Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800223

   วาดเส้นพื้นฐาน

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประเภท รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปทรง น้ำหนัก แสงเงา พื้นผิว การจัดภาพ ปฏิบัติการวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ โดยเน้นฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในลักษณะเหมือนจริง

   3 (2-2-5)
   5800482

   ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมิสารสนเทศ

   ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางภูมิสารสนเทศ คำศัพท์ทางภูมิสารสนเทศ สำนวน คำสั่งในโปรแกรม และประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ฝึกการอ่านเพื่อจับใจความ และตีความเอกสารตำราทางภูมิสารสนเทศ

   3 (3-0-6)
   5800520

   ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์

   ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา พัฒนาชุมชน สารสนเทศ เป็นต้น เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง คำเชื่อม ข้อความ การจับใจความสำคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความบทอ่าน

   3 (3-0-6)
   5800608

   นิเวศวิทยามนุษย์

   ความหมาย ขอบข่ายของนิเวศวิทยามนุษย์ความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศธรรมชาติกับระบบนิเวศมนุษย์ ประยุกต์แนวคิดด้านโครงสร้างหน้าที่ของระบบนิเวศ กับกิจกรรมของมนุษย์ เช่นการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้นไป

   3 (2-2-5)
   5800612

   แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การตีความการใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆ ให้ฝึกฝนการอ่าน การตีความ และให้มีการปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศประกอบการศึกษา

   3 (2-2-5)
   5800613

   การแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม

   ลักษณะและความสำคัญของรูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียมกระบวนการก่อนประมวลผลข้อมูล เช่น การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเน้นข้อมูล การซ้อนภาพเป็นต้น การอ่าน การวิเคราะห์และแปลความหมายลักษณะของสิ่งต่างๆที่ปรากฏ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล การตกแต่งข้อมูล การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5800615

   ภูมิศาสตร์กายภาพ

   ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการโคจรของโลก โครงสร้างภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก สภาพทางภูมิอากาศ น้ำ พืช สัตว์ และความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการดำรงชีวิตมนุษย์

   3 (2-2-5)
   5800621

   การทำแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทำแผนที่คอมพิวเตอร์ การใช้ชุดคำสั่งจัดเก็บ แก้ไข การกำหนดมาตราส่วน รวมถึงการฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้โปรแกรมเบื้องต้น การมีจริยธรรมในการทำแผนที่ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ระบบซอฟแวร์

   3 (2-2-5)
   5800628

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   หลักการแนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์โครงสร้างฐานข้อมูล ฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ การนำเข้า แก้ไข แปลงข้อมูลเชิงพื้นที่ การแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ และจรรยาบรรณในอาชีพอันได้แก่ ซื่อสัตย์ต่อข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ระบบซอฟแวร์

   3 (2-2-5)
   5801450

   หลักสถิติ

   ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการพยากรณ์ วิชานี้เน้นถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของวิธีการให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาเอก

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800614

   ภูมิศาสตร์เมืองและชนบท

   แนวความคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับเมืองและชนบท รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม การใช้ที่ดิน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายตัว การเติบโตหรือความเสื่อมถอย ของภูมิภาคเมืองและชนบทและปัญหาอันสืบเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
   5800616

   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

   ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศเกี่ยวกับที่ตั้ง และขนาดบริเวณแวดล้อม พรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นถึงความสำคัญของการกระจายทางพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   5800617

   ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

   สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจประชากร ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสถาบันทางสังคม วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขท้องถิ่นให้นักศึกษาฝึกเก็บข้อมูลในภาคสนาม แล้วนำมาวิเคราะห์สภาพท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   5800619

   การทำแผนที่

   หลักการเบื้องต้นในการทำแผนที่ ประวัติ ทฤษฎี และเทคโนโลยีการทำแผนที่ การแปลข้อมูลดินให้เป็นแผนที่แบบต่างๆการออกแบบแผนที่ การเขียน และการจัดพิมพ์แผนที่ โดยมีการศึกษาภาคสนามจากสภาพท้องที่จริง

   3 (2-2-5)
   5800622

   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม – วัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาประเทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาแบบยั่งยืน การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ตลอดจนข้อตกลงและพันธกรณีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5800626

   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

   สภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้งการเข้าถึงและเส้นทางการคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการดำเนินการของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและหน่วยงานที่ดำเนินงานการท่องเที่ยว การวางแผน สำหรับการจัดการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5800629

   วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์

   ข้อมูลสถิติทางภูมิศาสตร์ เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การแปลความหมาย การประยุกต์ความหมายทางสถิติให้เข้ากับความหมายทางภูมิศาสตร์ การสร้างและทดสอบแบบจำลองทางภูมิศาสตร์โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์

   3 (3-0-6)
   5800630

   ภูมิศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำ

   ธรรมชาติของลักษณะพื้นทีชุ่มน้ำ เกี่ยวกับการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของ กระแสน้ำ ระดับน้ำขึ้น – ลง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นทีชุ่มน้ำ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นทีชุ่มน้ำของไทยเพื่อการประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์

   3 (2-2-5)
   5800631

   การประเมินผลกระทบ

   การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นไปอย่างมีระบบ นับตั้งแต่ก่อนเกิดโครงการ จนถึงช่วงดำเนินโครงการ เพื่อให้เห็นผลกระทบทั้งมวล หาทางเลือกและทางออกให้กับโครงการในกรณีที่เกิดผลกระทบในระดับรุนแรงโดยใช้เทคนิคทางภูมิศาสตร์

   3 (2-2-5)
   5800632

   แนวความคิดทางภูมิศาสตร์

   ที่มาและวิวัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ ในเชิงวิวัฒนาการ โดยเน้นหลักปรัชญาและวิธีการศึกษาของนักภูมิศาสตร์ชั้นนำของชาติต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5800633

   ภูมิศาสตร์การตลาดและการอุตสาหกรรม

   ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีแบบคลาสสิกเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน และแนวความคิดเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงานซึ่งเน้นสถานประกอบการอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นองค์กร การใช้หลักเกณฑ์ในภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบการวางแผนอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

   3 (3-0-6)
   5800637

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนและจัดการ

   แนวความคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้ที่ดินด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน การแปลงเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงเทคนิคการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   3 (2-2-5)
   5800638

   ภูมิศาสตร์ประชากร

   เกี่ยวกับประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในภูมภาคนั้นๆ เช่น จำนวนการกระจายความหนาแน่น การย้ายถิ่น คุณภาพ และปัญหาของประชากร

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800609

   ธรณีวิทยา

   วิเคราะห์หลักการทางธรณีวิทยา กำเนิด วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาของโลก โครงสร้างและส่วนประกอบของโลก องค์ประกอบและคุณสมบัติของแร่ การจำแนกชนิดแร่ วัฏจักรหิน การเกิดหินและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างทางธรณีวิทยา ธรณีกาลและการลำดับอายุทางธรณีวิทยา เชื้อเพลิงธรรมชาติ ทรัพยากรแร่และการใช้ประโยชน์

   3 (2-2-5)
   5800610

   อุทกวิทยา

   น้ำที่มีอยู่ในโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน้ำ คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของน้ำในลำน้ำ ทะเล ทะเลสาบ และน้ำใต้พื้นดิน รวมทั้งการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การควบคุมและการอนุรักษ์

   3 (2-2-5)
   5800611

   อากาศวิทยา

   ธาตุประกอบภูมิอากาศ เครื่องมือที่ใช้วัดธาตุประกอบภูมิอากาศ ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ การจำแนกเขตภูมิอากาศและลักษณะภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น การพยากรณ์อากาศ โดยมีการฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   5800618

   ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

   สภาพภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่างๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมในแต่ละภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   5800623

   ภูมิศาสตร์การเกษตร

   รูปแบบของการเกษตรกรรม ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและปัญหาการใช้ที่ดินด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้ การแบ่งภูมิภาคด้านการเกษตรของไทย ลักษณะการเกษตรกรรมหลักของแต่ละภูมิภาค แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย

   3 (3-0-6)
   5800624

   ผังเมือง

   ทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิด เติบโต และการเสื่อมถอยของเมือง ปัจจัยต่างทีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง บทบาทและหน้าที่ของเมืองแต่ละประเภท แนวนโยบายในการพัฒนาและองค์ประกอบอื่นที่ใช้ในการวางผังเมือง ศึกษาลักษณะรูปแบบการใช้ที่ดินหลักเกณฑ์การจำแนกสมรรถนะที่ดิน คุณธรรมและจริยธรรมในการวางผังเมือง การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของภูมิภาคชนบทและเมือง

   3 (2-2-5)
   5800625

   อุตุนิยมวิทยา

   องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได้แก่ ความกด อุณหภูมิ ความชื้นลม เมฆ หยาดน้ำฝน ทัศนวิสัย และแสงแดด ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับพื้นโลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์อากาศ

   3 (2-2-5)
   5800627

   สิ่งแวดล้อมและประชากร

   ภาวะประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต สาเหตุ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญ โดยเน้นปัญหาความไม่สมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจำนวนประชากร และศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   5800634

   ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม

   องค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์ กับลักษณะทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้แก่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมระดับความก้าวหน้าทางวิทยาการ การใช้ที่ดินแบบต่างๆ ลักษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและการปกครอง

   3 (3-0-6)
   5800639

   ชีวภูมิศาสตร์

   ลักษณะแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการเกิด การกระจายของพืชและสัตว์ลักษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจำถิ่น

   3 (2-2-5)
   5800640

   ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน

   แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในชนบทและเมือง

   3 (2-2-5)
   5800641

   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

   ลักษณะและปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใช้ และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม–ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศและการบริการแก่ประชาชนในดินแดนต่าง ๆ ของโลกและปฏิบัติภาคสนาม

   3 (3-0-6)
   5800644

   การวิจัยทางภูมิศาสตร์

   วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ การวางแผน การเลือกหัวข้อและการทำเค้าโครง การสมมุติฐาน การเก็บและรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจัยและฝึกปฏิบัติการวิจัยทางภูมิศาสตร์

   3 (2-2-5)
   5800645

   การสัมมนาทางภูมิศาสตร์

   สัมมนาปัญหาเฉพาะเรื่องทางภูมิศาสตร์จากการศึกษาปัญหาพิเศษหรือการวิจัยทางภูมิศาสตร์ หรือการศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องใหม่ ตามที่สนใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ วัฒนธรรม ประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเขียนรายงานผลเชิงการวิจัยและการเสนอผลการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยอาจจัดสัมมนาทางวิชาการเต็มรูปอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือจะนำผลการศึกษาไปเสนอในการประชุมสัมมนาภูมิศาสตร์แห่งชาติ หรือการสัมมนาทางภูมิศาสตร์ระหว่างสถาบันต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง

   2 (1-2-3)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800635

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ด้านระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการฝึกการปฏิบัติงานในด้านทักษะและวิธีการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำแผนหรือโครงการ การเผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้

   1 (0-2-1)
   5800642

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การฝึกประสบการณ์ด้านระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในการวิจัยและนำผลจากการฝึกงานมาวิเคราะห์ สรุป เสนอในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ์

   5 (300)
   5800643

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มระยะเวลา ตามแขนงในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 1 ภาคเรียน โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กำหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติงานจริง กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาและนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงาน

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23