Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์
2018-02-23 ขอเชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมมานาฟรี ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561
2018-02-22 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-02-21 ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมคัดเลือกซื้อหนังสือเข้าหอสมุด ในงาน Books&IT Fair 2018
2018-02-16 การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-02-12 ขอเชิญเข้าร่วมเนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
2018-02-12 ขอเชิญเข้ารวมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4
2018-02-08 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ
2018-02-06 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี(ESPReL)
2018-02-06 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-02-03 ขอแสดงความยินดี นักกีฬา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
2018-02-02 ขอเชิญชวนทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และแต่งกายตามเทศกาลสำคัญต่างๆ
2018-02-02 โครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และ Art and Design 8
2018-02-01 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"สื่อใหม่"ทรัพยากรสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ฟรี!!
2018-01-30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย และบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน”
2018-01-25 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” และเทคนิคการบริหารหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2018-01-18 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"
2018-01-16 การคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
2018-01-15 โครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
2018-01-11 เปิดให้เช่าพื้นที่วางเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ประจำปี 2561
2018-01-11 การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
2018-01-10 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2018-01-08 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-01-08 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561
2018-01-08 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
2018-01-05 แจ้งปิดบริการ "เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 15"
2018-01-04 อบรมฟรี!!!! INFOGRAPHIC เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
2018-01-03 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-01-03 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2017-12-27 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต
2017-12-21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม
2017-12-21 การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2017-12-20 เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบปี 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ภาษา
2017-12-19 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
2017-12-19 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านการออกแบบ
2017-12-18 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค ฟรี!!!!!
2017-12-18 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
2017-12-14 การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2017-12-14 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
2017-12-14 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-12-12 ขอเชิญร่วมอบรม "VR App Development for Education and Learining"
2017-12-06 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”
2017-12-06 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager:RM)
2017-12-03 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)
2017-12-01 แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
2017-12-01 ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Papers) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2018
2017-12-01 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ ขอแสดงความนยินดีกับอาจารย์ ทีไ่ด้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2017-11-30 กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ต่อเนื่อง)
2017-11-29 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS
2017-11-28 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน และนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ เข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2017-11-25 โครงการบริการวิชาการ "การปลูกพืชในโรงเรือนแบบควบคุมระบบปุ๋ยและน้ำ"
2017-11-23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1
2017-11-21 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญ เทศน์มหาชาติมหากุศล ม.ราชภัฏนครสวรรค์
2017-11-20 เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพ
2017-11-17 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรื่อง การผลิตโฆษณาเชิงสร้างสรรค์
2017-11-15 รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายลูกจ้างเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-11-13 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
2017-11-08 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีบ้านแถวเขาแรด หลังที่ 6
2017-11-08 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีอาคารหอเทวาพิทักษ์(ห้องเดี่ยว)
2017-11-06 การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีอาคารที่พักอาศัยบุคลากร พื้นที่ย่านมัทรี (ห้องชุดพิเศษ ๒ ห้องนอน)
2017-11-02 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภททุนเรียนดี และ ทุนสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2560
2017-10-27 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2017-10-24 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-10-18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-10-18 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-10-16 ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษา http://nsnstudies.nsru.ac.th
2017-10-15 > >>>ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
2017-10-12 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
2017-09-29 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-28 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-27 เลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-26 ยกเลิกการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-25 เลื่อนวันสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาปฏิบัติราชการ
2017-09-16 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-14 มรภ.นว จัดการประชุมเตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่นประจำปี 2560
2017-09-14 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-13 งานหอพักนักศึกษา เปิดห้องว่างสำหรับนักศึกษาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-12 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-11 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ร่วมงานกษีณาลัย '๖๐
2017-09-08 เปิดให้เช่าพื้นที่วางเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและร้านค้าสะดวกซื้อ ประจำปี ๒๕๖๐
2017-09-08 เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าธรรมเนียม การเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากร (พื้นที่ย่านมัทรี) พ.ศ.๒๕๖๐
2017-09-08 การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีอาคารที่พักอาศัยบุคลากรพื้นที่ย่านมัทรี (ห้องชุดพิเศษ ๒ ห้องนอนและห้องชุดมาตรฐาน ๑ ห้องนอน)
2017-09-06 รับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
2017-09-04 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-09-01 ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจจะจำหน่ายสินค้าใน ตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-30 การประชาพิจารณ์(ร่าง)ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-29 ขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
2017-08-29 การประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการอุทรณ์ร้องทุกจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2017-08-28 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-24 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-22 โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 2
2017-08-18 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 23 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-12 สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-11 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-08-10 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน”
2017-08-07 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกที่สิงคโปร์
2017-08-04 นครสวรรค์เตรียมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 นครสวรรค์เกมส์
2017-08-03 รับบัตรประกันอุบัติเหตุ
2017-08-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ SET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
2017-08-01 กำหนดการผ่อนผันการรับราชการทหาร
2017-08-01 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”
2017-08-01 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี "บูชาครู ผู้ปั้นดินให้เป็นดาว"
2017-08-01 พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
2017-07-31 ขอเชิญร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2017-07-31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2017-07-19 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2017-07-18 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๐
2017-07-17 ประกาศ : ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
2017-07-17 นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
2017-07-17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบมาตรฐานไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
2017-07-17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
2017-07-12 กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
2017-07-11 โครงการแฟนพันธุ์แท้ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 7 ครั้งที่ 2 ตอน "สะสมแต้ม แลกรางวัล"
2017-07-11 โครงการแฟนพันธุ์แท้ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 7 ครั้งที่ 2 ตอน “ตอบคำถาม ลุ้นรางวัล”
2017-07-11 โครงการ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย” วันที่ ๒๔–๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
2017-07-07 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้นักศึกษาเข้าร่วมรับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2017-06-30 นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2017-06-30 นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จ.นครสวรรค์ ประจำปี 2560 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดส่งผลงานคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
2017-06-30 รับสมัครนักศึกษา จำนวน 1,224 คน และอาจารย์ 40 คน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในภูมิลำเนาของตนเอง (มีค่าตอบแทน)
2017-06-29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2017-06-28 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2560
2017-06-27 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017:Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัยบริการประชาชนรวดเร็วทันใจ
2017-06-21 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
2017-06-20 ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและการกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน
2017-06-19 เด็กม.ราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย
2017-06-17 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
2017-06-14 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์
2017-06-14 วันรณรงค์ไข้เลือดออกอาเซียน
2017-06-07 ให้นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยฯ เตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัยฯ
2017-05-31 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
2017-05-25 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2017-05-23 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักเรียน-นักศึกษาทุกท่าน ร่วมงานเสวนา"รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา"
2017-05-23 ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
2017-05-22 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สอบติดครูผู้ช่วยและครูคืนถิ่นกว่า 240 คน
2017-05-18 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)
2017-05-09 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2017-05-09 ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม”
2017-04-28 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2017-04-27 การยื่นข้อเสนอการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
2017-04-27 การยื่นข้อเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560
2017-04-25 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2017-04-19 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) สำหรับการพัฒนาการศึกษาและโอกาสทางธุรกิจ"
2017-04-18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2017-04-18 นศ.มัลติมีเดีย มร.นว. คว้ารางวัลชนะเลิศยอดวิวสูงสุด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
2017-04-18 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
2017-04-11 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กศ.บป
2017-04-07 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2017-04-07 ประกาศเรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมและแนวอาชีพเพื่อก้าวสู่การทำงาน(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2559
2017-03-30 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบริหารในสายสนับสนุน
2017-03-28 "โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ"
2017-03-28 ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2017-03-27 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
2017-03-27 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560
2017-03-24 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการป้องกันอัคคีภัย
2017-03-16 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2017-03-16 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source
2017-03-14 ประกาศ นโยบายการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-03-14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ
2017-03-14 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์"
2017-03-08 ขอเชิญชมการแสดง "ฮีตฮอยอีสาน" (ชมฟรี)
2017-03-07 การอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในสถาบันอุดมศึกษา”
2017-03-03 ขอเชิญร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ INE.ET NSRU ROBOT 2017
2017-02-27 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC และ หลักสูตร OCC ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
2017-02-27 ขอเชิญร่วมชมและโหวตหนังสั้น ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโครงการส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
2017-02-27 โครงการประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย"
2017-02-25 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2017-02-22 ผลการคัดเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2017-02-22 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก
2017-02-22 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2017-02-18 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก
2017-02-18 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก
2017-02-18 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2017-02-18 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2017-02-18 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2017-02-18 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2017-02-17 กำหนดการสอบ TOEIC
2017-02-16 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
2017-02-16 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง"
2017-02-14 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ)
2017-02-06 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560
2017-02-06 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
2017-02-06 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องเจตนารมณ์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต (พ.ศ.2560-2564)
2017-02-03 ขอเขิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2017@NSRU”
2017-01-31 ประกาศคณะการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนัก
2017-01-31 ประกาศคณะการสรรหาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2017-01-30 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2017-01-23 ขอแรงใจในการเชียร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ที่มียอดวิวสูงที่สุด
2017-01-19 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-01-17 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพให้แก่ผู้บรรพชาอุปสมบท
2017-01-17 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
2017-01-13 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2017-01-13 ประกาศ การแก้ไขประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-01-11 ขอเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
2017-01-11 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์
2017-01-11 ประกาศ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-01-10 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
2017-01-10 ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรเนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
2017-01-09 ศูนย์วิทยบริการขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2017-01-05 ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา รับสมัครสอบ TOEIC
2016-12-30 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการการอบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่และต่อใบอนุญาตขับรถ
2016-12-28 ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23