Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ไฟล์แนบ

โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนและครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความสนใจต่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รอบตัดสิน วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถติดตามข่าวสารและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่.. [สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ](https://mathnsru.wixsite.com/acedmath5) และติดตามข่าวสารทางเพจ Facebook [สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ NSRU](www.facebook.com/MathStatNSRU/)

ประกาศเมื่อ
31 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย
นายอาทิตย์ แก้ววงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23