Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน


ไฟล์แนบ

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ************************ กำหนดการ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องประชุมพระบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๐๙.๐๙ น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธี ถึงปะรำพิธี - พระสงฆ์ ๙ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ (ดนตรีบรรเลงเพลงรับพระ) - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา - ประธานในพิธี เดินขึ้นสู่เวที จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - สมาทานเบญจศีล - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา - เจ้าหน้าที่ เทียบจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ๙ ชุด - พิธีกรกล่าวนำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม - ประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขึ้นถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม - พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา - ประธานในพิธี กรวดน้ำ - ประธานในพิธี กราบลาพระสงฆ์ และกราบลาพระรัตนตรัย เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา - พระสงฆ์เดินทางกลับ (ดนตรีบรรเลงเพลงส่งพระ) พิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวทีถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - ประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ - ดนตรีบรรเลงเพลง และผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลง “สรรเสริญบารมี” - ประธานในพิธี นำกล่าวสัตย์ปฏิญาณตน - ดนตรีบรรเลงเพลง และผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลง “มาร์ชราชภัฏนครสวรรค์” - เสร็จพิธีการ - เชิญชมนิทรรศการชุด “๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม ราชภัฏ” ************************************************************ หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร : เครื่องแบบปกติขาว - นักศึกษา : ชุดนักศึกษา - ผู้เข้าร่วมงาน กรณีไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบปกติขาว : ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง ๒. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย และผู้เข้าร่วมพิธีที่แต่งกายด้วยชุดปกติขาว สวมใส่หน้ากากอนามัยสีขาวเท่านั้น ๓. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ **************** ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศเมื่อ
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23