Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ประกาศรับสมัครงาน
2019-08-16 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2019-08-08 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-07-11 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-07-03 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2019-06-13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-06-05 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2019-05-25 ประกาศรับสมัครงาน Wellness Green Shop สาขานครสวรรค์
2019-05-17 รับสมัครบุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-05-03 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-05-03 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2019-04-29 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-04-03 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-04-03 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-04-02 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2019-02-13 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนันสนุน
2019-02-11 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-02-11 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-02-11 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-12-24 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-12-06 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2018-12-06 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-11-15 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-11-14 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-11-14 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-10-03 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-10-03 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-10-03 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2018-09-28 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-09-18 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-09-13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2018-08-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-16 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-16 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-08-06 รับสมัครคนพิการเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2018-07-31 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-07-31 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2018-07-31 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-07-31 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2018-07-23 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-07-16 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-07-11 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบการแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2018-07-11 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบการแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-07-02 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-06-27 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2018-06-27 เลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-06-20 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2018-06-13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-05-16 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-05-16 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-05-16 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-05-08 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-05-02 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2018-04-23 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2018-04-09 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-04-09 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-04-03 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2018-04-02 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2018-03-14 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-02-26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-02-14 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-02-14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2018-01-30 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-01-26 บริษัท เอไอเอ เปิดรับสมัครตัวแทนประกันชีวิต
2018-01-16 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-01-12 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-01-09 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-01-03 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-12-27 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-12-27 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-12-18 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2017-12-14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2017-12-13 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-12-13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-11-30 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2017-11-28 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-11-28 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-11-15 รับสมัครบุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-11-15 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-10-25 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-10-25 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-26 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2017-09-25 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2017-09-21 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-21 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-09-18 รับสมัครบุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-07 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-28 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-07-26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-07-25 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-07-07 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-07-06 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2017-06-30 รับสมัครบุุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2017-06-30 รับสมัครบุุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2017-06-30 รับสมัครบุุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2017-06-29 รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-06-26 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-06-12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-06-12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-06-01 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2017-05-02 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-05-02 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-04-28 รับสมัครแม่บ้านโรงแรมจำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-04-25 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-04-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ)
2017-04-03 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2017-03-24 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-03-01 รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-02-21 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-02-06 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ)
2017-02-06 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-01-24 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-01-10 ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
2017-01-04 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-12-26 รับสมัครพนักงานประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)
2016-12-26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-12-08 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-11-29 ขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ(อาคารต้นน้ำ)
2016-11-23 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2016-11-23 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-11-10 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-11-10 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2016-11-08 รับสมัครพนักงานประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)
2016-10-19 รับสมัครบุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ
2016-10-18 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2016-10-08 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2016-10-07 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-09-21 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-09-12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-08-23 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์
2016-08-17 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2016-08-09 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-07-29 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-07-29 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-07-29 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-07-26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดทศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-20 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-08 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-01 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-05-30 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-05-13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-04-19 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-03-14 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-03-14 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2016-03-02 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-03-01 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-02-10 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-02-10 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2016-02-10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2016-02-04 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนุักงานในสถาบันอุดมศึกษาุุตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2016-02-03 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-02-03 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีเหตุพิเศษดำแหน่งประเภทวิชาการ
2016-01-18 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2015-12-30 รับบุคคลเพื่อสอบแข่งขันพนักงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2015-12-30 การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2015-12-28 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(นักวิทยาศาสตร์)
2015-12-28 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2015-12-17 รับสมัครอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2015-11-21 รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-11-19 รับสมัครบุคคลเป้็นลูกจ้างชั่วคราว
2015-11-11 รับสมัครอาจารย์/ครูพี่เลี้ยง 3 อัตรา
2015-11-09 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2015-10-17 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2015-10-09 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2015-09-30 รับโอนข้าราชการพลเรือน
2015-09-30 รับสมัครบุคคลแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งสายสนับสนุน
2015-09-12 รับสมัครนักวิจัย ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
2015-09-02 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก(ย่านมัทรี)
2015-09-02 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2015-08-30 การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถาบันอุดมศึกษา
2015-08-07 ขอยกเลิกประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)
2015-07-25 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)
2015-07-17 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งวิชาการ)
2015-07-14 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)
2015-07-14 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2015-06-27 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ)
2015-06-05 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ Job Announcement: Full-time English Teacher at Nakhon Sawan Rajabhat University
2015-06-02 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)
2015-05-20 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
2015-05-20 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
2015-05-01 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2015-05-01 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2015-04-27 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ)
2015-04-20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ)
2015-03-26 บริษัท ออสสิริส สัตหีบ โกลด์ แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา
2015-03-06 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2015-03-06 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
2015-01-26 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2015-01-20 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
2015-01-15 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2015-01-10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2014-12-24 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2014-12-24 รับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
2014-11-29 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)
2014-11-13 รับสมัครบุคคลชั่วคราวสายวิชาการ
2014-11-10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2014-10-31 รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2014-10-31 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2014-09-11 รับสมัครบุคคลเป้็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23