Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2019-08-20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-13 ประกาศขายทอดตลาดโครงรถบัสเก่า พร้อมเบาะที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
2019-07-09 ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
2019-06-14 ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-05-15 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV และ IP Camera จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV และ IP Camera จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สาขาขีววิทยา) (ครั้งที่ ๒) ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-08 ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารและอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-05 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-05 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน๑ห้อง(ครั้งที่๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2019-02-27 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-26 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเก่า ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-06 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาเคมี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-31 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
2019-01-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จำนวน๑งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2019-01-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน๑หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-09 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2018-08-08 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2))
2018-08-07 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2))
2018-08-03 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 งาน
2018-08-03 ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา งานประกวดราคาซื้อระบบวงจรปิด IP CAMERA จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2018-07-20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน)
2018-07-20 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงประตูและห้องพักอาจารย์ อาคาร 9 ศูนย์การศึกษาย่านัมทรี จำนวน 1 งาน
2018-07-18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานปรับปรุงประตูและห้องพักอาจารย์ อาคาร 9 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
2018-07-10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-05 ประกวดราคาจ้างจัดทำตะแกรงกันนก อาคาร 10 จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-04 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์ จำนวน 2 รายการ)
2018-07-03 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานจัดทำตะแกรงกันนก อาคาร 10 )
2018-06-26 ประกวดราคาซื้องานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระบบเสียงสำหรับห้องประชม)
2018-06-21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 งาน)
2018-06-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ย่านมัทรี) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-18 ประกวดราคาซื้องานระบบวงจรปิด IP camera จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-05 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์(e-bidding)เลขที่ e-bidding11/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
2018-06-04 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ย่านมัทรี) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
2018-06-04 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) งานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
2018-05-28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบกล้องวงจรปิด IP camera จำนวน 1 ระบบ)
2018-05-28 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-05-22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ย่านมัทรี) จำนวน 1 งาน)
2018-05-22 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ย่านมัทรี) จำนวน 1 งาน
2018-05-17 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) งานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน
2018-05-17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน)
2018-05-17 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-05-17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ)
2018-04-27 ประกวดราคาจ้างผลิตครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-04-27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างผลิตครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ)
2018-03-27 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-03-22 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-03-22 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-03-22 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-03-15 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-03-08 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2
2018-03-02 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-03-02 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-03-02 ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-03-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ
2018-03-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ
2018-03-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
2018-03-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
2018-02-20 ประกวดราคาซื้องานระบบโสตและระบบโสตทัศน์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์จำนวน๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-02-14 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR )(ครั้งที่ 2)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน1รายการ(งานระบบโสตและระบบโสตทัศน์ จำนวน 1 ระบบ)
2018-02-08 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้องานระบบโสตและระบบโสตทัศน์ จำนวน 1 ระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-02-08 เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบบโสตและโสตทัศน์ จำนวน 1 ระบบ
2018-01-31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)
2018-01-26 ประกวดราคาซื้อค่าการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-01-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-01-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2018-01-09 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เลขที่ แผน สนอ001/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561
2018-01-04 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-12-21 ประกวดราคาซื้อ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-12-20 ประกวดราคาซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่องานบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-12-20 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Wireless Access Point ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2017-12-15 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-12-13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-12-13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-12-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2017-12-01 ร่างขอบเขตงาน(Terns of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์(ครั้งที่2)
2017-11-23 ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
2017-11-01 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ)
2017-10-31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ กจก155/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
2017-10-25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ สนอ 016/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560
2017-10-24 ร่างขอบเขตงาน (Terns of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
2017-10-19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ สนอ013/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
2017-10-19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เครื่องพิมพ์ไวนิล)
2017-10-19 ประกวดราคาซื้อครุภัีณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระบบการเรียนการสอนทางไกล)
2017-10-18 ประกวดราคาจ้าง ซ่อมรถบัส 40-0229 (บัสใหญ่) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-10-17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ สนอ011/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
2017-09-26 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดจ้างซ่อมรถบัส 40-0229 (บัสใหญ่) จำนวน 1 คัน
2017-09-26 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
2017-09-18 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ สนอ 007/2561 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560
2017-09-18 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ สนอ 006/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
2017-09-18 ร่างขอบเขตงาน TOR (งานจัดจ้างซ่อมรถบัส 40-0229 (บัสใหญ่) จำนวน 1 คัน)
2017-09-08 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561เลขที่ สนอ005/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560
2017-09-05 ประกวดราคาราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2017-09-05 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ สนอ 004/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560
2017-09-05 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ สนอ003/2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560
2017-09-05 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ สนอ 002/2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560
2017-09-05 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่ สนอ 001/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
2017-08-23 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2017-08-21 ประกาศสอบราคาซื้อครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2017-08-21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2017-08-21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2017-08-21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2017-08-18 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว คสล.ทางเข้าหลัก ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-08-18 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2017-08-18 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
2017-08-17 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
2017-08-17 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ
2017-08-17 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2017-08-17 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2017-08-15 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ
2017-08-15 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ
2017-08-15 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2017-08-15 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
2017-08-03 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ประชุม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-08-03 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ประชุม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-07-31 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานปรับปรุงรั้ว คสล. ทางเข้าหลัก ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี จำนวน 1 งาน
2017-07-24 ประกวดราคาจ้างซ่อมรถบัส 40-0229 (บัสใหญ่) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-07-12 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ประชุม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี จำนวน 1 งาน
2017-07-03 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดจ้างซ่อมรถบัส 40-0229 (บัสใหญ่) จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-06-15 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดจ้างซ่อมรถบัส 40-0229 (บัสใหญ่) จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-05-03 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี 1031 และ 1032
2017-03-14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2017-03-08 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2560
2017-03-02 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2017-03-02 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
2017-02-28 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-02-23 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR )
2017-02-22 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) (ครั้งที่ 2)
2017-02-20 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2017-02-15 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (โรงอาหาร อาคาร 9 และหอวัฒนธรรม) (ครั้งที่ 2)
2017-02-10 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR )
2017-02-01 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2)
2017-01-26 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
2017-01-23 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2016-12-29 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่ 2)
2016-12-28 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2016-12-27 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2016-12-16 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) (ครั้งที่ 7)
2016-12-15 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (โรงอาหาร อาคาร 9 และหอวัฒนธรรม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2016-12-07 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
2016-12-06 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) (ครั้งที่ 6)
2016-11-30 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2)
2016-11-25 ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-11-25 ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-11-24 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครั้งที่ 2)
2016-11-24 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 งาน
2016-11-21 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงอาคาร (โรงอาหาร อาคาร 9 และหอวัฒนธรรม)
2016-11-21 (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ 5)โครงการประกวดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2016-11-21 (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ 4)โครงการประกวดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2016-11-17 การสอบราคาหาผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
2016-11-17 การสอบราคาหาผู้ดำเนินการร้านถ่ายรูปในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
2016-11-17 การสอบราคาหาผู้ดำเนินการร้านถ่ายรูปในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
2016-11-17 การสอบราคาหาผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
2016-11-17 การสอบราคาหาผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
2016-11-17 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) (ครั้งที่ 3)โครงการประกวดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2016-11-16 สอบราคาซื้อการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ระยะการเวลาการใช้งาน 1 ปี
2016-11-14 ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2016-11-10 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) (ครั้งที่ 2)โครงการประกวดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2016-11-08 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
2016-11-03 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ
2016-11-03 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
2016-11-02 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
2016-11-02 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
2016-10-31 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครั้งที่ 2)
2016-10-31 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
2016-10-27 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ
2016-10-25 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ครั้งที่ 2)
2016-10-12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
2016-10-11 ประกวดราคาจ้างงานเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วม
2016-10-03 แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร (อาคารต้นน้ำ)
2016-10-03 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2016-10-03 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 โครงการงานเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วม ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
2016-09-30 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2016-09-30 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
2016-09-28 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2016-09-27 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วม ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
2016-09-14 การให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการ(อาคารต้นน้ำ)
2016-09-13 แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ
2016-09-07 สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-08-15 การให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม
2016-08-15 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
2016-08-09 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้อง 1054 และ ห้อง 113
2016-08-04 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้อง 1054 และ 113 จำนวน 1 โครงการ
2016-08-02 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้อง 1054 และห้อง 113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-07-28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-07-11 สอบราคาจ้างจัดทำชุดกีฬานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2,700 ชุด
2016-07-11 สอบราคาจ้างจัดทำชุดกีฬานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2,700 ชุด
2016-06-22 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-22 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-10 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-10 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-03 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-03 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2016-06-01 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23