Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กำหนดการจองวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2564


ไฟล์แนบ

กำหนดการจองวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จองล่วงหน้า 1 ภาคเรียน จองในเว็บไซต์นี้ http://regis.nsru.ac.th/ ระบบงานสำหรับนักศึกษา คลิ๊ก เมนูเลือกเสรี รอบแรก วันที่ เสาร์ 6 – พุธ 10 ก.พ. 2564 (รอบ 2 กรณีจองไว้แล้วรอบแรกกลุ่มปิด) รอบ 2 วันที่ เสาร์ 13 - พุธ 17 ก.พ.2564 โดยมีสาขาที่เข้าเรียนต่อไปนี้ 6012266201 ภาษาอังกฤษ รุ่น 39 6012593201 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม รุ่น 39 6012280201 นิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 39 6112268201 ภาษาไทย รุ่น 40 6112274201 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 40 6112276201 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 40 6112465201 การตลาด รุ่น 40

ประกาศเมื่อ
11 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23