Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
2019-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
2019-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเชื่อมโยงเครือ ข่ายสายใยแก้วนำแสงจากระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ไปยังศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
2019-02-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างศูน ย์กีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23