Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (128 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครูบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800003

   คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู

   ความเป็นครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด สภาพงานครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้และการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5800004

   ภาษาไทยสำหรับครู

   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ภาษาเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม หลักการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อ ความหมายอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   2 (1-2-3)
   5800006

   ภาษาอังกฤษสำหรับครู

   การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อการสื่อความหมายทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากสื่อหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครู

   3 (3-0-6)
   5800013

   ปรัชญาการศึกษา

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา วิเคราะห์การจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

   2 (2-0-4)
   5800016

   หลักสูตร

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตร หลักการ แนวคิด พื้นฐาน ในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรนำไปใช้ การประเมินหลักสูตร และฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำหลักสูตรไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800018

   หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

   หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติวางแผนและจัดทำแผนการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   5800072

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมายและการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5800097

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทาบการเรียนรู้ หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ การบริหารการสอบ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   5800098

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย ศึกษาและนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800102

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษานำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (3-0-6)
   5800106

   การประกันคุณภาพการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   2 (2-0-4)
  2. วิชาชีพครูเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800005

   กฎหมายการศึกษาไทย

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

   2 (2-0-4)
   5800007

   การศึกษาแบบเรียนรวม

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

   2 (2-0-4)
   5800034

   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

   ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนรู้ การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ

   2 (1-2-3)
   5800035

   รูปแบบการจัดการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

   2 (1-2-3)
   5800073

   การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์

   ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการศึกษาในแบบปกติและการจัดการศึกษาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือก ใช้และประเมิน ระบบการศึกษาแบบปกติและระบบออนไลน์

   3 (2-2-5)
   5800086

   การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียน(Authoring systems) ทดลองสร้างและใช้บทเรียน รวมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียน

   3 (2-2-5)
   5800101

   จิตวิทยาเด็ก

   ความหมายและความสำคัญของวัยเด็ก แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเด็กพัฒนาการวัยเด็กในด้านร่างกายอารมณ์และบุคลิกภาพสังคมสติปัญญาและจริยธรรมการส่งเสริมพัฒนาการปัญหาทางด้านพัฒนา การแนวทางการแก้ไขโดยศึกษาจากทฤษฎีผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5800103

   สุขภาพจิตในโรงเรียน

   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่างๆ ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียนได้แก่องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลเงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มีสุขภาพจิต ดีและสุขภาพจิตบกพร่องศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   5800104

   จิตวิทยาเด็กพิเศษ

   ความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษองค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ

   3 (3-0-6)
   5800105

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษาครอบครัว

   ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษาครอบครัว หลักเบื้องต้นและวิธีการให้คำปรึกษาครอบครัว กระบวนการและแนะแนวคิดการให้คำปรึกษาครอบครัว

   3 (3-0-6)
   5800171

   ค่ายพักแรม

   หลักการและความสำคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กฎชาวค่าย กิจกรรมเพลงและเกมนันทนาการต่างๆ การประกอบอาหาร การเดินทางไกล หลักการและรูปแบบการกางเต็นท์ การจัดโปรแกรมและบริหารค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม และการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

   2 (1-2-3)
   5800191

   ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ และเนตรนารีโลก ลูกเสือและเนตรนารีไทย ประเภทและเหล่า ลูกเสือและเนตรนารี หน่วยลูกเสือและเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5800193

   พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู

   ความจำเป็นและความต้องการในการออกกำลังกายของเด็กแต่ละวัย เจตคติเกี่ยวกับความ มีน้ำใจ นักกีฬาและการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการบริหารกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะเกมเบ็ดเตล็ด กรีฑาและเลือกฝึกปฏิบัติและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเดี่ยว หรือประเภททีมอย่างน้อยประเภทละ 1 ชนิดศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของนันทนาการ ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5802070

   สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

   เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชดำริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ การบูรณาการสู่การเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   5802071

   สัมมนาปัญหาการศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญของการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802072

   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

   ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสำรวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน

   2 (2-0-4)
   5802073

   การศึกษาทางเลือก

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย

   2 (2-0-4)
   5802074

   ทักษะการนำเสนอสำหรับครู

   การใช้ภาษาในงานสารบรรณ รูปแบบการเขียนงานสารบรรณประเภทต่างๆฝึกเขียนหนังสือราชการ บันทึกข้อความ และคำสั่ง รวมทั้งการเขียนโครงการ และรายงานการวิจัยฝึกทักษะการพูดในที่ประชุมชน การพูดบรรยาย การพูดอธิบาย ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย การเขียนอธิบาย และการเขียนคำสั่ง ด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดที่มีคุณค่าแก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2 (1-2-3)
   5802075

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมนักเรียน ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน ลักษณะของผู้นำและผู้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร กิจกรรมนักเรียนและการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมนักเรียน

   2 (2-0-4)
   5802076

   การสอนซ่อมเสริม

   ความหมาย ขอบเขต ความมุ่งหมายและความสำคัญของการสอนซ่อมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเป็นที่มาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีข้อบกพร่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอนซ่อมเสริม การฝึกปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม

   2 (2-0-4)
   5802077

   เทคนิคการปกครองชั้นเรียน

   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน

   2 (2-0-4)
   5802078

   หลักการนิเทศการสอน

   ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน บทบาทของผู้นิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน รูปแบบของการนิเทศการสอน หลักการและเทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอน

   2 (1-2-3)
   5802079

   สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้สังคมศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802081

   การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด

   ความหมาย และความสำคัญของทักษะการคิด ประเภทของการคิดแบบต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแต่ละช่วงวัย การประเมินผลทักษะการคิด

   2 (1-2-3)
   5802082

   สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

   2 (1-2-3)
   5802083

   การสร้างสื่อการเรียนการสอน

   ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเพราะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

   2 (1-2-3)
   5802084

   การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

   : แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล (Internet) ในการสืบค้น การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลข้อมูลเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางไกล

   2 (1-2-3)
   5802085

   การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์

   ศึกษาวิธีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักการและทฤษฎีสำหรับพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง การออกแบบบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินผลการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์ เช่น เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง

   3 (2-2-5)
   5802086

   โปรแกรมประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

   การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ การนำระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษานานต่างๆ เช่น งานทะเบียน การวัดและการประเมินผล ระบบบุคลากร การทำงานในสำนักงานการจัดการเอกสาร การนำโปรแกรมมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน

   3 (2-2-5)
   5802087

   การประเมินทางการศึกษา

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษาการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่ และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802088

   การสร้างแบบทดสอบ

   ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และการสร้างแบบสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ

   2 (1-2-3)
   5802089

   การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

   ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

   2 (1-2-3)
   5802090

   จิตวิทยาทั่วไป

   ความหมายและประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมพัฒนาการมนุษย์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญาการเรียนรู้การจูงใจบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม

   3 (3-0-6)
   5802091

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

   ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมาย และหลักการให้คำปรึกษา กระบวนการ ทักษะ และเทคนิคการให้ปรึกษาของทฤษฎีการให้คำปรึกษา คุณลักษณะที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษา

   3 (3-0-6)
   5802092

   จิตวิทยาพัฒนาการ

   ความหมายและความสำคัญของพัฒนาการ หลักการและทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการที่สำคัญของบุคคลในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชราอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการของมนุษย์การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ

   3 (3-0-6)
   5802093

   จิตวิทยาแรงจูงใจ

   ทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิด และหลักการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการสร้างขวัญกำลังใจใน การทำงานด้านการศึกษา

   3 (3-0-6)
   5802094

   จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

   ความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และการจำแนกบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   5802095

   มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

   ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการองค์ประกอบ กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครุในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชนการประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน

   3 (3-0-6)
   5802096

   จิตวิทยาการแนะแนว

   ความหมาย ความสำคัญ ธรรมชาติ ประวัติ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว การบริหารแนะแนว การจัดบริการแนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5802097

   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

   ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคล การจัดบรรยากาศและกิจกรรม ทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แต่ละช่วงวัย

   3 (3-0-6)
   5802098

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการ กระบวนการ และวิธีการการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5802099

   หลักการบริหารการศึกษา

   ความหมาย การบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร ภาวะผู้นำกับการบริหารการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษาการนิเทศการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย

   2 (2-0-4)
   5802100

   สมองกับการเรียนรู้

   2 (2-0-4)
  3. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800008

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง การศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานการศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา

   1 (0-2-1)
   5800009

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การทดลองสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานจากประสบการณ์และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1 (0-2-1)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800011

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำการศึกษารายกรณีและวางแผนการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
   5800012

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ภาค การศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
  5. วิชาเอก (68 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800031

   ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา

   ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางสังคมศึกษา เช่น ศาสนาศีลธรรมและจริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา

   3 (3-0-6)
   5800595

   หลักสังคมวิทยา

   ความหมาย ขอบเขต และประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

   3 (3-0-6)
   5800598

   พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่

   พัฒนาการและลักษณะของสังคมสมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์ ลักษณะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ในสังคมสมัยใหม่ ทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ละรุ่นในสังคมสมัยใหม่ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากผลกระทบของกรพัฒนาไปเป็นสังคมสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   5800601

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

   ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

   3 (3-0-6)
   5800603

   ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

   แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

   3 (3-0-6)
   5800615

   ภูมิศาสตร์กายภาพ

   ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการโคจรของโลก โครงสร้างภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก สภาพทางภูมิอากาศ น้ำ พืช สัตว์ และความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการดำรงชีวิตมนุษย์

   3 (2-2-5)
   5800616

   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

   ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศเกี่ยวกับที่ตั้ง และขนาดบริเวณแวดล้อม พรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นถึงความสำคัญของการกระจายทางพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   5800620

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   5800627

   สิ่งแวดล้อมและประชากร

   ภาวะประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต สาเหตุ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญ โดยเน้นปัญหาความไม่สมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจำนวนประชากร และศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   5800646

   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

   กำเนิดรัฐ และวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ลักษณะและรูปแบบของรัฐ อำนาจอธิปไตย แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง รูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนการ ทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ

   3 (3-0-6)
   5800647

   การเมืองการปกครองไทย

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ของไทย หน้าที่ของรัฐ หลักประชาธิปไตย วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบริหารราชการแผ่นดินและสถาบันทางการเมือง ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทาง การเมืองไทยวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองการปกครองไทย

   3 (3-0-6)
   5800714

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสำคัญ การจัดทำ การใช้ การยกเลิก และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   5800793

   ประวัติศาสตร์ไทย

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ศึกษารูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในสมัยต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5800814

   ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง และปัญหาสำคัญของยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

   3 (3-0-6)
   5800822

   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยรัฐโบราณ สมัยรัฐจารีต จนถึงสมัยอาณานิคม ขบวนการชาตินิยม การต่อสู้เพื่อเอกราช ปัญหาสำคัญหลังได้รับเอกราช

   3 (3-0-6)
   5800828

   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสร้างชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก (Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลก สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค 60-80 สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น

   3 (3-0-6)
   5800841

   จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม

   แนวคิด ทฤษฎีจริยศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์อื่นความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์ คุณธรรม และจริยธรรม เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม ประยุกต์ใช้ทฤษฎีจริยศาสตร์ในการสร้างระบบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม จริยธรรมการศึกษา จริยธรรมการพัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาสังคม

   3 (3-0-6)
   5800843

   จริยธรรมสิ่งแวดล้อม

   2 (2-0-4)
   5800845

   พุทธศาสน์

   3 (2-2-5)
   5800846

   ศาสนาเปรียบเทียบ

   ประวัติและหลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ โดยการศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อ หลักคำสอน พิธีกรรม และแนวทางการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในแต่ละศาสนา เพื่อให้เข้าใจในศาสนาต่าง ๆ และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

   3 (3-0-6)
   5801070

   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   ความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลังและการค้าระหว่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   5801094

   ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก

   หลักเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ

   3 (3-0-6)
   5802108

   หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม

   3 (3-0-6)
  6. การสอนวิชาเอก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800044

   การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

   ความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา วัตถุประสงค์ สาระ เนื้อหา ลักษณะการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   5800045

   การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

   ความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์ สาระ เนื้อหา ลักษณะการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
  7. วิชาเอกเลือก (4 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800026

   การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา

   ความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา วัตถุประสงค์ สาระ เนื้อหา ลักษณะการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้อาเซียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้

   2 (1-2-3)
   5800027

   การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง

   ความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัตถุประสงค์ สาระ เนื้อหา ลักษณะการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล

   2 (1-2-3)
   5800597

   ครอบครัวและชุมชนไทย

   แนวคิด ความหมาย และโครงสร้างของครอบครัวและชุมชนไทย วิวัฒนาการของครอบครัวและชุมชนไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนไทยเข้มแข็ง บทบาทของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน การพิทักษ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ต่าง ๆ ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800604

   ประชากรศึกษา

   องค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากรซึ่งมีผลกระทบจากการเกิด การตายและการย้ายถิ่น การกระจายตัวของประชากร กำลังแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายประชากร การใช้ข้อมูลทางประชากรเพื่อการวางแผนพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

   3 (3-0-6)
   5800612

   แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การตีความการใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆ ให้ฝึกฝนการอ่าน การตีความ และให้มีการปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศประกอบการศึกษา

   3 (2-2-5)
   5800618

   ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

   สภาพภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่างๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมในแต่ละภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   5800658

   การปกครองท้องถิ่นไทย

   แนวคิดเกี่ยวกับการรวมอำนาจ การแบ่งอำนาจ การกระจายอำนาจทางการปกครอง ประวัติและพัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไทย รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และระบบการเงินการคลังของการปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง

   3 (3-0-6)
   5800685

   การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น

   แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น ระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น ช่องทางและบทบาทของพลเมืองในการมีส่วนร่วม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5800745

   กฎหมายลักษณะครอบครัว

   ความเป็นมาของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5

   3 (3-0-6)
   5800749

   กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

   หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป ประวัติของรัฐธรรมนูญ ประเทศที่เป็นต้นแบบรัฐธรรมนูญประเภท ต่าง ๆ รัฐธรรมนูญของไทยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบซึ่งจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

   3 (3-0-6)
   5800807

   ท้องถิ่นศึกษา

   สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อและอิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ที่มีต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการศึกษาจากภาคสนามในท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5800808

   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

   การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สำคัญของโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800842

   พุทธปรัชญา

   ความหมาย ขอบเขตและสาระสำคัญของพุทธปรัชญา ความเข้าใจในคำสอนของพุทธศาสนาด้วยกระบวนการคิดเชิงปรัชญา ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล โลก ชีวิต ความสุข ความหลุดพ้น พื้นฐานของระบบจริยธรรมของพุทธศาสนา อิทธิพลของแนวคิดทางพุทธปรัชญาต่อระบบความเชื่อและวัฒนธรรมของชาติ ต่าง ๆ

   2 (2-0-4)
   5800844

   พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม

   พุทธธรรมในฐานะเป็นธรรมนูญสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อความเป็นสมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ สังคมชุมชนและรัฐ ศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ภาวะเสื่อมโทรมในวงการพระพุทธศาสนา สาเหตุและวิธีการแก้ไข ศึกษาการดำเนินชีวิตที่ดีงาม การรู้จักตนเอง การพัฒนาตน การพัฒนาสังคม และบทบาทที่ถูกต้องของผู้ครองเรือน ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา อุบาสก อุบาสิกา และพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนลักษณะการดำเนินชีวิตของผู้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน

   3 (3-0-6)
   5801081

   เศรษฐกิจประเทศไทย

   กลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ปัจจัยการผลิตทรัพยากร กลไกการตลาด รายได้ประชาชาติ การคลัง การค้าระหว่างประเทศและปัญหาของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย

   3 (3-0-6)
   5801091

   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาสังคม นโยบายและแผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   3 (3-0-6)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23