Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 53 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (0 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (53 หน่วยกิต)
  1. หมวดวิชาสัมพันธ์ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   4921413

   การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   4921564

   วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

   3 (2-2-5)
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   4921391

   หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา

   3 (2-2-5)
   4921392

   นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา

   3 (2-2-5)
   4921394

   การบริหารทรัพยากรและสารสนเทศทางการศึกษา

   3 (2-2-5)
   4921404

   การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา

   3 (2-2-5)
   4921565

   การบริหารกิจกรรมนักเรียน

   3 (2-2-5)
   4921566

   นักบริหารมืออาชีพ

   3 (2-2-5)
   4961559

   การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

   3 (2-2-5)
  3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก (แผน ก เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   4921390

   ภาวะผู้นำทางการศึกษายุคใหม่

   3 (2-2-5)
   4921393

   การบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   3 (2-2-5)
   4921401

   การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

   3 (2-2-5)
   4921402

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์

   3 (2-2-5)
   4921417

   การจัดการความรู้และการจัดการผลงานวิชาการ

   3 (2-2-5)
   4921418

   กฎหมายการศึกษา

   3 (2-2-5)
   4921419

   สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษาไทย

   3 (2-2-5)
   4921420

   การบริหารแผนงานและโครงการ

   3 (2-2-5)
   4921440

   สัมมนาการบริหารการศึกษา

   3 (2-2-5)
   4921450

   การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ

   3 (2-2-5)
   4921451

   เศรษฐศาสตร์การศึกษา

   3 (2-2-5)
   4921452

   การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ

   3 (2-2-5)
   4921453

   สถาบันการศึกษากับชุมชน

   3 (2-2-5)
   4921454

   การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การทางการศึกษา

   3 (2-2-5)
   4921455

   การนิเทศการศึกษาสมัยใหม่

   3 (2-2-5)
  4. วิทยานิพนธ์ (แผน ก เรียน 12 นก. แผน ข เรียน 6 นก.) (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   4911456

   การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   6 (0-0-0)
   4911572

   วิทยานิพนธ์

   12 (0-0-0)
  5. รายวิชาเสริม (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   4921395

   ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

   2 (1-2-3)
  6. ประมวลความรู้ (สอบเฉพาะแผน ข) ( หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   4512168

   ผลการสอบประมวลความรู้

   0 (0-0)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (0 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23