Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาค สำหรับผู้ที่”วันสอบตรงกับวันกำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป”


ไฟล์แนบ

ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาค สำหรับผู้ที่”วันสอบตรงกับวันกำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป” 1.กรอกคำร้องออนไลน์ นว.21 ได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/petition/ ก่อนกำหนดการสอบของทางมหาลัย อย่างน้อยล่วงหน้า 7 วัน 2.พิมพ์แบบคำร้อง นว.21 ให้อาจารย์ผู้สอน และ อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์รับรอง 3.แนบเอกสาร ดังนี้ -แบบคำร้อง นว.21 -ตารางสอบ -หมายเรียก (แบบ สด.35) 4.นำเอกสารมายื่นได้ที่กลุ่มงานทะเบียน 5.เช็คสถานะคำร้อง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://apr.nsru.ac.th/home2.php?page=pr_detail&id_pr=WlFSbVpEPT0=

ประกาศเมื่อ
11 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23