Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
2020-03-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน
2020-02-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์เนื้อดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟเมสสเปกโตรมิเตอร์ (GCMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดลองการสั่นสะเทือน ๑ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิการให้งานซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ FortiGate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศึกษา(ชุดฝึกประกอบการเรียนระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์อัตโนมัติ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2020-01-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สาขาขีววิทยา) (ครั้งที่ ๒)
2019-03-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนว น ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน๓รายการ (สาขาฟิสิกส์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำน วน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
2019-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเชื่อมโยงเครือ ข่ายสายใยแก้วนำแสงจากระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ไปยังศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
2019-02-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างศูน ย์กีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23