Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเพื่อเช่า และดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ฝึกสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ) พ.ศ.๒๕๖๔


ประกาศเมื่อ
5 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23