Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงและผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ประกาศเมื่อ
4 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23