Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ประกาศร่างประกวดราคา
2021-03-04 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ 2
2021-03-01 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
2021-02-09 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัย จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
2021-02-03 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
2021-01-29 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัย จำนวน 1 ระบบ
2021-01-28 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
2021-01-28 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ครั้งที่ 2)
2021-01-27 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR )โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2021-01-27 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน ๑ ชุด
2021-01-18 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 หลัง
2021-01-07 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-05 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2020-12-22 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-03-25 ร่างขอบเขตงาน(Term of Reference:TOR)โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-02-27 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
2020-02-18 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-12 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2
2020-01-29 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
2020-01-29 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-24 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2
2020-01-20 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-16 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน
2020-01-06 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 2)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-12-23 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-03-12 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ IP Camera จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 4)
2019-03-07 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาชีววิทยา) (ครั้งที่ 2)
2019-02-18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-08 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2019-02-07 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาฟิสิกส์)
2019-02-07 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
2019-02-07 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
2019-01-28 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาชีววิทยา)
2019-01-22 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาเคมี)
2019-01-17 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-01-16 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-01-15 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2015-02-13 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ 3) โครงการงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 3 และ อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2015-02-06 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 3 และ อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23