Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนร่วมอบรม “การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)”


ไฟล์แนบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)” ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ร่วมอบรมการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยและมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครฯ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWTrsPmFrI638wfCKGv36w3uC6Nn4khoY9m3i8X94Stiuydg/viewform

ประกาศเมื่อ
27 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23