Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (90 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (36 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800476

   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800520

   ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์

   ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา พัฒนาชุมชน สารสนเทศ เป็นต้น เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง คำเชื่อม ข้อความ การจับใจความสำคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความบทอ่าน

   3 (3-0-6)
   5800550

   หลักมานุษยวิทยา

   ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตของวิชามานุษยวิทยา แนวคิดทฤษฎีและมโนทัศน์พื้นฐานทางมานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคม มนุษย์กับอาหาร ระบบเศรษฐกิจ การแต่งงาน ครอบครัวและระบบเครือญาติ การแบ่งแยกทางเพศ องค์กรสังคมและการเมือง วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ มนุษย์กับศาสนา มนุษย์กับศิลปะ และวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง

   3 (3-0-6)
   5800551

   ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและหลักการการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา รูปแบบของยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5800555

   การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

   ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของข้อมูล และระดับการวัดของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอข้อมูล การตีความข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

   3 (3-0-6)
   5800562

   คอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนา

   ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลชุมชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนา

   3 (3-0-6)
   5800564

   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐานและตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัย

   3 (3-0-6)
   5800565

   ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

   แนวคิด ความหมาย ที่มาและองค์ประกอบของทุนทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดการทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   3 (3-0-6)
   5800568

   การจัดการตนเองของชุมชนและสังคม

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองของชุมชนและสังคม การจัดการตนเองของชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองได้

   3 (3-0-6)
   5800573

   จริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา

   แนวคิด ความหมาย รูปธรรมของ จริยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาในด้านความเสมอภาค ความยุติธรรม สิทธิชุมชน ความยากจน ความมั่งคั่ง และการปกครอง จรรยาบรรณ และหน้าที่ของนักพัฒนา ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม

   3 (3-0-6)
   5800595

   หลักสังคมวิทยา

   ความหมาย ขอบเขต และประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

   3 (3-0-6)
   5800605

   การพัฒนาแบบยั่งยืน

   แนวคิด ความหมายและหลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการปรับตัวของประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีการพัฒนาในประเทศไทยตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (33 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800552

   แนวคิดด้านการพัฒนาชุมชน

   ความหมาย ปรัชญา ลักษณะ หลักการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน แนวคิดกระแสรองที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนำแนวคิดด้านการพัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800553

   เทคนิคและวิธีการพัฒนาชุมชน

   แนวคิด หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ในการทำงานพัฒนาชุมชน กระบวนการให้การศึกษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการมีส่วนร่วม การจัดเวทีประชาคม การสื่อสารในที่ชุมชน การประสานงาน การเลือกใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800554

   การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน

   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตน การพัฒนาตนตามแนวคิดของนักจิตวิทยา การพัฒนาตนตามแนวคิดพุทธศาสนา การพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800556

   ชุมชนศึกษา

   ความหมาย ความจำเป็น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างของชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ฝึกปฏิบัติศึกษาชุมชน

   3 (2-2-5)
   5800557

   การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

   แนวคิด ความหมาย หลักการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน และกำหนดแนวทางการพัฒนา การเขียนรายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน

   3 (2-2-5)
   5800563

   ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา

   แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น วิวัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800566

   การพัฒนาองค์กรชุมชน

   แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย และความสำคัญของการพัฒนาองค์กรชุมชน ประเภทและองค์ประกอบขององค์กรชุมชน กระบวนการส่งเสริมและการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800567

   การวางแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน

   แนวคิด หลักการ ความสำคัญ กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาและโครงการ ฝึกการเขียนแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน การประเมินผลแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน

   3 (2-2-5)
   5800575

   การวิจัยชุมชน

   แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านการพัฒนาชุมชน เทคนิคและรูปแบบของการวิจัยต่างๆที่ประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาชุมชน การปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่ระดับชุมชน

   3 (2-2-5)
   5800580

   การพัฒนาเครือข่ายชุมชน

   แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย ความหมาย ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายของชุมชน ประเภทและองค์ประกอบของเครือข่ายชุมชน กระบวนการพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

   3 (3-0-6)
   5800594

   การสัมมนาปัญหาในงานพัฒนาชุมชน

   ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบการสัมมนา ปัญหาในงานพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ กรณีตัวอย่างปัญหาด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดสัมมนาปัญหาในงานพัฒนาชุมชน

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800558

   ภาวะผู้นำเพื่องานพัฒนาชุมชน

   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้นำ ประเภทของผู้นำ ปัจจัยและองค์ประกอบที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ การพัฒนาความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน ศึกษาตัวอย่างผู้นำด้านการพัฒนาที่ดี

   3 (3-0-6)
   5800559

   เทคนิคการให้การศึกษาชุมชน

   แนวทาง ปรัชญา หลักการและเทคนิคในการให้การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตในชุมชน การฝึกอบรม การสาธิต การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอนทักษะ การเปลี่ยนแปลงเจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การเลือกใช้เทคนิคในการให้การศึกษาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800560

   สวัสดิการสังคม

   ความหมาย แนวคิด ขอบเขต ปรัชญา วัตถุประสงค์ของสวัสดิการสังคม ความสำคัญของสวัสดิการสังคม วิวัฒนาการสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ การจัดสวัสดิการสังคมในภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่นในอนาคต

   3 (3-0-6)
   5800561

   วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

   ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ของวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ ปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาที่มีต่อชุมชน การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800569

   เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

   แนวคิด ความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ องค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

   3 (3-0-6)
   5800570

   สวัสดิการชุมชนพึ่งตนเอง

   แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสำคัญของการจัดสวัสดิการชุมชน รูปแบบและประเภทการจัดสวัสดิการชุมชน การส่งเสริมการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาสวัสดิการชุมชนต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5800571

   การบริหารงานสวัสดิการชุมชน

   แนวคิด ทฤษฎี หลักการและนโยบาย การบริหารงานสวัสดิการชุมชน การบริหารงานสวัสดิการชุมชนให้สอดคล้องความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5800572

   การสังคมสงเคราะห์ชุมชน

   ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ความสำคัญของงานสังคมสงเคราะห์ ความสัมพันธ์ของงานสังคมสงเคราะห์กับงานสวัสดิการสังคม วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์ชุมชนในประเทศไทย บทบาทหน้าที่ ลักษณะและขอบเขตการให้บริการ ความจำเป็นของวิชาชีพที่มีต่อสังคมในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมไทย

   3 (3-0-6)
   5800574

   แผนแม่บทชุมชนกับการพัฒนา

   แนวคิด ความหมายการทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เป้าหมายของการทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ขั้นตอนการทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง กระบวนการจัดเก็บข้อมูลแผนชุมชนพึ่งตนเอง แหล่งงบประมาณสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การส่งต่อแผนชุมชนต่อหน่วยงาน/องค์กร

   3 (3-0-6)
   5800576

   พลวัตของชุมชนในกระแสโลกาภิวัตน์

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท องค์ประกอบของชุมชน การก่อเกิดชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชน กระบวนการโลกาภิวัตน์ เหตุและผลที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ การคงอยู่ของชุมชนในกระแสโลกาภิวัตน์ ความเคลื่อนไหวของชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

   3 (3-0-6)
   5800577

   การบริหารความขัดแย้ง

   แนวคิด ความหมาย ประเภทของความขัดแย้ง ขั้นตอนของการบริหารความขัดแย้ง กระบวนการวิเคราะห์ วิจารณ์ ปรากฏการณ์ทางสังคม การวางแผนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชุมชน การวิเคราะห์กระบวนการบริหารความขัดแย้งแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีการจัดการความขัดแย้งเพื่อนำมาใช้ในการจัดการชุมชนที่เหมาะสม

   3 (3-0-6)
   5800578

   เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการพัฒนา

   แนวคิด หลักการ รูปแบบการพัฒนาตามแนวการศึกษาแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง

   3 (3-0-6)
   5800579

   พหุลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม

   กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนท้องถิ่นไทย การดำรงอยู่และการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นไทย

   3 (3-0-6)
   5800581

   การจัดการความรู้ การวางเป้าหมายและแผนชีวิต

   แนวคิด ความหมาย ความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการความรู้ วิธีการดำเนินการจัดการความรู้ การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ การวางเป้าหมายชีวิต การวางแผนชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของตนเองและชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800582

   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน

   แนวคิด ทฤษฏี และความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในมิติ ต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5800583

   การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคคล ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม กลุ่มต่างๆ ในงานพัฒนาชุมชน เทคนิควิธีการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มในงานพัฒนาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800584

   การบริหารงานพัฒนาชุมชน

   แนวคิดและหลักการบริหาร การบริหารงานพัฒนา การบริหารงานพัฒนาชุมชนโดยภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800585

   การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน

   แนวคิด หลักการเกี่ยวกับรัฐ การปกครอง และการปกครองท้องถิ่น รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับทฤษฎีและหลักการ การพัฒนาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800586

   สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาชุมชน

   แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามธรรมชาติ เสรีภาพและความยุติธรรม ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การพัฒนาชุมชนบนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน

   3 (3-0-6)
   5800587

   ปัญหาสังคมกับการพัฒนาชุมชน

   แนวคิด ทฤษฏี ความหมายและขอบเขตของปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคม วิธีวิเคราะห์ปัญหาสังคม ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ผลกระทบของปัญหาสังคม แนวทางแก้ไขปัญหาสังคม การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ปัญหาสังคมในงานพัฒนาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800588

   การจัดการทรัพยากรชุมชน

   ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ แนวคิด หลักการการจัดการทรัพยากรชุมชน การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดทำแผนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรในชุมชนและท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5800589

   กลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนา

   ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ บทบาทของกลุ่มชาติพันธุ์ในงานพัฒนาชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800596

   สังคมวิทยาเบื้องต้น

   ประวัติความเป็นมา แนวคิดของนักสังคมวิทยา ความสำคัญของสังคมวิทยาในฐานะเป็นศาสตร์ทางสังคมและหลักการของสังคมวิทยา ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม

   3 (3-0-6)
   5800597

   ครอบครัวและชุมชนไทย

   แนวคิด ความหมาย และโครงสร้างของครอบครัวและชุมชนไทย วิวัฒนาการของครอบครัวและชุมชนไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนไทยเข้มแข็ง บทบาทของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน การพิทักษ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ต่าง ๆ ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800598

   พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่

   พัฒนาการและลักษณะของสังคมสมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์ ลักษณะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ในสังคมสมัยใหม่ ทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ละรุ่นในสังคมสมัยใหม่ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากผลกระทบของกรพัฒนาไปเป็นสังคมสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   5800599

   สังคมและวัฒนธรรมไทย

   ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สำคัญ การพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

   3 (3-0-6)
   5800600

   การพัฒนาชุมชน

   ความหมาย ความสำคัญของการพัฒนา หลักการและวิธีการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย โครงการพัฒนาชุมชน ผลของการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในบางประเทศที่น่าสนใจ

   3 (3-0-6)
   5800601

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

   ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

   3 (3-0-6)
   5800602

   ปัญหาสังคม

   ความหมายและขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและสังคม วิธีดำเนินการแก้ไขปัญหาสังคม

   3 (3-0-6)
   5800603

   ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

   แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

   3 (3-0-6)
   5800604

   ประชากรศึกษา

   องค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากรซึ่งมีผลกระทบจากการเกิด การตายและการย้ายถิ่น การกระจายตัวของประชากร กำลังแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายประชากร การใช้ข้อมูลทางประชากรเพื่อการวางแผนพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

   3 (3-0-6)
   5800606

   ภูมิปัญญาไทย

   แนวคิด ความหมาย หลักการ ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย วิวัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาไทย ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา ภูมิปัญญากับการแก้ปัญหาทางสังคมไทย การปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทย

   3 (3-0-6)
   5800607

   การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

   ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการ การปลูกฝัง การสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800590

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จัดให้นักศึกษามีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและแรงจูงใจ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ แนวทางการเขียนโครงการ การนำเสนอโครงการ การเขียนรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (1-0-2)
   5800591

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานการพัฒนาชุมชนภาครัฐ หน่วยงานการพัฒนาชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนและรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   5 (300)
   5800592

   การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา

   0 (30)
   5800593

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการพัฒนาชุมชนภาครัฐหรือภาคเอกชน ระบบสหกิจศึกษา

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23