Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (102 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800421

   ภาษาจีนระดับต้น 1

   การออกเสียง ระบบเสียงภาษาจีน และหลักเบื้องต้นของตัวอักษรจีน การฝึกอ่านคำศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่าย การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย ตลอดจนการศึกษาและการฝึกใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน

   3 (2-2-5)
   5800422

   ภาษาจีนระดับต้น 2

   การพัฒนาการฟัง พูด อ่านและเขียน การอ่านศัพท์ วลีที่ยากขึ้น การอ่านประโยคที่ยาวและซับซ้อนมากขึ้น การศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เน้นการออกเสียงภาษาจีนกลางให้ได้ถูกต้อง

   3 (2-2-5)
   5800443

   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

   นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้เบื้องต้นในสาขาต่างๆ ของภาษาศาสตร์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษา เช่น สัทศาสตร์ วิทยาการหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

   3 (3-0-6)
   5800444

   สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

   ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ สัทอักษร การลงเสียงหนักในระดับคำและการลงเสียงหนักในระดับประโยคที่ใช้ในสถานการณ์จริง เสียงในการพูดต่อเนื่องรวมทั้งการฝึกถ่ายทอดเสียง และออกเสียงจากตัวอย่างหลายๆ แบบ

   3 (2-2-5)
   5800456

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น

   การวิเคราะห์องค์ประกอบทางไวยากรณ์ของคำ และศึกษาไวยากรณ์ด้านรูปแบบและหน้าที่ของประโยคความเดียว คำกริยาช่วยในกาลเวลาต่างๆ โดยมุ่งเน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์ในด้านการเขียนประโยคความเดียว และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง

   3 (3-0-6)
   5800457

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง

   การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารโดยเน้นโครงสร้างทางภาษาเรื่อง วลี อนุประโยค พร้อมกับประโยค กรรมวาจก ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา และการเขียนประโยคความรวม โดยเน้นการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

   3 (3-0-6)
   5800458

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1

   การฝึกทักษะพื้นฐานในการฟังและการจับใจความสำคัญ การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนาเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นสร้างความมั่นใจในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   5800459

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2

   การฝึกทักษะในการฟังและจับใจความสำคัญ การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นและเป็นทางการมากขึ้น เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ การเสนอและการขอความช่วยเหลือ การตอบรับและการปฏิเสธความช่วยเหลือ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นสร้างความมั่นใจในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   5800460

   การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

   การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ การจับใจความสำคัญของเรื่อง การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านโดยสังเกตจากคำสำคัญ และการวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและหนังสืออ่านนอกเวลา

   3 (2-2-5)
   5800464

   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   การวิเคราะห์บทบาทวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   5800465

   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

   การศึกษาโครงสร้างการเขียนย่อหน้า การกำหนดหัวข้อเรื่อง การฝึกเขียนย่อหน้าโดยเน้นการเขียนเรียบเรียง ประโยคหลัก ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

   3 (2-2-5)
   5800468

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี

   การจำแนกระหว่างภาษาและรูปแบบของงานทางวรรณคดีออกจากงานเขียนทั่วไป การเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางวรรณคดี การวิเคราะห์และการวิจารณ์ชิ้นงานวรรณคดีที่เลือกมาทั้งเรื่องสั้น บทละคร และงานร้อยแก้ว

   3 (3-0-6)
   5801463

   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกทักษะทางภาษา

   เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อผสมประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษา การเลือกใช้อุปกรณ์และโปรแกรมของเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับพื้นฐานทางภาษา การฝึกใช้อุปกรณ์และโปรแกรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสื่อผสมให้ชำนาญ สามารถใช้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (36 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800445

   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

   ชนิดของคำ ประเภทต่าง ๆ ทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ของคำในวลี ความสัมพันธ์ของวลีในประโยค และวิเคราะห์หน่วยโครงสร้าง ในระดับคำ วลี อนุพากย์ และประโยคในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีวากยสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800461

   การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

   ทักษะการอ่านผ่านบทอ่านที่มีความยาวมากขึ้นที่บูรณาการอยู่ในสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน หนังสืออ่านนอกเวลาและบทความทางวิชาการ การฝึกกลวิธีการอ่าน เช่น การคาดเดาจากเรื่องที่อ่าน การหาความเชื่อมโยงของความคิดจากคำเชื่อม การเดาความหมายของคำศัพท์ตามบริบท การตีความประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้น

   3 (2-2-5)
   5800466

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง

   การวิเคราะห์ความหลากหลายชนิดของวลีในภาษาอังกฤษ อนุประโยค พร้อมกับโครงสร้างประโยค และหน้าที่หลักของส่วนต่างๆ และส่วนขยายในโครงสร้างประโยค โดยมุ่งเน้นความถูกต้องของประโยคความซ้อนและการมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

   3 (3-0-6)
   5800467

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปล

   หลักการ กระบวนการและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การฝึกแปลงานเขียนประเภทต่างๆ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทย และจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษ ในระดับคำ วลี ประโยค และย่อหน้าโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปลและหาแนวทางแก้ไข

   3 (2-2-5)
   5800469

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1

   คําศัพท?และถ?อยคําภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข?องกับอุตสาหกรรมการท?องเที่ยวโดยเน?นเนื้อหาความรู?เกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมภายในประเทศและต?างประเทศ

   3 (3-0-6)
   5800470

   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 1

   ความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลด้านการโรงแรมเบื้องต้น ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกภัตตาคาร และแผนกแม่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างพนักงานและแขกที่มาพักที่โรงแรมในแผนกต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5800486

   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

   กลวิธีการอ่านเพื่อจำแนกแยกแยะและวิเคราะห์โครงสร้างของแนวการเขียนแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความคิดและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนและหาข้อสรุปจากเหตุผล ข้ออ้าง ทั้งที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย สามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริง หรือความเห็นของผู้เขียน การฝึกวิจารณ์งานเขียนต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5800487

   การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

   ประเภทของการเขียนเรียงความ ได้แก่ เขียนบรรยาย เล่าเรื่อง เปรียบเทียบความเหมือน เปรียบเทียบความต่าง เขียนเป็นเหตุและผล และลำดับขั้นตอน การฝึกเขียนเรียงความโดยใช้คำโยงความที่หลากหลายเพื่อสร้างแนวความคิดในการเขียนได้

   3 (2-2-5)
   5800488

   การเขียนรายงานการวิจัย

   องค์ประกอบการเขียนรายงานการวิจัย และเนื้อหาเชิงวิชาการ โดยเน้นการฝึกทักษะการเขียนรายงาน เช่น การสรุปความ การอ้างอิงคำพูด จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

   3 (2-2-5)
   5800489

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3

   การพัฒนาทักษะในการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจและทางวิชาการผ่านการอภิปรายกลุ่ม เช่น การประชุมทางธุรกิจและการอภิปรายทางวิชาการซึ่งเน้นความเหมาะสม ความถูกต้อง และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงการยอมรับและโต้แย้งความคิดเห็นฝึกฟังเพื่อสรุปความ ฝึกการจดบันทึกย่อจากเรื่องที่ฟัง และฝึกรายงานปากเปล่า

   3 (2-2-5)
   5800495

   การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

   หลักการและแนวทางในการแปลงานเขียนประเภทต่างๆ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทย ฝึกแปลงานเขียนทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทยที่มีความถูกต้อง ความชัดเจนและความสละสลวยของภาษาฉบับแปล ฝึกประเมินงานแปลฉบับแปลภาษาไทยที่กำหนดให้ รวมถึงฝึกการวิเคราะห์ปัญหาที่ผู้เรียนพบในกระบวนการแปลและเสนอแนวทางแก?ไข

   3 (2-2-5)
   5800503

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1

   ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ เน้นการสื่อสารระหว่างสำนักงาน คำศัพท์ เเละสำนวนที่ใช้ในธุรกิจต่างๆจากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ ได้แก่ การจัดการในสำนักงาน เช่น บุคลากรและหน้าที่ การนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในสำนักงาน บันทึกช่วยจำ ป้ายประกาศ จดหมายติดต่อสอบถาม สั่งซื้อเเละจดหมายสมัครงาน

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (เลือกได้เพียง 1 กลุ่มวิชา) (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800423

   การฟังและการพูดภาษาจีน 1

   ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย การสนทนาเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ตามสถานการณ์ที่กำหนด เพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน และสามารถพูดโต้ตอบได้

   3 (2-2-5)
   5800424

   การฟังและการพูดภาษาจีน 2

   สนทนาปากเปล่า เน้นสำเนียงที่เป็นมาตรฐาน การออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5800427

   หลักภาษาจีน

   หน่วยคำ วิธีการสร้างคำ การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวลีและประโยค มุ่งเน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   5800430

   วัฒนธรรมจีน

   ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์จีน โดยสังเขป

   3 (2-2-5)
   5800431

   ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

   การฟัง พูด อ่าน เขียน ศัพท์สำนวนภาษาจีนและเนื้อหาที่ใช้สำหรับสื่อสารด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน เช่น บริษัททัวร์ สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

   3 (2-2-5)
   5800432

   การสนทนาภาษาจีน

   การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจหลักการใช้ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฝึกสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การแนะนำตนเอง การเล่าเรื่องราว การสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ และการสนทนาในเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น

   3 (2-2-5)
   5800434

   ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

   การฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนภาษาที่ใช้ในการบริการโรงแรม โดยจำลองการฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น งานส่วนหน้า ภัตตาคาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น

   3 (2-2-5)
   5800435

   ภาษาจีนธุรกิจ

   ภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ โดยเน้นสถานการณ์จำลอง และให้ความรู้เรื่องขั้นตอน วิธีการในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน

   3 (2-2-5)
   5800446

   การวิเคราะห์บทสนทนา

   โครงสร้างของการสนทนาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทสนทนา โดยการสังเกต บันทึกและถอดเสียง และวิเคราะห์บทสนทนา

   3 (2-2-5)
   5800447

   การวิเคราะห์อรรถลักษณะของภาษา

   การฝึกวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาษาเขียนชนิดต่าง ๆ เช่น ภาษาโฆษณาและศึกษาโครงสร้างของข้อความ รวมทั้งความสอดคล้องกับบริบท

   3 (2-2-5)
   5800448

   อรรถศาสตร์

   นิยามของความหมายในภาษา ความหมายประเภทต่างๆ ในระดับคำ แนวทางการกำหนดความหมายของคำ วงความหมาย ความสัมพันธ์ของความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างคำความหมายและปริบทและหน้าที่ของความหมายในการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5800449

   วัจนปฏิบัติศาสตร์

   ความหมาย และ การใช้ภาษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้พูด ผู้ฟัง และ ปริบทของถ้อยคำ และประโยคและเจตนาในการสื่อความหมาย รวมทั้งหลักการและแนวคิดพื้นฐานทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ วัจนกรรม และประเภทของวัจนกรรม การตีความและการวิเคราะห์ถ้อยคำและความสุภาพในการใช้ภาษา

   3 (2-2-5)
   5800450

   ภาษาศาสตร์ประยุกต์

   ภาพรวมของภาษาและการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในการเรียนรู้ภาษา รวมทั้งเทคนิคของภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการติดต่อสื่อสารและการสอนภาษา

   3 (2-2-5)
   5800451

   การวิเคราะห์เปรียบต่าง

   การวิเคราะห์ความแตกต่าง และความคล้ายคลึงกันของลักษณะต่าง ๆ ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ในระดับเสียง คํา ประโยค ความหมาย และองค?ประกอบอื่น ๆ ของภาษา

   3 (2-2-5)
   5800452

   ภาษาศาสตร์สังคม

   ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการใช้ภาษา เช่น เพศ อายุ ฐานะทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา และวิธภาษา

   3 (2-2-5)
   5800453

   การเปลี่ยนแปลงและการแปรในภาษา

   การแปรของภาษาตามปัจจัยทางภาษาและสังคมการเปลี่ยนแปลงของภาษาประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่ทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างการแปรของภาษากับการเปลี่ยนแปลงของภาษาและวิธภาษา

   3 (2-2-5)
   5800490

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 4

   การพัฒนาทักษะในการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจและทางวิชาการผ่านการอภิปรายกลุ่ม เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ละคร ภาพยนตร์ สารคดี ข่าว ฯลฯ เน้นความเหมาะสม ความถูกต้อง และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกจับใจความจากสิ่งที่ฟัง การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงเหตุผล การแสดงความคิด และการยกตัวอย่างเพื่อจูงใจผู้ฟัง

   3 (2-2-5)
   5800491

   การอ่านบทความและสารคดี

   การอ่านงานเขียนประเภทสารคดีภาษาอังกฤษแบบต่างๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือแหล่งอื่นๆ พัฒนาทักษะด้านการจับใจความ การตีความ การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

   3 (2-2-5)
   5800492

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงริเริ่มสร้างสรรค์

   การเขียนเรื่องสั้น โดยเน้นองค์ประกอบของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ แก่นเรื่อง เนื้อเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก อารมณ์และบรรยากาศ รวมทั้งการฝึกฝนกลวิธีการเขียนที่ใช้จินตนาการ

   3 (2-2-5)
   5800496

   การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

   หลักการและแนวทางในการแปลงานเขียนประเภทต่างๆ จากต้นฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษ การฝึกแปลงานเขียนทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้อง ความชัดเจนและความสละสลวยของภาษาฉบับแปล ฝึกประเมินงานแปลฉบับแปลภาษาอังกฤษที่กำหนดให้ รวมถึงฝึกการวิเคราะห์ปัญหาที่ผู้เรียนพบในกระบวนการแปลและเสนอแนวทางแก?ไข

   3 (2-2-5)
   5800498

   วรรณกรรมร้อยแก้ว

   วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว เช่น เรื่องสั้น และนวนิยาย เน้นความสําคัญของมุมมอง ลีลา การเขียน และเทคนิคที่ใช้ในงานร้อยแก้วสมัยใหม่ และในสื่อรูปแบบอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800499

   วรรณกรรมร้อยกรอง

   กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ที่สําคัญ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เช?น ลํานํานิทานบทร้อยกรองซอนเนต กวีนิพนธ์แนวอภิปรัชญา กวีนิพนธ์โรแมนติก จนถึงกวีนิพนธ์ และเพลงสมัยใหม่โดยเน้นองค์ประกอบสําคัญของกวีนิพนธ์ เช่น รูปแบบ โครงสร้าง ลีลาภาษา ศิลปะการประพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800500

   การละครเบื้องต้น

   ลักษณะและองค์ประกอบของบทละครและนาฏลักษณ์ โดยเน้นการศึกษางานที่เป็นโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม รวมถึงเทคนิคสําคัญของบทละคร และการบูรณาการเข้ากับสื่อสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   5800501

   วรรณกรรมสําหรับเด็ก

   ลักษณะเฉพาะของรูปแบบวรรณกรรมสําหรับเด็กโดยศึกษาคําจํากัดความ ภาษาและลีลาการเขียน การใช้ภาพประกอบ ตลอดจนบทบาทเชิงอุดมการณ์และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมด้านอื่นๆ

   3 (3-0-6)
   5800502

   หลักวรรณคดีวิจารณ์

   หลักเกณฑ์การวิจารณ์วรรณคดีเน้นการ วิจารณ์ที่สําคัญตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800504

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2

   รายวิชานี้เป็นรายวิชาต่อเนื่องของ 2313601 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความสามารถที่กำหนดในด้านวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน เช่น การพูดอธิบาย การเข้าใจคำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและการเขียนคำอธิบายเบื้องต้นของแต่ละสถานที่นั้น อีกทั้งการผสานการปฏิสัมพันธ?ทางธุรกิจกับวาทกรรมการสื่อสารในสถานการณ์จริง การฝึกฝนเพื่อสร้างทักษะด้วยกิจกรรมการแก้ปัญหาใน สถานการณ์จําลอง

   3 (3-0-6)
   5800505

   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 2

   คําศัพท์และถ้อยคําภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจองที่พัก การจองตั๋ว การลงทะเบียนเข้าและออกจากที่พัก การรับคําสั่ง การรับเรื่องร้องทุกข์และการออกใบเสร็จ เป็นต้น

   3 (3-0-6)
   5800506

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2

   คําศัพท์และถ้อยคําในภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ตารางเวลาการท่องเที่ยวการอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   5800507

   ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน

   ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนได้แก่ หนังสือพิมพ์นิตยสาร แผ่นพับโฆษณา กําหนดการเดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เป็นต้น โดยการเน้นลักษณะโครงสร้างภาษาและคําศัพท์ภาษาที่ใช้ในหัวข้อข่าว ภาษาโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความ จดหมายข่าว โฆษณาเชิงธุรกิจและโฆษณาย่อย บทพูดในวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการตีความหมายและอภิปรายความหมาย

   3 (3-0-6)
   5800508

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสํานักงาน 1

   การฝึกภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้ในงานเลขานุการและงานสํานักงานทั่วไปรวมทั้งฝึกทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการพูดและทักษะการเขียน

   3 (3-0-6)
   5800529

   การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน

   การนำเสนอประเภทต่างๆ เช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอเชิงธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลทั่วๆ ไป โดยครอบคลุมถึงวิธีการเรียบเรียงความคิด ขั้นตอนและวิธีการนำเสนอ รวมทั้งการใช้สื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาหลักการพูดในที่ชุมชน การโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์ผู้ฟัง และฝึกพูดในที่ชุมชน

   3 (2-2-5)
   5800530

   การศึกษาเปรียบเทียบภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการแปล

   การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับเสียง คำ ประโยค และความหมาย ที่สำคัญในการแปล การวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมในสังคมที่ใช้ภาษาไทยและสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กลวิธีต่างๆ ในการปรับบทแปลทั้งในระดับคำและระดับโครงสร้างของภาษา

   3 (2-2-5)
   5800531

   การแปลขั้นสูง

   การฝึกแปลที่ต้องอาศัยการจับใจความและการตีความ และการฝึกแปลเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ บทโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ เนื้อหาอินเทอร์เน็ต เอกสารทางการ และหนังสือสัญญา

   3 (2-2-5)
   5800533

   พื้นฐานวรรณคดีตะวันตก

   เรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิล ตํานานกรีก-โรมันโบราณ ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ ความคิดและจินตนาการของวรรณกรรมตะวันตกเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวรรณคดีอังกฤษในระดับสูงต่อไป

   3 (3-0-6)
   5800534

   วรรณกรรมโลก

   วรรณกรรมภาษาอังกฤษจากภูมิภาคต?าง ๆ ของโลกที่มิใช?วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันตั้งแต?กลางศตวรรษที่ 20 ถึงป?จจุบัน โดยเน?นหนักที่ขนบ องค?ประกอบ และประเด็นที่เป็นแกนเรื่องของวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800535

   วรรณกรรมเอกของโลก

   วรรณกรรมอังกฤษและวรรณกรรมอเมริกันชิ้นเอกที่แสดงพัฒนาการและรูปแบบการเขียนของวรรณกรรมอังกฤษและวรรณกรรมอเมริกันตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงปัจจุบัน รวมถึงศึกษาพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800536

   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

   พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนในบริบทโลก โดยเน้นความสําคัญเชิงพหุลักษณ์และความหลากหลายทางภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ตลอดจน การเรียนรู้ในประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อรัฐและประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน

   3 (3-0-6)
   5800538

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน 2

   รายวิชานี้เป็นการศึกษารายวิชาต่อยอดมาจากภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน 1 และเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานในสำนักงานทั่วไปกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น หัวข้อต่างๆ เช่น การจำลองสถานการณ์การติดต่อทางโทรศัพท์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเลขานุการและลูกค้า รวมทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เน้นความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาของ เลขานุการและลักษณะต่างๆ การฝึกใช้โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น การเขียนบันทึกช่วยจำเพื่อแจ้งเวียนการประชุม วาระการประชุม รายงานสรุปสั้นและบันทึกการประชุมเพื่อใช้สำหรับการจำลองสถานการณ์การประชุม

   3 (3-0-6)
   5800539

   ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและการธนาคาร

   คําศัพท์ สํานวนภาษา หลักการสําคัญและวิธีปฏิบัติที่ใช้ในด้านการธนาคาร การเงิน หลักการทั่วไปทางการตลาดโดยเน้นทักษะการพูดและการอ่าน หัวข้อที่ศึกษา ได้แก่ ประเภทของธนาคาร บริการของธนาคาร บริการธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เนต คําศัพท์เกี่ยวกับเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หนี้และเครดิต และการลงทุน (หุ้น พันธบัตรฯลฯ)และวิธีปฏิบัติ หัวข้อทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด (ผลิตภัณฑ์ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติและเหตุการณ์ปัจจุบันทางการตลาด)

   3 (3-0-6)
   5800540

   ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ

   คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริการต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ร้านขายของ การดูแลลูกค้า และบริการต่างๆ ของสถานประกอบการ

   3 (3-0-6)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800547

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

   การเตรียมฝึกประสบการณ์จำลองการใช้ภาษาอังกฤษ ในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียน

   1 (0-2-1)
   5800548

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

   การฝึกประสบการณ์ให้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ภายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อกันอยู่เป็นปกติ

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23