Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


ไฟล์แนบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดการ https://drive.google.com/file/d/1DuLHnHJhMkMAHCjPGjHzfkqPoMtP8egk/view?fbclid=IwAR2wLqsqiTUxnxavbPScc_ULr5VtsRGOgV4TRHRificK7pidNnnYSjZEEHw

ประกาศเมื่อ
25 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23