Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ NEWS_MASTER
2021-08-10 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2021-08-07 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2021-07-06 กิจกรรม “การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย”
2021-07-06 กิจกรรมการอบรม “หลักเกณฑ์และเทคนิคในการทำผลงานวิชาการ”
2021-07-06 งานนิเทศวาไรตี้ I am...? ค้นหาสิ่งที่ใช่ในตัวเรา
2021-06-17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-05-06 ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-25 รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
2021-03-15 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทักษะทางด้านโปรแกรม HR”
2021-02-25 ประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียง คณบดีฯ
2020-11-09 Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือน ธ.ค.63 “Inspiration จากธุรกิจครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์”
2020-11-05 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
2020-11-02 Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนนี้ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”
2020-11-02 สัมมนา "คุยกะดม"
2020-11-02 สัมมนา " เส้นทางนักศึกษาสู่มหาเศรษฐี "
2019-01-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
2018-08-01 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
2018-07-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
2018-06-17 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23