Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


ไฟล์แนบ

ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการมอบรางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับศิลปินผู้สร้างสรรค์ จึงขอเชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ส่งรายชื่อศิลปินที่มีเกณฑ์ตรงกับรายละเอียดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานศิลปิน : https://drive.google.com/.../12zPtxrxWy2elaEnnwjj.../view...

ประกาศเมื่อ
6 มกราคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23