Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (128 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครูบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800003

   คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู

   ความเป็นครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด สภาพงานครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้และการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5800004

   ภาษาไทยสำหรับครู

   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ภาษาเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม หลักการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อ ความหมายอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   2 (1-2-3)
   5800006

   ภาษาอังกฤษสำหรับครู

   การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อการสื่อความหมายทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากสื่อหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครู

   3 (3-0-6)
   5800013

   ปรัชญาการศึกษา

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา วิเคราะห์การจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

   2 (2-0-4)
   5800016

   หลักสูตร

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตร หลักการ แนวคิด พื้นฐาน ในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรนำไปใช้ การประเมินหลักสูตร และฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำหลักสูตรไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800018

   หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

   หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติวางแผนและจัดทำแผนการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   5800072

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมายและการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5800097

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทาบการเรียนรู้ หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ การบริหารการสอบ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   5800098

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย ศึกษาและนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800102

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษานำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (3-0-6)
   5800106

   การประกันคุณภาพการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   2 (2-0-4)
  2. วิชาชีพครูเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800005

   กฎหมายการศึกษาไทย

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

   2 (2-0-4)
   5800007

   การศึกษาแบบเรียนรวม

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

   2 (2-0-4)
   5800034

   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

   ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนรู้ การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ

   2 (1-2-3)
   5800035

   รูปแบบการจัดการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

   2 (1-2-3)
   5800073

   การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์

   ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการศึกษาในแบบปกติและการจัดการศึกษาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือก ใช้และประเมิน ระบบการศึกษาแบบปกติและระบบออนไลน์

   3 (2-2-5)
   5800086

   การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียน(Authoring systems) ทดลองสร้างและใช้บทเรียน รวมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียน

   3 (2-2-5)
   5800101

   จิตวิทยาเด็ก

   ความหมายและความสำคัญของวัยเด็ก แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเด็กพัฒนาการวัยเด็กในด้านร่างกายอารมณ์และบุคลิกภาพสังคมสติปัญญาและจริยธรรมการส่งเสริมพัฒนาการปัญหาทางด้านพัฒนา การแนวทางการแก้ไขโดยศึกษาจากทฤษฎีผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5800103

   สุขภาพจิตในโรงเรียน

   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่างๆ ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียนได้แก่องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลเงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มีสุขภาพจิต ดีและสุขภาพจิตบกพร่องศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   5800104

   จิตวิทยาเด็กพิเศษ

   ความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษองค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ

   3 (3-0-6)
   5800105

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษาครอบครัว

   ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษาครอบครัว หลักเบื้องต้นและวิธีการให้คำปรึกษาครอบครัว กระบวนการและแนะแนวคิดการให้คำปรึกษาครอบครัว

   3 (3-0-6)
   5800171

   ค่ายพักแรม

   หลักการและความสำคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กฎชาวค่าย กิจกรรมเพลงและเกมนันทนาการต่างๆ การประกอบอาหาร การเดินทางไกล หลักการและรูปแบบการกางเต็นท์ การจัดโปรแกรมและบริหารค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม และการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

   2 (1-2-3)
   5800191

   ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ และเนตรนารีโลก ลูกเสือและเนตรนารีไทย ประเภทและเหล่า ลูกเสือและเนตรนารี หน่วยลูกเสือและเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5800193

   พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู

   ความจำเป็นและความต้องการในการออกกำลังกายของเด็กแต่ละวัย เจตคติเกี่ยวกับความ มีน้ำใจ นักกีฬาและการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการบริหารกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะเกมเบ็ดเตล็ด กรีฑาและเลือกฝึกปฏิบัติและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเดี่ยว หรือประเภททีมอย่างน้อยประเภทละ 1 ชนิดศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของนันทนาการ ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5802070

   สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

   เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชดำริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ การบูรณาการสู่การเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   5802071

   สัมมนาปัญหาการศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญของการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802072

   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

   ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสำรวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน

   2 (2-0-4)
   5802073

   การศึกษาทางเลือก

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย

   2 (2-0-4)
   5802074

   ทักษะการนำเสนอสำหรับครู

   การใช้ภาษาในงานสารบรรณ รูปแบบการเขียนงานสารบรรณประเภทต่างๆฝึกเขียนหนังสือราชการ บันทึกข้อความ และคำสั่ง รวมทั้งการเขียนโครงการ และรายงานการวิจัยฝึกทักษะการพูดในที่ประชุมชน การพูดบรรยาย การพูดอธิบาย ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย การเขียนอธิบาย และการเขียนคำสั่ง ด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดที่มีคุณค่าแก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2 (1-2-3)
   5802075

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมนักเรียน ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน ลักษณะของผู้นำและผู้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร กิจกรรมนักเรียนและการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมนักเรียน

   2 (2-0-4)
   5802076

   การสอนซ่อมเสริม

   ความหมาย ขอบเขต ความมุ่งหมายและความสำคัญของการสอนซ่อมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเป็นที่มาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีข้อบกพร่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอนซ่อมเสริม การฝึกปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม

   2 (2-0-4)
   5802077

   เทคนิคการปกครองชั้นเรียน

   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน

   2 (2-0-4)
   5802078

   หลักการนิเทศการสอน

   ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน บทบาทของผู้นิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน รูปแบบของการนิเทศการสอน หลักการและเทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอน

   2 (1-2-3)
   5802081

   การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด

   ความหมาย และความสำคัญของทักษะการคิด ประเภทของการคิดแบบต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแต่ละช่วงวัย การประเมินผลทักษะการคิด

   2 (1-2-3)
   5802082

   สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

   2 (1-2-3)
   5802083

   การสร้างสื่อการเรียนการสอน

   ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเพราะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

   2 (1-2-3)
   5802084

   การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

   : แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล (Internet) ในการสืบค้น การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลข้อมูลเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางไกล

   2 (1-2-3)
   5802085

   การพัฒนาบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์

   ศึกษาวิธีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักการและทฤษฎีสำหรับพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง การออกแบบบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินผลการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์ เช่น เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง

   3 (2-2-5)
   5802086

   โปรแกรมประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

   การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ การนำระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษานานต่างๆ เช่น งานทะเบียน การวัดและการประเมินผล ระบบบุคลากร การทำงานในสำนักงานการจัดการเอกสาร การนำโปรแกรมมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน

   3 (2-2-5)
   5802087

   การประเมินทางการศึกษา

   ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษาการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่ และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา

   2 (1-2-3)
   5802088

   การสร้างแบบทดสอบ

   ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และการสร้างแบบสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ

   2 (1-2-3)
   5802089

   การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

   ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน

   2 (1-2-3)
   5802090

   จิตวิทยาทั่วไป

   ความหมายและประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมพัฒนาการมนุษย์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญาการเรียนรู้การจูงใจบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม

   3 (3-0-6)
   5802091

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

   ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมาย และหลักการให้คำปรึกษา กระบวนการ ทักษะ และเทคนิคการให้ปรึกษาของทฤษฎีการให้คำปรึกษา คุณลักษณะที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษา

   3 (3-0-6)
   5802092

   จิตวิทยาพัฒนาการ

   ความหมายและความสำคัญของพัฒนาการ หลักการและทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการที่สำคัญของบุคคลในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชราอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการของมนุษย์การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ

   3 (3-0-6)
   5802093

   จิตวิทยาแรงจูงใจ

   ทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิด และหลักการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการสร้างขวัญกำลังใจใน การทำงานด้านการศึกษา

   3 (3-0-6)
   5802094

   จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

   ความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และการจำแนกบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   5802095

   มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

   ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการองค์ประกอบ กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครุในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชนการประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน

   3 (3-0-6)
   5802096

   จิตวิทยาการแนะแนว

   ความหมาย ความสำคัญ ธรรมชาติ ประวัติ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว การบริหารแนะแนว การจัดบริการแนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5802097

   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

   ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคล การจัดบรรยากาศและกิจกรรม ทักษะสำหรับครูเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แต่ละช่วงวัย

   3 (3-0-6)
   5802098

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน

   การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการ กระบวนการ และวิธีการการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   5802099

   หลักการบริหารการศึกษา

   ความหมาย การบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร ภาวะผู้นำกับการบริหารการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษาการนิเทศการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย

   2 (2-0-4)
   5802100

   สมองกับการเรียนรู้

   2 (2-0-4)
  3. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800008

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง การศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานการศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา

   1 (0-2-1)
   5800009

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การทดลองสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานจากประสบการณ์และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1 (0-2-1)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800011

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำการศึกษารายกรณีและวางแผนการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
   5800012

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ภาค การศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
  5. วิชาเอก (68 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800483

   ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการสอนวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาที่จำเป็นสำหรับครูวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
   5801121

   วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

   ความรู้พื้นฐานการวิจัยวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดหัวข้อการวิจัย การเขียน เค้าโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย การบันทึกผลการวิจัย การสรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย การอ้างอิงเอกสาร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

   3 (2-2-5)
   5801127

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่งและ การเคลื่อนที่ของวัตถุงาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง สมการแห่งการหมุน ทอร์ก และโมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การวัดความดันและอัตราการไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส

   3 (3-0-6)
   5801141

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง สมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุ ไฟฟ้าสถิตย์ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   5801175

   ฟิสิกส์ยุคใหม่

   ศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุดำ คุณสมบัติคู่ของคลื่นและอนุภาคหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอกซ์ เลเซอร์ กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้น อะตอมโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสี และอนุภาพมูลฐาน

   3 (3-0-6)
   5801187

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801188

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการเคมี

   1 (0-2-1)
   5801199

   เคมีอินทรีย์ 1

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ชนิดและกลไกของ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   5801200

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   5801207

   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

   การจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบการเติมและแบบควบแน่น โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การหาขนาดและน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ กระบวนการ พอลิเมอไรเซชัน และสมบัติของพอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ที่สำคัญรวมทั้งการใช้งาน

   3 (3-0-6)
   5801212

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิตเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สาหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   5801213

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตรูปแบบต่างๆ

   1 (0-2-1)
   5801222

   พลังงานทดแทน

   ประวัติการใช้พลังงาน ความหมายของพลังงานทดแทน กระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทนชนิดต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ แอลกอฮอล์ และไบโอดีเซล

   3 (3-0-6)
   5801232

   ชีววิทยาทั่วไป

   คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   5801233

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   5801236

   สัตววิทยา

   โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ การศึกษาด้านสัณฐานวิทยาและกายวิภาค สรีรวิทยาสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ วิวัฒนาการและการจัดจำแนกสัตว์ ปฏิบัติการทางด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801239

   นิเวศวิทยา

   ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจำกัด วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การแพร่กระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801240

   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

   ปัจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ผลผลิต ประชากร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ การแพร่กระจาย ความหลากหลายของชนิด มลพิษ ปฏิบัติการเฉพาะเรื่องเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   1 (0-2-1)
   5801244

   พฤกษศาสตร์

   พลังงานและสมดุลของสารในพืช โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเนื้อเยื่อพืช การเกิดรูปร่างและพัฒนาการในพืช การควบคุมการทำงานของพืช นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการและการจัดจำแนกพืช ฝึกปฏิบัติการทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา และการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืช

   3 (2-2-5)
   5801268

   จุลชีววิทยาทั่วไป

   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การจัดจำแนกจุลินทรีย์ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ระบบภูมิคุ้มกัน ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5801269

   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา เช่น เทคนิคการทำให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ การนับจุลินทรีย์ การย้อมสีจุลินทรีย์ และเทคนิคการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ ศึกษาสภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาบรรยาย

   1 (0-2-1)
   5801300

   ดาราศาสตร์และอวกาศ

   ความรู้เบื้องต้นในการดูดาว ธรรมชาติและสมบัติของแสงที่นำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ของวัตถุท้องฟ้า ทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ลักษณะและปรากฏการณ์ของวัตถุท้องฟ้า เริ่มจากวัตถุที่อยู่ใกล้โลกและวัตถุที่อยู่ในระบบอื่น ๆ ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ยานอวกาศ ความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
   5801303

   ธรณีวิทยา

   ความหมาย ประวัติและขอบเขตของธรณีวิทยา รูปร่าง ขนาด การเคลื่อนไหว โครงสร้างส่วนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก สมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทางเคมี การแยกหมู่แร่ การแพร่กระจายและการใช้ประโยชน์จากแร่ คุณสมบัติและลักษณะของหินต่าง ๆ บนผิวโลก วัฏจักร ยุคประวัติทางธรณีวิทยา โดยสังเขป เชื้อเพลิงธรรมชาติ

   3 (2-2-5)
   5801305

   วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

   ฟิสิกส์ โครงสร้าง และกลไกการถ่ายเทพลังงานของชั้นบรรยากาศและมหาสมุทร; วัฏจักรเคมี; แก๊สเรือนกระจก; ทฤษฎี Gaia; ประวัติศาสตร์โลก; ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์; แบบจำลองภูมิอากาศ; วิศวกรรมธรณี; การผลิต การเก็บ และการแจกแจงพลังงาน; การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน; มลพิษ ของทิ้ง และการแปรใช้ใหม่; การผลิตอาหาร; เศรษฐศาสตร์ของการลดแก๊สเรือนกระจก; ประชากรโลกและพฤติกรรมมนุษย์

   3 (3-0-6)
   5801307

   พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สมดุลธรรมชาติโลกทั้งระบบ ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขปัญหา การป้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภาคที่กำลังประสบปัญหาในสภาวะปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาความสัมพันธ์ในระบบสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801309

   ปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   พื้นฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โลกทั้งระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเรื่องดิน น้ำ อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิตในระบบสิ่งแวดล้อม

   1 (0-2-1)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801415

   แคลคูลัส 2

   ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
  6. การสอนวิชาเอก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800023

   ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

   ธรรมชาติ ความหมาย และโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับครูวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   5800049

   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร หลักการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ การจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ทักษะการผลิตและการใช้สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
  7. การสอนวิชาเอกเพิ่มเติม (4 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800019

   สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์

   สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภทของสื่อและกิจกรรม จุดมุ่งหมายและกระบวนการใช้สื่อและกิจกรรมแต่ละชนิด การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสืบค้นสื่อบนระบบเครือข่าย สื่ออิเลกทรอนิกส์ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและกิจกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ การทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้

   2 (1-2-3)
   5800028

   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาทักษะการคิด

   2 (1-2-3)
   5801144

   กลศาสตร์คลาสสิก

   วิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ แรงศูนย์กลาง พลวัตของระบบอนุภาคแรงดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง กลาสตร์แบบลากรานจ์

   3 (3-0-6)
   5801146

   ฟิสิกส์ของคลื่น

   กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับชนิด และการเคลื่อนที่ของคลื่นตัวกลางที่เป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สมการคลื่นผลเฉลยของสมการพลังงานและโมเมนตัมของคลื่น การรวมกัน ของคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอดและการเลี้ยวแบนของคลื่น โพลาไรซ์ของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ประโยชน์และการประยุกต์คลื่นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801152

   อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

   ทฤษฎีและการใช้งานเกี่ยวกับตัวนำ ตัวต้านทาน ฉนวน สารกึ่งตัวนำ โครงสร้างสัญลักษณ์ แบบและชนิดตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ รีเลย์ สมบัติทางฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์ สารกึ่งตัวนำ ไดโอด วงจรกรองกระแสแบบต่าง ๆ และฟิลเตอร์แบบต่าง ๆ กราฟลักษณะสมบัติ ค่าพารามิเตอร์ และค่าสำคัญต่างๆ ที่บอกไว้ในคู่มือของไดโอดและทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ การศึกษาชนิดและการประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ ทั้งแบบดิจิตอลและแบบลิเนียร์ ไอซี ไอซีออปแอมป์

   3 (3-0-6)
   5801179

   การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าและความร้อน

   การจัดการและการวางแผนการใช้พลังงาน การวิเคราะห์พลังงาน ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง มอเตอร์ เครื่องสูบ และเครื่องอัดหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบสายส่งการผลิตกำลัง ไฟฟ้า การวิเคราะห์พลังงานความร้อน ในอุปกรณ์ความร้อน หม้อไอน้ำ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องระเหย

   3 (3-0-6)
   5801184

   การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน

   การใช้พลังงานในประเทศไทย หลักการเบื้องต้นทางการจัดการพลังงาน การวางแผนเพื่อการจัดการพลังงาน การตรวจสอบพลังงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ภาพรวมของกระบวนการพลังงานในอาคาร ความต้องการสภาพแวดล้อมภายในอาคารและการจัดการ การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ รูปทรงและการวางตำแหน่งของอาคาร การสำรวจวิเคราะห์พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ทางเลือกของวิธีการจัดการพลังงาน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการพลังงานและด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน

   3 (3-0-6)
   5801204

   เคมีสภาวะแวดล้อม

   การศึกษาและวิเคราะห์มลพิษในอากาศ น้ำและดิน การเกิดปฏิกิริยาและผลต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการทดสอบมลพิษในสภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางเคมีและวิธีใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801216

   เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

   สมบัติทางเคมี สมบัติทางชีวภาพ วิถีชีวสังเคราะห์และการสังเคราะห์เบื้องต้นของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการสกัด การแยก การทำสารให้บริสุทธิ์และการพิสูจน์ชนิดของสาร รวมทั้งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความเป็นพิษและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5801220

   คุณภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

   ชนิดของสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สารไวไฟ สารระเบิดได้ สารกัมมันตรังสี และสารกัดกร่อน การจัดการสารเคมี วิธีเคลื่อน ย้าย วิธีเก็บ วิธีใช้และทำลายสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) และมาตรฐานระบบอื่นๆ

   3 (3-0-6)
   5801221

   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

   ธรรมชาติและการกำเนิดของปิโตรเลียม องค์ประกอบและสมบัติของแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ วัตถุดิบและสารตั้งต้นในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี สารปิโตรเคมีกลุ่มโอเลฟิน และกลุ่มแอโรมาติก มีเทนและอนุพันธ์ของมีเทน

   3 (3-0-6)
   5801227

   เทคโนโลยีเชื้อเพลิง

   สถานการณ์เชื้อเพลิงในปัจจุบัน กระบวนการและผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการกลั่น การควบคุมคุณภาพ ข้อกำหนดจำเพาะของเชื้อเพลิง วิธีทดสอบและเครื่องมือ การทำเชื้อเพลิงให้บริสุทธิ์ เชื้อเพลิงสะอาด เซลล์เชื้อเพลิง การเผาไหม้ การใช้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และภาวะมลพิษ และการควบคุมในการเผาไหม้

   3 (3-0-6)
   5801238

   สรีรวิทยาทั่วไป

   ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา กระบวนการขนส่งและการลำเลียงสารในสิ่งมีชีวิต สมดุลของน้ำและเกลือแร่ เซลล์และหน้าที่ทางสรีรวิทยาของเซลล์ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ที่สำคัญ ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801243

   ชีววิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

   สิ่งมีชีวิตในชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบนิเวศ การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพระบบนิเวศของชุมชน ฝึกทักษะในการวางแผนโครงการเกี่ยวกับชีววิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801257

   ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภทของความหลากหลาย ความหลากหลายภายในประชากร สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโน้มในอนาคต การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   5801293

   ไมโครเทคนิค

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การตรึงตัวอย่าง การฝังในพาราฟิน การตัดเนื้อเยื่อ การย้อมสีเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เพื่อผลิตสไลด์และการศึกษาทางจุลกายวิภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23