Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ประกาศร่างประกวดราคา
2019-01-17 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-01-16 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-01-15 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2015-02-13 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ 3) โครงการงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 3 และ อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2015-02-06 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 3 และ อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23