Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (128 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครูบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800003

   คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู

   ความเป็นครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด สภาพงานครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้และการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5800004

   ภาษาไทยสำหรับครู

   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ภาษาเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม หลักการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อ ความหมายอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   2 (1-2-3)
   5800006

   ภาษาอังกฤษสำหรับครู

   การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อการสื่อความหมายทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากสื่อหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครู

   3 (3-0-6)
   5800013

   ปรัชญาการศึกษา

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา วิเคราะห์การจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

   2 (2-0-4)
   5800016

   หลักสูตร

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตร หลักการ แนวคิด พื้นฐาน ในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรนำไปใช้ การประเมินหลักสูตร และฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำหลักสูตรไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800018

   หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

   หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติวางแผนและจัดทำแผนการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   5800072

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมายและการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5800097

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทาบการเรียนรู้ หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ การบริหารการสอบ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   5800098

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย ศึกษาและนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800102

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษานำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (3-0-6)
   5800106

   การประกันคุณภาพการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   2 (2-0-4)
  2. วิชาชีพครูเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800005

   กฎหมายการศึกษาไทย

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

   2 (2-0-4)
   5800007

   การศึกษาแบบเรียนรวม

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

   2 (2-0-4)
   5800034

   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

   ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนรู้ การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ

   2 (1-2-3)
   5800035

   รูปแบบการจัดการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

   2 (1-2-3)
   5800073

   การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์

   ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการศึกษาในแบบปกติและการจัดการศึกษาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือก ใช้และประเมิน ระบบการศึกษาแบบปกติและระบบออนไลน์

   3 (2-2-5)
   5800086

   การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียน(Authoring systems) ทดลองสร้างและใช้บทเรียน รวมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียน

   3 (2-2-5)
   5800101

   จิตวิทยาเด็ก

   ความหมายและความสำคัญของวัยเด็ก แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเด็กพัฒนาการวัยเด็กในด้านร่างกายอารมณ์และบุคลิกภาพสังคมสติปัญญาและจริยธรรมการส่งเสริมพัฒนาการปัญหาทางด้านพัฒนา การแนวทางการแก้ไขโดยศึกษาจากทฤษฎีผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5800103

   สุขภาพจิตในโรงเรียน

   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่างๆ ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียนได้แก่องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลเงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มีสุขภาพจิต ดีและสุขภาพจิตบกพร่องศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   5800104

   จิตวิทยาเด็กพิเศษ

   ความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษองค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ

   3 (3-0-6)
   5800105

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษาครอบครัว

   ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษาครอบครัว หลักเบื้องต้นและวิธีการให้คำปรึกษาครอบครัว กระบวนการและแนะแนวคิดการให้คำปรึกษาครอบครัว

   3 (3-0-6)
   5800171

   ค่ายพักแรม

   หลักการและความสำคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กฎชาวค่าย กิจกรรมเพลงและเกมนันทนาการต่างๆ การประกอบอาหาร การเดินทางไกล หลักการและรูปแบบการกางเต็นท์ การจัดโปรแกรมและบริหารค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม และการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

   2 (1-2-3)
   5800191

   ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ และเนตรนารีโลก ลูกเสือและเนตรนารีไทย ประเภทและเหล่า ลูกเสือและเนตรนารี หน่วยลูกเสือและเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5800193

   พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู

   ความจำเป็นและความต้องการในการออกกำลังกายของเด็กแต่ละวัย เจตคติเกี่ยวกับความ มีน้ำใจ นักกีฬาและการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการบริหารกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะเกมเบ็ดเตล็ด กรีฑาและเลือกฝึกปฏิบัติและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเดี่ยว หรือประเภททีมอย่างน้อยประเภทละ 1 ชนิดศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของนันทนาการ ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5802070

   สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

   เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชดำริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ การบูรณาการสู่การเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   5802071

   สัมมนาปัญหาการศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญของการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802072

   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

   ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสำรวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน

   2 (2-0-4)
   5802073

   การศึกษาทางเลือก

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย

   2 (2-0-4)
   5802074

   ทักษะการนำเสนอสำหรับครู

   การใช้ภาษาในงานสารบรรณ รูปแบบการเขียนงานสารบรรณประเภทต่างๆฝึกเขียนหนังสือราชการ บันทึกข้อความ และคำสั่ง รวมทั้งการเขียนโครงการ และรายงานการวิจัยฝึกทักษะการพูดในที่ประชุมชน การพูดบรรยาย การพูดอธิบาย ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย การเขียนอธิบาย และการเขียนคำสั่ง ด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดที่มีคุณค่าแก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2 (1-2-3)
   5802075

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมนักเรียน ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน ลักษณะของผู้นำและผู้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร กิจกรรมนักเรียนและการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมนักเรียน

   2 (2-0-4)
   5802076

   การสอนซ่อมเสริม

   ความหมาย ขอบเขต ความมุ่งหมายและความสำคัญของการสอนซ่อมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเป็นที่มาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีข้อบกพร่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอนซ่อมเสริม การฝึกปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม

   2 (2-0-4)
   5802077

   เทคนิคการปกครองชั้นเรียน

   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน

   2 (2-0-4)
   5802078

   หลักการนิเทศการสอน

   ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน บทบาทของผู้นิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน รูปแบบของการนิเทศการสอน หลักการและเทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอน

   2 (1-2-3)
   5802082

   สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

   2 (1-2-3)
   5802083

   การสร้างสื่อการเรียนการสอน

   ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเพราะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

   2 (1-2-3)
   5802084

   การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

   : แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล (Internet) ในการสืบค้น การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลข้อมูลเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางไกล

   2 (1-2-3)
   5802085

   การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์

   ศึกษาวิธีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักการและทฤษฎีสำหรับพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง การออกแบบบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินผลการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์ เช่น เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง

   3 (2-2-5)
   5802086

   โปรแกรมประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

   การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ การนำระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษานานต่างๆ เช่น งานทะเบียน การวัดและการประเมินผล ระบบบุคลากร การทำงานในสำนักงานการจัดการเอกสาร การนำโปรแกรมมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน

   3 (2-2-5)
   5802087

   การประเมินทางการศึกษา

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษาการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่ และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802088

   การสร้างแบบทดสอบ

   ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และการสร้างแบบสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ

   2 (1-2-3)
   5802089

   การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

   ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

   2 (1-2-3)
   5802090

   จิตวิทยาทั่วไป

   ความหมายและประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมพัฒนาการมนุษย์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญาการเรียนรู้การจูงใจบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม

   3 (3-0-6)
   5802091

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

   ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมาย และหลักการให้คำปรึกษา กระบวนการ ทักษะ และเทคนิคการให้ปรึกษาของทฤษฎีการให้คำปรึกษา คุณลักษณะที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษา

   3 (3-0-6)
   5802092

   จิตวิทยาพัฒนาการ

   ความหมายและความสำคัญของพัฒนาการ หลักการและทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการที่สำคัญของบุคคลในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชราอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการของมนุษย์การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ

   3 (3-0-6)
   5802093

   จิตวิทยาแรงจูงใจ

   ทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิด และหลักการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการสร้างขวัญกำลังใจใน การทำงานด้านการศึกษา

   3 (3-0-6)
   5802094

   จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

   ความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และการจำแนกบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   5802095

   มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

   ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการองค์ประกอบ กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครุในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชนการประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน

   3 (3-0-6)
   5802096

   จิตวิทยาการแนะแนว

   ความหมาย ความสำคัญ ธรรมชาติ ประวัติ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว การบริหารแนะแนว การจัดบริการแนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5802097

   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

   ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคล การจัดบรรยากาศและกิจกรรม ทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แต่ละช่วงวัย

   3 (3-0-6)
   5802098

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการ กระบวนการ และวิธีการการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5802099

   หลักการบริหารการศึกษา

   ความหมาย การบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร ภาวะผู้นำกับการบริหารการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษาการนิเทศการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย

   2 (2-0-4)
   5802100

   สมองกับการเรียนรู้

   2 (2-0-4)
  3. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800008

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง การศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานการศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา

   1 (0-2-1)
   5800009

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การทดลองสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานจากประสบการณ์และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1 (0-2-1)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800011

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำการศึกษารายกรณีและวางแผนการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
   5800012

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ภาค การศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
  5. วิชาเอก (68 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800142

   ประวัติ ปรัชญา และหลักการพลศึกษา

   ประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญาแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษา และความเป็นมาของ พลศึกษาในประเทศไทยตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบายและแผนการศึกษาของชาติ ปัญหาและการแก้ไข การพัฒนาพลศึกษา แนวโน้มของการพลศึกษา แผนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

   2 (2-0-4)
   5800144

   กรีฑาลู่และลาน

   ประวัติและความเป็นมา ประโยชน์ของกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน เทคนิคในการฝึกซ้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา

   2 (1-2-3)
   5800145

   เทเบิลเทนนิส

   ประวัติความเป็นมาของเทเบิลเทนนิส ทักษะและวิธีการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส กฏกติกาการแข่งขัน การตัดสิน หลักการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   2 (1-2-3)
   5800146

   กระบี่กระบอง

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกระบี่กระบอง ทักษะและเทคนิคการสอนกระบี่กระบอง ท่าไม้รำต่าง ๆ การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม

   2 (1-2-3)
   5800155

   ฟุตบอล

   ประวัติ ทฤษฎี หลักการและวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการสอนฟุตบอล การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   2 (1-2-3)
   5800156

   การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล

   หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกฟุตบอล บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

   2 (1-2-3)
   5800157

   วอลเลย์บอล

   ประวัติ ทฤษฎี หลักการและวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการสอนวอลเลย์บอล การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   2 (1-2-3)
   5800158

   การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล

   หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกวอลเลย์บอล บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

   2 (1-2-3)
   5800159

   บาสเกตบอล

   ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาบาสเกตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

   2 (1-2-3)
   5800160

   ตะกร้อ

   ประวัติและความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทักษะและวิธีการสอนตะกร้อ เทคนิคของการเล่นตะกร้อแต่ละประเภท กติกาการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน การเป็นเจ้าหน้าที่ตะกร้อประเภทต่างๆ การเล่นเป็นทีมและการแข่งขันตะกร้อ หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์

   2 (1-2-3)
   5800169

   การบริหาร การจัดการพลศึกษา

   ปรัชญา ขอบข่ายและความมุ่งหมายของพลศึกษาในโรงเรียนความสัมพันธ์ของวิชาพลศึกษากับวิชาอื่นๆ และการศึกษาทั่วไป พลศึกษากับหลักการประชาธิปไตย พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยกับความต้องการทางพลศึกษา สภาพทั่วไปของพลศึกษาในเมืองและในชนบาทของประเทศไทย การวางโครงการของพลศึกษาในโรงเรียน การผลิต การคัดแปลง ปรับปรุง อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษา ปัญหาการบริหารพลศึกษาในระดับการศึกษาต่างๆ แนวโน้มของหลักการพลศึกษาต่อสังคมประเทศชาติ และประชาคมภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

   3 (2-2-5)
   5800170

   ลีลาศ

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการลีลาศ ประเภทและลวดลายต่าง ๆ มารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรมของการลีลาศ ทักษะและเทคนิคการสอนลีลาศ

   2 (1-2-3)
   5800171

   ค่ายพักแรม

   หลักการและความสำคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กฎชาวค่าย กิจกรรมเพลงและเกมนันทนาการต่างๆ การประกอบอาหาร การเดินทางไกล หลักการและรูปแบบการกางเต็นท์ การจัดโปรแกรมและบริหารค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม และการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

   2 (1-2-3)
   5800172

   ยิมนาสติก

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิธีการให้ความช่วยเหลือ การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม

   2 (1-2-3)
   5800173

   การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑาลู่และลาน

   หลักการ และเทคนิคการฝึกกีฬากรีฑา วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกตัวนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและการแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกรีฑา

   2 (1-2-3)
   5800174

   เทนนิส

   ประวัติ ประโยชน์ การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การปฏิบัติทักษะการตีลูกในแบบต่างๆ การรับลูก หลักวิธีการเล่นเทนนิส และการฝึกทักษะขั้นสูง กติกาการแข่งขัน รูปแบบการเล่นประเภทเดี่ยวและคู่ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการสอนเทนนิส ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   2 (1-2-3)
   5800175

   การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล

   ทฤษฎีและวิธีการฝึกบาสเกตบอลการวิเคราะห์ทักษะและข้อผิดพลาด เทคนิคการแก้ไข การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไกการใช้จิตวิทยาในการแข่งขันความรับผิดชอบและคุณธรรมของการเป็นผู้ฝึกกติกาการแข่งขันและความรู้ในการเป็นเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล

   2 (1-2-3)
   5800176

   ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา

   ภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารและการค้นคว้าอ้างอิงวิชาการในสาขาวิชา

   2 (2-0-4)
   5800177

   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

   ความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้น และคำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่าง ตำแหน่งที่ตั้งส่วนประกอบ และหน้าที่ของเซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเป็นรากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอื่นๆ รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา

   2 (2-0-4)
   5800178

   ชีวกลศาสตร์การกีฬา

   ความหมาย ความสำคัญของชีวกลศาสตร์ การใช้หลักกลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อมาประยุกต์กับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ การวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวทางการกีฬา เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในทักษะประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง และเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนทักษะทางกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา

   2 (1-2-3)
   5800179

   เกมและกีฬาพื้นเมืองอาเซียน

   ประวัติและความเป็นมาของเกมและกีฬาเมืองของประเทศอาเซียน รวบรวมวิธีการเล่นเกมและกีฬาพื้นเมืองของประเทศอาเซียน ประโยชน์และคุณค่า การอนุรักษ์ ส่งเสริมเกมและกีฬาพื้นเมืองของประเทศอาเซียน การเป็นผู้นำกิจกรรมเกม การบริหารจัดการเกมและกีฬาพื้นเมือง หลักการสอนและการวัดผลประเมินผลเกมและกีฬาพื้นเมืองไทยและประเทศอาเซียน

   2 (1-2-3)
   5800180

   กิจกรรมเข้าจังหวะ

   หลักการและความสำคัญ ประเภทของกิจกรรมเข้าจังหวะ เทคนิคการเคลื่อนไหวพื้นฐาน การเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนสอนกิจกรรมเข้าจังหวะหลักการสอนและการวัดประเมินผล

   2 (1-2-3)
   5800181

   แบดมินตัน

   ประวัติและความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน ทักษะและวิธีการสอนกีฬาแบดมินตัน เทคนิคของการเล่นกีฬาแบดมินตัน แต่ละประเภท การฝึกทักษะในการเล่นเบื้องต้นเช่นการจับแร็กเก็ตการตีลูกมือบนมือล่างการตบการรับการส่งลูกกติกาการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน การเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน หลักการจัดการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

   2 (1-2-3)
   5800182

   ว่ายน้ำ

   ประวัติความเป็นมา ประโยชน์คุณค่าของกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับจากการว่ายน้ำ ลักษณะและขนาดของสระน้ำ การเก็บและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ การใช้สระว่ายน้ำ การฝึกทักษะเคลื่อนไหวพื้นฐานของกีฬาว่ายน้ำ การหายใจ การเหวี่ยงแขน การเตะขา ท่าสากลทั้ง 4 ท่า การดาน้า การออกจากจุดเริ่มต้น การกลับตัว การลอยตัว การช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่ในน้ำ

   2 (1-2-3)
   5800183

   แฮนด์บอล

   ประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทักษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และ ผู้ตัดสิน หลักและวิธีการจัดการแข่งขัน

   2 (1-2-3)
   5800185

   การฝึกด้วยน้ำหนัก

   ฝึกปฏิบัติทักษะ และเทคนิคการฝึกน้ำหนัก เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกกับนักกีฬาประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล การดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น

   2 (1-2-3)
   5800186

   หลักสูตรและการสอนพลศึกษา

   ความรู้พื้นฐาน ลักษณะของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรวิธีการวิเคราะห์และการใช้หลักสูตร การจัดและดำเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนการสอนและการแนะแนวทางพลศึกษา บทบาทของครูพลศึกษา วิธีสอน การจัดทำและใช้สื่อการเรียน การเตรียมการและกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอน การประเมินผลการสอน การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการเรียนการสอนกีฬาแต่ละประเภท

   2 (1-2-3)
   5800187

   การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา

   ความหมาย ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา หลักการทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา แบบทดสอบชนิดต่างๆ การเลือกแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบทางพลศึกษา การดำเนินการทดสอบ การแปลความหมายจากผลการทดสอบ การวิเคราะห์ผล การทดสอบโดยใช้หลักสถิติเบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   5800188

   จิตวิทยาการกีฬา

   2 (1-2-3)
   5800189

   สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

   ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ ประสาท การหายใจ การไหลเวียนของเลือดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะออกกำลังกายและเล่นกีฬา ผลของการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาที่มีต่อระบบต่างๆ รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

   2 (1-2-3)
   5800190

   กีฬาเวชศาสตร์

   2 (1-2-3)
   5800194

   หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา

   หลักการ ปรัชญาของการเป็นผู้ฝึกทักษะและเทคนิคการเป็นผู้ฝึก การประยุกต์จิตวิทยาการกีฬา สรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการฝึกกีฬา การจัดการทีมกีฬา การพัฒนาโปรแกรมการฝึกกีฬา

   2 (1-2-3)
   5800195

   การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

   ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกายการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทั่วไป การใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทางทดสอบสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การทดสอบความเข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทดสอบความทนทานของระบบไหลเวียนและระบบหายใจ การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกทั่วไป โปรแกรมการฝึกยกน้ำหนักเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และการยึดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

   2 (1-2-3)
  6. วิชาการสอนวิชาเอก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800184

   การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

   ความหมายการเรียนรู้ ทฤษฏีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เทคนิคการสอนแบบต่างๆ การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทางพลศึกษา การ บูรณาการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้มาใช้กับการเรียนการสอนได้ การใช้นวัตกรรมทางพลศึกษา การประเมินผลการสอน

   3 (2-2-5)
   5800196

   กลวิธีการสอนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

   รูปแบบ เทคนิควิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น การสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและฝึกภาคปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
  7. การสอนวิชาเอกเพิ่มเติม (4 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800143

   แอโรบิคแดนซ์

   ความหมาย ประโยชน์ของแอโรบิคแดนซ์ ลำดับขั้นตอนในการประกอบกิจกรรมชนิดของแอโรบิคแดนซ์ การจับชีพจร การคำนวณหาอัตราการเต้นของหัวใจในท่าต่างๆ สำหรับอบอุ่นร่างกาย ลักษณะที่สำคัญของแอโรบิคแดนซ์ การฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคแดนซ์

   2 (1-2-3)
   5800147

   มวยไทย

   ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทย การฝึกทักษะในการใช้ หมัดเท้า เข่า ศอก การฝึกซ้อม เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิต กฎ กติกามารยาท การมีน้ำใจนักกีฬาวิเคราะห์การการเป็นผู้ตัดสิน กรรมการให้คะแนน และเจ้าหน้าที่ให้เห็นคุณค่าศิลปะประจำชาติ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนหลักการสอนและการวัดผลประเมินผลกีฬามวยไทย

   2 (1-2-3)
   5800148

   มวยสากล

   ประวัติและความเป็นมาของกีฬามวยสากล การฝึกทักษะเบื้องต้นของมวยสากล การชกในลักษณะต่างๆ ชั้นเชิงการชกและการปกป้อง หลักและวิธีการฝึก กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึก และการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   2 (1-2-3)
   5800149

   ยูโด

   ประวัติ ประโยชน์ของกีฬายูโด ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายูโด การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา ระเบียบ มารยาท การแข่งขันกีฬายูโด และความปลอดภัยในการเล่นยูโด

   2 (1-2-3)
   5800150

   เทควันโด

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเทควันโด ทักษะและเทคนิคการสอนหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กฎ กติกาการแข่งขัน การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   2 (1-2-3)
   5800151

   กอล์ฟ

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากอล์ฟ ทักษะและเทคนิคการสอนกอล์ฟ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กฎ กติกาการแข่งขัน การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   2 (1-2-3)
   5800152

   เปตอง

   ประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตอง กติกาการเล่นและการแข่งขัน การและเทคนิคการฝึกทักษะเบื้องต้นของกีฬาเปตอง การสร้างเสริมสมรรถภาพทักษะและความสามารถเฉพาะตัวสำหรับนักกีฬาเปตอง การสร้างเสริมทักษะการเปตองประกอบการฝึกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาเปตอง การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นเพื่อการแข่งขัน มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ชม คุณธรรม จริยธรรมของนักกีฬา การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเปตอง การทำสนามเปตอง เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน

   2 (1-2-3)
   5800153

   ยกน้ำหนัก

   ประวัติ ประโยชน์ของกีฬายกน้ำหนัก ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายกน้ำหนัก การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา ระเบียบ มารยาท การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก และความปลอดภัยในการยกน้ำหนัก

   2 (1-2-3)
   5800154

   วู้ดบอล

   ประวัติและประโยชน์ของกีฬาวู้ดบอล กติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นส่วนบุคคล และเป็นทีม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ตลอดจนการแข่งขันและฝึกเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล

   2 (1-2-3)
   5800161

   รักบี้ฟุตบอล

   ประวัติกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการเล่นส่วนบุคคลและเป็นทีมรูปแบบการฝึกเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญในการเล่นส่วนบุคคลและเป็นทีม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กฎ กติกามารยาท ความมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นตลอดจนหลักการสอนและ การจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล

   2 (1-2-3)
   5800162

   ฟุตซอล

   2 (1-2-3)
   5800163

   ฮอกกี้

   ประวัติและประโยชน์ของกีฬาฮอกกี้ กติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นส่วนบุคคล และเป็นทีม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ชม คุณธรรม จริยธรรมของนักกีฬา ตลอดจนการแข่งขันและฝึกเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาฮอกกี้

   2 (1-2-3)
   5800164

   ซอฟท์บอล

   ประวัติและประโยชน์ของกีฬาซอฟท์บอล กติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นส่วนบุคคล และเป็นทีม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ตลอดจนการแข่งขันและฝึกเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ชม คุณธรรม จริยธรรมของนักกีฬา

   2 (1-2-3)
   5800165

   สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

   ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสังคมไทย ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับปัจจัยด้านครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พฤติกรรมป้องกันและดูแลตนเอง แบบแผนการดำเนินชีวิต ตลอดจนงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   2 (2-0-4)
   5800166

   ผู้นำการส่งเสริมสุขภาพ

   หลักการ วิธีการและคุณลักษณะของผู้นำการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาตนสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ศึกษาสภาพการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาเพื่อสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ศึกษายุทธวิธีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพในองค์การท้องถิ่น

   2 (1-2-3)
   5800167

   หลักการส่งเสริมสุขภาพ

   สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา แหล่งความรู้และความต้องการในท้องถิ่นของการส่งเสริมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและในท้องถิ่น

   2 (1-2-3)
   5800168

   การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางพลศึกษา

   ทฤษฎี ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อการสอน หลักการการผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนพลศึกษา โครงงานการผลิตสื่อและนวัตกรรม การประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรมทางพลศึกษา

   2 (1-2-3)
   5800192

   ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้ขั้นสูง

   จุดประสงค์ของการฝึกอบรมตัวเองและกองลูกเสือคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การตรวจการเชิญธงการสวดมนต์สาธิตวิชาชาวค่ายคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการบันเทิงของกองลูกเสือ การเล่นเกมการเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติบทบาทของผู้กำกับลูกเสือแนวการฝึกอบรมการฝึกทักษะทางลูกเสือการฝึกอบรมนายหมู่การสำรวจการบริการเยาวชนการลูกเสือนานาชาติการวางแผนกำหนดการฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัยการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมแผนที่และเข็มทิศการชุมนุมรองกองไฟการทำโครงการการวางแผนกำหนดโครงการการเสนอโครงการแผนปฏิบัติงานส่วนตัวแนวการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

   2 (1-2-3)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23