Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2019-06-14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายการวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 35 รายการ)
2019-05-15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-03-07 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สาขาขีววิทยา) (ครั้งที่ 2)
2019-03-05 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒)
2019-03-05 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
2019-02-26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ)
2019-02-13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สาขาฟิสิกส์) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงส่วนบริการ(ห้องสมุด) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาชีววิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-08 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์๑ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
2019-01-29 ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสายใยแก้วนำแสงจากระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ไปยังศูนย์การศึกษาย่านมัทรี (e-bidding)
2019-01-29 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference :TOR) โครงการปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
2019-01-28 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
2019-01-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-22 ประกาศขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (อาคารโรงเรียนสาธิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-01-21 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ๘ , ๙ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) และอาคาร ๑๕ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-16 ยกเลิกประกาศ เรื่องประกาศขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (อาคารโรงเรียนสาธิต)
2019-01-15 ประกาศขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (อาคารโรงเรียนสาธิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-01-14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ) ครั้งที่ 2
2019-01-14 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)ก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
2019-01-11 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)โครงการลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
2019-01-11 ประกวดราคาซื้อระบบพื้นฐานห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-10 ประกวดราคาซื้อการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-09 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานปรับปรุงอาคารเรียน ๘ , ๙ (ศูนย์การศึกษาย่า นมัทรี) และอาคาร ๑๕)
2019-01-09 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ๑ ปี)
2019-01-09 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ชุดทดสอบ Bomb calorimeter)
2019-01-07 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-03 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-27 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)โครงการลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-12-26 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) ก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-12-26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อาคารโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 หลัง)
2018-12-26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จัดซื้อแบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP)
2018-12-24 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
2018-12-24 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ระบบโทรทัศวงจรปิด CCTV และ IP Camera จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
2018-12-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
2018-12-12 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ระบบโทรทัศวงจรปิด CCTV และ IP Camera จำนวน 1 ระบบ
2018-12-12 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
2018-12-11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระบบกล้องวงจรปิด CCTVและIP Camera จำนวน 1 ระบบ)
2018-12-07 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด) (ครั้งที่ 2)
2018-12-07 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3
2018-12-07 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3
2018-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-29 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) งานปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
2018-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบ e-Library เพื่อการสืบค้นออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
2018-11-26 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด)
2018-11-26 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2
2018-11-23 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2018-11-23 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2
2018-11-20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน (เก้าอี้สัมมนา จำนวน 1,500 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2018-11-19 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
2018-11-16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ)
2018-11-15 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2018-11-13 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
2018-11-13 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ)
2018-11-13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน (ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2018-11-12 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้สัมมนา จำนวน 1,500 ตัว) (ครั้งที่ 2)
2018-11-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคตำบลย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์จำนวน1งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2018-11-06 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้สัมมนา จำนวน 1,500 ตัว)
2018-11-06 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายการ เก้าอี้สัมมนา จำนวน 1,500 ตัว)
2018-11-06 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2018-11-06 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) (ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด) (ครั้งที่ 2)
2018-11-05 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-05 ประกวดราคาซื้อระบบ e-Library เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-01 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 3)
2018-10-26 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) (ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด)
2018-10-26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ลิฟท์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด)
2018-10-26 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2018-10-26 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ระบบ e-Library เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
2018-10-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน๑รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 2)ชุดวิเคราะห์และทดสอบสมรรถนะ การแปลงพลังงาน
2018-10-16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ชุดวิเคราะห์และทดสอบสมรรถนะการแปลงพลังงาน จำนวน ๑ ชุด)
2018-10-16 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
2018-10-09 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2018-10-05 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ระบบ e-Library เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
2018-10-05 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระบบ e-Library เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ)
2018-10-04 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคตำบลย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-10-03 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานปรับปรุงประตูและห้องพัก อาจารย์ อาคาร ๙ ย่านมัทรี จำนวน ๑ งาน)
2018-10-03 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน)
2018-10-03 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟท์ ระยะ1 ปี)
2018-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-20 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2018-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ)
2018-09-14 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
2018-09-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-07 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-05 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ )
2018-08-31 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-31 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-24 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
2018-08-22 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ )
2018-08-17 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
2018-08-17 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร
2018-08-09 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23