Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕”


ไฟล์แนบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕” วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คำสั่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม https://drive.google.com/file/d/1fcAmFEbUziKoPK8UYSPKHJJ59GP_bJ4o/view?fbclid=IwAR3L-BMMDqCzYJY_MKU1bXvTnNDeH3H5Kp7okcEDPZ-VFtMoOo_VEc8paAc

ประกาศเมื่อ
25 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23