Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 178 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (134 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครูบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800003

   คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู

   ความเป็นครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด สภาพงานครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้และการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5800004

   ภาษาไทยสำหรับครู

   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ภาษาเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม หลักการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อ ความหมายอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   2 (1-2-3)
   5800006

   ภาษาอังกฤษสำหรับครู

   การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อการสื่อความหมายทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากสื่อหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครู

   3 (3-0-6)
   5800013

   ปรัชญาการศึกษา

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา วิเคราะห์การจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

   2 (2-0-4)
   5800016

   หลักสูตร

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตร หลักการ แนวคิด พื้นฐาน ในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรนำไปใช้ การประเมินหลักสูตร และฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำหลักสูตรไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800018

   หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

   หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติวางแผนและจัดทำแผนการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   5800072

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมายและการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5800097

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทาบการเรียนรู้ หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ การบริหารการสอบ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   5800098

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย ศึกษาและนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800102

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษานำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (3-0-6)
   5800106

   การประกันคุณภาพการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   2 (2-0-4)
  2. วิชาชีพครูเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800005

   กฎหมายการศึกษาไทย

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

   2 (2-0-4)
   5800007

   การศึกษาแบบเรียนรวม

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

   2 (2-0-4)
   5800034

   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

   ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนรู้ การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ

   2 (1-2-3)
   5800035

   รูปแบบการจัดการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

   2 (1-2-3)
   5800073

   การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์

   ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการศึกษาในแบบปกติและการจัดการศึกษาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือก ใช้และประเมิน ระบบการศึกษาแบบปกติและระบบออนไลน์

   3 (2-2-5)
   5800086

   การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียน(Authoring systems) ทดลองสร้างและใช้บทเรียน รวมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียน

   3 (2-2-5)
   5800101

   จิตวิทยาเด็ก

   ความหมายและความสำคัญของวัยเด็ก แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเด็กพัฒนาการวัยเด็กในด้านร่างกายอารมณ์และบุคลิกภาพสังคมสติปัญญาและจริยธรรมการส่งเสริมพัฒนาการปัญหาทางด้านพัฒนา การแนวทางการแก้ไขโดยศึกษาจากทฤษฎีผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5800103

   สุขภาพจิตในโรงเรียน

   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่างๆ ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียนได้แก่องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลเงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มีสุขภาพจิต ดีและสุขภาพจิตบกพร่องศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   5800104

   จิตวิทยาเด็กพิเศษ

   ความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษองค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ

   3 (3-0-6)
   5800105

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษาครอบครัว

   ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษาครอบครัว หลักเบื้องต้นและวิธีการให้คำปรึกษาครอบครัว กระบวนการและแนะแนวคิดการให้คำปรึกษาครอบครัว

   3 (3-0-6)
   5800171

   ค่ายพักแรม

   หลักการและความสำคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กฎชาวค่าย กิจกรรมเพลงและเกมนันทนาการต่างๆ การประกอบอาหาร การเดินทางไกล หลักการและรูปแบบการกางเต็นท์ การจัดโปรแกรมและบริหารค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม และการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

   2 (1-2-3)
   5800191

   ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ และเนตรนารีโลก ลูกเสือและเนตรนารีไทย ประเภทและเหล่า ลูกเสือและเนตรนารี หน่วยลูกเสือและเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5800193

   พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู

   ความจำเป็นและความต้องการในการออกกำลังกายของเด็กแต่ละวัย เจตคติเกี่ยวกับความ มีน้ำใจ นักกีฬาและการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการบริหารกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะเกมเบ็ดเตล็ด กรีฑาและเลือกฝึกปฏิบัติและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเดี่ยว หรือประเภททีมอย่างน้อยประเภทละ 1 ชนิดศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของนันทนาการ ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5802063

   สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

   สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประเภทของสื่อแลกิจกรรม กระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

   2 (1-2-3)
   5802070

   สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

   เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชดำริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ การบูรณาการสู่การเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   5802071

   สัมมนาปัญหาการศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญของการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802072

   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

   ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสำรวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน

   2 (2-0-4)
   5802073

   การศึกษาทางเลือก

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย

   2 (2-0-4)
   5802074

   ทักษะการนำเสนอสำหรับครู

   การใช้ภาษาในงานสารบรรณ รูปแบบการเขียนงานสารบรรณประเภทต่างๆฝึกเขียนหนังสือราชการ บันทึกข้อความ และคำสั่ง รวมทั้งการเขียนโครงการ และรายงานการวิจัยฝึกทักษะการพูดในที่ประชุมชน การพูดบรรยาย การพูดอธิบาย ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย การเขียนอธิบาย และการเขียนคำสั่ง ด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดที่มีคุณค่าแก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2 (1-2-3)
   5802075

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมนักเรียน ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน ลักษณะของผู้นำและผู้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร กิจกรรมนักเรียนและการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมนักเรียน

   2 (2-0-4)
   5802076

   การสอนซ่อมเสริม

   ความหมาย ขอบเขต ความมุ่งหมายและความสำคัญของการสอนซ่อมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเป็นที่มาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีข้อบกพร่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอนซ่อมเสริม การฝึกปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม

   2 (2-0-4)
   5802077

   เทคนิคการปกครองชั้นเรียน

   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน

   2 (2-0-4)
   5802078

   หลักการนิเทศการสอน

   ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน บทบาทของผู้นิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน รูปแบบของการนิเทศการสอน หลักการและเทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอน

   2 (1-2-3)
   5802079

   สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้สังคมศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802080

   สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนภาษาไทย

   2 (1-2-3)
   5802081

   การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด

   ความหมาย และความสำคัญของทักษะการคิด ประเภทของการคิดแบบต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแต่ละช่วงวัย การประเมินผลทักษะการคิด

   2 (1-2-3)
   5802082

   สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

   2 (1-2-3)
   5802083

   การสร้างสื่อการเรียนการสอน

   ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเพราะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

   2 (1-2-3)
   5802084

   การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

   : แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล (Internet) ในการสืบค้น การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลข้อมูลเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางไกล

   2 (1-2-3)
   5802085

   การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์

   ศึกษาวิธีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักการและทฤษฎีสำหรับพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง การออกแบบบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินผลการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์ เช่น เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง

   3 (2-2-5)
   5802086

   โปรแกรมประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

   การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ การนำระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษานานต่างๆ เช่น งานทะเบียน การวัดและการประเมินผล ระบบบุคลากร การทำงานในสำนักงานการจัดการเอกสาร การนำโปรแกรมมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน

   3 (2-2-5)
   5802087

   การประเมินทางการศึกษา

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษาการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่ และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802088

   การสร้างแบบทดสอบ

   ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และการสร้างแบบสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ

   2 (1-2-3)
   5802089

   การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

   ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

   2 (1-2-3)
   5802090

   จิตวิทยาทั่วไป

   ความหมายและประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมพัฒนาการมนุษย์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญาการเรียนรู้การจูงใจบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม

   3 (3-0-6)
   5802091

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

   ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมาย และหลักการให้คำปรึกษา กระบวนการ ทักษะ และเทคนิคการให้ปรึกษาของทฤษฎีการให้คำปรึกษา คุณลักษณะที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษา

   3 (3-0-6)
   5802092

   จิตวิทยาพัฒนาการ

   ความหมายและความสำคัญของพัฒนาการ หลักการและทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการที่สำคัญของบุคคลในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชราอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการของมนุษย์การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ

   3 (3-0-6)
   5802093

   จิตวิทยาแรงจูงใจ

   ทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิด และหลักการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการสร้างขวัญกำลังใจใน การทำงานด้านการศึกษา

   3 (3-0-6)
   5802094

   จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

   ความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และการจำแนกบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   5802095

   มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

   ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการองค์ประกอบ กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครุในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชนการประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน

   3 (3-0-6)
   5802096

   จิตวิทยาการแนะแนว

   ความหมาย ความสำคัญ ธรรมชาติ ประวัติ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว การบริหารแนะแนว การจัดบริการแนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5802097

   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

   ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคล การจัดบรรยากาศและกิจกรรม ทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แต่ละช่วงวัย

   3 (3-0-6)
   5802098

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการ กระบวนการ และวิธีการการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5802099

   หลักการบริหารการศึกษา

   ความหมาย การบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร ภาวะผู้นำกับการบริหารการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษาการนิเทศการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย

   2 (2-0-4)
   5802100

   สมองกับการเรียนรู้

   2 (2-0-4)
  3. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800008

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง การศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานการศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา

   1 (0-2-1)
   5800009

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การทดลองสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานจากประสบการณ์และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1 (0-2-1)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800011

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำการศึกษารายกรณีและวางแผนการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
   5800012

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ภาค การศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
  5. วิชาเอกบังคับ (74 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800025

   การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี

   ทฤษฎีเบื้องต้นและหลักการของการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนหรือโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาและฝึกใช้ตลอดจนประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีอยู่

   3 (2-2-5)
   5800040

   การจัดห้องเรียนสำหรับครูภาษา

   รูปแบบของภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนบทเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง มีประสิทธิภาพ การตั้งคำถาม การออกคำสั่ง การจัดห้องเรียน การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การควบคุม ห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การให้ข้อมูลย้อนกลับในการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   5800042

   ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ

   การพัฒนาด้านภาษา โดยจัดนอกห้องเรียนด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย นักศึกษามีโอกาสในการเรียนเพื่อจัดตั้งค่าย (ปฐมนิเทศ กิจกรรมแค้มป์ การประเมินผล และการติดตามผล รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ) และฝึกภาษาอังกฤษตามธรรมชาติในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา นักศึกษาจะได้รับและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษด้วย การปฏิบัติจริง และการให้ความตระหนักกับวัฒนธรรม

   2 (90)
   5800048

   การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง

   การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการแสดง มีการแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง นักศึกษาทำการแสดงบทบาทในการสนทนา และในฉากการแสดง ที่จัดขึ้น

   3 (2-2-5)
   5800050

   การสอนซ่อมเสริมสำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

   ความรู้เบื้องต้น ทฤษฎีและแนวคิด รูปแบบและวิธีการสอนซ่อมเสริม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการสอนซ่อมเสริม การประเมินและติดตามที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริม

   3 (2-2-5)
   5800054

   สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

   ความหมาย ความสำคัญการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาในด้านการสอนภาษาอังกฤษ ฝึกตั้งประเด็นในการสัมมนา ค้นคว้าแนวทางการแก้ไขปัญหา การฝึกปฏิบัติการจัดการสัมมนาในรูปแบบต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5800443

   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

   นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้เบื้องต้นในสาขาต่างๆ ของภาษาศาสตร์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษา เช่น สัทศาสตร์ วิทยาการหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

   3 (3-0-6)
   5800444

   สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

   ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ สัทอักษร การลงเสียงหนักในระดับคำและการลงเสียงหนักในระดับประโยคที่ใช้ในสถานการณ์จริง เสียงในการพูดต่อเนื่องรวมทั้งการฝึกถ่ายทอดเสียง และออกเสียงจากตัวอย่างหลายๆ แบบ

   3 (2-2-5)
   5800445

   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

   ชนิดของคำ ประเภทต่าง ๆ ทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ของคำในวลี ความสัมพันธ์ของวลีในประโยค และวิเคราะห์หน่วยโครงสร้าง ในระดับคำ วลี อนุพากย์ และประโยคในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีวากยสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800456

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น

   การวิเคราะห์องค์ประกอบทางไวยากรณ์ของคำ และศึกษาไวยากรณ์ด้านรูปแบบและหน้าที่ของประโยคความเดียว คำกริยาช่วยในกาลเวลาต่างๆ โดยมุ่งเน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์ในด้านการเขียนประโยคความเดียว และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง

   3 (3-0-6)
   5800457

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง

   การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารโดยเน้นโครงสร้างทางภาษาเรื่อง วลี อนุประโยค พร้อมกับประโยค กรรมวาจก ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา และการเขียนประโยคความรวม โดยเน้นการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

   3 (3-0-6)
   5800458

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1

   การฝึกทักษะพื้นฐานในการฟังและการจับใจความสำคัญ การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนาเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นสร้างความมั่นใจในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   5800459

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2

   การฝึกทักษะในการฟังและจับใจความสำคัญ การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นและเป็นทางการมากขึ้น เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ การเสนอและการขอความช่วยเหลือ การตอบรับและการปฏิเสธความช่วยเหลือ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นสร้างความมั่นใจในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   5800460

   การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

   การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ การจับใจความสำคัญของเรื่อง การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านโดยสังเกตจากคำสำคัญ และการวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและหนังสืออ่านนอกเวลา

   3 (2-2-5)
   5800461

   การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

   ทักษะการอ่านผ่านบทอ่านที่มีความยาวมากขึ้นที่บูรณาการอยู่ในสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน หนังสืออ่านนอกเวลาและบทความทางวิชาการ การฝึกกลวิธีการอ่าน เช่น การคาดเดาจากเรื่องที่อ่าน การหาความเชื่อมโยงของความคิดจากคำเชื่อม การเดาความหมายของคำศัพท์ตามบริบท การตีความประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้น

   3 (2-2-5)
   5800464

   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   การวิเคราะห์บทบาทวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   5800465

   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

   การศึกษาโครงสร้างการเขียนย่อหน้า การกำหนดหัวข้อเรื่อง การฝึกเขียนย่อหน้าโดยเน้นการเขียนเรียบเรียง ประโยคหลัก ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

   3 (2-2-5)
   5800466

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง

   การวิเคราะห์ความหลากหลายชนิดของวลีในภาษาอังกฤษ อนุประโยค พร้อมกับโครงสร้างประโยค และหน้าที่หลักของส่วนต่างๆ และส่วนขยายในโครงสร้างประโยค โดยมุ่งเน้นความถูกต้องของประโยคความซ้อนและการมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

   3 (3-0-6)
   5800467

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปล

   หลักการ กระบวนการและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การฝึกแปลงานเขียนประเภทต่างๆ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทย และจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษ ในระดับคำ วลี ประโยค และย่อหน้าโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปลและหาแนวทางแก้ไข

   3 (2-2-5)
   5800468

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี

   การจำแนกระหว่างภาษาและรูปแบบของงานทางวรรณคดีออกจากงานเขียนทั่วไป การเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางวรรณคดี การวิเคราะห์และการวิจารณ์ชิ้นงานวรรณคดีที่เลือกมาทั้งเรื่องสั้น บทละคร และงานร้อยแก้ว

   3 (3-0-6)
   5800486

   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

   กลวิธีการอ่านเพื่อจำแนกแยกแยะและวิเคราะห์โครงสร้างของแนวการเขียนแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความคิดและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนและหาข้อสรุปจากเหตุผล ข้ออ้าง ทั้งที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย สามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริง หรือความเห็นของผู้เขียน การฝึกวิจารณ์งานเขียนต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5800487

   การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

   ประเภทของการเขียนเรียงความ ได้แก่ เขียนบรรยาย เล่าเรื่อง เปรียบเทียบความเหมือน เปรียบเทียบความต่าง เขียนเป็นเหตุและผล และลำดับขั้นตอน การฝึกเขียนเรียงความโดยใช้คำโยงความที่หลากหลายเพื่อสร้างแนวความคิดในการเขียนได้

   3 (2-2-5)
   5800488

   การเขียนรายงานการวิจัย

   องค์ประกอบการเขียนรายงานการวิจัย และเนื้อหาเชิงวิชาการ โดยเน้นการฝึกทักษะการเขียนรายงาน เช่น การสรุปความ การอ้างอิงคำพูด จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

   3 (2-2-5)
   5800489

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3

   การพัฒนาทักษะในการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจและทางวิชาการผ่านการอภิปรายกลุ่ม เช่น การประชุมทางธุรกิจและการอภิปรายทางวิชาการซึ่งเน้นความเหมาะสม ความถูกต้อง และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงการยอมรับและโต้แย้งความคิดเห็นฝึกฟังเพื่อสรุปความ ฝึกการจดบันทึกย่อจากเรื่องที่ฟัง และฝึกรายงานปากเปล่า

   3 (2-2-5)
   5800495

   การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

   หลักการและแนวทางในการแปลงานเขียนประเภทต่างๆ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทย ฝึกแปลงานเขียนทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทยที่มีความถูกต้อง ความชัดเจนและความสละสลวยของภาษาฉบับแปล ฝึกประเมินงานแปลฉบับแปลภาษาไทยที่กำหนดให้ รวมถึงฝึกการวิเคราะห์ปัญหาที่ผู้เรียนพบในกระบวนการแปลและเสนอแนวทางแก?ไข

   3 (2-2-5)
  6. การสอนวิชาเอกบังคับ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800022

   แนวคิด ทฤษฎี และวิธีสอนภาษาอังกฤษ

   ธรรมชาติของภาษา ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง ภาษาของผู้เรียนและภาษาสังกร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง พัฒนาการของวิธีการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน สาธิตวิธีการสอนภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนในยุคสมัยต่างๆ คิดค้นวิธีการสอนภาษาอังกฤษภายใต้แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา

   3 (2-2-5)
   5800024

   การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

   วิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร วิธีสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่เน้นเทคนิคการสอนการออกเสียง การสอนคำศัพท์ การสอนไวยากรณ์ การสอนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนการสังเกตและสาธิตการสอนในชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
  7. การสอนวิชาเอกเลือก (4 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800029

   การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ

   วิเคราะห์หลักสูตรภาษาอังกฤษ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การออกแบบโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานหลักสูตร การจัดทำแผนการเรียนรู้ การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

   2 (1-2-3)
   5800052

   การศึกษาอิสระในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

   ทักษะทางด้านการวิจัย ทักษะการสืบค้นข้อมูล พัฒนาการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน

   2 (1-2-3)
   5800469

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1

   คําศัพท?และถ?อยคําภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข?องกับอุตสาหกรรมการท?องเที่ยวโดยเน?นเนื้อหาความรู?เกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมภายในประเทศและต?างประเทศ

   3 (3-0-6)
   5800470

   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 1

   ความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลด้านการโรงแรมเบื้องต้น ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกภัตตาคาร และแผนกแม่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างพนักงานและแขกที่มาพักที่โรงแรมในแผนกต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5800490

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 4

   การพัฒนาทักษะในการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจและทางวิชาการผ่านการอภิปรายกลุ่ม เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ละคร ภาพยนตร์ สารคดี ข่าว ฯลฯ เน้นความเหมาะสม ความถูกต้อง และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกจับใจความจากสิ่งที่ฟัง การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงเหตุผล การแสดงความคิด และการยกตัวอย่างเพื่อจูงใจผู้ฟัง

   3 (2-2-5)
   5800492

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงริเริ่มสร้างสรรค์

   การเขียนเรื่องสั้น โดยเน้นองค์ประกอบของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ แก่นเรื่อง เนื้อเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก อารมณ์และบรรยากาศ รวมทั้งการฝึกฝนกลวิธีการเขียนที่ใช้จินตนาการ

   3 (2-2-5)
   5800497

   วรรณกรรมสำหรับเด็ก

   ลักษณะเฉพาะของรูปแบบวรรณกรรมสําหรับเด็กโดยศึกษาคําจํากัดความ ภาษาและลีลาการเขียน การใช?ภาพประกอบ ตลอดจนบทบาทเชิงอุดมการณ?และความสัมพันธ?กับวัฒนธรรมด?านอื่นๆ

   3 (3-0-6)
   5800499

   วรรณกรรมร้อยกรอง

   กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ที่สําคัญ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เช?น ลํานํานิทานบทร้อยกรองซอนเนต กวีนิพนธ์แนวอภิปรัชญา กวีนิพนธ์โรแมนติก จนถึงกวีนิพนธ์ และเพลงสมัยใหม่โดยเน้นองค์ประกอบสําคัญของกวีนิพนธ์ เช่น รูปแบบ โครงสร้าง ลีลาภาษา ศิลปะการประพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800500

   การละครเบื้องต้น

   ลักษณะและองค์ประกอบของบทละครและนาฏลักษณ์ โดยเน้นการศึกษางานที่เป็นโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม รวมถึงเทคนิคสําคัญของบทละคร และการบูรณาการเข้ากับสื่อสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   5800503

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1

   ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ เน้นการสื่อสารระหว่างสำนักงาน คำศัพท์ เเละสำนวนที่ใช้ในธุรกิจต่างๆจากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ ได้แก่ การจัดการในสำนักงาน เช่น บุคลากรและหน้าที่ การนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในสำนักงาน บันทึกช่วยจำ ป้ายประกาศ จดหมายติดต่อสอบถาม สั่งซื้อเเละจดหมายสมัครงาน

   3 (3-0-6)
   5800508

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสํานักงาน 1

   การฝึกภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้ในงานเลขานุการและงานสํานักงานทั่วไปรวมทั้งฝึกทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการพูดและทักษะการเขียน

   3 (3-0-6)
   5800529

   การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน

   การนำเสนอประเภทต่างๆ เช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอเชิงธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลทั่วๆ ไป โดยครอบคลุมถึงวิธีการเรียบเรียงความคิด ขั้นตอนและวิธีการนำเสนอ รวมทั้งการใช้สื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาหลักการพูดในที่ชุมชน การโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์ผู้ฟัง และฝึกพูดในที่ชุมชน

   3 (2-2-5)
   5800534

   วรรณกรรมโลก

   วรรณกรรมภาษาอังกฤษจากภูมิภาคต?าง ๆ ของโลกที่มิใช?วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันตั้งแต?กลางศตวรรษที่ 20 ถึงป?จจุบัน โดยเน?นหนักที่ขนบ องค?ประกอบ และประเด็นที่เป็นแกนเรื่องของวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   5800536

   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

   พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนในบริบทโลก โดยเน้นความสําคัญเชิงพหุลักษณ์และความหลากหลายทางภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ตลอดจน การเรียนรู้ในประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อรัฐและประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน

   3 (3-0-6)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23