Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน"


ไฟล์แนบ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง

“การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน”

ในวันเสาร์ที่ 8 และเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์และโรงเรือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

ประกาศเมื่อ
23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23