Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (129 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครูบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800003

   คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู

   ความเป็นครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด สภาพงานครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้และการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5800004

   ภาษาไทยสำหรับครู

   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ภาษาเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม หลักการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อ ความหมายอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   2 (1-2-3)
   5800006

   ภาษาอังกฤษสำหรับครู

   การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อการสื่อความหมายทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากสื่อหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครู

   3 (3-0-6)
   5800013

   ปรัชญาการศึกษา

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา วิเคราะห์การจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

   2 (2-0-4)
   5800016

   หลักสูตร

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตร หลักการ แนวคิด พื้นฐาน ในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรนำไปใช้ การประเมินหลักสูตร และฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำหลักสูตรไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800018

   หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

   หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติวางแผนและจัดทำแผนการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   5800072

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมายและการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5800097

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทาบการเรียนรู้ หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ การบริหารการสอบ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   5800098

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย ศึกษาและนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800102

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษานำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (3-0-6)
   5800106

   การประกันคุณภาพการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   2 (2-0-4)
  2. วิชาชีพครูเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800005

   กฎหมายการศึกษาไทย

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

   2 (2-0-4)
   5800007

   การศึกษาแบบเรียนรวม

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

   2 (2-0-4)
   5800034

   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

   ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนรู้ การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ

   2 (1-2-3)
   5800035

   รูปแบบการจัดการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

   2 (1-2-3)
   5800101

   จิตวิทยาเด็ก

   ความหมายและความสำคัญของวัยเด็ก แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเด็กพัฒนาการวัยเด็กในด้านร่างกายอารมณ์และบุคลิกภาพสังคมสติปัญญาและจริยธรรมการส่งเสริมพัฒนาการปัญหาทางด้านพัฒนา การแนวทางการแก้ไขโดยศึกษาจากทฤษฎีผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5800103

   สุขภาพจิตในโรงเรียน

   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่างๆ ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียนได้แก่องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลเงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มีสุขภาพจิต ดีและสุขภาพจิตบกพร่องศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   5800104

   จิตวิทยาเด็กพิเศษ

   ความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษองค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ

   3 (3-0-6)
   5800191

   ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ และเนตรนารีโลก ลูกเสือและเนตรนารีไทย ประเภทและเหล่า ลูกเสือและเนตรนารี หน่วยลูกเสือและเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5800193

   พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู

   ความจำเป็นและความต้องการในการออกกำลังกายของเด็กแต่ละวัย เจตคติเกี่ยวกับความ มีน้ำใจ นักกีฬาและการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการบริหารกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะเกมเบ็ดเตล็ด กรีฑาและเลือกฝึกปฏิบัติและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเดี่ยว หรือประเภททีมอย่างน้อยประเภทละ 1 ชนิดศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของนันทนาการ ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5802070

   สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

   เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชดำริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ การบูรณาการสู่การเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   5802071

   สัมมนาปัญหาการศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญของการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802072

   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

   ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสำรวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน

   2 (2-0-4)
   5802073

   การศึกษาทางเลือก

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย

   2 (2-0-4)
   5802074

   ทักษะการนำเสนอสำหรับครู

   การใช้ภาษาในงานสารบรรณ รูปแบบการเขียนงานสารบรรณประเภทต่างๆฝึกเขียนหนังสือราชการ บันทึกข้อความ และคำสั่ง รวมทั้งการเขียนโครงการ และรายงานการวิจัยฝึกทักษะการพูดในที่ประชุมชน การพูดบรรยาย การพูดอธิบาย ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย การเขียนอธิบาย และการเขียนคำสั่ง ด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดที่มีคุณค่าแก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2 (1-2-3)
   5802075

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมนักเรียน ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน ลักษณะของผู้นำและผู้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร กิจกรรมนักเรียนและการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมนักเรียน

   2 (2-0-4)
   5802076

   การสอนซ่อมเสริม

   ความหมาย ขอบเขต ความมุ่งหมายและความสำคัญของการสอนซ่อมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเป็นที่มาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีข้อบกพร่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอนซ่อมเสริม การฝึกปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม

   2 (2-0-4)
   5802077

   เทคนิคการปกครองชั้นเรียน

   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน

   2 (2-0-4)
   5802078

   หลักการนิเทศการสอน

   ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน บทบาทของผู้นิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน รูปแบบของการนิเทศการสอน หลักการและเทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอน

   2 (1-2-3)
   5802080

   สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนภาษาไทย

   2 (1-2-3)
   5802081

   การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด

   ความหมาย และความสำคัญของทักษะการคิด ประเภทของการคิดแบบต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแต่ละช่วงวัย การประเมินผลทักษะการคิด

   2 (1-2-3)
   5802082

   สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

   2 (1-2-3)
   5802086

   โปรแกรมประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

   การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ การนำระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษานานต่างๆ เช่น งานทะเบียน การวัดและการประเมินผล ระบบบุคลากร การทำงานในสำนักงานการจัดการเอกสาร การนำโปรแกรมมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน

   3 (2-2-5)
   5802087

   การประเมินทางการศึกษา

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษาการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่ และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802088

   การสร้างแบบทดสอบ

   ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และการสร้างแบบสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ

   2 (1-2-3)
   5802089

   การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

   ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

   2 (1-2-3)
   5802090

   จิตวิทยาทั่วไป

   ความหมายและประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมพัฒนาการมนุษย์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญาการเรียนรู้การจูงใจบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม

   3 (3-0-6)
   5802093

   จิตวิทยาแรงจูงใจ

   ทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิด และหลักการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการสร้างขวัญกำลังใจใน การทำงานด้านการศึกษา

   3 (3-0-6)
   5802094

   จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

   ความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และการจำแนกบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   5802095

   มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

   ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการองค์ประกอบ กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครุในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชนการประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน

   3 (3-0-6)
   5802097

   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

   ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคล การจัดบรรยากาศและกิจกรรม ทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แต่ละช่วงวัย

   3 (3-0-6)
   5802100

   สมองกับการเรียนรู้

   2 (2-0-4)
   5802112

   ค่ายพักแรม

   2 (1-2-3)
  3. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800008

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง การศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานการศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา

   1 (0-2-1)
   5800009

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การทดลองสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานจากประสบการณ์และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1 (0-2-1)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800011

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำการศึกษารายกรณีและวางแผนการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
   5800012

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ภาค การศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
  5. วิชาเอก (69 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800014

   สัมมนาการสอนภาษาไทย

   ความหมาย ความสำคัญของการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา

   3 (2-2-5)
   5800015

   การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

   พัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยพอสังเขป การวิเคราะห์ความคิดหลัก และความคิดเสริมของหนังสือเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปัจจุบัน หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามรายชื่อหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ ทั้งด้านเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝึก ศึกษาคู่มือครูวิชาภาษาไทย สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

   3 (3-0-6)
   5800099

   การวิจัยทางการสอนภาษาไทย

   วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัจจุบัน และปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย การออกแบบและการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย การทดลองใช้นวัตกรรม และประเมินผลนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   5800364

   ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาไทย

   ความหมายความเป็นมาและขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคำและระบบกลุ่มคำ การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการ ทางภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการทางภาษาศาสตร์ในการเรียน การสอนภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   5800365

   หลักภาษาไทย

   ความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทย ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ของภาษาไทย หลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนคำ คำสุภาพ คำราชาศัพท์

   3 (3-0-6)
   5800366

   ลักษณะคำประพันธ์ไทย

   ที่มาและแบบแผนการแต่งคาประพันธ์ไทย และการประพันธ์ในท้องถิ่น กลวิธีในการใช้ถ้อยคาและโวหาร การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและประเมินคุณค่า การฝึกแต่งคาประพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800367

   วาทวิทยา

   ความรู้พื้นฐานของวาทวิทยา การเลือกเรื่อง การร่างบทเตรียมพูด บุคลิกภาพ การใช้น้ำเสียงและการใช้กิริยาท่าทาง การประเมินและการปรับปรุงการพูด รวมทั้งฝึกพูดโดยนำหลักที่ศึกษามาใช้

   3 (2-2-5)
   5800368

   การพัฒนาการฟัง การดู และการพูด

   หลักการฟังและการดู การจับใจความ การวิเคราะห์และประเมินค่าจากการฟังและการดู หลักการพูด การฝึกพูดในบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5800369

   การพัฒนาการอ่าน

   หลักการอ่าน การจับประเด็น การวิเคราะห์วิจารณ์ การตีความ และการประเมินค่างานเขียนประเภทต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5800370

   การพัฒนาการเขียน

   หลักการเขียน เทคนิค กลวิธี การฝึกเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ ทั้งสารัตถคดีและบันเทิงคดี

   3 (2-2-5)
   5800372

   วรรณคดีศึกษา

   ธรรมชาติและลักษณะสำคัญของวรรณคดี คุณค่าของวรรณคดีที่มีต่อชีวิตและสังคม พัฒนาการของวรรณคดีไทย การฝึกวิเคราะห์วรรณคดีจากตัวอย่างสำคัญบางตอน

   3 (3-0-6)
   5800373

   คติชนวิทยา

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภท ระเบียบวิธีการรวบรวม การจำแนกและการวิเคราะห์ข้อมูล คุณค่าของคติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น การฝึกปฏิบัติภาคสนาม การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคติชนวิทยา

   3 (2-2-5)
   5800374

   เทคนิคการอ่านออกเสียง

   การฝึกอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรองที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การฝึก การพากย์เสียงและการทาเสียงตัวละคร เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งและเกิดอารมณ์คล้อยตามตลอดจนเผยแพร่สื่อสาธารณชน

   3 (3-0-6)
   5800376

   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ลักษณะการยืม และ การนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย ทั้งในระดับคำและข้อความ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   5800377

   การอ่านและการเขียนเอกสารทางราชการ

   ความหมาย ลักษณะและประเภทของเอกสารทางราชการ ฝึกอ่านและวิเคราะห์เอกสารเหล่านั้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนเอกสาร ทางราชการประเภทต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

   3 (2-2-5)
   5800386

   วรรณกรรมวิจารณ์

   ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม บทวิจารณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ฝึกเขียนบทปริทัศน์ และบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

   3 (3-0-6)
   5800390

   วรรณกรรมรายประเภท

   ความหมาย ขนบ ลักษณะเด่น และพัฒนาการของวรรณคดีประเภทต่าง ๆ ศึกษาวรรณคดีคัดสรร แต่ละประเภท

   3 (3-0-6)
   5800393

   วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล

   ความหมาย ลักษณะเด่น และพัฒนาการของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การศึกษาวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท

   3 (3-0-6)
   5800399

   ภาษาไทยถิ่น

   พัฒนาการของตัวอักษรไทย อักขรวิธีไทย และแบบเรียนภาษาไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800402

   การเล่นกับภาษาในสังคมไทย

   ความหมาย ประเภทของการเล่นกับภาษาในสังคมไทย จากมุมมองด้านคติชนวิทยา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี

   3 (3-0-6)
   5800408

   การเขียนเชิงสร้างสรรค์

   ความหมายและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ศิลปะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การฝึกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี โดยคำนึกถึงความถนัดและความคิด

   3 (2-2-5)
   5800411

   ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย

   ผลงานค้นคว้าและวิธีการที่ใช้กับงาน ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป การนำผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษางานวิจัย

   3 (3-0-6)
   5800414

   การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก

   ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประเภทและพัฒนาการของหนังสือสำหรับเด็ก หลักการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก โดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างเรื่อง สอดแทรกคุณธรรม ภาพประกอบ และการจัดรูปเล่ม การวิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือสำหรับเด็ก ฝึกทำหนังสือและนิตยสารสำหรับเด็ก

   3 (2-2-5)
  6. วิชาการสอนวิชาเอก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5802117

   วิธีสอนภาษาไทยสำหรับประถมศึกษา

   3 (2-2-5)
   5802118

   วิธีสอนภาษาไทยสำหรับมัธยมศึกษา

   3 (2-2-5)
  7. วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม (4 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800036

   เทคนิคการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย

   สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ประเภทของสื่อและกิจกรรม กระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนสังคมศึกษา การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

   2 (1-2-3)
   5800043

   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย

   2 (1-2-3)
   5800046

   เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

   เทคนิคการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, คิดแก้ปัญหา, มีความสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ฝึกปฏิบัติการสอน

   2 (1-2-3)
   5800371

   เทคนิคผู้ประกาศ

   หลักและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้ประกาศ ฝึกการการอ่านและรายงานข่าว การอ่านบทความ การควบคุมลมหายใจ การออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ฝึกบุคลิกภาพและไหวพริบในการดำเนินงาน

   3 (2-2-5)
   5800381

   พิธีกรมืออาชีพ

   เทคนิคในการเป็นพิธีกร เรียนรู้และฝึกฝนวิธีออกเสียงที่ถูกต้องเหมาะสม การพูด ในงานพิธีกรในโอกาสต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกร

   3 (2-2-5)
   5800383

   วรรณศิลป์ในการประพันธ์

   ความหมายและรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณศิลป์ในการประพันธ์ ทั้งแบบฉบับและสมัยใหม่ การฝึกวิเคราะห์บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

   3 (2-2-5)
   5800384

   คีตวรรณกรรม

   วิวัฒนาการของเพลงไทย การวิเคราะห์เนื้อเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุงและเพลงไทยสากล ในแง่วรรณศิลป์ บริบทสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาประวัติและผลงานของนักประพันธ์เพลง นักร้องที่ได้รับความนิยมและฝึกแต่งเนื้อเพลง

   3 (3-0-6)
   5800392

   วรรณคดีเปรียบเทียบ

   ทฤษฎีและวิธีในการเปรียบเทียบวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศาสตร์และศิลปะแขนงอื่น

   3 (3-0-6)
   5800396

   วรรณกรรมกับเพศวิถี

   ความหมาย บทบาท ขอบเขต และพัฒนาการของวรรณกรรมกับเพศวิถีในสังคมไทย แนวทางการวิจารณ์ ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800397

   วรรณกรรมอาเซียน

   ลักษณะร่วมทางวรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน วรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียนเรื่องสำคัญ เนื้อหา แนวคิด การนำเสนอ วรรณศิลป์ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนที่ปรากฏผ่านวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800413

   การแปรรูปวรรณกรรม

   คุณสมบัติของนักแปรรูปวรรณกรรม ความหมายและกลวิธีการแปรรูปวรรณกรรม การแปรรูปวรรณกรรมลักษณะต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5802057

   ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

   เปรียบเทียบระบบเสียง ระบบคำ ระบบกลุ่มคำของภาษาไทยกับภาษาของชาวต่างประเทศ การถ่ายทอดเสียงด้วยสัทอักษร การศึกษากลวิธีทางภาษาศาสตร์ที่ใช้ในการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23