Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800362

   ภูมิปัญญาจากภาษาและวรรณกรรมถิ่นนครสวรรค์

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะภูมิปัญญาในภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

   3 (3-0-6)
   5800476

   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800519

   ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์

   ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี มานุษยวิทยา วัฒนธรรม โบราณคดี เป็นต้น เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง คำเชื่อม ข้อความ การจับใจความสำคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความ บทอ่าน

   3 (3-0-6)
   5801464

   คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผลิตงานด้านสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและผลิตงานด้านสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (57 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800368

   การพัฒนาการฟัง การดู และการพูด

   หลักการฟังและการดู การจับใจความ การวิเคราะห์และประเมินค่าจากการฟังและการดู หลักการพูด การฝึกพูดในบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5800369

   การพัฒนาการอ่าน

   หลักการอ่าน การจับประเด็น การวิเคราะห์วิจารณ์ การตีความ และการประเมินค่างานเขียนประเภทต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5800370

   การพัฒนาการเขียน

   หลักการเขียน เทคนิค กลวิธี การฝึกเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ ทั้งสารัตถคดีและบันเทิงคดี

   3 (2-2-5)
   5800372

   วรรณคดีศึกษา

   ธรรมชาติและลักษณะสำคัญของวรรณคดี คุณค่าของวรรณคดีที่มีต่อชีวิตและสังคม พัฒนาการของวรรณคดีไทย การฝึกวิเคราะห์วรรณคดีจากตัวอย่างสำคัญบางตอน

   3 (3-0-6)
   5800373

   คติชนวิทยา

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภท ระเบียบวิธีการรวบรวม การจำแนกและการวิเคราะห์ข้อมูล คุณค่าของคติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น การฝึกปฏิบัติภาคสนาม การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคติชนวิทยา

   3 (2-2-5)
   5800374

   เทคนิคการอ่านออกเสียง

   การฝึกอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรองที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การฝึก การพากย์เสียงและการทาเสียงตัวละคร เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งและเกิดอารมณ์คล้อยตามตลอดจนเผยแพร่สื่อสาธารณชน

   3 (3-0-6)
   5800376

   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ลักษณะการยืม และ การนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย ทั้งในระดับคำและข้อความ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   5800380

   การใช้ภาษาไทยในวงการราชการ

   ความหมาย ประเภท ลักษณะเฉพาะด้านต่าง ๆ ของเอกสารราชการ การวิเคราะห์เอกสารราชการ และการเขียนเอกสารราชการประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผล

   3 (2-2-5)
   5800385

   วรรณคดีเอกของไทย

   ลักษณะและคุณค่าของวรรณคดีเอกของไทยในแต่ละยุคสมัย

   3 (3-0-6)
   5800389

   วรรณกรรมร่วมสมัย

   ลักษณะของวรรณกรรมร่วมสมัย การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมร่วมสมัยกับสังคม

   3 (3-0-6)
   5800390

   วรรณกรรมรายประเภท

   ความหมาย ขนบ ลักษณะเด่น และพัฒนาการของวรรณคดีประเภทต่าง ๆ ศึกษาวรรณคดีคัดสรร แต่ละประเภท

   3 (3-0-6)
   5800391

   วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม

   ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม และอิทธิพลที่มีต่อกัน แง่คิดและภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800400

   ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม โลกทัศน์สังคมในภาษา

   3 (3-0-6)
   5800406

   ภาษากับความคิด

   ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด วิธีการส่งสารและรับสาร การวิเคราะห์ภาษาและความคิดจากวรรณกรรมคัดสรร

   3 (3-0-6)
   5800411

   ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย

   ผลงานค้นคว้าและวิธีการที่ใช้กับงาน ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป การนำผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษางานวิจัย

   3 (3-0-6)
   5800419

   สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย

   การสัมมนาประเด็นที่น่าสนใจ และบูรณาการความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย

   3 (2-2-5)
   5800420

   การวิจัยทางภาษาไทย

   วิธีการ รูปแบบ กระบวนการวิจัยทางภาษาไทย การทำวิจัยทางภาษาไทย และการนำเสนอผลการวิจัย

   3 (2-2-5)
   5802056

   ลักษณะภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   5802107

   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่ม ก (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800363

   การใช้ภาษาไทยในวงการสื่อมวลชน

   การศึกษาและวิเคราะห์ภาษาในสื่อสารมวลชนสาขาต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาสื่อมวลชนที่มีผลต่อภาษาไทยปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800367

   วาทวิทยา

   ความรู้พื้นฐานของวาทวิทยา การเลือกเรื่อง การร่างบทเตรียมพูด บุคลิกภาพ การใช้น้ำเสียงและการใช้กิริยาท่าทาง การประเมินและการปรับปรุงการพูด รวมทั้งฝึกพูดโดยนำหลักที่ศึกษามาใช้

   3 (2-2-5)
   5800371

   เทคนิคผู้ประกาศ

   หลักและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้ประกาศ ฝึกการการอ่านและรายงานข่าว การอ่านบทความ การควบคุมลมหายใจ การออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ฝึกบุคลิกภาพและไหวพริบในการดำเนินงาน

   3 (2-2-5)
   5800375

   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานเอกสารภาษาไทย

   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการนำเสนอเอกสารภาษาไทย

   3 (2-2-5)
   5800378

   การเขียนและการพูดเชิงวิชาการ

   วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การสังเคราะห์ความรู้และความคิดการเลือกรูปแบบการเขียน การอ้างอิง การใช้ภาษาที่เหมาะแก่งานวิชาการ ฝึกเขียนบทความวิชาการ ศึกษากลวิธีและมารยาทในการพูดเชิงวิชาการ รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความมั่นใจเชิงวิชาการ รวมทั้งฝึกพูดเชิงวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ

   3 (2-2-5)
   5800379

   การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ

   การใช้ภาษา สำนวน และคำพูดที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ บุคคล และเครื่องมือสื่อสาร การอ่านและเขียนเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ และนำข้อมูลมาใช้ในการเขียนทางธุรกิจ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการสื่อสารธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5800381

   พิธีกรมืออาชีพ

   เทคนิคในการเป็นพิธีกร เรียนรู้และฝึกฝนวิธีออกเสียงที่ถูกต้องเหมาะสม การพูด ในงานพิธีกรในโอกาสต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกร

   3 (2-2-5)
   5800382

   ภาษาเพื่อการจัดงาน

   ทฤษฎี รูปแบบ แนวทางสำหรับการวางแผนและการจัดงานในลักษณะต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการจัดงานอย่างเป็นกระบวนการในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดงาน โดยเน้นการใช้ภาษาในการสื่อสาร

   3 (3-0-6)
   5800407

   การอ่านตีความ

   ความหมาย หลักการและกระบวนการอ่านการตีความ แปลความและขยายความ การฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

   3 (2-2-5)
   5800408

   การเขียนเชิงสร้างสรรค์

   ความหมายและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ศิลปะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การฝึกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี โดยคำนึกถึงความถนัดและความคิด

   3 (2-2-5)
   5800409

   การเขียนบทละคร

   ความหมาย องค์ประกอบ โครงสร้างของเรื่อง แนวนำเสนอละคร รูปแบบของละครวิทยุ ละครเวที และละครโทรทัศน์ การวิเคราะห์และการฝึกเขียนบทละคร

   3 (3-0-6)
   5800412

   บรรณาธิการกิจ

   บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของบรรณาธิการ กฎหมายลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ กระบวนการจัดทำหนังสือประเภทต่าง ๆ การคัดเลือก การตรวจแก้ไขต้นฉบับ และการพิสูจน์อักษร

   3 (2-2-5)
   5800414

   การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก

   ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประเภทและพัฒนาการของหนังสือสำหรับเด็ก หลักการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก โดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างเรื่อง สอดแทรกคุณธรรม ภาพประกอบ และการจัดรูปเล่ม การวิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือสำหรับเด็ก ฝึกทำหนังสือและนิตยสารสำหรับเด็ก

   3 (2-2-5)
   5802057

   ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

   เปรียบเทียบระบบเสียง ระบบคำ ระบบกลุ่มคำของภาษาไทยกับภาษาของชาวต่างประเทศ การถ่ายทอดเสียงด้วยสัทอักษร การศึกษากลวิธีทางภาษาศาสตร์ที่ใช้ในการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   5802121

   ทักษะภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

   3 (3-0-6)
   5802122

   ภาษาไทยเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการและการทำงาน

   3 (3-0-6)
  4. วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกกลุ่ม ข และ ง หรือ กลุ่ม ค และ ง (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800361

   หลักการอ่านการเขียนคำไทย

   หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนคำไทย คำที่มักเขียนหรืออ่านผิดเพี้ยนไปจากกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน สาเหตุที่ทำให้การอ่านและการเขียนต่างจากกฎเกณฑ์ที่กำหนด

   3 (3-0-6)
   5800366

   ลักษณะคำประพันธ์ไทย

   ที่มาและแบบแผนการแต่งคาประพันธ์ไทย และการประพันธ์ในท้องถิ่น กลวิธีในการใช้ถ้อยคาและโวหาร การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและประเมินคุณค่า การฝึกแต่งคาประพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800383

   วรรณศิลป์ในการประพันธ์

   ความหมายและรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณศิลป์ในการประพันธ์ ทั้งแบบฉบับและสมัยใหม่ การฝึกวิเคราะห์บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

   3 (2-2-5)
   5800384

   คีตวรรณกรรม

   วิวัฒนาการของเพลงไทย การวิเคราะห์เนื้อเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุงและเพลงไทยสากล ในแง่วรรณศิลป์ บริบทสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาประวัติและผลงานของนักประพันธ์เพลง นักร้องที่ได้รับความนิยมและฝึกแต่งเนื้อเพลง

   3 (3-0-6)
   5800387

   วรรณคดีการละคร

   ความหมาย กำเนิด และประเภทของละคร พัฒนาการและลักษณะของละครไทย องค์ประกอบของละคร ความสัมพันธ์ระหว่างการละครกับศิลปะสาขาอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800388

   วรรณกรรมเด็ก

   ประวัติความเป็นมาของนิยาย นิทาน เรื่องเล่า บทเพลงสำหรับเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งไทยและต่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายและท่วงทำนองในการแต่ง

   3 (3-0-6)
   5800392

   วรรณคดีเปรียบเทียบ

   ทฤษฎีและวิธีในการเปรียบเทียบวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศาสตร์และศิลปะแขนงอื่น

   3 (3-0-6)
   5800393

   วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล

   ความหมาย ลักษณะเด่น และพัฒนาการของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การศึกษาวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท

   3 (3-0-6)
   5800394

   วรรณกรรมการเมือง

   ความหมาย พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมืองและสังคม ภาพสะท้อนในวรรณกรรมการเมือง

   3 (3-0-6)
   5800394

   วรรณกรรมการเมือง

   ความหมาย พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมืองและสังคม ภาพสะท้อนในวรรณกรรมการเมือง

   3 (3-0-6)
   5800395

   วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

   ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวรรณกรรมเพื่อวิชาชีพการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   5800395

   วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

   ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวรรณกรรมเพื่อวิชาชีพการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   5800396

   วรรณกรรมกับเพศวิถี

   ความหมาย บทบาท ขอบเขต และพัฒนาการของวรรณกรรมกับเพศวิถีในสังคมไทย แนวทางการวิจารณ์ ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800396

   วรรณกรรมกับเพศวิถี

   ความหมาย บทบาท ขอบเขต และพัฒนาการของวรรณกรรมกับเพศวิถีในสังคมไทย แนวทางการวิจารณ์ ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800397

   วรรณกรรมอาเซียน

   ลักษณะร่วมทางวรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน วรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียนเรื่องสำคัญ เนื้อหา แนวคิด การนำเสนอ วรรณศิลป์ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนที่ปรากฏผ่านวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800397

   วรรณกรรมอาเซียน

   ลักษณะร่วมทางวรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน วรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียนเรื่องสำคัญ เนื้อหา แนวคิด การนำเสนอ วรรณศิลป์ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนที่ปรากฏผ่านวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800398

   วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา เนื้อหา และภาษาของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์และในท้องถิ่นใกล้เคียง ทั้งมุขปาฐะและอมุขปาฐะ ปฏิบัติให้มีความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น เห็นคุณค่าและร่วมมืออนุรักษ์ เก็บข้อมูลเพลงพื้นบ้าน ตลอดจนเผยแพร่เพลงพื้นบ้าน

   3 (3-0-6)
   5800398

   วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา เนื้อหา และภาษาของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์และในท้องถิ่นใกล้เคียง ทั้งมุขปาฐะและอมุขปาฐะ ปฏิบัติให้มีความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น เห็นคุณค่าและร่วมมืออนุรักษ์ เก็บข้อมูลเพลงพื้นบ้าน ตลอดจนเผยแพร่เพลงพื้นบ้าน

   3 (3-0-6)
   5800399

   ภาษาไทยถิ่น

   พัฒนาการของตัวอักษรไทย อักขรวิธีไทย และแบบเรียนภาษาไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800401

   ความหมายในภาษาไทย

   ความหมายของภาษาถิ่นและภาษาไทยถิ่น หลักเกณฑ์ในการแบ่งภาษาถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800402

   การเล่นกับภาษาในสังคมไทย

   ความหมาย ประเภทของการเล่นกับภาษาในสังคมไทย จากมุมมองด้านคติชนวิทยา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี

   3 (3-0-6)
   5800403

   เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย

   การศึกษาเสียงและระบบเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ทำนองเสียงและจังหวะเสียงในภาษาไทย การฝึกฟัง ออกเสียง และถ่ายถอดเสียงภาษาไทยโดยใช้สัทอักษร

   3 (3-0-6)
   5800404

   ภาษาและการรับวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   5800404

   ภาษาและการรับวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   5800405

   ภาษาอาเซียน

   ลักษณะภาษา ระบบเสียง ระบบคำ ระบบข้อความ สนทนาภาษาประชาคมอาเซียนเบื้องต้น ค่านิยมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษารวมถึงความสัมพันธทางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800405

   ภาษาอาเซียน

   ลักษณะภาษา ระบบเสียง ระบบคำ ระบบข้อความ สนทนาภาษาประชาคมอาเซียนเบื้องต้น ค่านิยมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษารวมถึงความสัมพันธทางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800410

   การวิจารณ์

   หลักและทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปกรรมประเภทเรื่องเล่า โดยเน้นการวิจารณ์วรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800410

   การวิจารณ์

   หลักและทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปกรรมประเภทเรื่องเล่า โดยเน้นการวิจารณ์วรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800413

   การแปรรูปวรรณกรรม

   คุณสมบัติของนักแปรรูปวรรณกรรม ความหมายและกลวิธีการแปรรูปวรรณกรรม การแปรรูปวรรณกรรมลักษณะต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5800413

   การแปรรูปวรรณกรรม

   คุณสมบัติของนักแปรรูปวรรณกรรม ความหมายและกลวิธีการแปรรูปวรรณกรรม การแปรรูปวรรณกรรมลักษณะต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5802058

   พัฒนาการภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   5802123

   พัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   5802123

   พัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย

   3 (3-0-6)
  5. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800415

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ เช่น ฝึกการจัดประชุม งานธุรการ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นทักษะด้วยการปฏิบัติงานและกิจกรรม

   1 (0-2-1)
   5800416

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ แล้วนำผลการฝึกงานมาวิเคราะห์ สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการหรือภาคนิพนธ์

   5 (300)
   5800418

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษาไทย ในฐานะพนักงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษา

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23