Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนา "พืชสมุนไพรไทย การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์"


ไฟล์แนบ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนา "พืชสมุนไพรไทย การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์" ณ ห้องประชุมพระบาง (ชั้น ๔) วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ***ภายในงาน พบกับสินค้าคุณภาพทางเกษตรที่หลากหลาย จำหน่ายโดยวิสาหกิจชุมชน ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
3 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23