Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์
2018-12-07 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
2018-12-04 การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "นครสวรรค์ศึกษา"
2018-11-29 พิธีเชิญเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
2018-11-27 ประกาศการหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-18 [ขอเชิญ] ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีเคารพบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-11-14 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางวิชาชีพบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2018-11-14 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ
2018-11-07 การใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๒
2018-11-06 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-11-06 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 30 ตำแหน่ง
2018-11-06 บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบุคลากรเพื่อมาร่วมงาน
2018-11-05 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรม "ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไทย" ชุดองค์ความรู้ ว่าด้วยเรื่อง : งานใบตอง
2018-10-16 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนนายห้างโรงปูนและทุน(set)
2018-10-12 รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 2561
2018-10-12 นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถเชื่อมต่อ "ARITC Line Connect" ได้แล้ววันนี้!!!
2018-10-11 ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)
2018-10-10 12 ตุลาคม "คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์"
2018-10-10 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ของกรมการท่องเที่ยว
2018-09-28 ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกรุ่น ทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาว เขียวเหลือง”
2018-09-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2561
2018-09-18 เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
2018-09-13 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 20
2018-09-11 อบรมยุทธศาสตร์ชาติที่ 2
2018-09-08 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561
2018-09-08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561
2018-09-07 ผลการคัดเลือกชั่วคราว สายวิชาการ ลูกจ้าชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์
2018-09-05 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
2018-08-30 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
2018-08-22 ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ set)
2018-08-21 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศีกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-21 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-08-20 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
2018-08-20 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิ SET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
2018-08-15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-14 ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี ๒๕๖๑
2018-08-09 ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-06 กำหนดผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-03 งานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-03 พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
2018-08-01 ขอเรียนเชิญเข้าร่วม พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
2018-08-01 ปิดรับสมัคร และ ปิดรับชำระเงิน ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-01 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
2018-07-22 ประกาศ กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รอบแรก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2018-07-16 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคัดเลือกคณะกรรมการสภามหาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2018-07-16 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-07-16 แจ้งปิดบริการ 17-20 ก.ค. 2561
2018-07-14 ตารางเวลารถ รับ-ส่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-07-12 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2018-07-12 ประกาศรับสมัครสอบ Toeic ให้กับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก
2018-07-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
2018-07-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2018-07-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์เลือก จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
2018-07-10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-07-10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-06 งานประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม : ในมิติแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น"
2018-07-05 ประกาศเลื่อนการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 61
2018-07-05 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2018-07-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
2018-07-03 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2018-07-03 สาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) จำหน่ายลูกกบนา
2018-07-01 รับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-06-30 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โครงการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2018-06-27 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
2018-06-23 [ประกาศ] การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไข
2018-06-22 สัมพันธ์จากอดีตถึงปัจจุบัน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-06-20 การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2018-06-20 สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อ ประจำปี 2561
2018-06-20 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ"
2018-06-20 การสรรหากรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ
2018-06-20 การสรรหากรรมการสภาวิชาการซึ่่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
2018-06-20 ประกาศที่พักอาศัยว่าง (หอพักเทวาพิทักษ์ ห้องเลขที่ 311 และ 406)
2018-06-20 ประกาศที่พักอาศัยว่าง(บ้านแถวพื้นที่ย่านมัทรี) ห้องที่ 8
2018-06-17 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
2018-06-14 ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018
2018-06-14 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-06-13 ให้นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยฯ เตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวเข้าพักมหาวิทยาลัยฯ
2018-06-13 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการกิจการศูนย์อาหาร
2018-06-06 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์"
2018-06-06 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "๒๕ ปี หอวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์นครสวรรค์"
2018-05-30 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คว้า 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
2018-05-24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3
2018-05-24 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"
2018-05-22 "รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา"
2018-05-21 การประชุม ๔ สภา
2018-05-20 ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-05-18 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
2018-05-15 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน"
2018-05-12 ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
2018-05-09 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ศิลปะและวรรณกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
2018-04-30 ประกาศเรื่องการจองหอพัก
2018-04-26 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2018-04-09 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญู 2561
2018-04-05 นักศึกษาราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองอันดับ 1 ประกวดคลิปวีดิโอเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
2018-04-04 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-04-02 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย การประกวด clip video เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2561
2018-03-30 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)
2018-03-29 ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต วูดวิน รีไสทอล
2018-03-27 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2018-03-27 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2018-03-22 แจ้งปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
2018-03-21 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ร่วม‎พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2018-03-16 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการลงทะเบียนอุปกรณ์รับสัญญาณ WIFI ผ่านระบบออนไลน์
2018-03-14 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ประวัติศาสตร์สัญจร เรื่อง "อินเดีย : อดีต-ปัจจุบัน”
2018-03-14 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบูรณาการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 3 เรื่อง ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
2018-03-14 ขอเชิญนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
2018-03-13 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ Mobile Application
2018-03-13 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ Mobile Application
2018-03-08 ประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และเชิญช่วนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2018-03-07 การหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-03-04 ประกาศรายชื่อ18แข้ง ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย
2018-02-24 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-02-23 ขอเชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมมานาฟรี ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561
2018-02-22 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-02-21 ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมคัดเลือกซื้อหนังสือเข้าหอสมุด ในงาน Books&IT Fair 2018
2018-02-16 การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-02-12 ขอเชิญเข้าร่วมเนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
2018-02-12 ขอเชิญเข้ารวมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4
2018-02-08 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ
2018-02-06 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี(ESPReL)
2018-02-06 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-02-03 ขอแสดงความยินดี นักกีฬา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
2018-02-02 ขอเชิญชวนทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และแต่งกายตามเทศกาลสำคัญต่างๆ
2018-02-02 โครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และ Art and Design 8
2018-02-01 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"สื่อใหม่"ทรัพยากรสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ฟรี!!
2018-01-30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย และบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน”
2018-01-25 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” และเทคนิคการบริหารหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2018-01-18 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"
2018-01-16 การคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
2018-01-15 โครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
2018-01-11 เปิดให้เช่าพื้นที่วางเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ประจำปี 2561
2018-01-11 การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
2018-01-10 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2018-01-08 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-01-08 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561
2018-01-08 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
2018-01-05 แจ้งปิดบริการ "เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 15"
2018-01-04 อบรมฟรี!!!! INFOGRAPHIC เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
2018-01-03 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-01-03 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2017-12-27 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต
2017-12-21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม
2017-12-21 การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2017-12-20 เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบปี 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ภาษา
2017-12-19 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
2017-12-19 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านการออกแบบ
2017-12-18 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค ฟรี!!!!!
2017-12-18 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
2017-12-14 การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2017-12-14 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
2017-12-14 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-12-12 ขอเชิญร่วมอบรม "VR App Development for Education and Learining"
2017-12-06 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”
2017-12-06 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager:RM)
2017-12-03 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)
2017-12-01 แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
2017-12-01 ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Papers) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2018
2017-12-01 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ ขอแสดงความนยินดีกับอาจารย์ ทีไ่ด้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2017-11-30 กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ต่อเนื่อง)
2017-11-29 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS
2017-11-28 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน และนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ เข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2017-11-25 โครงการบริการวิชาการ "การปลูกพืชในโรงเรือนแบบควบคุมระบบปุ๋ยและน้ำ"
2017-11-23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1
2017-11-21 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญ เทศน์มหาชาติมหากุศล ม.ราชภัฏนครสวรรค์
2017-11-20 เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพ
2017-11-17 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรื่อง การผลิตโฆษณาเชิงสร้างสรรค์
2017-11-15 รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายลูกจ้างเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-11-13 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
2017-11-08 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีบ้านแถวเขาแรด หลังที่ 6
2017-11-08 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีอาคารหอเทวาพิทักษ์(ห้องเดี่ยว)
2017-11-06 การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีอาคารที่พักอาศัยบุคลากร พื้นที่ย่านมัทรี (ห้องชุดพิเศษ ๒ ห้องนอน)
2017-11-02 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภททุนเรียนดี และ ทุนสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2560
2017-10-27 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-10-24 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-10-18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-10-18 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-10-16 ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษา http://nsnstudies.nsru.ac.th
2017-10-15 > >>>ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
2017-10-12 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
2017-09-29 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-28 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-27 เลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-26 ยกเลิกการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-25 เลื่อนวันสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาปฏิบัติราชการ
2017-09-16 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-14 มรภ.นว จัดการประชุมเตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่นประจำปี 2560
2017-09-14 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-13 งานหอพักนักศึกษา เปิดห้องว่างสำหรับนักศึกษาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-12 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-11 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ร่วมงานกษีณาลัย '๖๐
2017-09-08 เปิดให้เช่าพื้นที่วางเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและร้านค้าสะดวกซื้อ ประจำปี ๒๕๖๐
2017-09-08 เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าธรรมเนียม การเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากร (พื้นที่ย่านมัทรี) พ.ศ.๒๕๖๐
2017-09-08 การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีอาคารที่พักอาศัยบุคลากรพื้นที่ย่านมัทรี (ห้องชุดพิเศษ ๒ ห้องนอนและห้องชุดมาตรฐาน ๑ ห้องนอน)
2017-09-06 รับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
2017-09-04 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-01 ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจจะจำหน่ายสินค้าใน ตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-30 การประชาพิจารณ์(ร่าง)ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-29 ขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
2017-08-29 การประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการอุทรณ์ร้องทุกจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2017-08-28 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23