Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 177 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (133 หน่วยกิต)
  1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800059

   ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา

   3 (2-2-5)
   5800060

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์

   แนะนำภาษาเขียนโปรแกรม ผังงาน ประเภทข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ คำสั่งควบคุม ฟังชั่น พอยน์เตอร์ ตัวแปรชุด โครงสร้างและยูเนียน การจัดการแฟ้มข้อมูล ประยุกต์ การเขียนโปรแกรมสร้างบทเรียนบนคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5800061

   การจัดการระบบสารสนเทศการศึกษา

   การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาพและปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ที่มาข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาสารสนเทศ ลักษณะสารสนเทศ ที่เหมาะสม การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

   3 (2-2-5)
   5800064

   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน แอเรย์ สแตคและแถวคอย รายการโยง การเวียนบังเกิด ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค ต้นไม้เอวีแอล ฮีป ตารางแฮช กราฟ การเรียงลำดับและการค้นหา

   3 (2-2-5)
   5800065

   ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา

   ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการพื้นฐาน และระบบปฏิบัติการเครือข่าย บทบาท หน้าที่ และประเภทของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ การบริหาร การจัดการข้อมูล การแสดงผล การควบคุมดูแลระบบระบบปฏิบัติการในงานทางการศึกษา

   3 (2-2-5)
   5800067

   คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   เซตวิธีการนับความสัมพันธ์และฟังก์ชันตรรกศาสตร์วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องกราฟและต้นไม้เน้นการประยุกต์ใช้ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   5800068

   วิทยาการคอมพิวเตอร์อันปลั๊ก

   การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีอันปลั๊กเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนที่มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5800070

   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5800074

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต

   หลักการขั้นพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน และหน้าที่ของโครงสร้างเหล่านั้น โดยที่การเรียนหัวข้อเหล่านี้จะศึกษาผ่านหลักสูตรออนไลน์ของซิสโก้ อันประกอบไปด้วย การเรียนเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น สถาปัตยกรรม TCP/IP สถาปัตยกรรม OSI นอกจากนี้นักศึกษายังได้พัฒนาทักษะในการสร้างเครือข่ายท้องถิ่น ผ่านทางอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์ และสวิทส์

   3 (2-2-5)
   5800081

   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียงการใช้คำศัพท์สำนวนและรูปประโยคเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   1 (1-1-2)
   5800082

   ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความการวิเคราะห์การตีความและการแสดงความคิดเห็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   1 (1-1-2)
   5800090

   วิธีวิทยาการเรียนรู้ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์

   ศึกษารูปแบบของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการเรียนการสอนในระบบการเรียน อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระทางการเรียนและระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
   5800092

   ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   ความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อสังคมโลกยุคดิจิตัล ฝึกนำเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   1 (1-1-2)
   5800093

   สเต็มส์ศึกษาสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   การศึกษาด้วยการแก้ปัญหาจ่กสภาพจริงผ่านการเรียนแบบโครงงาน การเรียนแบบสถานที่ในปริบททางสังคม ที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและสังคมศึกษาเข้ามามีส่วนในการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทั้งในสภาพเสมือนและสภาพจริง ในปริบททั้งระดับกลุ่มคนจนถึงระดับท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   5800094

   โครงงานพิเศษคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 1

   ศึกษาประเด็นเรื่องที่น่าสนใจ กำลังเป็นที่นิยม และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านสถานศึกษาสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยเสนอในรูปแบบโครงร่างการวิจัยหรือโครงงาน

   1 (0-2-2)
   5800095

   โครงงานพิเศษคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 2

   ดำเนินการออกแบบการวิจัยตามที่ได้เสนอโครงการไว้ วางแผนการวิจัยตลอดจนการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และการนำเสนอผลการวิจัย

   2 (0-4-4)
  2. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (36 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800056

   หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

   ทฤษฎีและขอบเขตเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร หลักการประยุกต์และบูรณาการนวัตกรรม รูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมจริงและเสมือน แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารในอนาคต

   3 (3-0-6)
   5800057

   จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับครูคอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีการศึกษา

   ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาการของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรม ตั้งแต่ปฏิสนธิจนวัยชรา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการ ปัญหาพฤติกรรม และความผิดปกติที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การส่งเสริมพัฒนาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับช่วงวัยต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5800058

   สมอง จิตใจและการเรียนรู้สำหรับครูคอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีการศึกษา

   การศึกษาด้านโครงสร้างและพัฒนาการของสมอง การเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตใจ แรงจูงใจ การกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การชี้นำตนเอง แบบการคิด รูปแบบการเรียนรู้เพื่อสามารถนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   5800062

   การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา

   : ทฤษฎีศิลปะ เส้น แสง เงา รูปร่าง รูปทรง สี น้ำหนัก และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักการ วิธีการ การฝึกทักษะ การสร้างภาพ ตัวอักษร การใช้สี และเทคนิคต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงาน

   3 (2-2-5)
   5800063

   การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

   หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ดิจิทัล ฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ดิจิทัล ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ การจัดเก็บข้อมูลและการเผยแพร่ด้วยสื่อดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาดูงาน

   3 (2-2-5)
   5800066

   สื่อการสอนและการเรียนรู้ร่วมสมัย

   การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อการออกแบบสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา กระบวนการออกแบบและพัฒนา การวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้ กลุ่มผู้เรียน สาร และคุณสมบัติของสื่อ การวางแผนออกแบบ และเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตและพัฒนาสื่ออย่างเป็นระบบ และการประเมินผล

   2 (2-0-4)
   5800069

   การออกแบบระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

   หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนการสอน การออกแบบและจาลองระบบการเรียนการสอน ตลอดจน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อการวางแผนและการออกแบบการสอนที่มีประสิทธิผล

   2 (2-1-3)
   5800075

   การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรั๊กทริวิซึ่ม

   การศึกษาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้ในขอบข่ายทางการศึกษาและองค์กร เน้นองค์ประกอบของกราฟิกแอนิเมชั่น สื่อ 3 มิติ ความเป็นจริงเชิงเสมือน ความเป็นจริงเสริม แนวคิดของชุมชนเสมือนทางการศึกษา โดยใช้ฐานจากแนวทางคอนสตรักติวิสต์

   3 (2-2-5)
   5800076

   สื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานนิทรรศการ การประชุมและสัมมนา

   : การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน การสื่อสารจิตวิทยาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ออกแบบสารสำหรับบทเรียน สื่อการเรียนการสอน กลยุทธ์การเรียนการสอน และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา เน้นการประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบชิ้นงานเพื่อนำมาใช้สำหรับงานนิทรรศการ การประชุมและสัมมนา

   3 (2-2-5)
   5800078

   การจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   การให้คำปรึกษาการจัดระบบการอบรม สัมมนาในรูปแบบทั่วไปรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการคัดสรรเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและองค์ก่รต่างๆ การทำโครงการฝึกอบรมและการประเมินโครงการ

   3 (2-2-5)
   5800087

   การบริหารและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีการศึกษา

   ทฤษฎีและหลักการการบริหาร การวางแผนงาน การจัดงบประมาณ การบริการ และการออกแบบอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในองค์การเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การพัฒนาองค์การและการจัดระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเชิงกายภาพและเชิงเสมือน ตลอดจนจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

   2 (2-0-4)
   5800089

   มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย บทบาทและความสาคัญของสื่อมัลติมีเดีย หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบและการสร้างสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น การนำเสนอสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

   3 (2-2-5)
   5800091

   วิธีวิทยาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
  3. การสอนวิชาเอก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800071

   วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5800077

   พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
  4. การสอนวิชาเอกเลือก (4 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800079

   การสอนการรู้เชิงทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียน

   2 (2-1-3)
   5800084

   การทำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเพื่อการศึกษา

   3 (2-2-5)
   5800085

   การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา

   2 (2-1-3)
   5800088

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ทางการศึกษา

   3 (2-2-5)
  5. วิชาชีพครูบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800003

   คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู

   ความเป็นครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด สภาพงานครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้และการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5800004

   ภาษาไทยสำหรับครู

   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ภาษาเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม หลักการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อ ความหมายอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   2 (1-2-3)
   5800006

   ภาษาอังกฤษสำหรับครู

   การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อการสื่อความหมายทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากสื่อหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครู

   3 (3-0-6)
   5800013

   ปรัชญาการศึกษา

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา วิเคราะห์การจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

   2 (2-0-4)
   5800016

   หลักสูตร

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตร หลักการ แนวคิด พื้นฐาน ในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรนำไปใช้ การประเมินหลักสูตร และฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำหลักสูตรไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800018

   หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

   หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติวางแผนและจัดทำแผนการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   5800072

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมายและการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5800097

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทาบการเรียนรู้ หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ การบริหารการสอบ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   5800098

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย ศึกษาและนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800102

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษานำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (3-0-6)
   5800106

   การประกันคุณภาพการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   2 (2-0-4)
  6. วิชาชีพครูเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800005

   กฎหมายการศึกษาไทย

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

   2 (2-0-4)
   5800007

   การศึกษาแบบเรียนรวม

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

   2 (2-0-4)
   5800034

   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

   ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนรู้ การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ

   2 (1-2-3)
   5800035

   รูปแบบการจัดการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

   2 (1-2-3)
   5800073

   การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์

   ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการศึกษาในแบบปกติและการจัดการศึกษาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือก ใช้และประเมิน ระบบการศึกษาแบบปกติและระบบออนไลน์

   3 (2-2-5)
   5800086

   การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียน(Authoring systems) ทดลองสร้างและใช้บทเรียน รวมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียน

   3 (2-2-5)
   5800101

   จิตวิทยาเด็ก

   ความหมายและความสำคัญของวัยเด็ก แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเด็กพัฒนาการวัยเด็กในด้านร่างกายอารมณ์และบุคลิกภาพสังคมสติปัญญาและจริยธรรมการส่งเสริมพัฒนาการปัญหาทางด้านพัฒนา การแนวทางการแก้ไขโดยศึกษาจากทฤษฎีผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5800103

   สุขภาพจิตในโรงเรียน

   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่างๆ ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียนได้แก่องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลเงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มีสุขภาพจิต ดีและสุขภาพจิตบกพร่องศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   5800104

   จิตวิทยาเด็กพิเศษ

   ความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษองค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ

   3 (3-0-6)
   5800105

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษาครอบครัว

   ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษาครอบครัว หลักเบื้องต้นและวิธีการให้คำปรึกษาครอบครัว กระบวนการและแนะแนวคิดการให้คำปรึกษาครอบครัว

   3 (3-0-6)
   5800171

   ค่ายพักแรม

   หลักการและความสำคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กฎชาวค่าย กิจกรรมเพลงและเกมนันทนาการต่างๆ การประกอบอาหาร การเดินทางไกล หลักการและรูปแบบการกางเต็นท์ การจัดโปรแกรมและบริหารค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม และการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

   2 (1-2-3)
   5800191

   ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ และเนตรนารีโลก ลูกเสือและเนตรนารีไทย ประเภทและเหล่า ลูกเสือและเนตรนารี หน่วยลูกเสือและเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5800193

   พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู

   ความจำเป็นและความต้องการในการออกกำลังกายของเด็กแต่ละวัย เจตคติเกี่ยวกับความ มีน้ำใจ นักกีฬาและการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการบริหารกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะเกมเบ็ดเตล็ด กรีฑาและเลือกฝึกปฏิบัติและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเดี่ยว หรือประเภททีมอย่างน้อยประเภทละ 1 ชนิดศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของนันทนาการ ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5802063

   สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

   สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประเภทของสื่อแลกิจกรรม กระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

   2 (1-2-3)
   5802070

   สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

   เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชดำริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ การบูรณาการสู่การเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   5802071

   สัมมนาปัญหาการศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญของการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802072

   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

   ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสำรวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน

   2 (2-0-4)
   5802073

   การศึกษาทางเลือก

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย

   2 (2-0-4)
   5802074

   ทักษะการนำเสนอสำหรับครู

   การใช้ภาษาในงานสารบรรณ รูปแบบการเขียนงานสารบรรณประเภทต่างๆฝึกเขียนหนังสือราชการ บันทึกข้อความ และคำสั่ง รวมทั้งการเขียนโครงการ และรายงานการวิจัยฝึกทักษะการพูดในที่ประชุมชน การพูดบรรยาย การพูดอธิบาย ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย การเขียนอธิบาย และการเขียนคำสั่ง ด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดที่มีคุณค่าแก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2 (1-2-3)
   5802075

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมนักเรียน ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน ลักษณะของผู้นำและผู้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร กิจกรรมนักเรียนและการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมนักเรียน

   2 (2-0-4)
   5802076

   การสอนซ่อมเสริม

   ความหมาย ขอบเขต ความมุ่งหมายและความสำคัญของการสอนซ่อมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเป็นที่มาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีข้อบกพร่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอนซ่อมเสริม การฝึกปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม

   2 (2-0-4)
   5802077

   เทคนิคการปกครองชั้นเรียน

   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน

   2 (2-0-4)
   5802078

   หลักการนิเทศการสอน

   ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน บทบาทของผู้นิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน รูปแบบของการนิเทศการสอน หลักการและเทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอน

   2 (1-2-3)
   5802079

   สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้สังคมศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802080

   สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนภาษาไทย

   2 (1-2-3)
   5802081

   การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด

   ความหมาย และความสำคัญของทักษะการคิด ประเภทของการคิดแบบต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแต่ละช่วงวัย การประเมินผลทักษะการคิด

   2 (1-2-3)
   5802082

   สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

   2 (1-2-3)
   5802083

   การสร้างสื่อการเรียนการสอน

   ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเพราะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

   2 (1-2-3)
   5802084

   การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

   : แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล (Internet) ในการสืบค้น การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลข้อมูลเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางไกล

   2 (1-2-3)
   5802085

   การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์

   ศึกษาวิธีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักการและทฤษฎีสำหรับพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง การออกแบบบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินผลการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์ เช่น เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง

   3 (2-2-5)
   5802086

   โปรแกรมประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

   การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ การนำระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษานานต่างๆ เช่น งานทะเบียน การวัดและการประเมินผล ระบบบุคลากร การทำงานในสำนักงานการจัดการเอกสาร การนำโปรแกรมมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน

   3 (2-2-5)
   5802087

   การประเมินทางการศึกษา

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษาการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่ และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802088

   การสร้างแบบทดสอบ

   ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และการสร้างแบบสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ

   2 (1-2-3)
   5802089

   การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

   ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

   2 (1-2-3)
   5802090

   จิตวิทยาทั่วไป

   ความหมายและประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมพัฒนาการมนุษย์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญาการเรียนรู้การจูงใจบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม

   3 (3-0-6)
   5802091

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

   ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมาย และหลักการให้คำปรึกษา กระบวนการ ทักษะ และเทคนิคการให้ปรึกษาของทฤษฎีการให้คำปรึกษา คุณลักษณะที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษา

   3 (3-0-6)
   5802092

   จิตวิทยาพัฒนาการ

   ความหมายและความสำคัญของพัฒนาการ หลักการและทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการที่สำคัญของบุคคลในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชราอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการของมนุษย์การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ

   3 (3-0-6)
   5802093

   จิตวิทยาแรงจูงใจ

   ทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิด และหลักการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการสร้างขวัญกำลังใจใน การทำงานด้านการศึกษา

   3 (3-0-6)
   5802094

   จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

   ความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และการจำแนกบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   5802095

   มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

   ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการองค์ประกอบ กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครุในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชนการประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน

   3 (3-0-6)
   5802096

   จิตวิทยาการแนะแนว

   ความหมาย ความสำคัญ ธรรมชาติ ประวัติ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว การบริหารแนะแนว การจัดบริการแนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5802097

   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

   ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคล การจัดบรรยากาศและกิจกรรม ทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แต่ละช่วงวัย

   3 (3-0-6)
   5802098

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการ กระบวนการ และวิธีการการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5802099

   หลักการบริหารการศึกษา

   ความหมาย การบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร ภาวะผู้นำกับการบริหารการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษาการนิเทศการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย

   2 (2-0-4)
   5802100

   สมองกับการเรียนรู้

   2 (2-0-4)
   5802101

   การออกแบบการเรียนรู้

   รูปแบบการเรียนรู้ของสมอง การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน การพัฒนาการเรียนรู้แบบองค์รวมและแบบแยกส่วน การออกแบบสื่อและการจัดประสบการณ์ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้การทำงานของสมองเป็นฐาน เทคนิคและการสร้างความสนใจให้สมองอยากเรียนรู้ การสร้างความจำระยะยาว การส่งเสริมการเรียนรู้แบบแยกส่วนแบบผสมผสานและแบบองค์รวม การทดลองใช้และการประเมินผล

   2 (1-2-3)
  7. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800008

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง การศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานการศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา

   1 (0-2-1)
   5800009

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การทดลองสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานจากประสบการณ์และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1 (0-2-1)
  8. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (10 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800012

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ภาค การศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
   5802106

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษา

   5 (450)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23