Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 หลัง


ประกาศเมื่อ
18 มกราคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23