Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
5 มกราคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23