Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ประกาศผลสอบ
2021-08-31 ผลการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ และ ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2021-08-13 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ กรณีมีเหตุพิเศษ และบัญชีสำรองผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2021-07-27 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2021-07-06 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-06-21 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-06-17 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2021-06-14 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-04-09 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-04-09 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-04-09 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-03-28 รายชื่อผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2021-03-08 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2021-03-01 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-02-25 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2021-02-23 ผลการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2021-02-10 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2021-01-25 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-01-22 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-01-12 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2021-01-11 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2021-01-09 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-12-30 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2020-12-28 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-12-18 ผลการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2020-12-18 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-11-27 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-11-25 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2020-11-23 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-11-18 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-11-12 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2020-11-11 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-11-06 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2020-10-16 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-10-08 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-08-28 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-08-19 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-08-03 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-07-24 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-06-29 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-06-19 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-06-02 การเลื่อนสอบแข่งขันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2020-03-05 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2020-02-17 ผลการสอบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-01-23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2020-01-20 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ
2019-12-26 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2019-12-26 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-12-26 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-12-13 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-12-13 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-12-09 ผลการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
2019-11-22 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-11-12 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-11-01 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-10-24 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2019-09-06 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-08-09 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานอธิการบดี
2019-07-24 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-07-08 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2019-07-08 ขอยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2019-07-05 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-06-11 ประกาศผลการสอบเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2019-05-29 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
2019-05-29 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน
2019-05-10 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-04-10 ผลการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
2019-03-29 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2019-03-29 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2019-03-25 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-03-11 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2019-03-01 ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2019-01-18 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2019-01-18 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2018-12-11 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง คนงาน
2018-12-11 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-12-11 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-12-06 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-12-06 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2018-11-27 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
2018-11-06 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2018-10-31 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2018-10-29 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-10-29 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2018-09-20 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-09-18 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-09-14 ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน(คนพิการ)
2018-09-14 ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2018-08-29 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-08-27 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-08-23 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-08-23 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2018-08-03 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-07-23 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีเหตุพิเศษ
2018-07-02 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-06-15 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-06-14 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2018-06-11 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-05-25 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2018-05-22 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2018-04-17 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-04-03 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-03-30 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีเหตุพิเศษ
2018-03-28 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรผู้จัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
2018-03-22 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2018-03-06 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-02-19 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-02-12 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-02-05 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-02-02 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-02-02 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-01-23 ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
2018-01-22 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-01-15 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-01-11 ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2018-01-11 ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2017-12-13 ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2017-12-13 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-11-28 ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
2017-11-28 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-11-23 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-11-09 ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2017-11-02 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-10-25 ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
2017-10-05 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-29 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-08-16 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2017-08-07 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2017-07-31 ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2017-07-21 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานอธิการบดี (ย่านมัทรี) จำนวน 1 อัตรา
2017-07-14 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2017-07-13 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2017-07-07 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-06-12 ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2017-06-08 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-04-21 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2017-03-06 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-02-21 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2017-01-30 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-12-30 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-12-30 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-12-24 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-12-21 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-12-14 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)
2016-11-30 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-11-21 ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-11-21 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2016-11-08 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-10-18 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-10-11 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-10-06 ผลการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-10-04 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-09-21 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-09-09 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2016-09-09 ประกาศผลการแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-09-01 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-08-23 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-07-29 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-07-26 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-07-01 ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-06-24 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-06-09 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-05-24 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-05-13 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-04-11 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-04-04 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-03-11 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-03-08 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2016-03-01 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-02-29 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีเหตุพิเศษตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-02-15 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-01-22 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2016-01-16 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-12-22 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-12-19 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-12-12 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-12-04 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-12-04 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-11-18 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ
2015-11-03 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 พ.ย.58
2015-11-02 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
2015-10-09 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2015-09-28 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-09-24 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ
2015-08-07 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-08-07 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)
2015-08-07 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)
2015-07-25 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-07-02 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2015-06-30 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2015-06-24 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2015-06-02 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-04-24 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2015-03-30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2015-03-10 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2015-02-24 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2015-02-20 ผลการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2015-02-06 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-02-05 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2015-01-21 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
2014-12-29 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23