Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เรื่อง ของดให้บริการชั่วคราว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ไฟล์แนบ

เรื่อง ของดให้บริการชั่วคราว ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงของดให้บริการชั่วคราวในช่วงวันดังกล่าว ทั้งนี้ผู้รับบริการหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถฝากข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://www.facebook.com/aprnsru) รายละเอียด --> https://bit.ly/2JLtS3Z

ประกาศเมื่อ
21 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23