Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว)"


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว)”
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2564
สถานที่จัดอบรม อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.สุกัญญา เบอร์โทร 089-7116988
หมายเหตุ** รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น**

ประกาศเมื่อ
31 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23