Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (128 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครูบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800003

   คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู

   ความเป็นครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด สภาพงานครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้และการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   5800004

   ภาษาไทยสำหรับครู

   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ภาษาเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม หลักการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อ ความหมายอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   2 (1-2-3)
   5800006

   ภาษาอังกฤษสำหรับครู

   การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อการสื่อความหมายทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากสื่อหรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครู

   3 (3-0-6)
   5800013

   ปรัชญาการศึกษา

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา วิเคราะห์การจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

   2 (2-0-4)
   5800016

   หลักสูตร

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการทางด้านหลักสูตร หลักการ แนวคิด พื้นฐาน ในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรนำไปใช้ การประเมินหลักสูตร และฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำหลักสูตรไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800018

   หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

   หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติวางแผนและจัดทำแผนการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   5800072

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมายและการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5800097

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทาบการเรียนรู้ หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ การบริหารการสอบ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   5800098

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย ศึกษาและนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้

   3 (2-2-5)
   5800102

   จิตวิทยาสำหรับครู

   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา เพื่อเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษานำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3 (3-0-6)
   5800106

   การประกันคุณภาพการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   2 (2-0-4)
  2. วิชาชีพครูเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800005

   กฎหมายการศึกษาไทย

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

   2 (2-0-4)
   5800007

   การศึกษาแบบเรียนรวม

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

   2 (2-0-4)
   5800034

   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

   ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนรู้ การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ

   2 (1-2-3)
   5800035

   รูปแบบการจัดการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

   2 (1-2-3)
   5800073

   การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์

   ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการศึกษาในแบบปกติและการจัดการศึกษาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือก ใช้และประเมิน ระบบการศึกษาแบบปกติและระบบออนไลน์

   3 (2-2-5)
   5800086

   การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียน(Authoring systems) ทดลองสร้างและใช้บทเรียน รวมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียน

   3 (2-2-5)
   5800101

   จิตวิทยาเด็ก

   ความหมายและความสำคัญของวัยเด็ก แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเด็กพัฒนาการวัยเด็กในด้านร่างกายอารมณ์และบุคลิกภาพสังคมสติปัญญาและจริยธรรมการส่งเสริมพัฒนาการปัญหาทางด้านพัฒนา การแนวทางการแก้ไขโดยศึกษาจากทฤษฎีผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5800103

   สุขภาพจิตในโรงเรียน

   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่างๆ ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียนได้แก่องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลเงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มีสุขภาพจิต ดีและสุขภาพจิตบกพร่องศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   5800104

   จิตวิทยาเด็กพิเศษ

   ความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษองค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ

   3 (3-0-6)
   5800105

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษาครอบครัว

   ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษาครอบครัว หลักเบื้องต้นและวิธีการให้คำปรึกษาครอบครัว กระบวนการและแนะแนวคิดการให้คำปรึกษาครอบครัว

   3 (3-0-6)
   5800137

   สมองกับการเรียนรู้

   ความหมาย ความสำคัญของสมองกับการเรียนรู้ ส่วนประกอบของสมองกับการเรียนรู้ วิธีการทำงานของสมอง สมองกับการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี การดูแลและพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองที่เหมาะสม การวิเคราะห์การทำงานของสมองแบบองค์รวมและแบบแยกส่วน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมและทำลายการเรียนรู้ของสมอง

   3 (3-0-6)
   5800138

   ดนตรีสำหรับครูปฐมวัย

   เรียนรู้และปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล และ/หรือ เครื่องดนตรีไทยที่ใช้ในวงดนตรี ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ทักษะการอ่านตัวโน้ตและคอร์ด ทักษะการจำบทเพลง คีตปฏิภาณจากทำนองเพลง

   3 (2-2-5)
   5800191

   ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ และเนตรนารีโลก ลูกเสือและเนตรนารีไทย ประเภทและเหล่า ลูกเสือและเนตรนารี หน่วยลูกเสือและเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
   5800193

   พลศึกษาและนันทนาการสำหรับครู

   ความจำเป็นและความต้องการในการออกกำลังกายของเด็กแต่ละวัย เจตคติเกี่ยวกับความ มีน้ำใจ นักกีฬาและการแข่งขันกีฬา การจัดโปรแกรมการบริหารกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะเกมเบ็ดเตล็ด กรีฑาและเลือกฝึกปฏิบัติและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเดี่ยว หรือประเภททีมอย่างน้อยประเภทละ 1 ชนิดศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของนันทนาการ ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

   2 (1-2-3)
  3. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800008

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง การศึกษาและสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานการศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา

   1 (0-2-1)
   5800009

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การทดลองสอนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ การจัดทำรายงานจากประสบการณ์และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1 (0-2-1)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800011

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำการศึกษารายกรณีและวางแผนการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
   5800012

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปรับปรุงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและงานอื่นที่ ได้รับมอบหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ภาค การศึกษาในสถานศึกษา

   6 (270)
  5. รายวิชาเอก บังคับ (74 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800111

   หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย

   ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาและนโยบายของการศึกษาปฐมวัยในประเทศ กลุ่มอาเซียนและในระดับนานาชาติ การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่หลากหลาย การค้นคว้าข้อมูลในการนำแนวคิดใหม่ๆ ศึกษาคุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

   3 (3-0-6)
   5800112

   พัฒนาการและการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

   ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาพัฒนาการ ธรรมชาติ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี ศึกษาพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี

   2 (3-0-3)
   5800113

   สิทธิเด็กและการสงเคราะห์เด็ก

   ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ประวัติความเป็นมาของสิทธิเด็ก หลักและวิธีการสร้างสวัสดิการสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษากฎหมายและการคุ้มครองเด็กในและต่างประเทศ ศึกษาองค์การที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก นโยบายและแนวโน้มของรัฐบาลในการพัฒนาสิทธิเด็กในประเทศไทย รูปแบบการสร้างสวัสดิการตามสิทธิเด็กในโรงเรียน การรณรงค์เพื่อสิทธิเด็ก การขอความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆในการป้องกันสิทธิเด็ก

   2 (3-0-3)
   5800114

   สุขภาวะสำหรับมารดาและเด็ก

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็กในระดับปฐมวัย ศึกษาโรคกับภาวะสุขภาพและความผิดปกติทางสุขภาพของมารดาและเด็ก การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับมารดาและเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเรื่องความปลอดภัยในบ้านและนอกบ้าน การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็ก การวิเคราะห์และประเมินสุขภาพของมารดาและเด็กในระดับปฐมวัย การวิเคราะห์คุณค่าของอาหารและคำนวณแครอรี่ของสัดส่วนอาหารต่อมื้อและต่อวันสำหรับเด็กปฐมวัย มารยาทและการส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารสำหรับเด็ก

   2 (1-2-3)
   5800115

   การเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมายและความองการเล่นของเด็กปฐมวัย แนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการเล่น ทฤษฎีและพัฒนาการการเล่นของเด็กปฐมวัย ประเภทของการเล่นเครื่องเล่นและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาการละเล่นของไทย การออกแบบและการพัฒนาของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินผลพฤติกรรมการเล่นสำหรับเด็ก ศึกษาบทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย การป้องกันอุบัติเหตุจาการเล่นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   5800116

   ศิลปะและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

   แนวคิด หลักสูตรและวิธีการสอนทักษะการใช้เครื่องดนตรี การวิเคราะห์และการประพันธ์เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว จังหวะและกิจกรรมทางดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะและดนตรีสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล การออกแบบและการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีในรูปแบบต่างๆ การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้นวัตกรรม

   3 (2-2-5)
   5800117

   สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ ของสุขศึกษาและพละศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของเกมและการเล่น เทคนิคการจัดกิจกรรมการความหมาย ความสำคัญ ของสุขศึกษาและพละศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของเกมและการเล่น เทคนิคการจัดกิจกรรมการเล่น การออกแบบเกมและการเล่นให้เหมาะกับพัฒนาการและความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบกิจกรรมและการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ศึกษาวิธีการสร้างสุขภาวะที่ดีแบบยั่งยืน การดูแลรักษาสุขภาพและความสะอาดของร่างกาย ความปลอดภัยในการทำกิจกรรม การออกแบบและการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการทางด้านสุขภาวะที่ดีและความแข็งแรงของร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย

   3 (2-2-5)
   5800118

   สมรรถนะหลักและคุณธรรมสำหรับครูปฐมวัย

   ความหมาย คำสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเพื่อประกอบวิชาชีพชั้นสูงตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสมรรถนะหลักตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูปฐมวัย การฝึกทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูปฐมวัย การประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพครูตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตนให้มีจิตวิญญาณที่เหมาะสมกับการเป็นครูปฐมวัย การออกแบบและจัดทำโครงการเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ศึกษาเทคนิควิธีการถ่ายทอด เผยแพร่การปฏิบัติตนที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเรียนรู้เรื่องสังคมแบบพหุวัฒนธรรม

   2 (1-2-3)
   5800119

   ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญของภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ธรรมชาติและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย กระบวนการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางภาษาสำหรับเด็กที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล แนวคิดและหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทางภาษา การออกแบบและการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำรับเด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล การออกแบบและการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวัดผลและการประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมและพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย

   3 (2-2-5)
   5800120

   สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางสังคม รูปแบบและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม ศึกษาเรื่องพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต เพื่อใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

   3 (2-2-5)
   5800121

   คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่าย ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์สำรับเด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

   3 (2-2-5)
   5800122

   ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และจุดมุ่งหมายของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย การออกแบบและการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล การทำกิจกรรมศิลปะแบบเดี่ยวและกลุ่ม การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

   3 (2-2-5)
   5800123

   การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ของการจัดทำหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รูปแบบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน การวิเคราะห์หลักสูตร หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรเฉพาะตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตรที่ดีคำอธิบายรายวิชา

   3 (2-2-5)
   5800124

   การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบการจัดประสบการณ์ให้ครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษาและสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน การผลิตสื่อและการทดลองการจัดประสบการณ์ การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ที่ดี

   3 (2-2-5)
   5800125

   วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่าย เนื้อหา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการจัดกิจกรรมสำรับเด็กที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

   3 (2-2-5)
   5800126

   วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการที่เกี่ยวกับคุณค่าและประเภทของวรรณกรรม ลักษณะของวรรณกรรมและการเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย หลักการออกแบบและสร้างวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆ การปฏิบัติการสร้างวรรณกรรมที่หลากหลาย การศึกษาเทคนิควิธีการเล่าเรื่องราวแบบปากเปล่า การใช้ท่าทางประกอบการเล่าเรื่องราวและการพัฒนาหุ่นแบบต่างๆเพื่อใช้ประกอบการเล่าเรื่องราวสำหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินวรรณกรรมที่ดี

   3 (2-2-5)
   5800127

   ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

   แนวคิดและความจำเป็นของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย การเตรียมความพร้อมของครู ในใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างง่ายๆ การฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ การอ่านอักษร การวิเคราะห์และฝึกการออกเสียงที่เป็นปัญหา การลงเสียงเน้นหนักคำ และการใช้ระดับเสียงสูงต่ำในประโยค การฝึกการใช้รูปแบบและวัฒนธรรมทางภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ การเตรียมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและการผลิตสื่อการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

   3 (2-2-5)
   5800128

   การจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม

   รูปแบบวิถีและการดำรงชีวิตตามแนวคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรมนานาชาติ วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน การสร้างค่านิยมในความเป็นไทยและการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างสง่างามและมั่นคง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการสร้างค่านิยมความเป็นไทย การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายการดังกล่าว

   3 (2-2-5)
   5800129

   ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะ ความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะสำหรับครูปฐมวัย วิธีการสร้างภาพต้นแบบเพื่อใช้ประกอบการสอน การประดิษฐ์ตัวอักษร ภาพการ์ตูน สื่อสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ เศษวัสดุ จากวัสดุภัณฑ์ ชนิดต่างๆ การนำผลงานทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อ ป้ายนิเทศ การตกแต่งกระบะทราย การตกแต่งห้องเรียน การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก การจัดนิทรรศการ และการสร้างสารสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครอง

   2 (1-2-3)
   5800130

   สื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับสื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยปฐมวัย วิวัฒนาการของสื่อและแหล่งเรียนรู้ในระดับปฐมวัย รูปแบบของสื่อและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน การเลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การออกแบบการผลิตสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การจัดเก็บบำรุงรักษาสื่อ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การวิเคราะห์และประเมินสื่อแหล่งเรียนรู้ที่ดี

   2 (1-2-3)
   5800131

   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูปฐมวัย

   แนวคิด ทฤษฎีและหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและการสร้างสื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดเก็บและการบำรุงรักษา บทบาทของครูและผู้ปกครองกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีสารสนสำหรับเด็กปฐมวัย

   2 (1-2-3)
   5800132

   การจัดและบริหารสถานศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงสังคมแบบพหุวัฒนธรรม และสุขภาวะที่ดี ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพของผู้บริหาร กฎหมายและการเปิดสถานศึกษา การนิเทศและการติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากร การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดโครงสร้างขององค์การและการจัดระบบงานเพื่องานประกันคุณภาพ

   2 (3-0-3)
   5800133

   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดหลักของการวัดและการประเมิน ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมิน และจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิค วิธีการประเมินในรูปแบบต่างๆ การออกแบบเครื่องมือวัดและการประเมินพัฒนาการในรูปแบบต่างๆ การทดลองใช้ การนำเสนอผลการประเมิน และการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมิน

   3 (2-2-5)
   5800134

   การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

   ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เทคนิคและวิธีการในการศึกษาสังเกตพฤติกรรมเด็ก การวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมที่มีปัญหาของเด็กปฐมวัย การบันทึกพฤติกรรมและการแปลความหมายของพฤติกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักจิตวิทยา ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและแนวทางในการปรับพฤติกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

   2 (1-2-3)
   5800135

   นวัตกรรมและรูปแบบการสอนทางการศึกษาปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมในและต่างประเทศ การวิเคราะห์และประเมินนวัตกรรมกับบริบทที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับสังคมไทย การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตามบริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การทดลองใช้การวิเคราะห์และประเมินนวัตกรรมที่ดี

   3 (2-2-5)
   5800136

   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดของครอบครัวที่มีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปัญหาครอบครัว บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย แนวคิดและหลักการการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง รูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง การออกแบบและการจัดโปรแกรมการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครองในรูปแบบต่างๆ การออกแบบสื่อและการสร้างการสื่อสารที่ดีกับผู้ปกครอง เทคนิคและวิธีการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การวิเคราะห์และประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

   2 (1-2-3)
   5800139

   การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

   แนวคิด หลักการและรูปแบบการวิจัยชั้นเรียน การออกแบบการวิจัยชั้นเรียน ขั้นตอนในงานวิจัยชั้นเรียน การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
   5800140

   การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

   ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการจัดสัมมนาที่ทันสมัย การสัมมนาปัญหาทางการศึกษาปฐมวัยในมิติต่างๆ ศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการสัมมนาแบบต่างๆ กระบวนการและการปฏิบัติการจัดสัมมนา การออกแบบการจัดสัมมนาตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันและอนาคต

   3 (2-2-5)
  6. วิชาเอก เลือก (4 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800107

   การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล

   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และหลักการของการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล ศึกษาพัฒนาการของเด็กแรกเกิด –3 ปี รูปแบบการจัดโปรแกรมบริบาลในและต่างประเทศ ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กบริบาล การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของเด็กบริบาล การออกแบบและการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กบริบาลตามหลักการเศรษฐกิจพอ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการสำหรับเด็กบริบาลที่มีความแตกต่างกัน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานบริบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็ก การวิเคราะห์และประเมินผลการจัดโปรแกรมการพัฒนาเด็กบริบาลที่ดี

   2 (1-2-3)
   5800108

   ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมายและความสำคัญของทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย การศึกษารูปแบบพัฒนาการทางทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย (ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดแบบมีเหตุผล ทักษะการคิดแบบวิจารญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) การออกแบบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆสำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์และประเมินทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

   2 (1-2-3)
   5800109

   ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย แนวคิด และขอบข่ายของทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย การเรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมในประเทศ การออกแบบและการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตในรูปแบบต่างๆ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมและจัดกิจกรรมทักษะชีวิต การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย

   2 (1-2-3)
   5800110

   บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย

   ความหมาย ความสำคัญของบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอกสำหรับครูมืออาชีพ การสร้างความตระหนัก ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ การทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและชุมชน

   2 (1-2-3)
   5800141

   การศึกษาอิสระ

   การค้นคว้าอิสระเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระในหัวข้อที่ตกลงกัน นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติ หัวข้อที่ศึกษาขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ภายใต้กรอบที่สาขาการศึกษาปฐมวัยกำหนด มีการกำหนดระยะเวลา ความยากง่าย ปริมาณเนื้องานที่ต้องศึกษาและวิธีการประเมินผลเอาไว้ ผู้เรียนทำการศึกษาในเรื่องที่ได้รับอนุมัติด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาและ/หรือนำเสนอปากเปล่า

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23