Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ไฟล์แนบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2

ประกาศเมื่อ
23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23