Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ NEWS_MASTER
2021-10-07 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ เข้ารอบชิงชนะเลิศ 12 ทีมสุดท้าย ชิงรางวัล Best of the Best
2021-09-27 อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ ระดับนานาชาติ
2021-09-27 ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2021-09-27 ผศ.ดร.จักราวุฒิ เตโช ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2021-09-21 อาจารย์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
2021-08-30 ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องผลการพิจารณาการเข้าหอพักอาศัยในที่พักของทางราชการ หอเทวาพิทักษ์ และแฟลต
2021-07-30 ประกาศมหาลัยเรื่อง การขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.)ภาคเรียนที่1/2564
2021-06-30 นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2021-06-29 ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดออนไลน์ " Design for New normal "
2021-06-29 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการอบรมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้
2021-05-21 เลื่อนกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว)
2021-05-12 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
2021-05-06 ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-31 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว)"
2021-03-03 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปสัตว์น้ำจืด”
2021-02-25 ประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียง คณบดีฯ
2021-02-23 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน"
2021-01-29 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
2021-01-12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า”
2021-01-12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
2020-12-03 นักศึกษาสาขาออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คว้ารองอันดับ 1 The best Practice ชุมชนต้นแบบ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
2020-11-02 Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนนี้ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”
2020-10-28 ผศ.วัชระ ชัยสงคราม ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2020-10-28 ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2020-10-28 ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2020-10-22 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CIV)
2020-10-14 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมร่วมประกวด การออกแบบ เสื้อ “105 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ”
2020-09-29 สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขัน โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน กันยายน 2563
2020-09-29 ทีมหุ่นยนต์ Ind.Dragon Robot ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
2020-09-29 สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และรางวัล Popular vote
2020-09-29 รศ.ดร.ธวัช พะยิ่ม ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2020-09-29 ผศ.ชื่นจิต พงษ์พูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2020-09-29 ผศ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2020-08-28 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 และ รางรัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
2020-08-04 เรียนเชิญร่วม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
2020-07-31 โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2020-06-10 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
2020-04-16 ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2020-03-18 การเลื่อนการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน และสัมภาษณ์) และการรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 4)
2020-03-18 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
2020-03-18 แนวทางปฏิบัติการสอบปลายภาคการศึกษา 2-2562 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVOD-19
2020-03-06 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
2020-03-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIC-2019)
2020-01-21 รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
2019-12-06 หลักสูตรอบรมระยะสั้น การทำบัตเตอร์เค้กและแต่งหน้าเค้ก
2019-12-02 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับโล่รางวัล The Best ในโครงการ ธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Pluss" ประจำปี 2562
2019-12-02 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุกัญญา สุจริยา
2019-12-02 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น
2019-10-15 กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
2019-10-09 จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565
2019-09-09 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจกีฬา E-Sports สมัครแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-09-03 โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"
2019-08-16 ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2019-08-16 รศ.สมชาย ศรีพูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2019-08-16 ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2019-08-16 ผศ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2019-05-16 จำหน่ายไข่ไก่-ไข่เป็ด อารมณ์ดี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
2019-05-13 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ
2019-05-01 รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2019-03-26 Nakhonsawan Photo Art Workshop #1
2019-03-21 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
2019-03-14 ประกาศ รายชือผู้ลงสมัครรับการคัดเลือกประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
2019-03-07 รับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
2019-02-22 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการทดสอบทักษะทางด้านประสาทสัมผัส
2019-02-22 นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ประจำปี 2561
2019-01-28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 โควต้า ประจำปีการศึกษา 2562
2019-01-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
2018-11-14 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ
2018-10-04 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
2018-08-01 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
2018-07-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
2018-07-03 สาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) จำหน่ายลูกกบนา
2018-06-27 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
2018-06-20 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ"
2018-06-17 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
2018-05-24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3
2018-05-24 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"
2018-02-02 โครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และ Art and Design 8
2018-01-18 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"
2017-12-19 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านการออกแบบ
2017-11-25 โครงการบริการวิชาการ "การปลูกพืชในโรงเรือนแบบควบคุมระบบปุ๋ยและน้ำ"
2017-11-16 อาจารย์และนักศึกษา ทีม IND.Dragon NSRU ROBOT คว้า 3 รางวัล การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU Robot Games ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
2017-11-15 เตียมลมอัจฉริยะ
2017-11-15 แผ่นแปะกันยุงสมุนไพรประหยัดพลังงาน จากเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยและตู้อบรังษีแสงอาทิตย์ จากพลังงานแสงอาทิตย์
2017-10-30 อ.จักราวุฒิ เตโช ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความยอดเยี่ยม
2017-08-26 อาจารย์ภายในคณะไดัรับรางวัล
2017-08-07 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกที่สิงคโปร์
2017-08-05 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายปลาสวยงาม ไรน้ำนางฟ้า
2017-08-05 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนการศึกษา
2017-07-12 กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
2017-07-03 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2017-06-30 รับสมัครนักศึกษา จำนวน 1,224 คน และอาจารย์ 40 คน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในภูมิลำเนาของตนเอง (มีค่าตอบแทน)
2017-06-28 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2560
2017-06-19 IND.DRAGON NSRU ROBOT Team ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2
2017-06-04 นายวีรภัทร์ วรวัฒน์ชยะกุล นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับรางวัล
2017-05-23 โครงการสร้างแนวคิด ในการประกอบธุรกิจสำหรับนักศึกษา #เปลี่ยนวิจัยบนหิ้งมาขึ้นห้าง ครั้งที่ 2
2017-05-22 รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รับรางวัลดีเด่น
2017-04-30 อ.เพียงพิศ ชะโกทอง ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2017-04-01 ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559
2017-03-31 ทีมงานวิศวกรรมพลังงาน ส่งมอบพร้อมถ่ายทอดวิธีการใช้งาน "รถพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพและยาปราบศัตรูพืชด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์"ให้กับชุมชน
2017-03-31 นายวีระวุฒ นิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้เป็นผู้แทนระดับหน่วยงาน การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
2017-03-31 นายกาสัย แก้วสม คว้าเหรียญเงิน กีฬาคาราเต้โดชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม
2017-03-02 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ IND.ET NSRU ROBOT 2017
2017-01-23 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
2017-01-16 ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม รับรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
2017-01-10 แจ้งนักเรียนที่รายงานเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
2016-12-18 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับรางวัล
2016-11-29 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ
2016-11-23 ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น
2016-11-23 อ.โกเมน หมายมั่น ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
2016-11-23 ทีม IndDragon NSRU Robot (อินด์ดราก้อน เอนเอสอาร์ยู โรบอท) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
2016-11-23 รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ได้รับรางวัลที่ 1
2016-11-08 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน"
2016-11-07 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ ฟรี!
2016-10-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
2016-10-03 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โควตา 2560
2016-08-31 รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง (โควตา)
2016-08-30 Art&Design#6

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23