Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ประกาศร่างประกวดราคา
2019-03-12 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ IP Camera จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 4)
2019-03-07 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาชีววิทยา) (ครั้งที่ 2)
2019-02-18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-08 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
2019-02-07 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาฟิสิกส์)
2019-02-07 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
2019-02-07 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
2019-01-28 ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาชีววิทยา)
2019-01-22 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาเคมี)
2019-01-17 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-01-16 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-01-15 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2015-02-13 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ 3) โครงการงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 3 และ อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2015-02-06 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 3 และ อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23