด้านอาหาร

   การศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และรับผิดชอบของผู้จัดการและตำแหน่งอื่น ๆ การศึกษาคำศัพท์ คำศัพท์เฉพาะและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการด้านอาหาร เช่น การทำแผนเมนู การจัดโต๊ะอาหาร และการเสิร์ฟอาหาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มทั้งของไทยและต่างประเทศ

   2 (1-2-3)
   5800513

   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการบิน

   การศึกษาคำศัพท์และสำนวนที่จำเป็นในธุรกิจการบินสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและธุรกิจสายการบิน การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การต้อนรับผู้โดยสาร การสำรอง ที่นั่ง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและการบริการลูกค้า การใช้ภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับธุรกิจการบิน ได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางและสัมภาระ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ต่าง ๆ การขอโทษผู้โดยสาร การประนีประนอม และการคืนเงิน

   2 (1-2-3)
   5800514

   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการท่องเที่ยว

   ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นคำศัพท์และสำนวนที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ทักษะ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจการท่องเที่ยวโดยทั่ว ๆ ไป การต้อนรับนักท่องเที่ยว การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การสำรองที่พัก การจองยานพาหนะ และการจัดตารางการท่องเที่ยว

   2 (1-2-3)
   5800515

   ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์

   หลักการและรูปแบบภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์ คำศัพท์ โครงสร้างประโยค และการใช้ภาษาในทางสร้างสรรค์ การศึกษาภาษาที่ใช้ในข่าวพาดหัว การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา บทความ บทบรรณาธิการ การโฆษณาทางธุรกิจและโฆษณา การฝึกอ่าน ตีความข่าวและบทความจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ การฟังข่าวจากวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อใช้อภิปราย การเรียบเรียงและสรุปความจากข่าวและบทความจากสื่อ การฝึกทักษะการสัมภาษณ์และทักษะการพูดรายงานข่าว การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

   2 (1-2-3)
   5800516

   ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด

   การศึกษาคำศัพท์ คำศัพท์เฉพาะ และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการตลาด โดยเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ

   2 (1-2-3)
   5800532

   การแปลเอกสารทางธุรกิจ

   การฝึกวิเคราะห์ ตีความ และแปลต้นฉบับที่เป็นเอกสารประเภทต่าง ๆ ในงานธุรกิจ เช่น บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย บันทึกการประชุม และรายงาน การฝึกแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทย และจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความเหมาะสมของการใช้ภาษาในบริบทการสื่อสารทางธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   5800537

   สุนทรียภาพในวัฒนธรรมและประเพณีไทย

   การศึกษาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้

   2 (1-2-3)
   5800541

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

   การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน เช่น การอ่านประกาศรับสมัครงาน และการเขียนประวัติย่อ จดหมายปะหน้า และจดหมายสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งาน

   2 (1-2-3)
   5800542

   ภาษาอังกฤษสำหรับการเจราจาต่อรองทางธุรกิจ

   การพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดที่จำเป็นต่อการเจรจาต่อรองในบริบททางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้คำศัพท์และสำนวนเฉพาะที่ใช้ในการเจรจาต่อรองและกลยุทธ์ ทางการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

   2 (1-2-3)
  4. กลุ่มวิชาโท (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800421

   ภาษาจีนระดับต้น 1

   การออกเสียง ระบบเสียงภาษาจีน และหลักเบื้องต้นของตัวอักษรจีน การฝึกอ่านคำศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่าย การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย ตลอดจนการศึกษาและการฝึกใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน

   3 (2-2-5)
   5800422

   ภาษาจีนระดับต้น 2

   การพัฒนาการฟัง พูด อ่านและเขียน การอ่านศัพท์ วลีที่ยากขึ้น การอ่านประโยคที่ยาวและซับซ้อนมากขึ้น การศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เน้นการออกเสียงภาษาจีนกลางให้ได้ถูกต้อง

   3 (2-2-5)
   5800423

   การฟังและการพูดภาษาจีน 1

   ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย การสนทนาเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ตามสถานการณ์ที่กำหนด เพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน และสามารถพูดโต้ตอบได้

   3 (2-2-5)
   5800424

   การฟังและการพูดภาษาจีน 2

   สนทนาปากเปล่า เน้นสำเนียงที่เป็นมาตรฐาน การออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5800425

   ทักษะการอ่านภาษาจีน

   กลวิธีการอ่าน ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่าง ๆ เช่น ประกาศ เรียงความอย่างง่าย จดหมาย นิทาน เรื่องสั้น และบทความขนาดสั้น

   2 (1-2-3)
   5800426

   ทักษะการเขียนภาษาจีน

   การเขียนข้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น จดหมายส่วนตัว บันทึกประจำวัน เพื่อฝึก ให้สามารถนำคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนไปแล้วมาสื่อความหมายของตนให้ผู้อื่นทราบได้

   2 (1-2-3)
   5800428

   สัทศาสตร์ภาษาจีน

   การศึกษาระบบเสียงภาษาจีน ทั้งหน่วยเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ วิเคราะห์ปัญหาในการออกเสียง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย ฝึกออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหาสำหรับ ผู้เรียนชาวไทย และแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง และฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางที่เป็นเสียงมาตรฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง

   3 (2-2-5)
   5800429

   ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น

   โครงสร้างภาษาจีน วิเคราะห์ชนิด ความหมาย และหน้าที่ของหน่วยคำ ระบบการสร้างคำ การใช้ คำวิเคราะห์รูปประโยค ฝึกเขียนประโยคภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา

   2 (1-2-3)
   5800430

   วัฒนธรรมจีน

   ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์จีน โดยสังเขป

   3 (2-2-5)
   5800433

   การฟังและการพูดภาษาจีน 3

   การฟังและพูดในโครงสร้างทางภาษาที่ซับซ้อนขึ้นในการสื่อสารทางธุรกิจ และวิชาการ มีจุดประสงค์เพื่อสามารถใช้ภาษาได้จริง รู้จักการใช้สำนวน วลี ประโยค และท่าทางประกอบการพูด

   3 (2-2-5)
   5800435

   ภาษาจีนธุรกิจ

   ภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ โดยเน้นสถานการณ์จำลอง และให้ความรู้เรื่องขั้นตอน วิธีการในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน

   3 (2-2-5)
   5800436

   ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว

   การฟังและพูดสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น

   2 (1-2-3)
   5800437

   ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ

   ภาษาจีนที่จำเป็นต่องานเลขานุการ เช่น การจดบันทึกคำสั่งงาน การติดต่อนัดหมาย การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร บันทึกข้อความ การจองเกี่ยวกับที่พัก การสั่งอาหาร การเตรียมการเดินทาง และตั๋วต่างๆ การต้อนรับแขก การทำระเบียบวาระการประชุม การบันทึกการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

   2 (1-2-3)
   5802113

   ภาษาจีนบูรณาการ

   3 (2-2-5)
   5802114

   ศิลปะการเขียนอักษรจีน

   2 (2-0-4)
   5802115

   การวาดภาพของจีน

   2 (2-0-4)
  5. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800528

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ ทางธุรกิจ เพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ

   1 (0-2-1)
   5800549

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

   ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ในหน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23