Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19


ไฟล์แนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประกาศเมื่อ
30 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23